PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of boneresLink to Publisher's site
 

Volume 5;  2017

Articles

Joohyun Lim, Joseph Burclaff, Guangxu He, Jason C Mills, Fanxin Long
Bone Res. 2017; 5: 16049. Published online 2017 January 31. doi: 10.1038/boneres.2016.49
PMCID:
PMC5282469
Bing Li, Jill PG Urban, Jing Yu
Bone Res. 2017; 5: 16053. Published online 2017 February 21. doi: 10.1038/boneres.2016.53
PMCID:
PMC5605766
Yukio Nakamura, Takako Suzuki, Mikio Kamimura, Shota Ikegami, Kohei Murakami, Shigeharu Uchiyama, Akira Taguchi, Hiroyuki Kato
Bone Res. 2017; 5: 16055. Published online 2017 June 13. doi: 10.1038/boneres.2016.55
PMCID:
PMC5494185
Jin Zhang, Paloma Valverde, Xiaofang Zhu, Dana Murray, Yuwei Wu, Liming Yu, Hua Jiang, Michel M Dard, Jin Huang, Zhiwei Xu, Qisheng Tu, Jake Chen
Bone Res. 2017; 5: 16056. Published online 2017 February 21. doi: 10.1038/boneres.2016.56
PMCID:
PMC5605767
Melissa L Barron, Mark S Rybchyn, Sutharshani Ramesh, Rebecca S Mason, S Fiona Bonar, Paul Stalley, Sundeep Khosla, Bernie Hudson, Christopher Arthur, Edward Kim, Roderick J Clifton-Bligh, Phillip B Clifton-Bligh
Bone Res. 2017; 5: 16057. Published online 2017 March 14. doi: 10.1038/boneres.2016.57
PMCID:
PMC5350113
Bo Wu, Ou Wang, Yan Jiang, Mei Li, Xiaoping Xing, Weibo Xia
Bone Res. 2017; 5: 17001. Published online 2017 June 27. doi: 10.1038/boneres.2017.1
PMCID:
PMC5486235
Aya Takakura, Ji-Won Lee, Kyoko Hirano, Yukihiro Isogai, Toshinori Ishizuya, Ryoko Takao-Kawabata, Tadahiro Iimura
Bone Res. 2017; 5: 17002. Published online 2017 April 25. doi: 10.1038/boneres.2017.2
PMCID:
PMC5405404
Qin Bian, Lei Ma, Amit Jain, Janet L Crane, Khaled Kebaish, Mei Wan, Zhengdong Zhang, X Edward Guo, Paul D Sponseller, Cheryle A Séguin, Lee H Riley, Yongjun Wang, Xu Cao
Bone Res. 2017; 5: 17008. Published online 2017 March 21. doi: 10.1038/boneres.2017.8
PMCID:
PMC5360159
Hao Xu, Echoe M Bouta, Ronald W Wood, Edward M Schwarz, Yongjun Wang, Lianping Xing
Bone Res. 2017; 5: 17012. Published online 2017 June 13. doi: 10.1038/boneres.2017.12
PMCID:
PMC5468547
Eric E Beier, Tzong-Jen Sheu, Emily A Resseguie, Masahiko Takahata, Hani A Awad, Deborah A Cory-Slechta, J Edward Puzas
Bone Res. 2017; 5: 17013. Published online 2017 May 9. doi: 10.1038/boneres.2017.13
PMCID:
PMC5422922
Guangxu He, Yu Shi, Joohyun Lim, Teresita Bellido, Jiangdong Ni, Fanxin Long
Bone Res. 2017; 5: 17016. Published online 2017 June 6. doi: 10.1038/boneres.2017.16
PMCID:
PMC5460368
Jinfeng Liao, Taoran Tian, Sirong Shi, Xueping Xie, Quanquan Ma, Guo Li, Yunfeng Lin
Bone Res. 2017; 5: 17018. Published online 2017 July 4. doi: 10.1038/boneres.2017.18
PMCID:
PMC5496380
Rong Huang, Xin Wang, Yinghong Zhou, Yin Xiao
Bone Res. 2017; 5: 17019. Published online 2017 October 17. doi: 10.1038/boneres.2017.19
PMCID:
PMC5645773
Ting-ting Liu, Dong-mei Liu, Yan Xuan, Lin Zhao, Li-hao Sun, Dian-dian Zhao, Xiao-feng Wang, Yang He, Xing-Zhi Guo, Rui Du, Ji-qiu Wang, Jian-min Liu, Hong-yan Zhao, Bei Tao
Bone Res. 2017; 5: 17020. Published online 2017 July 4. doi: 10.1038/boneres.2017.20
PMCID:
PMC5496471
Yukio Nakamura, Takako Suzuki, Mikio Kamimura, Kohei Murakami, Shota Ikegami, Shigeharu Uchiyama, Hiroyuki Kato
Bone Res. 2017; 5: 17021. Published online 2017 October 10. doi: 10.1038/boneres.2017.21
PMCID:
PMC5634512
Gang-Qing Yao, Nancy Troiano, Christine A Simpson, Karl L Insogna
Bone Res. 2017; 5: 17022. Published online 2017 November 14. doi: 10.1038/boneres.2017.22
PMCID:
PMC5684603
Yu Zheng, Trupti Trivedi, Ruby CY Lin, Colette Fong-Yee, Rick Nolte, Jeline Manibo, Yunzhao Chen, Musharraf Hossain, Konstantin Horas, Colin Dunstan, Hong Zhou, Markus J Seibel
Bone Res. 2017; 5: 17023. Published online 2017 September 5. doi: 10.1038/boneres.2017.23
PMCID:
PMC5605769
Yan Chen, Yong-Can Huang, Chun Hoi Yan, Kwong Yuen Chiu, Qingjun Wei, Jingmin Zhao, X Edward Guo, Frankie Leung, William W Lu
Bone Res. 2017; 5: 17034. Published online 2017 November 7. doi: 10.1038/boneres.2017.34
PMCID:
PMC5674679
Wei Kuang, Liwei Zheng, Xin Xu, Yao Lin, Jiong Lin, Jiahua Wu, Jiali Tan
Bone Res. 2017; 5: 17037. Published online 2017 November 21. doi: 10.1038/boneres.2017.37
PMCID:
PMC5698258
Chandrasekhar Kesavan, Nikita M Bajwa, Heather Watt, Subburaman Mohan
Bone Res. 2017; 5: 17042. Published online 2017 December 19. doi: 10.1038/boneres.2017.42
PMCID:
PMC5735530
Chen-chen Zhou, Qiu-chan Xiong, Xin-xing Zhu, Wen Du, Peng Deng, Xiao-bing Li, Yi-zhou Jiang, Shu-juan Zou, Cun-yu Wang, Quan Yuan
Bone Res. 2017; 5: 17044. Published online 2017 September 26. doi: 10.1038/boneres.2017.44
PMCID:
PMC5613922
Xiaoxiao Cai, Jing Xie, Yang Yao, Xiangzhu Cun, Shiyu Lin, Taoran Tian, Bofeng Zhu, Yunfeng Lin
Bone Res. 2017; 5: 17048. Published online 2017 December 13. doi: 10.1038/boneres.2017.48
PMCID:
PMC5727463
Liping Wang, Grace Jang, Deependra Kumar Ban, Vrinda Sant, Jay Seth, Sami Kazmi, Nirav Patel, Qingqing Yang, Joon Lee, Woraphong Janetanakit, Shanshan Wang, Brian P Head, Gennadi Glinsky, Ratneshwar Lal
Bone Res. 2017; 5: 17051. Published online 2017 December 20. doi: 10.1038/boneres.2017.51
PMCID:
PMC5737138

