PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of actaeInternational Union of Crystallographysearchopen accessarticle submissionjournal home pagethis issue
 

Volume 66(Pt 11);  2010 November 1

Inorganic Papers

Abderrazzak Assani, Mohamed Saadi, Lahcen El Ammari
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): i74. Published online 2010 October 2. doi: 10.1107/S1600536810038717
PMCID:
PMC3009017
Matthias Weil
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): i75. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S1600536810040195
PMCID:
PMC3009007
Driss Zakaria, Fatima Erragh, Abdelghani Oudahmane, Malika El-Ghozzi, Daniel Avignant
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): i76–i77. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043539
PMCID:
PMC3009187

Metal-Organic Papers

Gene-Hsiang Lee, Hsiao-Fen Wang, Kuang-Hway Yih
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1345. Published online 2010 October 2. doi: 10.1107/S1600536810038511
PMCID:
PMC3009198
Xi-Shi Tai
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1346. Published online 2010 October 2. doi: 10.1107/S1600536810038493
PMCID:
PMC3009243
Taewoo Lee, Sung Kwon Kang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1347–m1348. Published online 2010 October 2. doi: 10.1107/S1600536810038456
PMCID:
PMC3009174
Hong-Gang Li, Shao-Ying Li, Li-Jun Shao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1349. Published online 2010 October 2. doi: 10.1107/S1600536810038377
PMCID:
PMC3009301
Paul DeBurgomaster, Jon Zubieta
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1350–m1351. Published online 2010 October 2. doi: 10.1107/S1600536810038675
PMCID:
PMC3009304
Ling-Wei Xue, Gan-Qing Zhao, Yong-Jun Han, Li-Hua Chen, Qin-Long Peng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1352. Published online 2010 October 2. doi: 10.1107/S1600536810038298
PMCID:
PMC3009057
Laura Cortes C., Ana E. Burgos C., Coco K. Y. A. Okio
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1353. Published online 2010 October 2. doi: 10.1107/S1600536810038705
PMCID:
PMC3009011
Abderrazzak Assani, Mohamed Saadi, Lahcen El Ammari
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1354–m1355. Published online 2010 October 2. doi: 10.1107/S1600536810038729
PMCID:
PMC3009259
Man-Hua Ding, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1356. Published online 2010 October 2. doi: 10.1107/S1600536810038730
PMCID:
PMC3009181
Bi-Song Zhang, Su-Fang Ye, Yun-Xia Li, Wei Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1357–m1358. Published online 2010 October 2. doi: 10.1107/S160053681003864X
PMCID:
PMC3009099
Stephen P. Watton
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1359. Published online 2010 October 2. doi: 10.1107/S1600536810038845
PMCID:
PMC3009216
Xiu-Qing Zhang, Chun-Ying Li, He-Dong Bian, Qing Yu, Hong Liang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1360. Published online 2010 October 2. doi: 10.1107/S1600536810038985
PMCID:
PMC3009134
Xin Zhang, Meng Huang, Cong Du, Junjing Han
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1361. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810038973
PMCID:
PMC3008993
Wojciech Starosta, Janusz Leciejewicz
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1362–m1363. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039176
PMCID:
PMC3009182
Hendriette van der Walt, Alfred Muller, Richard J. Staples, Werner E. Van Zyl
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1364–m1365. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039255
PMCID:
PMC3008988
Hana Bashir Shawish, M. Jamil Maah, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1366. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039292
PMCID:
PMC3009342
Peng Zhang, Kaihui Li, Chongzhen Mei
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1367. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039334
PMCID:
PMC3009307
Giovanna Brancatelli, Dario Drommi, Giuseppe Bruno, Felice Faraone
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1368. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039644
PMCID:
PMC3009226
Guido J. Reiss
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1369. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039218
PMCID:
PMC3009352
Stefan Schulz, Christian Fischer, Hans-Joachim Drexler, Detlef Heller
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1370. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039577
PMCID:
PMC3008980
Yang Zou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1371. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039498
PMCID:
PMC3009045
Thy Chun Keng, Kong Mun Lo, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1372. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039450
PMCID:
PMC3009232
Yan Qiao, Xiuping Ju, Zhiqing Gao, Lingqian Kong
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1373. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039449
PMCID:
PMC3009083
Bao-juan Jiao, Zhi-jun Yan, Guang Fan, San-ping Chen, Sheng-li Gao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1374. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039632
PMCID:
PMC3009247
Bao-Juan Jiao, Yi-Xia Ren, Gang Zhu, Zhi-Jun Yan, Fu-Rong Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1375–m1376. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039115
PMCID:
PMC3009233
Jia-Lu Liu, Hua-Qiong Li, Guo-Liang Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1377–m1378. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810037153
PMCID:
PMC3009179
Yan Bao, Guang-Ming Li, Fan Yang, Peng-Fei Yan, Peng Chen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1379. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039103
PMCID:
PMC3008985
Andrew R. Burgoyne, Reinout Meijboom, Alfred Muller, Bernard O. Omondi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1380–m1381. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039814
PMCID:
PMC3009219
Ya-Ting Chang, Chun-Ting Yeh, Ching-Che Kao, Chia-Her Lin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1382. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039000
PMCID:
PMC3009373
Shi-Jie Li, Shi-Wei Hu, Wen-Dong Song, Pei-Wen Qin, Xiao-Tian Ma
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1383. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039917
PMCID:
PMC3009210
Gervas E. Assey, Anand M. Butcher, Ray J. Butcher, Yilma Gultneh
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1384–m1385. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S160053681003984X
PMCID:
PMC3008984
Peter Dröse, Cristian G. Hrib, Frank T. Edelmann
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1386. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S1600536810039565
PMCID:
PMC3009372
Cristian G. Hrib, Steffen Blaurock, Frank T. Edelmann
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1387. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S1600536810039553
PMCID:
PMC3009229
Ji-Feng Wen, Wen-Zhe Yin, Ya-Xian Qiao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1388. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S1600536810039437
PMCID:
PMC3009197
Aarón Flores-Figueroa, Simón Hernández-Ortega, Ivan Castillo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1389–m1390. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S1600536810039851
PMCID:
PMC3008992
Tao Xu, Junwei Ye, Weitao Gong, Yuan Lin, Guiling Ning
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1391. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S1600536810039747
PMCID:
PMC3009153
Shi Guo Zhang, Hui Ming Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1392. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S1600536810039735
PMCID:
PMC3009023
Iram Asif, Rashid Mahmood, Helen Stoeckli-Evans, Muhammad Mateen, Saeed Ahmad
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1393–m1394. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S1600536810040031
PMCID:
PMC3009254
Krzysztof Lyczko, Monika Lyczko, Wojciech Starosta
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1395–m1396. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S1600536810039978
PMCID:
PMC3008991
Koji Kubono, Yuki Tsuno, Keita Tani, Kunihiko Yokoi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1397–m1398. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S1600536810040080
PMCID:
PMC3009016
Yin Dan Huang, Shu-Hua Zhang, Jiang Ke Qin, Fu Li Chen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1399. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S1600536810040043
PMCID:
PMC3009188
Monty Kessler, Anke Spannenberg, Uwe Rosenthal
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1400. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S1600536810040110
PMCID:
PMC3009319
Hendrik G. Visser, Jack K. Clegg
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1401–m1402. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S160053681003895X
PMCID:
PMC3009231
Rafal Grubba, Jaroslaw Chojnacki, Jerzy Pikies
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1403. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S1600536810039759
PMCID:
PMC3009353
Chang-Mei Jiao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1404. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S160053681003970X
PMCID:
PMC3009203
Chang-mei Jiao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1405. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S1600536810039711
PMCID:
PMC3009193
Yip-Foo Win, Chen-Shang Choong, Siang-Guan Teoh, Jia Hao Goh, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1406–m1407. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S1600536810040146
PMCID:
PMC3009280
Peter G. Jones, Andreas Freund, Marc Debeaux, Wolfgang Kowalsky, Hans-Hermann Johannes
