PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of bmcbioiBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Bioinformatics
 

Volume 13(Suppl 7);  2012

Introduction

M Michael Gromiha, De-Shuang Huang
BMC Bioinformatics. 2012; 13(Suppl 7): I1. Published online 2012 May 8. doi: 10.1186/1471-2105-13-S7-I1
PMCID:
PMC3348015

Proceedings

M Michael Gromiha, K Harini, R Sowdhamini, Kazuhiko Fukui
BMC Bioinformatics. 2012; 13(Suppl 7): S1. Published online 2012 May 8. doi: 10.1186/1471-2105-13-S7-S1
PMCID:
PMC3348020
Jingyan Wang, Xin Gao, Quanquan Wang, Yongping Li
BMC Bioinformatics. 2012; 13(Suppl 7): S2. Published online 2012 May 8. doi: 10.1186/1471-2105-13-S7-S2
PMCID:
PMC3348016
Ying-Ke Lei, Zhu-Hong You, Zhen Ji, Lin Zhu, De-Shuang Huang
BMC Bioinformatics. 2012; 13(Suppl 7): S3. Published online 2012 May 8. doi: 10.1186/1471-2105-13-S7-S3
PMCID:
PMC3348017
Xuesong Wang, Lijing Li, Yuhu Cheng
BMC Bioinformatics. 2012; 13(Suppl 7): S4. Published online 2012 May 8. doi: 10.1186/1471-2105-13-S7-S4
PMCID:
PMC3348045
Guangyu Cui, Chao Fang, Kyungsook Han
BMC Bioinformatics. 2012; 13(Suppl 7): S5. Published online 2012 May 8. doi: 10.1186/1471-2105-13-S7-S5
PMCID:
PMC3348049
Zhi-Ping Liu, Jiguang Wang, Yu-Qing Qiu, Ross KK Leung, Xiang-Sun Zhang, Stephen KW Tsui, Luonan Chen
BMC Bioinformatics. 2012; 13(Suppl 7): S6. Published online 2012 May 8. doi: 10.1186/1471-2105-13-S7-S6
PMCID:
PMC3348046
Yin-Ying Wang, Ke-Jia Xu, Jiangning Song, Xing-Ming Zhao
BMC Bioinformatics. 2012; 13(Suppl 7): S7. Published online 2012 May 8. doi: 10.1186/1471-2105-13-S7-S7
PMCID:
PMC3348050
Yu-Ting Hsiao, Wei-Po Lee
BMC Bioinformatics. 2012; 13(Suppl 7): S8. Published online 2012 May 8. doi: 10.1186/1471-2105-13-S7-S8
PMCID:
PMC3348052
Vitoantonio Bevilacqua, Paolo Pannarale, Mirko Abbrescia, Claudia Cava, Angelo Paradiso, Stefania Tommasi
BMC Bioinformatics. 2012; 13(Suppl 7): S9. Published online 2012 May 8. doi: 10.1186/1471-2105-13-S7-S9
PMCID:
PMC3348047
Byungkyu Park, Wook Lee, Kyungsook Han
BMC Bioinformatics. 2012; 13(Suppl 7): S10. Published online 2012 May 8. doi: 10.1186/1471-2105-13-S7-S10
PMCID:
PMC3348019
Wassim Ayadi, Mourad Elloumi, Jin-Kao Hao
BMC Bioinformatics. 2012; 13(Suppl 7): S11. Published online 2012 May 8. doi: 10.1186/1471-2105-13-S7-S11
PMCID:
PMC3348021
Kwang Su Jung, Sanghoon Moon, Young Jin Kim, Bong-Jo Kim, Kiejung Park
BMC Bioinformatics. 2012; 13(Suppl 7): S12. Published online 2012 May 8. doi: 10.1186/1471-2105-13-S7-S12
PMCID:
PMC3348018

Articles from BMC Bioinformatics are provided here courtesy of BioMed Central