PMCCPMCCPMCC

Conseils de recherche
Les critères de recherche 

Avancée
Logo of aemJournal InfoAuthorsReviewersSubscribersPermissionsJournals.ASM.orgJournal
 

Volume 81(16);  2015 août

Environmental Microbiology

Mathew P. Watts, Tatiana V. Khijniak, Christopher Boothman, Jonathan R. Lloyd
Appl Environ Microbiol. 2015 August; 81(16): 5511–5518. Published online 2015 June 5. doi: 10.1128/AEM.00853-15
PMCID:
PMC4510161
Panagiotis Sapountzis, Mariya Zhukova, Lars H. Hansen, Søren J. Sørensen, Morten Schiøtt, Jacobus J. Boomsma
Appl Environ Microbiol. 2015 August; 81(16): 5527–5537. Published online 2015 June 5. doi: 10.1128/AEM.00961-15
PMCID:
PMC4510174

Les articles de Applied and Environmental Microbiology ont été offerts à titre gracieux par American Society for Microbiology (ASM).