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1408–m1409. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S1600536810038596
PMCID:
PMC3009293
Justin Nenwa, Michel M. Belombe, Jean Ngoune, Boniface P. T. Fokwa
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1410. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S1600536810040353
PMCID:
PMC3009100
Jia-Lu Liu, Hua-Qiong Li, Guo-Liang Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1411. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S1600536810040298
PMCID:
PMC3009341
Md. Abu Affan, Dayang N. A. Chee, Fasihuddin B. Ahmad, Seik Weng Ng, Edward R. T. Tiekink
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1412–m1413. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040572
PMCID:
PMC3009310
Min Guo, Min Min Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1414. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S160053681004047X
PMCID:
PMC3009148
Gui-Quan Guo, Ji-Hua Deng, Jing Chen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1415–m1416. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040602
PMCID:
PMC3009208
Jean-Claude Daran, Catherine Audin, Eric Deydier, Eric Manoury, Rinaldo Poli
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1417–m1418. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040791
PMCID:
PMC3009340
Jiang Wu, Hong-lin Zhu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1419. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040857
PMCID:
PMC3008981
Alfred Muller, Reinout Meijboom
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1420. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040912
PMCID:
PMC3009065
Kou-Lin Zhang, Guo-Wang Diao, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1421. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040560
PMCID:
PMC3009302
Zi-Jing Xiao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1422. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040754
PMCID:
PMC3008999
Jing-Chun Xing, Xiao-Guang Cui, Bing Zhang, Wen-Zhi Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1423. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040833
PMCID:
PMC3009133
Paul DeBurgomaster, Jon Zubieta
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1424–m1425. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041279
PMCID:
PMC3009311
Bi-Song Zhang, Chang-Sheng Wu, Wei Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1426. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041474
PMCID:
PMC3009127
Fwu Ming Shen, Shie Fu Lush
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1427. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041322
PMCID:
PMC3009093
Jia-Lu Liu, Jian-Feng Liu, Guo-Liang Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1428–m1429. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041255
PMCID:
PMC3009044
Kou-Lin Zhang, Guo-Wang Diao, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1430. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041577
PMCID:
PMC3009345
Yin-Feng Han, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1431–m1432. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041139
PMCID:
PMC3009275
Ai-Zhi Wu, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1433. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041838
PMCID:
PMC3009318
Majid Esmhosseini, Nasser Safari, Vahid Amani
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1434–m1435. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041681
PMCID:
PMC3009326
Xiaomei Zhuang, Qingping Long, Jun Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1436. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041784
PMCID:
PMC3009363
Cheng-You Wu, Chia-Her Lin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1437. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810040250
PMCID:
PMC3009009
Siti Nadiah Abdul Halim, Hapipah Mohd Ali, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1438. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810039504
PMCID:
PMC3009315
Siti Nadiah Abdul Halim, Hapipah Mohd Ali, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1439. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810039516
PMCID:
PMC3009305
Yao-Kang Lv, Li-Hua Gan, Yong-Jie Cao, Biao-Feng Gao, Liu-Hua Chen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1440. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810040341
PMCID:
PMC3009255
Dong-Liang Miao, Shi-Jie Li, Wen-Dong Song, Juan-Hua Liu, Xiao-Fei Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1441–m1442. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810039401
PMCID:
PMC3009206
Shi-Jie Li, Li-Li Ji, Wen-Dong Song, Shi-Wei Hu, Pei-Wen Qin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1443–m1444. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810042054
PMCID:
PMC3009030
Hang-Ming Guo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1445. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810042194
PMCID:
PMC3009253
Chun Zhang, Hong-lin Zhu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1446–m1447. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S160053681004211X
PMCID:
PMC3009039
M. Thenmozhi, A. Philominal, S. Dhanuskodi, M. N. Ponnuswamy
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1448. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S160053681004119X
PMCID:
PMC3009362
Stephen P. Watton
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1449. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810042285
PMCID:
PMC3009076
Hossein Eshtiagh-Hosseini, Nafiseh Alfi, Masoud Mirzaei, Philip Fanwick, Phillip E. Fanwick
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1450. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041966
PMCID:
PMC3009288
Jaroslava Haníková, Juraj Kuchár, Juraj Černák, Giorgio Pelosi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1451–m1452. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041553
PMCID:
PMC3009077
Marian Mys’kiv, Evgeny Goreshnik
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1453–m1454. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S160053681004225X
PMCID:
PMC3009260
Liang Chen, Hong-Bin Zhao, Yu-Jia Xie, De-Liang Yang, Bang-Ying Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1455. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041942
PMCID:
PMC3009015
Shi-Shen Zhang, Li-Jiang Chen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1456. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810042406
PMCID:
PMC3009079
Kambarali Turgunov, Ulli Englert
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1457. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041590
PMCID:
PMC3009324
Lin Cheng, Nan Xu, Douglas R. Powell, George B. Richter-Addo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1458. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041024
PMCID:
PMC3009112
Paul DeBurgomaster, Jon Zubieta
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1459. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S160053681004242X
PMCID:
PMC3009202
Zhi-Dong Shao, Yu-Qi Zhang, Shu-Li Wu, Yun-Xiao Liang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1460–m1461. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041358
PMCID:
PMC3009159
Zhi-Hua Liu, Sen Zhu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1462. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041607
PMCID:
PMC3009031
Alfred Muller, Reinout Meijboom
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1463. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810042595
PMCID:
PMC3009084
Shayma A. Shaker, Hamid Khaledi, Hapipah Mohd Ali
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1464. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810042443
PMCID:
PMC3009005
Mei-Qin Zha, Xing Li, Yue Bing, Yue Lu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1465. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810042650
PMCID:
PMC3009053
Shan Gao, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1466. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810042509
PMCID:
PMC3009295
Hai-Ming Jiang, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1467. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810042625
PMCID:
PMC3008996
Guang-Chuan Ou, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1468. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810042637
PMCID:
PMC3009135
Junjia Zheng, Hongxiao Jin, Hongliang Ge
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1469–m1470. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810042583
PMCID:
PMC3009246
Nurulazimah Ikmal Hisham, Nura Suleiman Gwaram, Hamid Khaledi, Hapipah Mohd Ali
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1471. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810043163
PMCID:
PMC3009368
Juan Chen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1472. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810042881
PMCID:
PMC3009272
Arezoo Jamshidvand, Hadi Kargar, Reza Kia, Muhammad Nawaz Tahir
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1473. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810042789
PMCID:
PMC3009165
Peter Dröse, Cristian G. Hrib, Steffen Blaurock, Frank T. Edelmann
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1474. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810042704
PMCID:
PMC3009107
Gervas E. Assey, Anand M. Butcher, Ray J. Butcher, Yilma Gultneh
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1475. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810042923
PMCID:
PMC3009097
Jia-Lu Liu, Jian-Feng Liu, Guo-Liang Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1476–m1477. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810043023
PMCID:
PMC3009128
Chong-Qing Wan, Nai-You Xiao, Zi-Jia Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1478. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810042558
