PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of bsrLink to Publisher's site
 

Volume 38(1);  2018 February 28

Research Articles

Omer Wagner, Aditya Pandya, Yoav Chemla, Hadar Pinhas, Irina Schelkanova, Asaf Shahmoon, Yossi Mandel, Alexandre Douplik, Zeev Zalevsky
Biosci Rep. 2018 February 28; 38(1): BSR20170027. Prepublished online 2017 November 21. Published online 2018 January 25. doi: 10.1042/BSR20170027
PMCID:
PMC5784180
Shanyang He, Yunhe Zhao, Xiaoping Wang, Yalan Deng, Zhiyong Wan, Shuzhong Yao, Hongwei Shen
Biosci Rep. 2018 February 28; 38(1): BSR20170681. Prepublished online 2017 November 3. Published online 2018 January 5. doi: 10.1042/BSR20170681
PMCID:
PMC5754315
Zhi-Jian Lin, Hong-Yan Qiu, Xiao-Xin Tong, Yi Guo, Man-Fu Han, Chun-Shui Yang, Kai-Hua Lin, Jun Wu, Xing Li, Yang Yang
Biosci Rep. 2018 February 28; 38(1): BSR20170730. Prepublished online 2017 December 20. Published online 2018 January 17. doi: 10.1042/BSR20170730
PMCID:
PMC5770574
Muhammad Hussain, Peng Chen, Guang Mei, Yongzhe Li, Hongwu Du
Biosci Rep. 2018 February 28; 38(1): BSR20170778. Prepublished online 2017 September 29. Published online 2018 January 19. doi: 10.1042/BSR20170778
PMCID:
PMC5773811
Fang Chai, Shanshuang Du, Xiquan Zhao, Runsheng Wang
Biosci Rep. 2018 February 28; 38(1): BSR20170930. Prepublished online 2017 November 21. Published online 2018 January 19. doi: 10.1042/BSR20170930
PMCID:
PMC5773812
Lin Xin, Hou-Ting Zhang, Wei-Feng Yang, Yi-Fan Li, Chuan Liu
Biosci Rep. 2018 February 28; 38(1): BSR20171001. Prepublished online 2017 December 11. Published online 2018 January 30. doi: 10.1042/BSR20171001
PMCID:
PMC5789153
Xin Zhou, Jiajun Chen, Qianren Xiao, Tengyu Wang, Yu Yu, Bo Li, Gaohai Shao, Yunyun Li, Zhongzu Zhang
Biosci Rep. 2018 February 28; 38(1): BSR20171017. Prepublished online 2017 December 20. Published online 2018 January 19. doi: 10.1042/BSR20171017
PMCID:
PMC5773810
Qing-Hui Zhang, Rui-Xing Yin, Wu-Xian Chen, Xiao-Li Cao, Yu-Ming Chen
Biosci Rep. 2018 February 28; 38(1): BSR20171058. Prepublished online 2018 January 19. Published online 2018 January 19. doi: 10.1042/BSR20171058
PMCID:
PMC5773822
Yongxiong He, Bokang Lv, Yanqiang Huan, Bin Liu, Yutang Li, Lizhou Jia, Chenhui Qu, Dongsheng Wang, Hai Yu, Hongwei Yuan
Biosci Rep. 2018 February 28; 38(1): BSR20171132. Published online 2018 January 19. doi: 10.1042/BSR20171132
PMCID:
PMC5773823
Line Zurkinden, Dmitri Sviridov, Bruno Vogt, Geneviève Escher
Biosci Rep. 2018 February 28; 38(1): BSR20171162. Prepublished online 2017 November 30. Published online 2018 January 25. doi: 10.1042/BSR20171162
PMCID:
PMC5784176
Xiao-Jun Cai, Lei Wang, Chun-Mei Hu
Biosci Rep. 2018 February 28; 38(1): BSR20171184. Prepublished online 2017 November 24. Published online 2018 January 19. doi: 10.1042/BSR20171184
PMCID:
PMC5773821
Long Guo, Huibin Tian, Jing Shen, Chen Zheng, Shimin Liu, Yangchun Cao, Chuanjiang Cai, Junhu Yao
