PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of bcriBiochemistry Research International
 

Volume 2017;  2017

Research Articles

Zhi-Long Shi, Yi-Dan Liu, Yun-Yun Yuan, Da Song, Mei-Feng Qi, Xu-Juan Yang, Ping Wang, Xiao-Ying Li, Jian-Hua Shang, Zhao-Xiang Yang
Biochem Res Int. 2017; 2017: 1206015. Published online 2017 January 10. doi: 10.1155/2017/1206015
PMCID:
PMC5259675
Xiaodan Xu, Hong Zhang, Ke Wang, Tao Tu, Yuan Jiang
Biochem Res Int. 2017; 2017: 5839762. Published online 2017 February 2. doi: 10.1155/2017/5839762
PMCID:
PMC5312051
Loai Aljerf, Iyad Alhaffar
Biochem Res Int. 2017; 2017: 9596202. Published online 2017 February 21. doi: 10.1155/2017/9596202
PMCID:
PMC5339495

Articles from Biochemistry Research International are provided here courtesy of Hindawi Publishing Corporation