PMCID:
PMC3009130
Jinfang Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1479. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810042728
PMCID:
PMC3009021
Jinfang Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1480. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810042807
PMCID:
PMC3008982
Jiu Li Chang, Zhi Yong Gao, Ning Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1481. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810042455
PMCID:
PMC3009139
Ya-Qing Yang, Xiao-Ye Chen, Shu-Min Huo, Yan-Ru Ma, Rong-Hua Zeng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1482. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810043199
PMCID:
PMC3009123
Yan-Zhi Wang, Xiao-Kun Li, Huai-Xia Yang, Wan Zhou, Xiang-Ru Meng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1483. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S160053681004331X
PMCID:
PMC3008971
Yin-Feng Han, Chen Cheng, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1484. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810043229
PMCID:
PMC3009171
Kong Mun Lo, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1485. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810043217
PMCID:
PMC3008976
Yisheng Yang, Wenxiang Chai, Li Song, Kangying Shu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1486. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043205
PMCID:
PMC3009332
Kouassi Ayikoe, Ray J. Butcher, Yilma Gultneh
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1487–m1488. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043497
PMCID:
PMC3009121
Jia-Lu Liu, Jian-Feng Liu, Guo-Liang Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1489. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043643
PMCID:
PMC3009163
Xin-Ping Kang, Zhe An, Rena Kasimu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1490–m1491. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S160053681004328X
PMCID:
PMC3009166
Jun Gao, Jing Gao, Bo Pei, Jing Huang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1492. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043291
PMCID:
PMC3009211
Monisola I. Ikhile, Muhammad D. Bala
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1493. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043989
PMCID:
PMC3009177
Normen Peulecke, Stephan Peitz, Bernd H. Müller, Anke Spannenberg, Uwe Rosenthal
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1494. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043679
PMCID:
PMC3009008
Normen Peulecke, Stephan Peitz, Bernd H. Müller, Anke Spannenberg, Uwe Rosenthal
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1495. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043692
PMCID:
PMC3009317
Huan-Huan Wang, Chao-Yan Zhang, Yue Cui, Qian Gao, Ya-Bo Xie
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1496. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043631
PMCID:
PMC3009204
Jia-Lu Liu, Jian-Feng Liu, Guo-Liang Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1497. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043898
PMCID:
PMC3009223
A. I. Fischer, V. V. Gurzhiy, A. N. Belyaev
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1498. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043540
PMCID:
PMC3009297
Nobuto Yoshinari, Naoki Kitani, Takumi Konno
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1499. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S160053681004393X
PMCID:
PMC3009048
Yue Bing, Xing Li, Meiqin Zha, Yue Lu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): m1500. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043977
PMCID:
PMC3009052

Organic Papers

D. Kalaivani, R. Malarvizhi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2698. Published online 2010 October 2. doi: 10.1107/S1600536810038304
PMCID:
PMC3009074
Michela I. Simone, Alison A. Edwards, Samuel G. Parker, George E. Tranter, George W. J. Fleet, David J. Watkin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2699–o2700. Published online 2010 October 2. doi: 10.1107/S1600536810038559
PMCID:
PMC3009349
Shie Fu Lush, Fwu Ming Shen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2701. Published online 2010 October 2. doi: 10.1107/S160053681003816X
PMCID:
PMC3009235
Hong Dae Choi, Pil Ja Seo, Byeng Wha Son, Uk Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2702. Published online 2010 October 2. doi: 10.1107/S1600536810038419
PMCID:
PMC3009119
H. C. Devarajegowda, H. D. Revanasiddappa, L. Shiva Kumar, V. Sumangala, V. D. Jagadeesh Prasad
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2703. Published online 2010 October 2. doi: 10.1107/S1600536810038407
PMCID:
PMC3009371
Chao-Jun He, Min Wang, Hua Sun, Zeng-bing Liu, Yu-wan Fu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2704. Published online 2010 October 2. doi: 10.1107/S1600536810038031
PMCID:
PMC3009025
Hyeong Choi, Byung Hee Han, Yong Suk Shim, Sung Kwon Kang, Chang Keun Sung
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2705–o2706. Published online 2010 October 2. doi: 10.1107/S1600536810038535
PMCID:
PMC3009132
Mariya al-Rashida, Saeed Ahmad Nagra, Islam Ullah Khan, George Kostakis, Ghulam Abbas
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2707. Published online 2010 October 2. doi: 10.1107/S1600536810038274
PMCID:
PMC3009151
Hao Wu, Min-Hao Xie, Pei Zou, Ya-Ling Liu, Yong-Jun He
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2708. Published online 2010 October 2. doi: 10.1107/S1600536810038742
PMCID:
PMC3009323
Wan-Sin Loh, Madhukar Hemamalini, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2709. Published online 2010 October 2. doi: 10.1107/S160053681003878X
PMCID:
PMC3009120
R. Prasath, S. Sarveswari, V. Vijayakumar, Seik Weng Ng, Edward R. T. Tiekink
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2710–o2711. Published online 2010 October 2. doi: 10.1107/S1600536810038791
PMCID:
PMC3009190
Hanène Hemissi, Mohammed Rzaigui, Salem S. Al-Deyab
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2712. Published online 2010 October 2. doi: 10.1107/S1600536810038225
PMCID:
PMC3008973
Kiran K. Andra, John C. Bullinger, James G. Bann, David M. Eichhorn
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2713. Published online 2010 October 2. doi: 10.1107/S1600536810038663
PMCID:
PMC3009228
Maya Tutughamiarso, Michael Bolte
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2714. Published online 2010 October 2. doi: 10.1107/S1600536810038997
PMCID:
PMC3009146
Chun-Bao Tang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2715. Published online 2010 October 2. doi: 10.1107/S1600536810038869
PMCID:
PMC3009122
Akhtar Mohammad, Itrat Anis, Vickie McKee, Josef W. A. Frese, Muhammad Raza Shah
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2716–o2717. Published online 2010 October 2. doi: 10.1107/S1600536810039012
PMCID:
PMC3009314
Yong Wang, Yan Liang Sun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2718. Published online 2010 October 2. doi: 10.1107/S1600536810038778
PMCID:
PMC3009364
Bin Dong, Yu Zhang, Jin-Zhe Chen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2719. Published online 2010 October 2. doi: 10.1107/S1600536810038766
PMCID:
PMC3009152
Jiankang Zhang, Xiaofen Qin, Xingqin Zhou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2720. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810038961
PMCID:
PMC3009266
Hong Dae Choi, Pil Ja Seo, Byeng Wha Son, Uk Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2721. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810038870
PMCID:
PMC3009343
Marcelle de Lima Ferreira, Marcus V. N. de Souza, Solange M. S. V. Wardell, James L. Wardell, Edward R. T. Tiekink
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2722–o2723. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039036
PMCID:
PMC3009118
Hualing Zhu, Jinhua Zhu, Litong Ban, Pingping Zhang, Miao Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2724. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039048
PMCID:
PMC3009036
Xiao-Ping Rao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2725. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039073
PMCID:
PMC3008990
Wan-Sin Loh, Madhukar Hemamalini, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2726–o2727. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039243
PMCID:
PMC3009375
Yu-Feng Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2728. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810038882
PMCID:
PMC3009075
Hai-Tao Huang, Hong-Yuan Wu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2729–o2730. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810038857
PMCID:
PMC3009357
Guo-dong Feng, Luan Jiang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2731. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039139
PMCID:
PMC3009361
Xingqin Zhou, Xiaofen Qin, Jiankang Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2732. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810038948
PMCID:
PMC3009268
Haldorai Yuvaraj, S. Sundaramoorthy, D. Velmurugan, Rajesh G. Kalkhambkar
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2733. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039097
PMCID:
PMC3009351
Ai-yun Zhang, Si-yao Ma, Dong Bu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2734–o2735. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S160053681003922X
PMCID:
PMC3009220
Raju Suresh Kumar, Hasnah Osman, Subbu Perumal, Madhukar Hemamalini, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2736–o2737. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039310
PMCID:
PMC3009066
Atsushi Nagasawa, Akiko Okamoto, Noriyuki Yonezawa
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2738. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039358
PMCID:
PMC3009002
