PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of bmcgenoBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Genomics
 
Volume 12(Suppl 5);  2011
Introduction
Ke Zhang, Mehdi Pirooznia, Hamid R Arabnia, Jack Y Yang, Liangjiang Wang, Zuojie Luo, Youping Deng
BMC Genomics. 2011; 12(Suppl 5): I1. Published online Dec 23, 2011. doi: 10.1186/1471-2164-12-S5-I1
PMCID:
PMC3287490
Research Articles
Qingzhong Liu, Andrew H Sung, Zhongxue Chen, Jianzhong Liu, Lei Chen, Mengyu Qiao, Zhaohui Wang, Xudong Huang, Youping Deng
BMC Genomics. 2011; 12(Suppl 5): S1. Published online Dec 23, 2011. doi: 10.1186/1471-2164-12-S5-S1
PMCID:
PMC3287491
Yang Hu, Yunlong Liu, Jeesun Jung, A Keith Dunker, Yadong Wang
BMC Genomics. 2011; 12(Suppl 5): S2. Published online Dec 23, 2011. doi: 10.1186/1471-2164-12-S5-S2
PMCID:
PMC3287498
Chen Zhao, Leming Shi, Weida Tong, John D Shaughnessy, Jr, André Oberthuer, Lajos Pusztai, Youping Deng, W Fraser Symmans, Tieliu Shi
BMC Genomics. 2011; 12(Suppl 5): S3. Published online Dec 23, 2011. doi: 10.1186/1471-2164-12-S5-S3
PMCID:
PMC3287499
Ken D Nguyen, Yi Pan, Ge Nong
BMC Genomics. 2011; 12(Suppl 5): S4. Published online Dec 23, 2011. doi: 10.1186/1471-2164-12-S5-S4
PMCID:
PMC3287500
Hongmei Luo, Chao Sun, Yongzhen Sun, Qiong Wu, Ying Li, Jingyuan Song, Yunyun Niu, Xianglin Cheng, Hongxi Xu, Chuyuan Li, Juyan Liu, André Steinmetz, Shilin Chen
BMC Genomics. 2011; 12(Suppl 5): S5. Published online Dec 23, 2011. doi: 10.1186/1471-2164-12-S5-S5
PMCID:
PMC3287501
Chang Chang, Junwei Wang, Chen Zhao, Jennifer Fostel, Weida Tong, Pierre R Bushel, Youping Deng, Lajos Pusztai, W Fraser Symmans, Tieliu Shi
BMC Genomics. 2011; 12(Suppl 5): S6. Published online Dec 23, 2011. doi: 10.1186/1471-2164-12-S5-S6
PMCID:
PMC3287502
Zhongxue Chen, Qingzhong Liu, Monnie McGee, Megan Kong, Xudong Huang, Youping Deng, Richard H Scheuermann
BMC Genomics. 2011; 12(Suppl 5): S7. Published online Dec 23, 2011. doi: 10.1186/1471-2164-12-S5-S7
PMCID:
PMC3287503
Xin Wang, Liran Juan, Junjie Lv, Kejun Wang, Jeremy R Sanford, Yunlong Liu
BMC Genomics. 2011; 12(Suppl 5): S8. Published online Dec 23, 2011. doi: 10.1186/1471-2164-12-S5-S8
PMCID:
PMC3287504
Timothy G Lilburn, Hong Cai, Zhan Zhou, Yufeng Wang
BMC Genomics. 2011; 12(Suppl 5): S9. Published online Dec 23, 2011. doi: 10.1186/1471-2164-12-S5-S9
PMCID:
PMC3287505
Ke Zhang, Yi Yang, Viswanath Devanarayan, Linglin Xie, Youping Deng, Sens Donald
BMC Genomics. 2011; 12(Suppl 5): S10. Published online Dec 23, 2011. doi: 10.1186/1471-2164-12-S5-S10
PMCID:
PMC3287492
Liang-Chin Huang, Xiaogang Wu, Jake Y Chen
BMC Genomics. 2011; 12(Suppl 5): S11. Published online Dec 23, 2011. doi: 10.1186/1471-2164-12-S5-S11
PMCID:
PMC3287493
Jinghe Mao, Junmei Ai, Xinchun Zhou, Ming Shenwu, Manuel Ong, Jr, Marketta Blue, Jasmine T Washington, Xiaonan Wang, Youping Deng
BMC Genomics. 2011; 12(Suppl 5): S12. Published online Dec 23, 2011. doi: 10.1186/1471-2164-12-S5-S12
PMCID:
PMC3287494
Haoni Li, Nan Wang, Ping Gong, Edward J Perkins, Chaoyang Zhang
BMC Genomics. 2011; 12(Suppl 5): S13. Published online Dec 23, 2011. doi: 10.1186/1471-2164-12-S5-S13
PMCID:
PMC3287495
Xiaoming Liu, Jun Liu, Xin Xu, Lei Chun, Jinshan Tang, Youping Deng
BMC Genomics. 2011; 12(Suppl 5): S14. Published online Dec 23, 2011. doi: 10.1186/1471-2164-12-S5-S14
PMCID:
PMC3287496
Zhixi Su, Junfeng Xia, Zhongming Zhao
BMC Genomics. 2011; 12(Suppl 5): S15. Published online Dec 23, 2011. doi: 10.1186/1471-2164-12-S5-S15
PMCID:
PMC3287497
Articles from BMC Genomics are provided here courtesy of
BioMed Central