PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of advsciLink to Publisher's site
 

Volume 4(12);  2017 December

Full Papers

James Wissman, Michael D. Dickey, Carmel Majidi
Adv Sci (Weinh) 2017 December; 4(12): 1700169. Published online 2017 September 26. doi: 10.1002/advs.201700169
PMCID:
PMC5737232
Hyeon‐Ho Jeong, Mariana Alarcón‐Correa, Andrew G. Mark, Kwanghyo Son, Tung‐Chun Lee, Peer Fischer
Adv Sci (Weinh) 2017 December; 4(12): 1700234. Published online 2017 September 15. doi: 10.1002/advs.201700234
PMCID:
PMC5737107
Xiaoyong Xu, Wenshuai Tang, Yiting Zhou, Zhijia Bao, Yuanchang Su, Jingguo Hu, Haibo Zeng
Adv Sci (Weinh) 2017 December; 4(12): 1700273. Published online 2017 September 21. doi: 10.1002/advs.201700273
PMCID:
PMC5737228
Yanzhao Li, Simin Wan, Ge Liu, Wang Cai, Da Huo, Gang Li, Mingcan Yang, Yuxin Wang, Ge Guan, Ning Ding, Feila Liu, Wen Zeng, Chuhong Zhu
Adv Sci (Weinh) 2017 December; 4(12): 1700278. Published online 2017 September 28. doi: 10.1002/advs.201700278
PMCID:
PMC5738088
Xingchen Zhao, Dawei Lu, Qian S. Liu, Yiling Li, Rui Feng, Fang Hao, Guangbo Qu, Qunfang Zhou, Guibin Jiang
Adv Sci (Weinh) 2017 December; 4(12): 1700296. Published online 2017 September 25. doi: 10.1002/advs.201700296
PMCID:
PMC5737108
Juan Li, Zhiwei Chen, Xinyue Zhang, Hulei Yu, Zihua Wu, Huaqing Xie, Yue Chen, Yanzhong Pei
Adv Sci (Weinh) 2017 December; 4(12): 1700341. Published online 2017 September 30. doi: 10.1002/advs.201700341
PMCID:
PMC5737105
Yinghe Zhao, Qiang Li, Li Shi, Jinlan Wang
Adv Sci (Weinh) 2017 December; 4(12): 1700356. Published online 2017 September 23. doi: 10.1002/advs.201700356
PMCID:
PMC5737238
Ming Ma, Bing Jun Jin, Ping Li, Myung Sun Jung, Jin Il Kim, Yoonjun Cho, Sungsoon Kim, Jun Hyuk Moon, Jong Hyeok Park
Adv Sci (Weinh) 2017 December; 4(12): 1700379. Published online 2017 September 11. doi: 10.1002/advs.201700379
PMCID:
PMC5737395
Chun Feng, Wenjie Zhang, Cuijun Deng, Guanglong Li, Jiang Chang, Zhiyuan Zhang, Xinquan Jiang, Chengtie Wu
Adv Sci (Weinh) 2017 December; 4(12): 1700401. Published online 2017 October 26. doi: 10.1002/advs.201700401
PMCID:
PMC5737106
Sandipan Roy, Jaehwan Kim, Moumita Kotal, Kwang Jin Kim, Il‐Kwon Oh
Adv Sci (Weinh) 2017 December; 4(12): 1700410. Published online 2017 October 11. doi: 10.1002/advs.201700410
PMCID:
PMC5737102
Xiaohan Wu, Yingli Chu, Rui Liu, Howard E. Katz, Jia Huang
Adv Sci (Weinh) 2017 December; 4(12): 1700442. Published online 2017 October 16. doi: 10.1002/advs.201700442
PMCID:
PMC5737237
Aline Fluri, Aris Marcolongo, Vladimir Roddatis, Alexander Wokaun, Daniele Pergolesi, Nicola Marzari, Thomas Lippert
Adv Sci (Weinh) 2017 December; 4(12): 1700467. Published online 2017 October 27. doi: 10.1002/advs.201700467
PMCID:
PMC5737104