Muhammet Işıklan, Avijit Pramanik, Frank R. Fronczek, Md. Alamgir Hossain
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2739–o2740. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039206
PMCID:
PMC3009092
Jian-Qiang Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2741. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039024
PMCID:
PMC3009091
Waldemar Wysocki, Dariusz Matosiuk, Marzena Rządkowska, Zbigniew Karczmarzyk, Zofia Urbańczyk-Lipkowska, Przemysław Kalicki
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2742–o2743. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S160053681003919X
PMCID:
PMC3009369
Gabriel Navarrete-Vázquez, Guadalupe Morales-Vilchis, Samuel Estrada-Soto, Verónica Rodríguez-López, Hugo Tlahuext
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2744. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039279
PMCID:
PMC3009274
P. A. Abdullah Mahaboob, M. NizamMohideen, G. Bhaskar, P. T. Perumal
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2745. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039309
PMCID:
PMC3009176
Xiao-Hui Yang, Yong-Hong Zhou, Li-Hong Hu, Hong-Jun Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2746. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039127
PMCID:
PMC3009024
Madhukar Hemamalini, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2747. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810038936
PMCID:
PMC3009103
Fwu Ming Shen, Shie Fu Lush
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2748. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039528
PMCID:
PMC3009261
Malcolm J. Applewhite, Storm V. Potts
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2749. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039607
PMCID:
PMC3009242
Michela I. Simone, Alison A. Edwards, Andrew R. Cowley, George W. J. Fleet, David J. Watkin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2750–o2751. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039589
PMCID:
PMC3009327
Toyokazu Muto, Yuichi Kato, Atsushi Nagasawa, Akiko Okamoto, Noriyuki Yonezawa
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2752. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039620
PMCID:
PMC3009178
Mohamed Ashraf Ali, Rusli Ismail, Soo Choon Tan, Chin Sing Yeap, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2753. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039486
PMCID:
PMC3009365
Parna Gupta, Soumik Mandal
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2754. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039188
PMCID:
PMC3009264
Muhammet Işıklan, Frank R. Fronczek, Md. Alamgir Hossain
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2755. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039462
PMCID:
PMC3009322
Chao-Yun Zhu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2756. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039413
PMCID:
PMC3009191
Jeanese C. Badenock, Jason A. Jordan, Erin T. Pelkey, Gordon W. Gribble, Jerry P. Jasinski
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2757–o2758. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039425
PMCID:
PMC3009299
Gaolei Wang, Dongmei Li, He Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2759. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039280
PMCID:
PMC3009051
Tara Shahani, Hoong-Kun Fun, R. Venkat Ragavan, V. Vijayakumar, S. Sarveswari
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2760–o2761. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039164
PMCID:
PMC3009194
Shuai Mu, Miao Yang, Deng-Ke Liu, Chang-Xiao Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2762. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039085
PMCID:
PMC3009028
Bin Dong, Yu Zhang, Dong-Yu Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2763. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039267
PMCID:
PMC3009346
Giuliana Gervasio, Domenica Marabello, Federica Bertolotti
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2764. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039619
PMCID:
PMC3009110
Peng Wang, Rong Wan, Jianqiang Zhang, Peng Yu, Qiu He
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2765. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039723
PMCID:
PMC3009109
Chuan-Gang Fan, Ming-zhi Song
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2766. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039346
PMCID:
PMC3009055
Xiao-Hui Yang, Yong-Hong Zhou, Meng Zhang, Xing Song
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2767. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039760
PMCID:
PMC3009142
Andrew D. Bond
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2768. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039838
PMCID:
PMC3009354
Damian Trzybiński, Karol Krzymiński, Jerzy Błażejowski
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2769–o2770. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039231
PMCID:
PMC3009336
Damian Trzybiński, Karol Krzymiński, Jerzy Błażejowski
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2771–o2772. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039541
PMCID:
PMC3009014
Damian Trzybiński, Karol Krzymiński, Jerzy Błażejowski
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2773–o2774. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S160053681003953X
PMCID:
PMC3009101
Rong-Bi Han, Bo Zhang, Feng-Yu Piao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2775. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039899
PMCID:
PMC3009020
P. Gayathri, A. Thiruvalluvar, N. Srinivasan, J. Jayabharathi, R. J. Butcher
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2776. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039784
PMCID:
PMC3009269
Anuradha Gurumoorthy, Vasuki Gopalsamy, Dilek Ünlüer, Esra Düğdü, Babu Varghesee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2777–o2778. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S160053681003936X
PMCID:
PMC3008975
Song Xia, Ya-Bin Shi, Fei-Fei He, Hai-Bo Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2779. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810038894
PMCID:
PMC3009104
Mahantesha Basanagouda, Susanta K. Nayak, T. N. Guru Row, Manohar V. Kulkarni
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2780. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039693
PMCID:
PMC3009080
Tariq Mahmud, Khalid H. Thebo, Rabia Rehman, Mohammad A. Malik, Madeleine Helliwell
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2781. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039656
PMCID:
PMC3009366
Guiqiu Yang, Xiaoqing Su, Liang Lv
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2782. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S160053681003847X
PMCID:
PMC3009276
Lei Liao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2783. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039152
PMCID:
PMC3009282
Ibrahim N. Hassan, Bohari M. Yamin, Mohammad B. Kassim
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2784. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810037918
PMCID:
PMC3009106
Ding-Qiang Lu, Jia Chen, Wen-Yuan Wu, Xiu-Quan Ling, Ya-Jun Chang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2785. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810038900
PMCID:
PMC3009169
Bao-Li Dong, Ming-Liang Wang, Yong-Hua Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2786. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810038912
PMCID:
PMC3009137
Ling-Li Zheng, Yan Li, Tie-Ying Zi, Ming-Yong Yuan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2787–o2788. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039887
PMCID:
PMC3009068
Sathishkumar Ranganathan, Sudarshan Mahapatra, Tejender S. Thakur, Gautam R. Desiraju
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2789. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039905
PMCID:
PMC3009138
Anna Froelich, Andrzej K. Gzella
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2790. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810039929
PMCID:
PMC3009164
Krzysztof K. Krawczyk, Krystyna Wojtasiewicz, Jan K. Maurin, Ewa Gronowska, Zbigniew Czarnocki
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2791. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810037827
PMCID:
PMC3008977
Krzysztof K. Krawczyk, Krystyna Wojtasiewicz, Jan K. Maurin, Ewa Gronowska, Zbigniew Czarnocki
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2792. Published online 2010 October 9. doi: 10.1107/S1600536810037815
PMCID:
PMC3009217
Yunxia Yang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2793. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S1600536810038924
PMCID:
PMC3009257
S. Thenmozhi, J. ArulClement, A. K. MohanaKrishnan, A. SubbiahPandi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2794. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S1600536810040183
PMCID:
PMC3009172
Yuichi Kato, Atsushi Nagasawa, Kotaro Kataoka, Akiko Okamoto, Noriyuki Yonezawa
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2795. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S160053681004016X
PMCID:
PMC3009183
Ibrahim N. Hassan, Bohari M. Yamin, Mohammad B. Kassim
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2796. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S1600536810040018
PMCID:
PMC3009376
Rosenani A. Haque, Abbas Washeel, Siang Guan Teoh, Ching Kheng Quah, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2797–o2798. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S1600536810040055
PMCID:
PMC3009333
Hoong-Kun Fun, Ching Kheng Quah, Shridhar Malladi, Arun M. Isloor
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2799–o2800. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S1600536810040067
PMCID:
PMC3009212
