PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of bioinorgchemapplBioinorganic Chemistry and Applications
 

Volume 2016;  2016

Research Articles

Xu-gang Shu, Chun-li Wu, Cui-jin Li, Min Zhang, Ke Wan, Xin Wu
Bioinorg Chem Appl. 2016; 2016: 2691253. Published online 2016 February 10. doi: 10.1155/2016/2691253
PMCID:
PMC4764736
Fu-Yuan Teng, Wen-Cheng Chen, Yin-Lai Wang, Chun-Cheng Hung, Chun-Chieh Tseng
Bioinorg Chem Appl. 2016; 2016: 3837679. Published online 2016 February 8. doi: 10.1155/2016/3837679
PMCID:
PMC4761669
Darliane A. Martins, Ligiane R. Gouvea, Gabriel S. Vignoli Muniz, Sonia R. W. Louro, Denise da Gama Jaen Batista, Maria de Nazaré C. Soeiro, Letícia R. Teixeira
Bioinorg Chem Appl. 2016; 2016: 5027404. Published online 2016 January 26. doi: 10.1155/2016/5027404
PMCID:
PMC4746275
Marcin Banach, Leszek Tymczyna, Anna Chmielowiec-Korzeniowska, Jolanta Pulit-Prociak
Bioinorg Chem Appl. 2016; 2016: 5214783. Published online 2016 January 24. doi: 10.1155/2016/5214783
PMCID:
PMC4745943

Articles from Bioinorganic Chemistry and Applications are provided here courtesy of Hindawi Publishing Corporation