PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of actahistAuthor GuidelinesHomepageActa Histochemica et Cytochemica
 

Volume 48(3);  2015 June 29

Regular Articles

Yu-Qin Bai, Jun-Yi Zhang, Chun-Ying Bai, Xiu-E Xu, Jian-Yi Wu, Bo Chen, Zhi-Yong Wu, Shao-Hong Wang, Jian Shen, Jin-Hui Shen, Xiao-Dong Yao, Lian-Zhu Gao, Bao Wu, Hong-Li Gu, Xiao-Hui Liu, Xin Li, En-Min Li, Li-Yan Xu
Acta Histochem Cytochem. 2015 June 29; 48(3): 75–81. Published online 2015 June 25. doi: 10.1267/ahc.14054
PMCID:
PMC4491497
Shuichi Tobinaga, Keitaro Matsumoto, Takeshi Nagayasu, Katsuro Furukawa, Takafumi Abo, Naoya Yamasaki, Tomoshi Tsuchiya, Takuro Miyazaki, Takehiko Koji
Acta Histochem Cytochem. 2015 June 29; 48(3): 83–94. Published online 2015 June 18. doi: 10.1267/ahc.15004
PMCID:
PMC4491498
Tsuneyuki Yamamoto, Tamaki Yamada, Tomomaya Yamamoto, Tomoka Hasegawa, Hiromi Hongo, Kimimitsu Oda, Norio Amizuka
Acta Histochem Cytochem. 2015 June 29; 48(3): 95–101. Published online 2015 June 18. doi: 10.1267/ahc.15006
PMCID:
PMC4491499

Articles from Acta Histochemica et Cytochemica are provided here courtesy of Japan Society of Histochemistry and Cytochemistry