B. Saravanan, R. Rajesh, R. Raghunathan, G. Chakkaravarthi, V. Manivannan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2801. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S1600536810040171
PMCID:
PMC3009035
Bey Hing Goh, Habsah Abdul Kadir, Sri Nurestri Abdul Malek, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2802–o2803. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S1600536810039942
PMCID:
PMC3009069
Rchida Dardouri, Fouad Ouazzani Chahdi, Natalie Saffon, El Mokhtar Essassi, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2804. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S1600536810040122
PMCID:
PMC3009200
Rchida Dardouri, Fouad Ouazzani Chahdi, Natalie Saffon, El Mokhtar Essassi, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2805. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S1600536810040134
PMCID:
PMC3009360
B. Palakshi Reddy, V. Vijayakumar, S. Sarveswari, Seik Weng Ng, Edward R. T. Tiekink
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2806–o2807. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S1600536810040079
PMCID:
PMC3009059
Aamer Saeed, Muhammad Arshad, Jim Simpson
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2808–o2809. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S1600536810040262
PMCID:
PMC3008970
Hossein Eshtiagh-Hosseini, Nafiseh Alfi, Masoud Mirzaei, Marek Necas
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2810–o2811. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S1600536810040109
PMCID:
PMC3009147
Ting Sun, Jing Li, Feng-Ling Yang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2812. Published online 2010 October 13. doi: 10.1107/S1600536810040201
PMCID:
PMC3009072
Hadi D. Arman, Trupta Kaulgud, Edward R. T. Tiekink
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2813. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040651
PMCID:
PMC3009141
Bing Zhao, Zhuo Liu, Yan Gao, Bo Song, Qi-gang Deng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2814. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040729
PMCID:
PMC3009284
Tara Shahani, Hoong-Kun Fun, R. Venkat Ragavan, V. Vijayakumar, M. Venkatesh
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2815–o2816. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040596
PMCID:
PMC3009262
Xing-Liang Zheng, Ning-Fei Jiang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2817. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040286
PMCID:
PMC3009244
Hoong-Kun Fun, Tara Shahani, Nithinchandra, Balakrishna Kalluraya
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2818–o2819. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040493
PMCID:
PMC3009087
Atsushi Nagasawa, Ryosuke Mitsui, Akiko Okamoto, Noriyuki Yonezawa
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2820–o2821. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040614
PMCID:
PMC3009359
Hong-Yun Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2822. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040456
PMCID:
PMC3009344
José A. Fernandes, Sérgio M. F. Vilela, Filipe A. Almeida Paz
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2823–o2824. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040304
PMCID:
PMC3009303
Chi-Huan Li, Jing-Kai Su, Chen-Yu Li, Bao-Tsan Ko
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2825. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040468
PMCID:
PMC3009180
P. Gayathri, A. Thiruvalluvar, N. Srinivasan, J. Jayabharathi, R. J. Butcher
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2826. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040535
PMCID:
PMC3009043
Li-Ying Wang, Yong-Sheng Xie, Ren-Min Wu, Hua Zuo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2827. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040626
PMCID:
PMC3009214
Xiao Tian, Yong-Sheng Xie, Hua Zuo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2828. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040389
PMCID:
PMC3009316
Ting Chen, Xiaosong Tan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2829. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S160053681004050X
PMCID:
PMC3009049
Younas Aouine, Anouar Alami, Abdelilah El Hallaoui, Abdelrhani Elachqar, Hafid Zouihri
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2830. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040638
PMCID:
PMC3009285
Yin-Xia Sun, Xiu-Yan Dong, Hu Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2831. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040511
PMCID:
PMC3009145
Jerry P. Jasinski, Curtis J. Guild, C. S. Chidan Kumar, H. S. Yathirajan, A. N. Mayekar
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2832–o2833. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810037980
PMCID:
PMC3008979
Laura Torre-Fernández, Marcos G. Suero, Santiago García-Granda
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2834. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810028400
PMCID:
PMC3009225
Wei Wang, Yan Gao, Ming Ji, Hong-guo Yao, Hong Qiu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2835. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040730
PMCID:
PMC3009160
Min Guo, Min Min Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2836. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040481
PMCID:
PMC3009328
Wu-Lan Zeng, Jin-Long Suo, Fang-fang Jian
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2837. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040675
PMCID:
PMC3009085
Xiu-Ying Qin, Han-Fu Liu, Jia-Xun Lin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2838. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040584
PMCID:
PMC3009245
Islam Ullah Khan, Muhammad Shafiq, Muhammad Nadeem Arshad
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2839. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S160053681004078X
PMCID:
PMC3009034
Petr Štěpnička, Hana Solařová, Ivana Císařová
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2840. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040778
PMCID:
PMC3009158
C. Sankar, K. Pandiarajan, A. Thiruvalluvar, P. Gayathri
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2841. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040936
PMCID:
PMC3009086
Imane Chakib, Abdelfettah Zerzouf, Hafid Zouihri, El Mokhtar Essassi, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2842. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040316
PMCID:
PMC3008974
Imane Chakib, Abdelfettah Zerzouf, Hafid Zouihri, El Mokhtar Essassi, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2843. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040328
PMCID:
PMC3008972
Omer Abdalla Ahmed Hamdi, Khalijah Awang, A. Hamid A. Hadi, Devi Rosmy Syamsir, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2844. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040559
PMCID:
PMC3009189
Damian Trzybiński, Beata Zadykowicz, Karol Krzymiński, Artur Sikorski, Jerzy Błażejowski
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2845–o2846. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040900
PMCID:
PMC3009277
Samik Nag, Mihaela Cibian, Garry S. Hanan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2847. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040237
PMCID:
PMC3009265
Bruno S. Souza, Ramon Vitto, Faruk Nome, Anthony J. Kirby, Adailton J. Bortoluzzi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2848. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040365
PMCID:
PMC3009309
Muhammad Akbar, Fahim Ashraf Quereshi, Waqar Nasir, Ahmad Adnan, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2849. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810041103
PMCID:
PMC3009222
Andrzej K. Gzella, Maria Chrzanowska, Agnieszka Dreas, Zofia Meissner
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2850. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040699
PMCID:
PMC3009175
M. T. H. Tarafder, Sultana Shakila Khan, M. A. A. A. A. Islam, Lea Lorenzi, Ennio Zangrando
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2851. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810041115
PMCID:
PMC3008995
Gong-Chun Li, Zhi-Yu Ju, Hong-Sheng Wang, Yu-Jiao Niu, Feng-Ling Yang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2852. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810041085
PMCID:
PMC3009001
Yu-Feng Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2853. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040663
PMCID:
PMC3009006
Yao-Cheng Shi, Bei-Bei Zhu, Su-Hua Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2854. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810041127
PMCID:
PMC3009348
Aziz-ur-Rehman, Shahzaman, Mehmet Akkurt, Muhammad Athar Abbasi, Islam Ullah Khan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2855. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810041206
PMCID:
PMC3009279
Raouf Boulcina, Nassima Benhamoud, Sofiane Bouacida, Thierry Roisnel, Abdelmadjid Debache
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2856–o2857. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810041061
PMCID:
PMC3009236
Yao Wang, Chong-Qing Wan, Tingting Zheng, Sheng-Li Cao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2858. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040717
PMCID:
PMC3009249
Mohammad Asad, Chuan-Wei Oo, Hasnah Osman, Chin Sing Yeap, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2859–o2860. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810041231
PMCID:
PMC3009289
Mohammad Asad, Chuan-Wei Oo, Hasnah Osman, Chin Sing Yeap, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2861–o2862. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810041152
PMCID:
PMC3009062
Abeer Mohamed Farag, Siang Guan Teoh, Hasnah Osman, Chin Sing Yeap, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2863. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810041243