Review Articles

Di Chen, Jie Shen, Weiwei Zhao, Tingyu Wang, Lin Han, John L Hamilton, Hee-Jeong Im
Bone Res. 2017; 5: 16044. Published online 2017 January 17. doi: 10.1038/boneres.2016.44
PMCID:
PMC5240031
Weirong R Xing, Helen Goodluck, Canjun Zeng, Subburaman Mohan
Bone Res. 2017; 5: 17003. Published online 2017 March 14. doi: 10.1038/boneres.2017.3
PMCID:
PMC5348726
Mei Liu, Xin Zeng, Chao Ma, Huan Yi, Zeeshan Ali, Xianbo Mou, Song Li, Yan Deng, Nongyue He
Bone Res. 2017; 5: 17014. Published online 2017 May 30. doi: 10.1038/boneres.2017.14
PMCID:
PMC5448314
Bruce W Hollis, Carol L Wagner
Bone Res. 2017; 5: 17030. Published online 2017 August 29. doi: 10.1038/boneres.2017.30
PMCID:
PMC5573964
Xin Xu, Xiaoyue Jia, Longyi Mo, Chengcheng Liu, Liwei Zheng, Quan Yuan, Xuedong Zhou
Bone Res. 2017; 5: 17046. Published online 2017 October 4. doi: 10.1038/boneres.2017.46
PMCID:
PMC5627629
Chengde Gao, Shuping Peng, Pei Feng, Cijun Shuai
Bone Res. 2017; 5: 17059. Published online 2017 December 21. doi: 10.1038/boneres.2017.59
PMCID:
PMC5738879

Erratum

Weirong Xing, Helen Goodluck, Canjun Zeng, Subburaman Mohan
Bone Res. 2017; 5: 17029. Published online 2017 April 18. doi: 10.1038/boneres.2017.29
PMCID:
PMC5394451

Articles from Bone Research are provided here courtesy of Nature Publishing Group