Biosci Rep. 2018 February 28; 38(1): BSR20171189. Prepublished online 2017 December 20. Published online 2018 January 25. doi: 10.1042/BSR20171189
PMCID:
PMC5784178
Giovanna Priante, Federica Quaggio, Lisa Gianesello, Monica Ceol, Rosalba Cristofaro, Liliana Terrin, Claudio Furlan, Dorella Del Prete, Franca Anglani
Biosci Rep. 2018 February 28; 38(1): BSR20171228. Prepublished online 2017 December 5. Published online 2018 January 17. doi: 10.1042/BSR20171228
PMCID:
PMC5770611
Nara Aline Costa, Ana Lúcia Gut, Paula Schmidt Azevedo, Suzana Erico Tanni, Natália Baraldi Cunha, Ana Angelica Henrique Fernandes, Bertha Furlan Polegato, Leonardo Antonio Mamede Zornoff, Sergio Alberto Rupp de Paiva, André Luís Balbi, Daniela Ponce, Marcos Ferreira Minicucci
Biosci Rep. 2018 February 28; 38(1): BSR20171238. Prepublished online 2017 December 20. Published online 2018 January 25. doi: 10.1042/BSR20171238
PMCID:
PMC5784177
Naohiro Nomura, Wakana Shoda, Yuanlong Wang, Shintaro Mandai, Taisuke Furusho, Daiei Takahashi, Moko Zeniya, Eisei Sohara, Tatemitsu Rai, Shinichi Uchida
Biosci Rep. 2018 February 28; 38(1): BSR20171243. Prepublished online 2018 January 11. Published online 2018 January 30. doi: 10.1042/BSR20171243
PMCID:
PMC5789154
Dalia Ali, Sarah Abuelreich, Nora Alkeraishan, Najla Bin Shwish, Rimi Hamam, Moustapha Kassem, Musaad Alfayez, Abdullah Aldahmash, Nehad M. Alajez
Biosci Rep. 2018 February 28; 38(1): BSR20171252. Prepublished online 2018 January 3. Published online 2018 January 30. doi: 10.1042/BSR20171252
PMCID:
PMC5789155
Xuejie Zhu, Lulu Zhou, Ruyi Li, Qi Shen, Huihui Cheng, Zongji Shen, Haiyan Zhu
Biosci Rep. 2018 February 28; 38(1): BSR20171329. Prepublished online 2018 January 3. Published online 2018 January 30. doi: 10.1042/BSR20171329
PMCID:
PMC5789157
Wei Luo, Zhen-han Deng, Rui Li, Guo Cheng, Ronak Naveenchandra Kotian, Yu-sheng Li, Wen-ping Li
Biosci Rep. 2018 February 28; 38(1): BSR20171554. Prepublished online 2017 December 22. Published online 2018 January 25. doi: 10.1042/BSR20171554
PMCID:
PMC5784179
Jing Zhao, Li Zhu, Chen Fan, Yi Wu, Song Xiang
Biosci Rep. 2018 February 28; 38(1): BSR20171617. Prepublished online 2017 December 20. Published online 2018 January 17. doi: 10.1042/BSR20171617
PMCID:
PMC5770610

Review Articles

Naveen K.R. Chalakur-Ramireddy, Suresh B. Pakala
Biosci Rep. 2018 February 28; 38(1): BSR20171357. Prepublished online 2018 January 3. Published online 2018 January 30. doi: 10.1042/BSR20171357
PMCID:
PMC5789156
Yi Wang, Zhiqiang Qin, Yamin Wang, Chen Chen, Yichun Wang, Xianghu Meng, Ninghong Song
Biosci Rep. 2018 February 28; 38(1): BSR20171379. Prepublished online 2017 December 20. Published online 2018 January 17. doi: 10.1042/BSR20171379
PMCID:
PMC5770575

Articles from Bioscience Reports are provided here courtesy of Portland Press Ltd