PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of amjtrLink to Publisher's site
 

Volume 4(1);  2012

Review Article

Mei-Yi Lee, Meng-Ru Shen
Am J Transl Res. 2012; 4(1): 1–13. Published online 2012 January 1.
PMCID:
PMC3276374

Original Articles

Dejuan Kong, Elisabeth Heath, Wei Chen, Michael Cher, Isaac Powell, Lance Heilbrun, Yiwei Li, Shadan Ali, Seema Sethi, Oudai Hassan, Clara Hwang, Nilesh Gupta, Dhananjay Chitale, Wael A Sakr, Mani Menon, Fazlul H Sarkar
Am J Transl Res. 2012; 4(1): 14–23. Published online 2012 January 5.
PMCID:
PMC3275434
Katherine Ververis, Tom C Karagiannis
Am J Transl Res. 2012; 4(1): 24–43. Published online 2012 January 5.
PMCID:
PMC3276375
Yanshang Wang, Ling Ding, Xian Wang, Jingyi Zhang, Weidong Han, Lifeng Feng, Jie Sun, Hongchuan Jin, Xiao Jia Wang
Am J Transl Res. 2012; 4(1): 44–51. Published online 2012 January 5.
PMCID:
PMC3276376
Naoki Morimoto, Kenichi Yoshimura, Miyuki Niimi, Tatsuya Ito, Harue Tada, Satoshi Teramukai, Toshinori Murayama, Chikako Toyooka, Satoru Takemoto, Katsuya Kawai, Masayuki Yokode, Akira Shimizu, Shigehiko Suzuki
Am J Transl Res. 2012; 4(1): 52–59. Published online 2012 January 5.
PMCID:
PMC3276377
Bo Yang, Pengcheng Fan, Aimin Xu, Karen SL Lam, Thorsten Berger, Tak W Mak, Hung-Fat Tse, Jessie WS Yue, Erfei Song, Paul M Vanhoutte, Gary Sweeney, Yu Wang
Am J Transl Res. 2012; 4(1): 60–71. Published online 2012 January 5.
PMCID:
PMC3280429
Richard J Isaacs, Ken Debelak, Patrick R Norris, Judith M Jenkins, Jeffrey C Rooks, Todd R Young, Addison K May, Erik M Boczko
Am J Transl Res. 2012; 4(1): 72–82. Published online 2012 January 5.
PMCID:
PMC3276378
Carmen M Dumaual, George E Sandusky, Han Weng Soo, Sean R Werner, Pamela L Crowell, Stephen K Randall
Am J Transl Res. 2012; 4(1): 83–101. Published online 2012 January 5.
PMCID:
PMC3276379
Jin-Sook Lee, Roberto Mendez, Henry H Heng, Zeng-quan Yang, Kezhong Zhang
Am J Transl Res. 2012; 4(1): 102–113. Published online 2012 January 6.
PMCID:
PMC3276380
Michelle J Hickey, Colin C Malone, Kate E Erickson, German G Gomez, Emma L Young, Linda M Liau, Robert M Prins, Carol A Kruse
Am J Transl Res. 2012; 4(1): 114–126. Published online 2012 January 10.
PMCID:
PMC3276381

Articles from American Journal of Translational Research are provided here courtesy of e-Century Publishing Corporation