PMCID:
PMC3009370
Mohamed Ashraf Ali, Rusli Ismail, Soo Choon Tan, Chin Sing Yeap, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2864. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040869
PMCID:
PMC3008978
Jiuqiang Liu, Zengbin Wei, Xilian Wei, Chong Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2865. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810040705
PMCID:
PMC3009037
Hasnah Mohd Sirat, Nor Akmalazura Jani, Hazrina Hazni, Khalijah Awang, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2866. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810041395
PMCID:
PMC3009113
He-Ping Li, Yun-Xia Yang, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2867. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810041425
PMCID:
PMC3009157
Xu Cai, Xinbo Zhou, Zhibing Zheng, Wu Zhong, Song Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2868. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810041164
PMCID:
PMC3009338
R. Prasath, P. Bhavana, Anand M. Butcher, Ray J. Butcher, Jerry P. Jasinski
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2869. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810041309
PMCID:
PMC3009292
D. Rambabu, G. Rama Krishna, C. Malla Reddy, Manojit Pal
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2870. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810041218
PMCID:
PMC3009000
Jian Hou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2871. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810041371
PMCID:
PMC3009287
Yu-Xia Da, Zheng-Jun Quan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2872. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810039796
PMCID:
PMC3009111
Wayne Hsu, Hui-Lin Hsiao, Jhy-Der Chen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2873. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810041760
PMCID:
PMC3008989
Karla Fejfarová, Aliakbar Dehno Khalaji, Michal Dušek
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2874. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810041759
PMCID:
PMC3008983
Mohamed Ashraf Ali, Rusli Ismail, Soo Choon Tan, Ching Kheng Quah, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2875. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810041619
PMCID:
PMC3009320
Tara Shahani, Hoong-Kun Fun, Madhukar Hemamalini
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2876–o2877. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810041644
PMCID:
PMC3008987
Mohamed Ashraf Ali, Rusli Ismail, Tan Soo Choon, Mohd Mustaqim Rosli, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2878. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810041723
PMCID:
PMC3009073
Petr Štěpnička, Ivana Císařová
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2879. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810041735
PMCID:
PMC3009331
Rulla M. Kachlan, Macey C. Ruble, Jacob C. Timmerman, Markus Etzkorn, Daniel S. Jones
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2880. Published online 2010 October 20. doi: 10.1107/S1600536810041565
PMCID:
PMC3009060
Ilana Engelbrecht, Hendrik G. Visser, Andreas Roodt
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2881. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041711
PMCID:
PMC3009108
R. Archana, E. Yamuna, K. J. Rajendra Prasad, A. Thiruvalluvar, R. J. Butcher
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2882. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041772
PMCID:
PMC3009033
R. Prasath, P. Bhavana, Seik Weng Ng, Edward R. T. Tiekink
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2883. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S160053681004167X
PMCID:
PMC3009004
R. Prasath, P. Bhavana, Seik Weng Ng, Edward R. T. Tiekink
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2884. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041632
PMCID:
PMC3009173
Hadi D. Arman, Trupta Kaulgud, Edward R. T. Tiekink
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2885. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041668
PMCID:
PMC3009248
Camilo H. da Silva Lima, Marcus V. N. de Souza, Solange M. S. V. Wardell, James L. Wardell, Edward R. T. Tiekink
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2886–o2887. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041656
PMCID:
PMC3009184
Islam Ullah Khan, Peter John, Haffsah Iqbal, Shahzad Sharif, Edward R. T. Tiekink
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2888. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041620
PMCID:
PMC3009271
Johannes H. van Tonder, Theunis J. Muller, Barend C. B. Bezuidenhoudt
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2889–o2890. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810040845
PMCID:
PMC3009150
Zeynep Gültekin, Wolfgang Frey, Barış Tercan, Tuncer Hökelek
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2891–o2892. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S160053681004153X
PMCID:
PMC3009270
Li-Cai Zhu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2893. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810042182
PMCID:
PMC3009286
Sammer Yousuf, Salman Zafar, Muhammed Iqbal Choudhary, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2894. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S160053681004033X
PMCID:
PMC3009298
G. Chakkaravarthi, R. Panchatcharam, V. Dhayalan, A. K. Mohanakrishnan, V. Manivannan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2895. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810042261
PMCID:
PMC3009149
Aisha A. Al-abbasi, Mohd Ambar Yarmo, Mohammad B. Kassim
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2896. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S160053681004170X
PMCID:
PMC3009313
Hoong-Kun Fun, Charoen Pakathirathien, Chatchanok Karalai, Suchada Chantrapromma
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2897–o2898. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810042078
PMCID:
PMC3009018
Safra Izuani Jama Asik, Ibrahim Abdul Razak, Abdul Wahab Salae, Suchada Chantrapromma, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2899. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S160053681004208X
PMCID:
PMC3009237
Ping-xian Liu, Zhi-an Li, Dao-yong Chen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2900. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041310
PMCID:
PMC3009064
Lingqian Kong, Yan Qiao, Zhiqing Gao, Xiuping Ju
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2901. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810042121
PMCID:
PMC3009061
Daichi Hijikata, Teruhisa Takada, Atsushi Nagasawa, Akiko Okamoto, Noriyuki Yonezawa
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2902–o2903. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810042170
PMCID:
PMC3009209
Takahiro Nishijima, Kotaro Kataoka, Atsushi Nagasawa, Akiko Okamoto, Noriyuki Yonezawa
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2904–o2905. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041346
PMCID:
PMC3009325
Ramakrishna Gowda, Mahantesha Basanagouda, Manohar V. Kulkarni, K.V. Arjuna Gowda
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2906. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810042005
PMCID:
PMC3009337
Wan-Sin Loh, Madhukar Hemamalini, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2907–o2908. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810039395
PMCID:
PMC3009201
Yong Wang, Kaiqing Fan, Chenghong Li, Changhua Ge
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2909. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810040687
PMCID:
PMC3009010
Hai Feng, Ya Jian Zhou, Bin Tao Xing, Yang Guang Qi, Zheng Wu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2910. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810040274
PMCID:
PMC3009367
Ahmed Benharref, Lahcen El Ammari, Moha Berraho
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2911. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810040213
PMCID:
PMC3009205
Zhi-li Fang, Jun Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2912. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041796
PMCID:
PMC3009155
Shayma A. Shaker, Hamid Khaledi, Hapipah Mohd Ali
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2913. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810042145
PMCID:
PMC3009281
Qi-dong Yan, Feng Xu, Jun Xu, Jian-jun Chen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2914. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041528
PMCID:
PMC3009377
Raied Mustafa Shakir, Azhar Ariffin, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2915. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041383
PMCID:
PMC3009105
Raied Mustafa Shakir, Azhar Ariffin, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2916. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810040742
PMCID:
PMC3009098
Min Zhang, Xian-You Yuan, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2917. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041401
PMCID:
PMC3009267
Xian-You Yuan, Min Zhang, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2918. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041413
PMCID:
PMC3009154
Kou-Lin Zhang, Han Huang, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2919. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041899
PMCID:
PMC3009234
Yong-Hong Lu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2920. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810040523
PMCID:
PMC3008998
Abdul Rauf Raza, Bushra Nisar, M. Nawaz Tahir, Ahmad Raza
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2921. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810042042
PMCID:
PMC3008994
Abdul Rauf Raza, Bushra Nisar, M. Nawaz Tahir, Sumaira Shamshad
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2922. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810042030
