PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of ajcrLink to Publisher's site
 

Volume 5(2);  2015

Review Article

Jingqiu Li, Jie Yang, Ping Zhou, Yanping Le, Chengwei Zhou, Shaomin Wang, Dazhi Xu, Hui-Kuan Lin, Zhaohui Gong
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 472–480. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396047

Original Articles

Dipankar Ash, Manikandan Subramanian, Avadhesha Surolia, Chandrima Shaha
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 481–497. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396042
Yi Tang, Ming Li, Ya-Lan Wang, Michael D Threadgill, Ming Xiao, Chun-Feng Mou, Guang-Lin Song, Jing Kuang, Xi Yang, Li Yang, Xing-Jie Gao, Ya-Ping Wang, Yun-Peng Meng
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 498–513. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396040
Yao-Yin Li, Chuan-Xiang Zhou, Yan Gao
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 514–529. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396046
Li Yin, Xiaohua Pan, Xin-Tian Zhang, Yu-Ming Guo, Zhao-Yi Wang, Yaoqin Gong, Molin Wang
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 530–544. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396031
Xiao-Dong Yang, Xiao-Hui Xu, Shu-Yu Zhang, Yong Wu, Chun-Gen Xing, Gan Ru, Hong-Tao Xu, Jian-Ping Cao
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 545–559. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396051
Thomas W Grunt, Alexandra Hebar, Sylvia Laffer, Renate Wagner, Barbara Peter, Harald Herrmann, Alexandra Graf, Martin Bilban, Martin Posch, Gregor Hoermann, Matthias Mayerhofer, Gregor Eisenwort, Christoph C Zielinski, Edgar Selzer, Peter Valent
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 560–574. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396035
Parvin Ataie-Kachoie, Mohammad H Pourgholami, Farnaz Bahrami-B, Samina Badar, David L Morris
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 575–588. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396050
Duan-Fang Shao, Xiao-Hong Wang, Zi-Yu Li, Xiao-Fang Xing, Xiao-Jing Cheng, Ting Guo, Hong Du, Ying Hu, Bin Dong, Ning Ding, Lin Li, Shen Li, Qing-Da Li, Xian-Zi Wen, Lian-Hai Zhang, Jia-Fu Ji
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 589–602. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396028
Hung-Yen Lee, Kamal A Mohammed, Eugene P Goldberg, Frederic Kaye, Najmunnisa Nasreen
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 603–615. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396024
Michelle L Varney, Rakesh K Singh
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 616–628. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396036
Xiaoqing Wu, Xiaogai Zhi, Minghua Ji, Qingling Wang, Yujuan Li, Jingyan Xie, Shuli Zhao
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 629–638. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396029
Zhihua Wang, Shicong Zhu, Guangsen Zhang, Sufang Liu
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 639–650. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396044
Sui Hu, Baoping Cao, Meiying Zhang, Enqiang Linghu, Qimin Zhan, Malcolm V Brock, James G Herman, Gaoping Mao, Mingzhou Guo
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 651–662. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396025
Yanning Ma, Yongfang Yue, Min Pan, Jie Sun, Jue Chu, Xiaoying Lin, Wenxia Xu, Lifeng Feng, Yan Chen, Dingwei Chen, Vivian Y Shin, Xian Wang, Hongchuan Jin
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 663–673. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396045
Qingyang Feng, Li Liang, Li Ren, Jingwen Chen, Ye Wei, Wenju Chang, Dexiang Zhu, Qi Lin, Peng Zheng, Jianmin Xu
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 674–688. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396022
Sze Chern Lim, Kirstyn T Carey, Matthew McKenzie
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 689–701. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396027
Chaojie Gong, Jubo Zhang, Lan Zhang, Yingcong Wang, Hui Ma, Weizhong Wu, Jiefeng Cui, Yanhong Wang, Zhenggang Ren
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 702–713. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396048
Liangchun Yang, Wenwen Chai, Yanping Wang, Lizhi Cao, Min Xie, Minghua Yang, Rui Kang, Yan Yu
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 714–725. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396052
Bailiang Li, Yang Li, Xiao-Yu Wang, Zi-Qiao Yan, Huidi Liu, Gui-Rong Liu, Shu-Lin Liu
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 726–737. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396041
Hitoshi Ishiguro, Koji Izumi, Eiji Kashiwagi, Yichun Zheng, Yi Li, Takashi Kawahara, Hiroshi Miyamoto
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 738–747. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396034
Xinghai Yang, Lei Li, Quan Huang, Wei Xu, Xiaopan Cai, Jishen Zhang, Wangjun Yan, Dianwen Song, Tielong Liu, Wang Zhou, Zhenxi Li, Cheng Yang, Yongyan Dang, Jianru Xiao
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 748–755. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396030
Hua-Bang Zhou, Qiao-Mei Li, Zheng-Rong Zhong, Jing-Yi Hu, Xiao-Lan Jiang, Hao Wang, Hui Wang, Bing Yang, He-Ping Hu
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 756–771. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396049
Zi-Zhen Zhang, Rong Hua, Jun-Feng Zhang, Wen-Yi Zhao, En-Hao Zhao, Lin Tu, Chao-Jie Wang, Hui Cao, Zhi-Gang Zhang
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 772–781. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396023
Yunhong Nong, Dongbo Wu, Yong Lin, Yongqiang Zhang, Lang Bai, Hong Tang
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 782–791. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396033
Zhipeng Liu, Xiufeng Liu, Wenmin Cao, Zi-Chun Hua
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 792–801. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396039
Jie Yu, Qunyou Tan, Bo Deng, Chunshu Fang, Di Qi, Ruwen Wang
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 802–811. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396038
Benedikt Feuerecker, Christof Seidl, Sabine Pirsig, Gernot Bruchelt, Reingard Senekowitsch-Schmidtke
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 812–820. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396043
Ke-Cheng Zhang, Hong-Qing Xi, Jian-Xin Cui, Wei-Song Shen, Ji-Yang Li, Bo Wei, Lin Chen
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 821–829. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396053
Lian-Cheng Zhu, Jian Gao, Zhen-Hua Hu, Carlton L Schwab, Hui-Yu Zhuang, Ming-Zi Tan, Li-Mei Yan, Juan-Juan Liu, Dan-Ye Zhang, Bei Lin
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 830–843. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396026
San-Gang Wu, Yan Wang, Juan Zhou, Jia-Yuan Sun, Feng-Yan Li, Huan-Xin Lin, Zhen-Yu He
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 844–853. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396037
Shuo Zhang, Yong-Hua Yu, Yong Zhang, Wei Qu, Jia Li
Am J Cancer Res. 2015; 5(2): 854–868. Published online 2015 January 15.
PMCID:
PMC4396032

Articles from American Journal of Cancer Research are provided here courtesy of e-Century Publishing Corporation