Communications

Xiangdong Xue, Shubin Jin, Zhipeng Li, Chunqiu Zhang, Weisheng Guo, Liming Hu, Paul C. Wang, Jinchao Zhang, Xing‐Jie Liang
Adv Sci (Weinh) 2017 December; 4(12): 1700229. Published online 2017 October 27. doi: 10.1002/advs.201700229
PMCID:
PMC5737226
Jianjiang Li, Shuai Chen, Xiaoyi Zhu, Xilin She, Tongchao Liu, Huawei Zhang, Sridhar Komarneni, Dongjiang Yang, Xiangdong Yao
Adv Sci (Weinh) 2017 December; 4(12): 1700345. Published online 2017 November 8. doi: 10.1002/advs.201700345
PMCID:
PMC5737235
Jieren Shao, Shoujun Zhu, Huiwen Liu, Yubin Song, Songyuan Tao, Bai Yang
Adv Sci (Weinh) 2017 December; 4(12): 1700395. Published online 2017 September 28. doi: 10.1002/advs.201700395
PMCID:
PMC5737236
Guijun Li, Yibin Jiang, Sunbin Deng, Alwin Tam, Ping Xu, Man Wong, Hoi‐Sing Kwok
Adv Sci (Weinh) 2017 December; 4(12): 1700463. Published online 2017 October 26. doi: 10.1002/advs.201700463
PMCID:
PMC5737142
Saman Gheytani, Yanliang Liang, Feilong Wu, Yan Jing, Hui Dong, Karun K. Rao, Xiaowei Chi, Fang Fang, Yan Yao
Adv Sci (Weinh) 2017 December; 4(12): 1700465. Published online 2017 October 26. doi: 10.1002/advs.201700465
PMCID:
PMC5737234
Zhe Zheng, Hehai Fang, Dan Liu, Zhenjun Tan, Xin Gao, Weida Hu, Hailin Peng, Lianming Tong, Wenping Hu, Jin Zhang
Adv Sci (Weinh) 2017 December; 4(12): 1700472. Published online 2017 October 25. doi: 10.1002/advs.201700472
PMCID:
PMC5737326

Reviews

Chuanhui Gong, Yuxi Zhang, Wei Chen, Junwei Chu, Tianyu Lei, Junru Pu, Liping Dai, Chunyang Wu, Yuhua Cheng, Tianyou Zhai, Liang Li, Jie Xiong
Adv Sci (Weinh) 2017 December; 4(12): 1700231. Published online 2017 October 6. doi: 10.1002/advs.201700231
PMCID:
PMC5737141
Hehai Fang, Weida Hu
Adv Sci (Weinh) 2017 December; 4(12): 1700323. Published online 2017 October 4. doi: 10.1002/advs.201700323
PMCID:
PMC5737233

Cover Picture

Xingchen Zhao, Dawei Lu, Qian S. Liu, Yiling Li, Rui Feng, Fang Hao, Guangbo Qu, Qunfang Zhou, Guibin Jiang
Adv Sci (Weinh) 2017 December; 4(12): 1770058. Published online 2017 December 20. doi: 10.1002/advs.201770058
PMCID:
PMC5737327

Inside Front Cover

Hyeon‐Ho Jeong, Mariana Alarcón‐Correa, Andrew G. Mark, Kwanghyo Son, Tung‐Chun Lee, Peer Fischer
Adv Sci (Weinh) 2017 December; 4(12): 1770059. Published online 2017 December 20. doi: 10.1002/advs.201770059
PMCID:
PMC5737109

Contents

Adv Sci (Weinh) 2017 December; 4(12): 1770060. Published online 2017 December 20. doi: 10.1002/advs.201770060
PMCID:
PMC5737227

Masthead

Adv Sci (Weinh) 2017 December; 4(12): 1770061. Published online 2017 December 20. doi: 10.1002/advs.201770061
PMCID:
PMC5737103

Back Cover

Sandipan Roy, Jaehwan Kim, Moumita Kotal, Kwang Jin Kim, Il‐Kwon Oh
Adv Sci (Weinh) 2017 December; 4(12): 1770062. Published online 2017 December 20. doi: 10.1002/advs.201770062
PMCID:
PMC5737111

Articles from Advanced Science are provided here courtesy of Wiley-Blackwell