PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of bmcbioiBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Bioinformatics
 

Volume 11(Suppl 11);  2010

Research

Yao Yu, Tao Xu, Yongtao Yu, Pei Hao, Xuan Li
BMC Bioinformatics. 2010; 11(Suppl 11): S1. Published online 2010 December 14. doi: 10.1186/1471-2105-11-S11-S1
PMCID:
PMC3024865
Lee Sael, Daisuke Kihara
BMC Bioinformatics. 2010; 11(Suppl 11): S2. Published online 2010 December 14. doi: 10.1186/1471-2105-11-S11-S2
PMCID:
PMC3024873
Liping Jing, Michael K Ng
BMC Bioinformatics. 2010; 11(Suppl 11): S3. Published online 2010 December 14. doi: 10.1186/1471-2105-11-S11-S3
PMCID:
PMC3024868
Yang Zhao, Morihiro Hayashida, Tatsuya Akutsu
BMC Bioinformatics. 2010; 11(Suppl 11): S4. Published online 2010 December 14. doi: 10.1186/1471-2105-11-S11-S4
PMCID:
PMC3024861
Qi Liu, Yejun Tan, Tao Huang, Guohui Ding, Zhidong Tu, Lei Liu, Yixue Li, Hongyue Dai, Lu Xie
BMC Bioinformatics. 2010; 11(Suppl 11): S5. Published online 2010 December 14. doi: 10.1186/1471-2105-11-S11-S5
PMCID:
PMC3024863
Shao Li, Bo Zhang, Duo Jiang, Yingying Wei, Ningbo Zhang
BMC Bioinformatics. 2010; 11(Suppl 11): S6. Published online 2010 December 14. doi: 10.1186/1471-2105-11-S11-S6
PMCID:
PMC3024874
Hao Zheng, Hongwei Wu
BMC Bioinformatics. 2010; 11(Suppl 11): S7. Published online 2010 December 14. doi: 10.1186/1471-2105-11-S11-S7
PMCID:
PMC3024870
He Quan Sun, Malcolm Yoke Hean Low, Wen Jing Hsu, Jagath C Rajapakse
BMC Bioinformatics. 2010; 11(Suppl 11): S8. Published online 2010 December 14. doi: 10.1186/1471-2105-11-S11-S8
PMCID:
PMC3024859
Yixiang Shi, Yi-Xue Li, Yuan-Yuan Li
BMC Bioinformatics. 2010; 11(Suppl 11): S9. Published online 2010 December 14. doi: 10.1186/1471-2105-11-S11-S9
PMCID:
PMC3024867
Minzhu Xie, Jing Li, Tao Jiang
BMC Bioinformatics. 2010; 11(Suppl 11): S10. Published online 2010 December 14. doi: 10.1186/1471-2105-11-S11-S10
PMCID:
PMC3024871
Jiandong Ding, Shuigeng Zhou, Jihong Guan
BMC Bioinformatics. 2010; 11(Suppl 11): S11. Published online 2010 December 14. doi: 10.1186/1471-2105-11-S11-S11
PMCID:
PMC3024864
Dan He, Nicholas Furlotte, Eleazar Eskin
BMC Bioinformatics. 2010; 11(Suppl 11): S12. Published online 2010 December 14. doi: 10.1186/1471-2105-11-S11-S12
PMCID:
PMC3024866
Tao Xu, Jie Ping, Yao Yu, Fudong Yu, Yongtao Yu, Pei Hao, Xuan Li
BMC Bioinformatics. 2010; 11(Suppl 11): S13. Published online 2010 December 14. doi: 10.1186/1471-2105-11-S11-S13
PMCID:
PMC3024860
Kang Ning, Alexey I Nesvizhskii
BMC Bioinformatics. 2010; 11(Suppl 11): S14. Published online 2010 December 14. doi: 10.1186/1471-2105-11-S11-S14
PMCID:
PMC3024872
Wanlin Liu, Dong Li, Qijun Liu, Yunping Zhu, Fuchu He
BMC Bioinformatics. 2010; 11(Suppl 11): S15. Published online 2010 December 14. doi: 10.1186/1471-2105-11-S11-S15
PMCID:
PMC3024862
Yun-Qin Chen, Hui Yu, Yi-Xue Li, Yuan-Yuan Li
BMC Bioinformatics. 2010; 11(Suppl 11): S16. Published online 2010 December 14. doi: 10.1186/1471-2105-11-S11-S16
PMCID:
PMC3024869

Articles from BMC Bioinformatics are provided here courtesy of BioMed Central