PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of bmcmbBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Molecular Biology
 

Volume 18;  2017

Research Articles

Puja Sinha, Kiran Singh, Manisha Sachan
BMC Mol Biol. 2017; 18: 1. Published online 2017 January 11. doi: 10.1186/s12867-016-0078-4
PMCID:
PMC5234095
Ling Zhang, Yunhao Liu, Wei Li, Qiaoling Zhang, Yanwei Li, Junpin Liu, Jie Min, Chaofan Shuang, Shizheng Song, Zhibing Zhang
BMC Mol Biol. 2017; 18: 2. Published online 2017 January 31. doi: 10.1186/s12867-017-0082-3
PMCID:
PMC5282894
Jieying Qian, Yong Liu, Naixia Chao, Chengtong Ma, Qicong Chen, Jian Sun, Yaosheng Wu
BMC Mol Biol. 2017; 18: 3. Published online 2017 February 4. doi: 10.1186/s12867-017-0081-4
PMCID:
PMC5292144
Tiantao Zhang, Yaqi Sun, Kevin W. Wanner, Brad S. Coates, Kanglai He, Zhenying Wang
BMC Mol Biol. 2017; 18: 4. Published online 2017 February 7. doi: 10.1186/s12867-017-0079-y
PMCID:
PMC5296967
Kang-Sheng Ma, Fen Li, Ying Liu, Ping-Zhuo Liang, Xue-Wei Chen, Xi-Wu Gao
BMC Mol Biol. 2017; 18: 5. Published online 2017 February 16. doi: 10.1186/s12867-017-0080-5
PMCID:
PMC5311835
Mohamed Abou El Hassan, Katherine Huang, Manoja B. K. Eswara, Zhaodong Xu, Tao Yu, Arthur Aubry, Zuyao Ni, Izzy Livne-bar, Monika Sangwan, Mohamad Ahmad, Rod Bremner
BMC Mol Biol. 2017; 18: 6. Published online 2017 March 9. doi: 10.1186/s12867-017-0084-1
PMCID:
PMC5343312
Francesco Buonocore, Valentina Stocchi, Noelia Nunez-Ortiz, Elisa Randelli, Marco Gerdol, Alberto Pallavicini, Angelo Facchiano, Chiara Bernini, Laura Guerra, Giuseppe Scapigliati, Simona Picchietti
BMC Mol Biol. 2017; 18: 8. Published online 2017 March 15. doi: 10.1186/s12867-017-0085-0
PMCID:
PMC5353873
Shubham Goyal, Takahiro Suzuki, Jing-Ru Li, Shiori Maeda, Mami Kishima, Hajime Nishimura, Yuri Shimizu, Harukazu Suzuki
BMC Mol Biol. 2017; 18: 9. Published online 2017 April 4. doi: 10.1186/s12867-017-0087-y
PMCID:
PMC5381148
Tianyi Li, Hongying Diao, Lei Zhao, Yue Xing, Jichang Zhang, Ning Liu, Youyou Yan, Xin Tian, Wei Sun, Bin Liu
BMC Mol Biol. 2017; 18: 10. Published online 2017 April 5. doi: 10.1186/s12867-017-0086-z
PMCID:
PMC5381023
Apor Veres-Székely, Domonkos Pap, Erna Sziksz, Eszter Jávorszky, Réka Rokonay, Rita Lippai, Kálmán Tory, Andrea Fekete, Tivadar Tulassay, Attila J. Szabó, Ádám Vannay
BMC Mol Biol. 2017; 18: 12. Published online 2017 April 27. doi: 10.1186/s12867-017-0089-9
PMCID:
PMC5408491
Laura V. Croft, Nicholas W. Ashton, Nicolas Paquet, Emma Bolderson, Kenneth J. O’Byrne, Derek J. Richard
BMC Mol Biol. 2017; 18: 13. Published online 2017 May 15. doi: 10.1186/s12867-017-0090-3
PMCID:
PMC5433028
Rebecca R. Minich, Jin Li, Bruce L. Tempel
