PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of bmcneulBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Neurology
 

Volume 18;  2018

Research Articles

Yanguang Shen, Yan Zhong, Haiyi Wang, Lu Ma, Yingwei Wang, Kun Zhang, Zhonghua Sun, Huiyi Ye
BMC Neurol. 2018; 18: 1. Published online 2018 January 4. doi: 10.1186/s12883-017-0998-8
PMCID:
PMC5753505
Jan C. Kattenstroth, Tobias Kalisch, Matthias Sczesny-Kaiser, Wolfgang Greulich, Martin Tegenthoff, Hubert R. Dinse
BMC Neurol. 2018; 18: 2. Published online 2018 January 9. doi: 10.1186/s12883-017-1006-z
PMCID:
PMC5759807
Gülsah Aydin, Gabriele Dekomien, Sabine Hoffjan, Wanda Maria Gerding, Jörg T. Epplen, Larissa Arning
BMC Neurol. 2018; 18: 3. Published online 2018 January 9. doi: 10.1186/s12883-017-1009-9
PMCID:
PMC5761156
Liang Feng, Yu-Ting Liao, Jin-Cai He, Cheng-Long Xie, Si-Yan Chen, Hui-Hui Fan, Zhi-Peng Su, Zhen Wang
BMC Neurol. 2018; 18: 4. Published online 2018 January 9. doi: 10.1186/s12883-017-1008-x
PMCID:
PMC5761117
Xiaoyan Huang, Hankui Liu, Xinming Li, Liping Guan, Jiankang Li, Laurent Christian Asker M. Tellier, Huanming Yang, Jian Wang, Jianguo Zhang
BMC Neurol. 2018; 18: 5. Published online 2018 January 10. doi: 10.1186/s12883-017-1010-3
PMCID:
PMC5763548

Study Protocol

Zhu Zhu, Yuyuan Xu, Yilong Wang, Zhenhua Zhou, Xiang Han, Aihua Liu, Jing Peng, Yi Xu, Luyao Wang
BMC Neurol. 2018; 18: 6. Published online 2018 January 11. doi: 10.1186/s12883-018-1011-x
PMCID:
PMC5765701

Articles from BMC Neurology are provided here courtesy of BioMed Central