PMCID:
PMC3009058
M. Nawaz Tahir, Hazoor Ahmad Shad, Muhammad Naeem Khan, Muhammad Ilyas Tariq
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2923. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S160053681004136X
PMCID:
PMC3009312
Hadi D. Arman, Trupta Kaulgud, Edward R. T. Tiekink
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2924. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041875
PMCID:
PMC3009056
Wan-Sin Loh, Hoong-Kun Fun, R. Venkat Ragavan, V. Vijayakumar, S. Sarveswari
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2925. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810042066
PMCID:
PMC3009042
Raju Suresh Kumar, Hasnah Osman, Mohamed Ashraf Ali, Madhukar Hemamalini, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2926–o2927. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810042091
PMCID:
PMC3009063
Yong-Fang Zhang, Qing-Fu Zhang, Juan Jin, De-Zhi Sun, Da-Qi Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2928. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810039474
PMCID:
PMC3009156
Damian Trzybiński, Karol Krzymiński, Jerzy Błażejowski
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2929–o2930. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041449
PMCID:
PMC3009356
Wei Wang, Hong Qiu, Yan Gao, Hong-Guo Yao, Ming Ji
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2931. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810042315
PMCID:
PMC3009329
Jian-Li Zhang, Hong-Sheng Wang, Yu-Jiao Niu, Feng-Xiang Zhu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2932–o2933. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041589
PMCID:
PMC3009071
Zhong-Cheng Song, Ying Guo, Wen-Hong Liu, Li-Chun Hu, Sheng-Nan Cai
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2934. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810042133
PMCID:
PMC3009144
Rajeswari Gangadharan, K. SethuSankar, Manickam Bakthadoss, Nagappan Sivakumar, D. Velmurugan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2935. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041917
PMCID:
PMC3009029
Jerry P. Jasinski, Ray J. Butcher, C. S. Chidan Kumar, H. S. Yathirajan, A. N. Mayekar
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2936–o2937. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810041292
PMCID:
PMC3009291
Jie Xiao, Hong Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2938. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810042327
PMCID:
PMC3009335
Yuichi Kato, Atsushi Nagasawa, Takehiro Tsumuki, Akiko Okamoto, Noriyuki Yonezawa
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2939. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810042662
PMCID:
PMC3009358
Zhi-Gang Yao, Jun-Mei Peng, Su-Fang Huo, Ai-Xi Hu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2940. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810042601
PMCID:
PMC3009081
Huan-mei Guo, Qian Wu, Jie Yang, Yang-chun Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2941. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810042546
PMCID:
PMC3009114
Chun-Hua Dai, Fu-Lin Mao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2942. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810042364
PMCID:
PMC3009258
Wu-Lan Zeng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2943. Published online 2010 October 23. doi: 10.1107/S1600536810042534
PMCID:
PMC3009221
Hasnah Mohd Sirat, Yau Sui Feng, Hazrina Hazni, Khalijah Awang, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2944. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810042674
PMCID:
PMC3009218
Hasnah Mohd Sirat, Yau Sui Feng, Khalijah Awang, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2945. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810042686
PMCID:
PMC3009124
Ya-Tuan Ma, Hong-Quan Li, Xin-Wei Shi, An-Ling Zhang, Jin-Ming Gao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2946. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810042418
PMCID:
PMC3009022
Xiao-Hua Zeng, Hong-Mei Wang, Shou-Heng Deng, Li-Li Chen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2947–o2948. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810041978
PMCID:
PMC3009167
Kensuke Okuda, Takashi Hirota, Kenji Sasaki, Hiroyuki Ishida
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2949. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S160053681004273X
PMCID:
PMC3009143
Madhukar Hemamalini, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2950–o2951. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810042571
PMCID:
PMC3009185
Huan-mei Guo, Li Liu, Jie Yang, Yang-chun Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2952. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810042765
PMCID:
PMC3009195
Li-Cai Zhu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2953. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810042777
PMCID:
PMC3009321
Tae Ho Kim, Ki-Min Park, Yong Woon Shin, Jineun Kim
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2954. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810042376
PMCID:
PMC3009239
Hao-Fei Qi, Bing-Ni Liu, Mo Liu, Deng-Ke Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2955. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810042753
PMCID:
PMC3009102
Hui Zeng, Xin-Lin Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2956. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810042698
PMCID:
PMC3009192
G. Chakkaravarthi, R. Panchatcharam, V. Dhayalan, A. K. Mohanakrishnan, V. Manivannan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2957. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S160053681004198X
PMCID:
PMC3009294
Victor B. Rybakov, Pavel V. Gormay, Eugene V. Babaev
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2958. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810042467
PMCID:
PMC3009161
Long He
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2959. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810043059
PMCID:
PMC3009054
Hong Dae Choi, Pil Ja Seo, Byeng Wha Son, Uk Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2960. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810042790
PMCID:
PMC3009263
Hai Yue, Wei-Li Dong, Run-Ling Wang, Xian-Chao Cheng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2961. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810040158
PMCID:
PMC3009256
Xiaosong Tan, Hao Peng, Hongwu He
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2962. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810042820
PMCID:
PMC3009241
Aamer Saeed, Jim Simpson
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2963–o2964. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810043035
PMCID:
PMC3009019
R. Velmurugan, M. Sekar, A. Chandramohan, P. Ramesh, M. N. Ponnuswamy
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2965. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810042649
PMCID:
PMC3009027
Hai-Tao Gao, Li Li, Jun-Kai Ma
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2966. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810042868
PMCID:
PMC3008986
J. Kalyana Sundar, S. Maharani, R. Ranjith Kumar, S. Natarajan, J. Suresh, P. L. Nilantha Lakshman
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2967. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810042856
PMCID:
PMC3009240
Qing-Peng He, Bo Tan, Ze-Hua Lu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2968. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810043151
PMCID:
PMC3009339
Moazzam H. Bhatti, Uzma Yunus, Imtiaz-ud-Din, S. Shams-ul-Islam, Wai-Yeung Wong
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2969. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810043047
PMCID:
PMC3009347
Fei Yang, Fanjun Meng, Xiaomei Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2970. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810043011
PMCID:
PMC3009215
Yan-Ling Zhang, Xu-Feng Hou, Fu-Juan Zhang, Feng-Ling Yang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2971. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S160053681004290X
PMCID:
PMC3009117
Kotaro Kataoka, Takahiro Nishijima, Atsushi Nagasawa, Akiko Okamoto, Noriyuki Yonezawa
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2972. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810042819
PMCID:
PMC3009278
Min Zhang, Xiang-Yang Wu, Liu-Qing Yang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2973–o2974. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043485
PMCID:
PMC3009300
Yue Cui, Qian Gao, Huan-Huan Wang, Lin Wang, Ya-Bo Xie
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2975. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S160053681004362X
PMCID:
PMC3009199
Islam Ullah Khan, Tahir Ali Sheikh, Muhammad Nadeem Arshad
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2976. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810042984
PMCID:
PMC3009290
Aslı Tosyalı Karadağ, Şehriman Atalay, Hasan Genç
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2977. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810043072
PMCID:
PMC3009115
P. Parthiban, V. Ramkumar, Yeon Tae Jeong
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2978. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810043436
PMCID:
PMC3009131
Abdul Rauf Raza, Aisha Saddiqa, M. Nawaz Tahir, Sadia Saddiq
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2979. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810043400
PMCID:
PMC3009250
Aziz-ur-Rehman, Wajeeha Tanveer, Mehmet Akkurt, Almas Sattar, Muhammad Athar Abbasi, Islam Ullah Khan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2980. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810043369
PMCID:
PMC3009330
Hadi Kargar, Reza Kia, Mehmet Akkurt, Orhan Büyükgüngör
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2981. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810043448