BMC Mol Biol. 2017; 18: 14. Published online 2017 May 22. doi: 10.1186/s12867-017-0092-1
PMCID:
PMC5441030
Bingying Deng, Xiang Cheng, Haoming Li, Jianbing Qin, Meiling Tian, Guohua Jin
BMC Mol Biol. 2017; 18: 15. Published online 2017 June 6. doi: 10.1186/s12867-017-0091-2
PMCID:
PMC5461768
Gaurav G. Shimpi, Sergio Vargas, Angelo Poliseno, Gert Wörheide
BMC Mol Biol. 2017; 18: 16. Published online 2017 June 17. doi: 10.1186/s12867-017-0093-0
PMCID:
PMC5474008
Daniyah H. Bay, Annika Busch, Fred Lisdat, Keisuke Iida, Kazunori Ikebukuro, Kazuo Nagasawa, Isao Karube, Wataru Yoshida
BMC Mol Biol. 2017; 18: 17. Published online 2017 June 27. doi: 10.1186/s12867-017-0094-z
PMCID:
PMC5488298
ChangGeng Yang, Fan Wu, Xing Lu, Ming Jiang, Wei Liu, Lijuan Yu, Juan Tian, Hua Wen
BMC Mol Biol. 2017; 18: 18. Published online 2017 July 17. doi: 10.1186/s12867-017-0095-y
PMCID:
PMC5514492
Leslie C. Sutherland, Philippe Thibault, Mathieu Durand, Elvy Lapointe, Jose M. Knee, Ariane Beauvais, Irina Kalatskaya, Sarah C. Hunt, Julie J. Loiselle, Justin G. Roy, Sarah J. Tessier, Gustavo Ybazeta, Lincoln Stein, Rashmi Kothary, Roscoe Klinck, Benoit Chabot
BMC Mol Biol. 2017; 18: 19. Published online 2017 July 20. doi: 10.1186/s12867-017-0096-x
PMCID:
PMC5520337
Manuela Malsy, Bernhard Graf, Katrin Almstedt
BMC Mol Biol. 2017; 18: 20. Published online 2017 August 3. doi: 10.1186/s12867-017-0097-9
PMCID:
PMC5543739
Gorantla Venkata Raghuram, Deepika Gupta, Siddharth Subramaniam, Ashwini Gaikwad, Naveen Kumar Khare, Malcolm Nobre, Naveen Kumar Nair, Indraneel Mittra
BMC Mol Biol. 2017; 18: 21. Published online 2017 August 9. doi: 10.1186/s12867-017-0098-8
PMCID:
PMC5550992
Jun Yang, Yan Liu, Bing Wang, Hongzhen Lan, Ying Liu, Fei Chen, Ju Zhang, Jian Luo
BMC Mol Biol. 2017; 18: 23. Published online 2017 September 7. doi: 10.1186/s12867-017-0100-5
PMCID:
PMC5590128

Methodology Articles

Toshiki Aiba, Toshiyuki Saito, Akiko Hayashi, Shinji Sato, Harunobu Yunokawa, Toru Maruyama, Wataru Fujibuchi, Hisaka Kurita, Chiharu Tohyama, Seiichiroh Ohsako
BMC Mol Biol. 2017; 18: 7. Published online 2017 March 9. doi: 10.1186/s12867-017-0083-2
PMCID:
PMC5345256
Parisa Amini, Julia Ettlin, Lennart Opitz, Elena Clementi, Alexandra Malbon, Enni Markkanen
BMC Mol Biol. 2017; 18: 22. Published online 2017 August 23. doi: 10.1186/s12867-017-0099-7
PMCID:
PMC5569520

Erratum

Shubham Goyal, Takahiro Suzuki, Jing-Ru Li, Shiori Maeda, Mami Kishima, Hajime Nishimura, Yuri Shimizu, Harukazu Suzuki
BMC Mol Biol. 2017; 18: 11. Published online 2017 April 21. doi: 10.1186/s12867-017-0088-x
PMCID:
PMC5399531

Articles from BMC Molecular Biology are provided here courtesy of BioMed Central