PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of breedingscienceBreeding ScienceInstruction to Authors
 

Volume 65(3);  2015 June

Research Papers

Samanthi Priyanka Withanage, Md Aktar Hossain, Sures Kumar M., Hairul Azman B Roslan, Mohammad Puad Abdullah, Suhaimi B. Napis, Nor Aini Ab. Shukor
Breed Sci. 2015 June; 65(3): 177–191. Published online 2015 June 1. doi: 10.1270/jsbbs.65.177
PMCID:
PMC4482167
Haitao Zhu, Ziqiang Liu, Xuelin Fu, Ziju Dai, Shaokui Wang, Guiquan Zhang, Ruizhen Zeng, Guifu Liu
Breed Sci. 2015 June; 65(3): 192–200. Published online 2015 June 1. doi: 10.1270/jsbbs.65.192
PMCID:
PMC4482168
Hiroshi Shinada, Toshio Yamamoto, Eiji Yamamoto, Kiyosumi Hori, Yuji Hirayama, Toshihiko Maekawa, Hitoshi Kiuchi, Hirokazu Sato, Takashi Sato
Breed Sci. 2015 June; 65(3): 201–207. Published online 2015 June 1. doi: 10.1270/jsbbs.65.201
PMCID:
PMC4482169
Kenji Nashima, Shingo Terakami, Sogo Nishio, Miyuki Kunihisa, Chikako Nishitani, Toshihiro Saito, Toshiya Yamamoto
Breed Sci. 2015 June; 65(3): 208–215. Published online 2015 June 1. doi: 10.1270/jsbbs.65.208
PMCID:
PMC4482170
Takuya Wada, Katsunori Miyahara, Jun-ya Sonoda, Tadashi Tsukaguchi, Masayuki Miyazaki, Masao Tsubone, Tsuyu Ando, Kaworu Ebana, Toshio Yamamoto, Norio Iwasawa, Takayuki Umemoto, Motohiko Kondo, Masahiro Yano
Breed Sci. 2015 June; 65(3): 216–225. Published online 2015 June 1. doi: 10.1270/jsbbs.65.216
PMCID:
PMC4482171
Quan Xu, Wenfu Chen, Zhengjin Xu
Breed Sci. 2015 June; 65(3): 226–232. Published online 2015 June 1. doi: 10.1270/jsbbs.65.226
PMCID:
PMC4482172
Jun Li, Xianhui Hou, Jindi Liu, Changgen Qian, Rongcun Gao, Linchuan Li, Jinjun Li
Breed Sci. 2015 June; 65(3): 233–240. Published online 2015 June 1. doi: 10.1270/jsbbs.65.233
PMCID:
PMC4482173
Miwako Ito, Wakako Maruyama-Funatsuki, Tatsuya M. Ikeda, Zenta Nishio, Koichi Nagasawa, Tadashi Tabiki
Breed Sci. 2015 June; 65(3): 241–248. Published online 2015 June 1. doi: 10.1270/jsbbs.65.241
PMCID:
PMC4482174
Jun-ichi Yonemaru, Sun Hee Choi, Hiroaki Sakai, Tsuyu Ando, Ayahiko Shomura, Masahiro Yano, Jianzhong Wu, Shuichi Fukuoka
Breed Sci. 2015 June; 65(3): 249–256. Published online 2015 June 1. doi: 10.1270/jsbbs.65.249
PMCID:
PMC4482175
Guixin Yan, Dan Li, Mengxian Cai, Guizhen Gao, Biyun Chen, Kun Xu, Jun Li, Feng Li, Nian Wang, Jiangwei Qiao, Hao Li, Tianyao Zhang, Xiaoming Wu
Breed Sci. 2015 June; 65(3): 257–264. Published online 2015 June 1. doi: 10.1270/jsbbs.65.257
PMCID:
PMC4482176
Kensuke Katsuta, Kazuhito Matsuo, Yasuyuki Yoshimura, Ryo Ohsawa
Breed Sci. 2015 June; 65(3): 265–275. Published online 2015 June 1. doi: 10.1270/jsbbs.65.265
PMCID:
PMC4482177
Naoya Urasaki, Satoko Goeku, Risa Kaneshima, Tomonori Takamine, Kazuhiko Tarora, Makoto Takeuchi, Chie Moromizato, Kaname Yonamine, Fumiko Hosaka, Shingo Terakami, Hideo Matsumura, Toshiya Yamamoto, Moriyuki Shoda
Breed Sci. 2015 June; 65(3): 276–284. Published online 2015 June 1. doi: 10.1270/jsbbs.65.276
PMCID:
PMC4482178

Note

Hiroe Utsushi, Akira Abe, Muluneh Tamiru, Yumiko Ogasawara, Tsutomu Obara, Emiko Sato, Yusuke Ochiai, Ryohei Terauchi, Hiroki Takagi
Breed Sci. 2015 June; 65(3): 285–289. Published online 2015 June 1. doi: 10.1270/jsbbs.65.285
PMCID:
PMC4482179

Articles from Breeding Science are provided here courtesy of Japanese Society of Breeding