PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of bmcbioiBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Bioinformatics
 

Volume 12(Suppl 5);  2011

Proceedings

Jintao Zhang, Gerald H Lushington, Jun Huan
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 5): S1. Published online 2011 July 27. doi: 10.1186/1471-2105-12-S5-S1
PMCID:
PMC3226251
Shao-Ke Lou, Jing-Woei Li, Hao Qin, Aldrin Kay-Yuen Yim, Leung-Yau Lo, Bing Ni, Kwong-Sak Leung, Stephen Kwok-Wing Tsui, Ting-Fung Chan
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 5): S2. Published online 2011 July 27. doi: 10.1186/1471-2105-12-S5-S2
PMCID:
PMC3226252
Sung Gon Yi, Taesung Park
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 5): S3. Published online 2011 July 27. doi: 10.1186/1471-2105-12-S5-S3
PMCID:
PMC3226253
Yang Liu, Yiu Fai Lee, Michael K Ng
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 5): S4. Published online 2011 July 27. doi: 10.1186/1471-2105-12-S5-S4
PMCID:
PMC3226254
Gene PK Wu, Keith CC Chan, Andrew KC Wong
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 5): S5. Published online 2011 July 27. doi: 10.1186/1471-2105-12-S5-S5
PMCID:
PMC3226255
Qinmin Hu, Jimmy Xiangji Huang, Jun Miao
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 5): S6. Published online 2011 July 27. doi: 10.1186/1471-2105-12-S5-S6
PMCID:
PMC3226256
Wei Kong, Xiaoyang Mou, Xiaohua Hu
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 5): S7. Published online 2011 July 27. doi: 10.1186/1471-2105-12-S5-S7
PMCID:
PMC3203370
Xiaoshi Yin, Zhoujun Li, Jimmy Xiangji Huang, Xiaohua Hu
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 5): S8. Published online 2011 July 27. doi: 10.1186/1471-2105-12-S5-S8
PMCID:
PMC3226257

Articles from BMC Bioinformatics are provided here courtesy of BioMed Central