PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of bmcsysbioBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Systems Biology
 

Volume 5(Suppl 3);  2011

Introduction

Ke Zhang, Yunlong Liu, Jack Y Yang, Hamid R Arabnia, Andrzej Niemierko, Arif Ghafoor, Weizhong Li, Youping Deng
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 3): I1. Published online 2011 December 23. doi: 10.1186/1752-0509-5-S3-I1
PMCID:
PMC3287563

Research Articles

Zhongxue Chen, Jianzhong Liu, Hon Keung Tony Ng, Saralees Nadarajah, Howard L Kaufman, Jack Y Yang, Youping Deng
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 3): S1. Published online 2011 December 23. doi: 10.1186/1752-0509-5-S3-S1
PMCID:
PMC3287564
Guan Ning Lin, Chao Zhang, Dong Xu
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 3): S2. Published online 2011 December 23. doi: 10.1186/1752-0509-5-S3-S2
PMCID:
PMC3287570
Xi Wu, Peng Li, Nan Wang, Ping Gong, Edward J Perkins, Youping Deng, Chaoyang Zhang
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 3): S3. Published online 2011 December 23. doi: 10.1186/1752-0509-5-S3-S3
PMCID:
PMC3287571
Linglin Xie, Brent Weichel, Joyce Ellen Ohm, Ke Zhang
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 3): S4. Published online 2011 December 23. doi: 10.1186/1752-0509-5-S3-S4
PMCID:
PMC3287572
Wooyoung Kim, Min Li, Jianxin Wang, Yi Pan
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 3): S5. Published online 2011 December 23. doi: 10.1186/1752-0509-5-S3-S5
PMCID:
PMC3287573
Jun Liu, Jianxun Chen, Xiaoming Liu, Lei Chun, Jinshan Tang, Youping Deng
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 3): S6. Published online 2011 December 23. doi: 10.1186/1752-0509-5-S3-S6
PMCID:
PMC3287574
Jiliang Li, Fan Zhang, Jake Y Chen
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 3): S7. Published online 2011 December 23. doi: 10.1186/1752-0509-5-S3-S7
PMCID:
PMC3287575
Jigang Wang, Xiaojie Qiu, Yuhua Li, Youping Deng, Tieliu Shi
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 3): S8. Published online 2011 December 23. doi: 10.1186/1752-0509-5-S3-S8
PMCID:
PMC3287576
Omid Ghasemi, Merry L Lindsey, Tianyi Yang, Nguyen Nguyen, Yufei Huang, Yu-Fang Jin
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 3): S9. Published online 2011 December 23. doi: 10.1186/1752-0509-5-S3-S9
PMCID:
PMC3287577
Jianxin Wang, Gang Chen, Min Li, Yi Pan
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 3): S10. Published online 2011 December 23. doi: 10.1186/1752-0509-5-S3-S10
PMCID:
PMC3287565
Feng Xu, Chen Zhao, Yuhua Li, Jiang Li, Youping Deng, Tieliu Shi
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 3): S11. Published online 2011 December 23. doi: 10.1186/1752-0509-5-S3-S11
PMCID:
PMC3287566
Peilin Jia, Chung-Feng Kao, Po-Hsiu Kuo, Zhongming Zhao
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 3): S12. Published online 2011 December 23. doi: 10.1186/1752-0509-5-S3-S12
PMCID:
PMC3287567
Walker H Land, Xingye Qiao, Daniel E Margolis, William S Ford, Christopher T Paquette, Joseph F Perez-Rogers, Jeffrey A Borgia, Jack Y Yang, Youping Deng
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 3): S13. Published online 2011 December 23. doi: 10.1186/1752-0509-5-S3-S13
PMCID:
PMC3287568
Gonzalo Martín, Maria-Cristina Marinescu, David E Singh, Jesús Carretero
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 3): S14. Published online 2011 December 23. doi: 10.1186/1752-0509-5-S3-S14
PMCID:
PMC3287569

Articles from BMC Systems Biology are provided here courtesy of BioMed Central