PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of bmcbioiBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Bioinformatics
 

Volume 12(Suppl 14);  2011

Proceedings

Masaaki Kotera, Toshiaki Tokimatsu, Minoru Kanehisa, Susumu Goto
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 14): S1. Published online 2011 December 14. doi: 10.1186/1471-2105-12-S14-S1
PMCID:
PMC3287465
Qiong-Yi Zhao, Yi Wang, Yi-Meng Kong, Da Luo, Xuan Li, Pei Hao
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 14): S2. Published online 2011 December 14. doi: 10.1186/1471-2105-12-S14-S2
PMCID:
PMC3287467
Masaaki Shimizu, Hiroshi Nagamochi, Tatsuya Akutsu
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 14): S3. Published online 2011 December 14. doi: 10.1186/1471-2105-12-S14-S3
PMCID:
PMC3287468
Shalini John, Sundarapandian Thangapandian, Mahreen Arooj, Jong Chan Hong, Kwang Dong Kim, Keun Woo Lee
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 14): S4. Published online 2011 December 14. doi: 10.1186/1471-2105-12-S14-S4
PMCID:
PMC3287469
Geoffrey Koh, Ariana Low, Daren Poh, Yujian Yao, Say Kong Ng, Victor Vai Tak Wong, Vincent Vagenende, Kong-Peng Lam, Dong-Yup Lee
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 14): S5. Published online 2011 December 14. doi: 10.1186/1471-2105-12-S14-S5
PMCID:
PMC3287470
Guangyong Zheng, Haibo Wang, Chaochun Wei, Yixue Li
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 14): S6. Published online 2011 December 14. doi: 10.1186/1471-2105-12-S14-S6
PMCID:
PMC3287471
Shin Suzuki, Tomohiro Yasuda, Yuichi Shiraishi, Satoru Miyano, Masao Nagasaki
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 14): S7. Published online 2011 December 14. doi: 10.1186/1471-2105-12-S14-S7
PMCID:
PMC3287472
Chiyong Kang, Gwan-Su Yi
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 14): S8. Published online 2011 December 14. doi: 10.1186/1471-2105-12-S14-S8
PMCID:
PMC3287473
Tianli Dai, Qi Liu, Jun Gao, Zhiwei Cao, Ruixin Zhu
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 14): S9. Published online 2011 December 14. doi: 10.1186/1471-2105-12-S14-S9
PMCID:
PMC3287474
Md Shariful Islam Bhuyan, Xin Gao
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 14): S10. Published online 2011 December 14. doi: 10.1186/1471-2105-12-S14-S10
PMCID:
PMC3287466

Articles from BMC Bioinformatics are provided here courtesy of BioMed Central