PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of breedingscienceBreeding ScienceInstruction to Authors
 

Volume 67(4);  2017 September

Review

Hiroyuki Tsuji
Breed Sci. 2017 September; 67(4): 327–332. Published online 2017 July 25. doi: 10.1270/jsbbs.17026
PMCID:
PMC5654465

Research Papers

Katsunori Miyahara, Takuya Wada, Jun-ya Sonoda, Tadashi Tsukaguchi, Masayuki Miyazaki, Masao Tsubone, Osamu Yamaguchi, Masafumi Ishibashi, Norio Iwasawa, Takayuki Umemoto, Motohiko Kondo
Breed Sci. 2017 September; 67(4): 333–339. Published online 2017 July 28. doi: 10.1270/jsbbs.16203
PMCID:
PMC5654459
Sheng-Shan Wang, Rong-Kuen Chen, Kai-Yi Chen, Chu-Yin Liu, Shu-Min Kao, Chia-Lin Chung
Breed Sci. 2017 September; 67(4): 340–347. Published online 2017 July 28. doi: 10.1270/jsbbs.17007
PMCID:
PMC5654460
Hidetoshi Goto, Marc A. McPherson, Bradley A. Comstock, Duška Stojšin, Ryo Ohsawa
Breed Sci. 2017 September; 67(4): 348–356. Published online 2017 July 28. doi: 10.1270/jsbbs.16134
PMCID:
PMC5654456
Saki Hatono, Kaori Nishimura, Yoko Murakami, Mai Tsujimura, Hiroshi Yamagishi
Breed Sci. 2017 September; 67(4): 357–362. Published online 2017 July 28. doi: 10.1270/jsbbs.17023
PMCID:
PMC5654463
Takashi Sayama, Takanari Tanabata, Masayasu Saruta, Testsuya Yamada, Toyoaki Anai, Akito Kaga, Masao Ishimoto
Breed Sci. 2017 September; 67(4): 363–369. Published online 2017 July 28. doi: 10.1270/jsbbs.16201
PMCID:
PMC5654458
Takuya Wada, Koichiro Oku, Soichiro Nagano, Sachiko Isobe, Hideyuki Suzuki, Miyuki Mori, Kinuko Takata, Chiharu Hirata, Katsumi Shimomura, Masao Tsubone, Takao Katayama, Keita Hirashima, Yosuke Uchimura, Hidetoshi Ikegami, Takayuki Sueyoshi, Ko-ichi Obu, Tatsuya Hayashida, Yasushi Shibato
Breed Sci. 2017 September; 67(4): 370–381. Published online 2017 August 4. doi: 10.1270/jsbbs.17009
PMCID:
PMC5654461
Aiko Sugiyama, Yoshinori Ikoma, Hiroshi Fujii, Tomoko Endo, Hirohisa Nesumi, Takehiko Shimada, Mitsuo Omura
Breed Sci. 2017 September; 67(4): 382–392. Published online 2017 August 4. doi: 10.1270/jsbbs.17033
PMCID:
PMC5654466

Notes

Shuhei Segami, Kana Takehara, Tatsuya Yamamoto, Shintaro Kido, Saki Kondo, Yukimoto Iwasaki, Kotaro Miura
Breed Sci. 2017 September; 67(4): 393–397. Published online 2017 August 10. doi: 10.1270/jsbbs.16198
PMCID:
PMC5654457
Jong-Yeol Lee, You-Ran Jang, Hye-Rang Beom, Susan B. Altenbach, Sun-Hyung Lim, Choung Keun Lee
Breed Sci. 2017 September; 67(4): 398–407. Published online 2017 August 11. doi: 10.1270/jsbbs.16106
PMCID:
PMC5654455
Kanako Bessho-Uehara, Tomoyuki Furuta, Kengo Masuda, Shuto Yamada, Rosalyn B. Angeles-Shim, Motoyuki Ashikari, Tomonori Takashi
Breed Sci. 2017 September; 67(4): 408–415. Published online 2017 August 11. doi: 10.1270/jsbbs.17022
PMCID:
PMC5654462
Dorota Milczarek, Jarosław Plich, Beata Tatarowska, Bogdan Flis
Breed Sci. 2017 September; 67(4): 416–420. Published online 2017 August 8. doi: 10.1270/jsbbs.17035
PMCID:
PMC5654467
Ichiro Nagaoka, Hideki Sasahara, Kei Matsushita, Hideo Maeda, Shuichi Fukuoka, Masayuki Yamaguchi, Akiko Shigemune, Kiyoyuki Miura
Breed Sci. 2017 September; 67(4): 421–426. Published online 2017 August 11. doi: 10.1270/jsbbs.17025
PMCID:
PMC5654464

Articles from Breeding Science are provided here courtesy of Japanese Society of Breeding