PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of ajcrLink to Publisher's site
 

Volume 7(6);  2017

Original Articles

Xiao-Yu Wu, Jian Fang, Zhao-Jin Wang, Che Chen, Jia-Yun Liu, Guan-Nan Wu, Xue-Quan Yao, Fu-Kun Liu, Xin Zhou
Am J Cancer Res. 2017; 7(6): 1238–1251. Published online 2017 June 1.
PMCID:
PMC5489775
Namita Gupta, Nirmala Jagadish, Avadhesha Surolia, Anil Suri
Am J Cancer Res. 2017; 7(6): 1252–1269. Published online 2017 June 1.
PMCID:
PMC5489776
Jinkui Wang, Zhenlong Yu, Chao Wang, Xiangge Tian, Xiaokui Huo, Yan Wang, Chengpeng Sun, Lei Feng, Jing Ma, Baojing Zhang, Qining Yang, Xiaochi Ma, Yinghui Xu
Am J Cancer Res. 2017; 7(6): 1270–1284. Published online 2017 June 1.
PMCID:
PMC5489777
Yi-Yao Liu, Chao Ge, Hua Tian, Jing-Yi Jiang, Fang-Yu Zhao, Hong Li, Tao-Yang Chen, Ming Yao, Jin-Jun Li
Am J Cancer Res. 2017; 7(6): 1285–1297. Published online 2017 June 1.
PMCID:
PMC5489778
Wang Di, Qinghuai Li, Wei Shen, Hao Guo, Suyuan Zhao
Am J Cancer Res. 2017; 7(6): 1298–1309. Published online 2017 June 1.
PMCID:
PMC5489779
Tao Jiang, Lian-Yue Guan, Yan-Shuo Ye, Hong-Yu Liu, Rui Li
Am J Cancer Res. 2017; 7(6): 1310–1321. Published online 2017 June 1.
PMCID:
PMC5489780
Nina Pauline Holzapfel, Ali Shokoohmand, Ferdinand Wagner, Marietta Landgraf, Simon Champ, Boris Michael Holzapfel, Judith Ann Clements, Dietmar Werner Hutmacher, Daniela Loessner
Am J Cancer Res. 2017; 7(6): 1322–1336. Published online 2017 June 1.
PMCID:
PMC5489781
Bing Zhang, Panpan Zhou, Xue Li, Qing Shi, Dong Li, Xiuli Ju
Am J Cancer Res. 2017; 7(6): 1337–1349. Published online 2017 June 1.
PMCID:
PMC5489782
Marta Geretto, Alessandra Pulliero, Camillo Rosano, Dinara Zhabayeva, Rakhmet Bersimbaev, Alberto Izzotti
Am J Cancer Res. 2017; 7(6): 1350–1371. Published online 2017 June 1.
PMCID:
PMC5489783
Hyerim Suh, Krishna Pillai, David Lawson Morris
Am J Cancer Res. 2017; 7(6): 1372–1383. Published online 2017 June 1.
PMCID:
PMC5489784
Jie Jin, Xiao-yan Zhang, Jin-lei Shi, Xue-feng Xue, Ling-Ling Lu, Jian-Hua Lu, Xiao-Ping Jiang, Jiang-Feng Hu, Ben-Song Duan, Chang-Qing Yang, Da-Ru Lu, De-Li Lu, Jian-Guo Chen, Heng-Jun Gao
Am J Cancer Res. 2017; 7(6): 1384–1388. Published online 2017 June 1.
PMCID:
PMC5489785

Review Article

Larion Santiago, Garrett Daniels, Dongwen Wang, Fang-Ming Deng, Peng Lee
Am J Cancer Res. 2017; 7(6): 1389–1406. Published online 2017 June 1.
PMCID:
PMC5489786

Articles from American Journal of Cancer Research are provided here courtesy of e-Century Publishing Corporation