PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of bsrBioscience ReportsAboutEditorial BoardInfo for AuthorsSubmission
 

Volume 35(3);  2015 June

Original Papers

Michael P. Spiller, Liang Guo, Qi Wang, Peter Tran, Hui Lu
Biosci Rep. 2015 June; 35(3): e00193. Prepublished online 2015 March 17. Published online 2015 May 19. doi: 10.1042/BSR20150038
PMCID:
PMC4438305
Zanlin Yu, Nurit Livnat-Levanon, Oded Kleifeld, Wissam Mansour, Mark A. Nakasone, Carlos A. Castaneda, Emma K. Dixon, David Fushman, Noa Reis, Elah Pick, Michael H. Glickman
Biosci Rep. 2015 June; 35(3): e00194. Prepublished online 2015 January 27. Published online 2015 May 19. doi: 10.1042/BSR20140173
PMCID:
PMC4438304
Jingwen Yi, Xiaoguang Yang, Lihua Zheng, Guang Yang, Luguo Sun, Yongli Bao, Yin Wu, Yanxin Huang, Chunlei Yu, Shao-Nian Yang, Yuxin Li
Biosci Rep. 2015 June; 35(3): e00195. Prepublished online 2015 March 17. Published online 2015 May 27. doi: 10.1042/BSR20150028
PMCID:
PMC4445353
Chonticha Saisawang, Pornpan Sillapee, Kwanhathai Sinsirimongkol, Sukathida Ubol, Duncan R. Smith, Albert J. Ketterman
Biosci Rep. 2015 June; 35(3): e00196. Prepublished online 2015 April 22. Published online 2015 May 27. doi: 10.1042/BSR20150086
PMCID:
PMC4445351

Review Article

Gautam Rishi, Daniel F. Wallace, V. Nathan Subramaniam
Biosci Rep. 2015 June; 35(3): e00192. Prepublished online 2015 March 31. Published online 2015 May 19. doi: 10.1042/BSR20150014
PMCID:
PMC4438303

Articles from Bioscience Reports are provided here courtesy of Portland Press Ltd