PMCID:
PMC3009088
Hadi Kargar, Reza Kia, Mehmet Akkurt, Orhan Büyükgüngör
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2982. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810043382
PMCID:
PMC3009050
Rachida Dardouri, Youssef Kandri Rodi, Nathalie Saffon, Lahcen El Ammari, El Mokhtar Essassi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2983. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810042972
PMCID:
PMC3009296
Alan R. Kennedy, Zaccheus R. Kipkorir, Claire I. Muhanji, Maurice O. Okoth
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2984–o2985. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S1600536810042960
PMCID:
PMC3009334
Xiao-Xi Tai, Jing Sun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2986. Published online 2010 October 30. doi: 10.1107/S160053681004359X
PMCID:
PMC3009116
Hongshun Sun, Hong Xu, Yu-Long Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2987. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043588
PMCID:
PMC3009308
Sylvain Bernès, Guadalupe Hernández, Jaime Vázquez, Alejandra Tovar, René Gutiérrez
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2988. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043424
PMCID:
PMC3009003
Jin Mei Chen, Hong Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2989. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043576
PMCID:
PMC3009168
Hong-Mei Wang, Shou-Heng Deng, Xiao-Hua Zeng, Ping Chen, Li-Li Chen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2990–o2991. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S160053681004300X
PMCID:
PMC3009374
Hoong-Kun Fun, Kullapa Chanawanno, Suchada Chantrapromma
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2992–o2993. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043230
PMCID:
PMC3009047
Suchada Chantrapromma, Patcharaporn Jansrisewangwong, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2994–o2995. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043266
PMCID:
PMC3009129
Hossein Eshtiagh-Hosseini, Azam Hassanpoor, Masoud Mirzaei, Ali R. Salimi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2996. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S160053681004345X
PMCID:
PMC3009090
Ísmail Çelik, Mehmet Akkurt, Osman Çakmak, Salih Ökten, Santiago García-Granda
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2997–o2998. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043242
PMCID:
PMC3008997
Hadi Kargar, Reza Kia, Mehmet Akkurt, Orhan Büyükgüngör
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o2999. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043357
PMCID:
PMC3009273
Lu-lu Wang, Wen-ge Yang, Jing Zhu, Kai Wang, Yong-hong Hu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3000. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810042613
PMCID:
PMC3009162
Gai-Gai Wang, Hong Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3001. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043813
PMCID:
PMC3009125
T. Augustine, Scholastica Mary Vithiya, S. Ignacimuthu, V. Ramkumar
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3002. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S160053681004376X
PMCID:
PMC3009230
Alain Collas, Christophe M. L. Vande Velde, Frank Blockhuys
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3003. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043990
PMCID:
PMC3009170
Chun-Hua Dai, Fu-Lin Mao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3004–o3005. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043564
PMCID:
PMC3009013
Guiqiu Yang, Hongcai Xu, Huibin Yang, Haibo Yu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3006. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810042844
PMCID:
PMC3009082
Arto Valkonen, Tanja Lahtinen, Kari Rissanen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3007. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043345
PMCID:
PMC3009089
Li-Cai Zhu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3008. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043412
PMCID:
PMC3009012
Paweł Szlachcic, Andrzej Danel, Katarzyna Stadnicka
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3009. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810042935
PMCID:
PMC3009067
Hatem A. Abdel-Aziz, Ahmed Bari, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3010. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043928
PMCID:
PMC3009041
Gertruida J. S. Venter, Gideon Steyl, Andreas Roodt
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3011–o3012. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043680
PMCID:
PMC3009096
Ying Cheng, Xing-Jin He
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3013. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810041188
PMCID:
PMC3009306
Hatem A. Abdel-Aziz, Ahmed Bari, T. Aboul-Fadl, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3014. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043916
PMCID:
PMC3009040
Xiaokai Wu, Xiaoqing Cai, Xianan Zheng, Zhennan Zhang, Xiaoqin Ye
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3015. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043606
PMCID:
PMC3009186
Zhu-Ping Xiao, Xu-Dong Wang, Tian Liu, Jian Zhu, Zhi-Ping Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3016. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043801
PMCID:
PMC3009196
H. S. Naveenkumar, Amirin Sadikun, Pazilah Ibrahim, Jia Hao Goh, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3017–o3018. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043965
PMCID:
PMC3009032
Hoong-Kun Fun, Chin Sing Yeap, R. Venkat Ragavan, V. Vijayakumar, S. Sarveswari
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3019. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043904
PMCID:
PMC3009207
Tara Shahani, Hoong-Kun Fun, R. Venkat Ragavan, V. Vijayakumar, S. Sarveswari
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3020–o3021. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043886
PMCID:
PMC3009126
Mohammad Asad, Chuan-Wei Oo, Hasnah Osman, Ching Kheng Quah, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3022–o3023. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043837
PMCID:
PMC3009251
Wen-Bin Wei, Shuo Tian, Hao Zhou, Jie Sun, Hai-Bo Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3024. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810042522
PMCID:
PMC3009095
Ya-Bin Shi, Song Xia, Fei-Fei He, Hai-Bo Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3025. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810042510
PMCID:
PMC3009038
Zhao-Shun Zhan, Hong Wang, Li-Ping Ding, Chun-Mei Dong, Cai-Ying Sun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3026. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043333
PMCID:
PMC3009252
Stéphane Dufresne, W. G. Skene
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3027. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043746
PMCID:
PMC3009046
Aziz-ur-Rehman, Nadia Abbas, Mehmet Akkurt, Muhammad Athar Abbasi, Shahzad Sharif, Islam Ullah Khan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3028. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810044144
PMCID:
PMC3009078
Ertan Şahin, Halis T. Balaydın, Süleyman Göksu, Abdullah Menzek
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3029. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043758
PMCID:
PMC3009213
Abel M. Maharramov, Arif I. Ismiyev, Bahruz A. Rashidov
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3030. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043667
PMCID:
PMC3009140
Hoong-Kun Fun, Ching Kheng Quah, Nithinchandra, Balakrishna Kalluraya
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3031–o3032. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043850
PMCID:
PMC3009355
Farook Adam, Sek Kei Lin, Kasim Mohammed Hello, Madhukar Hemamalini, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3033–o3034. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043941
PMCID:
PMC3009350
Xiaoqiang Sun, Liang Chen, Yan Jiang, Zhengyi Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3035. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043795
PMCID:
PMC3009283
Rong Gao, Biao Yan, Tao Mai, Ying Hu, Yu-Lei Guan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3036. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043825
PMCID:
PMC3009224
B. Thimme Gowda, Miroslav Tokarčík, Vinola Z. Rodrigues, Jozef Kožíšek, Hartmut Fuess
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3037. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810044089
PMCID:
PMC3009026
B. Thimme Gowda, Miroslav Tokarčík, Vinola Z. Rodrigues, Jozef Kožíšek, Hartmut Fuess
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3038. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810044090
PMCID:
PMC3009238
Rachida Dardouri, Youssef Kandri Rodi, Sonia Ladeira, El Mokhtar Essassi, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3039. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810044120
PMCID:
PMC3009227
Mohamed Akhazzane, Hafid Zouihri, Maria Daoudi, Abdelali Kerbal, Ghali Al Houari
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3040. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810044168
PMCID:
PMC3009094
R.C. Santos, A. Matos Beja, J. A. R. Salvador, J. A. Paixão
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3041. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810043515
PMCID:
PMC3009070
Guy Crundwell, Neil Glagovich
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2010 November 1; 66(Pt 11): o3042. Published online 2010 October 31. doi: 10.1107/S1600536810044016
PMCID:
PMC3009136

Articles from Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online are provided here courtesy of International Union of Crystallography