PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of bsrLink to Publisher's site
 

Volume 37(5);  2017 October 31

Commentary

Samina Ejaz
Biosci Rep. 2017 October 31; 37(5): BSR20170647. Prepublished online 2017 August 25. Published online 2017 October 11. doi: 10.1042/BSR20170647
PMCID:
PMC5635210

Research Articles

Yaozhen Chen, Jing Zhang, Shunli Gu, Dandan Yin, Qunxing An, Ning An, Lihong Weng, Jing Yi, Jinmei Xu, Wen Yin, Xingbin Hu
Biosci Rep. 2017 October 31; 37(5): BSR20170676. Prepublished online 2017 September 1. Published online 2017 September 19. doi: 10.1042/BSR20170676
PMCID:
PMC5603755
Bin Yan, Zhiyong Peng, Xiao Xing, Chunling Du
Biosci Rep. 2017 October 31; 37(5): BSR20170685. Prepublished online 2017 August 11. Published online 2017 September 28. doi: 10.1042/BSR20170685
PMCID:
PMC5617909
Peng Du, Haiting Zhao, Renjun Peng, Qing Liu, Jian Yuan, Gang Peng, Yiwei Liao
Biosci Rep. 2017 October 31; 37(5): BSR20170696. Prepublished online 2017 August 22. Published online 2017 September 7. doi: 10.1042/BSR20170696
PMCID:
PMC5587918
Xin Wen, Xin-Rui Han, Shao-Hua Fan, Zi-Feng Zhang, Lu Chen, Gao Yi, Dong-Mei Wu, Jun Lu, Yuan-Lin Zheng
Biosci Rep. 2017 October 31; 37(5): BSR20170711. Prepublished online 2017 August 18. Published online 2017 September 19. doi: 10.1042/BSR20170711
PMCID:
PMC5603754
Xin-Rui Han, Xin Wen, Shan Wang, Xiao-Wu Hong, Shao-Hua Fan, Juan Zhuang, Yong-Jian Wang, Zi-Feng Zhang, Meng-Qiu Li, Bin Hu, Qun Shan, Chun-Hui Sun, Ya-Xing Bao, Meng Lin, Tan He, Dong-Mei Wu, Jun Lu, Yuan-Lin Zheng
Biosci Rep. 2017 October 31; 37(5): BSR20170713. Prepublished online 2017 September 11. Published online 2017 October 6. doi: 10.1042/BSR20170713
PMCID:
PMC5629700
Lianglong Pang, Pei Li, Ruijie Zhang, Yuan Xu, Lei Song, Qiang Zhou
Biosci Rep. 2017 October 31; 37(5): BSR20170718. Prepublished online 2017 June 15. Published online 2017 October 11. doi: 10.1042/BSR20170718
PMCID:
PMC5635211
Jiu-Jiang Wang, Zhi-Feng Li, Xiao-Jing Li, Zhao Han, Ling Zhang, Zhi-Jun Liu
Biosci Rep. 2017 October 31; 37(5): BSR20170743. Prepublished online 2017 July 19. Published online 2017 September 7. doi: 10.1042/BSR20170743
PMCID:
PMC5587917
Dina Sabry, Abeer Mostafa, Samar Marzouk, Walaa Ibrahim, Hanan H.M. Ali, Aymen Hassan, Ashraf Shamaa
Biosci Rep. 2017 October 31; 37(5): BSR20170794. Prepublished online 2017 September 7. Published online 2017 October 11. doi: 10.1042/BSR20170794
PMCID:
PMC5635209
Song Su, De Luo, Xiangdong Liu, Jiang Liu, Fangyi Peng, Cheng Fang, Bo Li
Biosci Rep. 2017 October 31; 37(5): BSR20170798. Prepublished online 2017 August 25. Published online 2017 September 19. doi: 10.1042/BSR20170798
PMCID:
PMC5603753
Lemen Pan, Guanfeng Yu, Jingyong Huang, Xiangtao Zheng, Yinghua Xu
Biosci Rep. 2017 October 31; 37(5): BSR20170860. Prepublished online 2017 September 1. Published online 2017 September 19. doi: 10.1042/BSR20170860
PMCID:
PMC5603762
Chengyang Wang, Huanzhang Ding, Xiao Tang, Zegeng Li, Lei Gan
Biosci Rep. 2017 October 31; 37(5): BSR20170880. Prepublished online 2017 August 22. Published online 2017 September 19. doi: 10.1042/BSR20170880
PMCID:
PMC5603752
Haiyan Zhu, Aixue Chen, Saisai Li, Xuejiao Tao, Bo Sheng, Mandika Chetry, Xueqiong Zhu
Biosci Rep. 2017 October 31; 37(5): BSR20170958. Prepublished online 2017 August 25. Published online 2017 September 28. doi: 10.1042/BSR20170958
PMCID:
PMC5617914
Ruiling Yan, Hanlin Shuai, Xin Luo, Xueqin Wang, Baozhang Guan
Biosci Rep. 2017 October 31; 37(5): BSR20171021. Prepublished online 2017 September 7. Published online 2017 October 6. doi: 10.1042/BSR20171021
PMCID:
PMC5629562
Jin Zou, Yanhua Liu, Bingong Li, Zeqi Zheng, Xuan Ke, Yanqin Hao, Xuelian Li, Xingxing Li, Fuyou Liu, Zhiyong Zhang
Biosci Rep. 2017 October 31; 37(5): BSR20171049. Prepublished online 2017 August 15. Published online 2017 September 7. doi: 10.1042/BSR20171049
PMCID:
PMC5587916
Naresh C. Bal, Santosh K. Maurya, Sunil Pani, Chinmayee Sethy, Ananya Banerjee, Sarita Das, Srinivas Patnaik, Chanakya N. Kundu
Biosci Rep. 2017 October 31; 37(5): BSR20171087. Prepublished online 2017 August 22. Published online 2017 September 28. doi: 10.1042/BSR20171087
PMCID:
PMC5617911
Antonio Bilancio, Barbara Rinaldi, Maria Antonietta Oliviero, Maria Donniacuo, Maria Gaia Monti, Amedeo Boscaino, Irene Marino, Lori Friedman, Francesco Rossi, Bart Vanhaesebroeck, Antimo Migliaccio
Biosci Rep. 2017 October 31; 37(5): BSR20171112. Prepublished online 2017 August 29. Published online 2017 September 28. doi: 10.1042/BSR20171112
PMCID:
PMC5617917

Review Article

Harold R. Powell
Biosci Rep. 2017 October 31; 37(5): BSR20170227. Prepublished online 2017 September 12. Published online 2017 October 6. doi: 10.1042/BSR20170227
PMCID:
PMC5629563

Articles from Bioscience Reports are provided here courtesy of Portland Press Ltd