PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of bmcsysbioBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Systems Biology
 
Volume 5(Suppl 1);  2011
Meeting Report
Yong Wang, Xiang-Sun Zhang, Luonan Chen
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 1): S1. Published online Jun 20, 2011. doi: 10.1186/1752-0509-5-S1-S1
PMCID:
PMC3121109
Reports
Bingchuan Liu, Jiajia Chen, Bairong Shen
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 1): S2. Published online May 4, 2011. doi: 10.1186/1752-0509-5-S1-S2
PMCID:
PMC3121118
Chia-Sheng Chuang, Tun-Wen Pai, Chin-Hua Hu, Wen-Shyong Tzou, Margaret Dah-Tsyr Chang, Hao-Teng Chang, Chih-Chia Chen
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 1): S3. Published online Jun 20, 2011. doi: 10.1186/1752-0509-5-S1-S3
PMCID:
PMC3121119
Rachita Sharma, Patricia A Evans, Virendrakumar C Bhavsar
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 1): S4. Published online May 4, 2011. doi: 10.1186/1752-0509-5-S1-S4
PMCID:
PMC3121120
Zhenhua Li, Limsoon Wong, Jinyan Li
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 1): S5. Published online Jun 20, 2011. doi: 10.1186/1752-0509-5-S1-S5
PMCID:
PMC3121121
Yong-Cui Wang, Yong Wang, Zhi-Xia Yang, Nai-Yang Deng
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 1): S6. Published online Jun 20, 2011. doi: 10.1186/1752-0509-5-S1-S6
PMCID:
PMC3121122
Jingna Si, Zengming Zhang, Biaoyang Lin, Michael Schroeder, Bingding Huang
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 1): S7. Published online Jun 20, 2011. doi: 10.1186/1752-0509-5-S1-S7
PMCID:
PMC3121123
Morihiro Hayashida, Mayumi Kamada, Jiangning Song, Tatsuya Akutsu
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 1): S8. Published online Jun 20, 2011. doi: 10.1186/1752-0509-5-S1-S8
PMCID:
PMC3121124
Lin Wang, Lin Hou, Minping Qian, Fangting Li, Minghua Deng
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 1): S9. Published online Jun 20, 2011. doi: 10.1186/1752-0509-5-S1-S9
PMCID:
PMC3121125
Shao Li, Bo Zhang, Ningbo Zhang
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 1): S10. Published online Jun 20, 2011. doi: 10.1186/1752-0509-5-S1-S10
PMCID:
PMC3121110
Zhenping Li, Rui-Sheng Wang, Xiang-Sun Zhang
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 1): S11. Published online Jun 20, 2011. doi: 10.1186/1752-0509-5-S1-S11
PMCID:
PMC3121111
Ru-Dong Li, Yuan-Yuan Li, Ling-Yi Lu, Cong Ren, Yi-Xue Li, Lei Liu
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 1): S12. Published online Jun 20, 2011. doi: 10.1186/1752-0509-5-S1-S12
PMCID:
PMC3121112
Chang Gu, Junjie Zhang, Yingyu Chen, Jinzhi Lei
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 1): S13. Published online Jun 20, 2011. doi: 10.1186/1752-0509-5-S1-S13
PMCID:
PMC3121113
Jimmy Omony, Leo H de Graaff, Gerrit van Straten, Anton J B van Boxtel
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 1): S14. Published online Jun 20, 2011. doi: 10.1186/1752-0509-5-S1-S14
PMCID:
PMC3121114
Hong-Bo Lei, Ji-Feng Zhang, Luonan Chen
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 1): S15. Published online Jun 20, 2011. doi: 10.1186/1752-0509-5-S1-S15
PMCID:
PMC3121115
Huarong Zhou, Shigeru Saito, Guanying Piao, Zhi-Ping Liu, Jiguang Wang, Katsuhisa Horimoto, Luonan Chen
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 1): S16. Published online Jun 20, 2011. doi: 10.1186/1752-0509-5-S1-S16
PMCID:
PMC3121116
Shigeru Saito, Yasuko Onuma, Yuzuru Ito, Hiroaki Tateno, Masashi Toyoda, Akutsu Hidenori, Koichiro Nishino, Emi Chikazawa, Yoshihiro Fukawatase, Yoshitaka Miyagawa, Hajime Okita, Nobutaka Kiyokawa, Yohichi Shimma, Akihiro Umezawa, Jun Hirabayashi, Katsuhisa Horimoto, Makoto Asashima
BMC Syst Biol. 2011; 5(Suppl 1): S17. Published online Jun 20, 2011. doi: 10.1186/1752-0509-5-S1-S17
PMCID:
PMC3121117
Articles from BMC Systems Biology are provided here courtesy of
BioMed Central