PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of breedingscienceBreeding ScienceInstruction to Authors
 

Volume 67(3);  2017 June

Research Papers

Ichiro Nagaoka, Hideki Sasahara, Hiroaki Tabuchi, Akiko Shigemune, Kei Matsushita, Hideo Maeda, Akitoshi Goto, Shuichi Fukuoka, Tsuyu Ando, Kiyoyuki Miura
Breed Sci. 2017 June; 67(3): 173–180. Published online 2017 May 10. doi: 10.1270/jsbbs.16128
PMCID:
PMC5515305
Asami Tomita, Tadashi Sato, Yusaku Uga, Mitsuhiro Obara, Yoshimichi Fukuta
Breed Sci. 2017 June; 67(3): 181–190. Published online 2017 May 10. doi: 10.1270/jsbbs.16185
PMCID:
PMC5515312
Noriko Kinoshita, Masayuki Kato, Kei Koyasaki, Takuya Kawashima, Tsutomu Nishimura, Yuji Hirayama, Itsuro Takamure, Takashi Sato, Kiyoaki Kato
Breed Sci. 2017 June; 67(3): 191–206. Published online 2017 May 10. doi: 10.1270/jsbbs.16155
PMCID:
PMC5515307
Chorkaew Aninbon, Sanun Jogloy, Nimitr Vorasoot, Suporn Nuchadomrong, C. Corley Holbrook, Craig Kvien, Naveen Puppala, Aran Patanothai
Breed Sci. 2017 June; 67(3): 207–212. Published online 2017 May 23. doi: 10.1270/jsbbs.16146
PMCID:
PMC5515306
Zhen Huang, Xuexian Zhang, Shouhua Jiang, Mengfan Qin, Na Zhao, Lina Lang, Yaping Liu, Zhengshu Tian, Xia Liu, Yang Wang, Binbin Zhang, Aixia Xu
Breed Sci. 2017 June; 67(3): 213–220. Published online 2017 May 23. doi: 10.1270/jsbbs.16161
PMCID:
PMC5515308
Xueqin Liu, Ji-an Wu, Haixiang Ren, Yuxin Qi, Chunyan Li, Jiqiu Cao, Xiaoyan Zhang, Zhipeng Zhang, Zhaoyan Cai, Junyi Gai
Breed Sci. 2017 June; 67(3): 221–232. Published online 2017 May 30. doi: 10.1270/jsbbs.16167
PMCID:
PMC5515309
Yanjie Li, Mengdi Tian, Pingdong Zhang
Breed Sci. 2017 June; 67(3): 233–238. Published online 2017 May 23. doi: 10.1270/jsbbs.16193
PMCID:
PMC5515315
Ruikun Chen, Takashi Hara, Ryo Ohsawa, Yosuke Yoshioka
Breed Sci. 2017 June; 67(3): 239–247. Published online 2017 May 23. doi: 10.1270/jsbbs.16192
PMCID:
PMC5515314
Awad Ahmed Elawad Elbashir, Yasir Serag Alnor Gorafi, Izzat Sidahmed Ali Tahir, June-Sik Kim, Hisashi Tsujimoto
Breed Sci. 2017 June; 67(3): 248–256. Published online 2017 May 23. doi: 10.1270/jsbbs.16204
PMCID:
PMC5515318
Muhammad Mubashar Hussain, Saeed Rauf, Muhammad Asam Riaz, Jameel Muhammad Al-Khayri, Philippe Monneveux
Breed Sci. 2017 June; 67(3): 257–267. Published online 2017 June 1. doi: 10.1270/jsbbs.16095
PMCID:
PMC5515303
Kaori Kohzuma, Motoko Chiba, Soichiro Nagano, Toyoaki Anai, Miki U. Ueda, Riichi Oguchi, Kazumasa Shirai, Kousuke Hanada, Kouki Hikosaka, Nobuharu Fujii
Breed Sci. 2017 June; 67(3): 268–276. Published online 2017 May 31. doi: 10.1270/jsbbs.16200
PMCID:
PMC5515317
Satoshi Watanabe, Chikaharu Tsukamoto, Tatsuki Oshita, Tetsuya Yamada, Toyoaki Anai, Akito Kaga
Breed Sci. 2017 June; 67(3): 277–285. Published online 2017 May 30. doi: 10.1270/jsbbs.17013
PMCID:
PMC5515319
Wen Jing, Ping Deng, Chengjuan Cao, Wenhua Zhang
Breed Sci. 2017 June; 67(3): 286–295. Published online 2017 May 30. doi: 10.1270/jsbbs.16190
PMCID:
PMC5515313
Jun Chen, Bo Wang, Yueli Zhang, Xiaopeng Yue, Zhaohong Li, Kede Liu
Breed Sci. 2017 June; 67(3): 296–306. Published online 2017 June 1. doi: 10.1270/jsbbs.16116
PMCID:
PMC5515304
Anpeng Zhang, Chaolei Liu, Guang Chen, Kai Hong, Yang Gao, Peng Tian, Youlin Peng, Bin Zhang, Banpu Ruan, Hongzhen Jiang, Longbiao Guo, Qian Qian, Zhenyu Gao
Breed Sci. 2017 June; 67(3): 307–315. Published online 2017 May 30. doi: 10.1270/jsbbs.16195
PMCID:
PMC5515316

Notes

Tomoko M. Matsunaga, Daisuke Ogawa, Fumio Taguchi-Shiobara, Masao Ishimoto, Sachihiro Matsunaga, Yoshiki Habu
Breed Sci. 2017 June; 67(3): 316–319. Published online 2017 May 30. doi: 10.1270/jsbbs.16169
PMCID:
PMC5515311
Yu Sakamoto, Kazuyuki Mori, Yuuki Matsuo, Nobuhiro Mukojima, Wataru Watanabe, Norio Sobaru, Seiji Tamiya, Takashi Nakao, Kazuya Hayashi, Hitomi Watanuki, Kazuhiro Nara, Kaoru Yamazaki, Masataka Chaya
Breed Sci. 2017 June; 67(3): 320–326. Published online 2017 May 30. doi: 10.1270/jsbbs.16168
PMCID:
PMC5515310

Articles from Breeding Science are provided here courtesy of Japanese Society of Breeding