PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of actaeInternational Union of Crystallographysearchopen accessarticle submissionjournal home pagethis issue
 
Volume 65(Pt 9);  September 1, 2009
Inorganic Papers
Kateryna V. Terebilenko, Igor V. Zatovsky, Vyacheslav N. Baumer, Nikolay S. Slobodyanik
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): i67. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S160053680903147X
PMCID:
PMC2970136
Robert Lam, Arthur Mar
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): i68. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031559
PMCID:
PMC2969891
Sabrina Belkhiri, Mohammed Kars, Djillali Mezaoui
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): i69. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033133
PMCID:
PMC2970124
Metal-Organic Papers
Jaturong Phatchimkun, Palangpon Kongsaeree, Nattawut Suchaichit, Narongsak Chaichit
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1020–m1021. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809029407
PMCID:
PMC2970126
Jian-Shen Feng, Li-Ke Zou, Bin Xie, Yu Wu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1022. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030037
PMCID:
PMC2969959
Shao-Ming Shang, Chun-Xia Ren, Xin Wang, Lu-De Lu, Xu-Jie Yang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1023–m1024. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809029195
PMCID:
PMC2970088
Jinling Miao, Chunhua Hu, Xiao Feng, Hongwei Chen, Yong Nie
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1025. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809029961
PMCID:
PMC2970157
Hai-Xing Liu, Gui-Ying Dong, Zhi-Hong Ma, Guang-Hua Cui
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1026. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030128
PMCID:
PMC2969879
M. R. Vikneswaran, Siang Guan Teoh, Ching Kheng Quah, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1027. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030086
PMCID:
PMC2969868
Marie-Hélène Thibault, Frédéric-Georges Fontaine
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1028. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809029997
PMCID:
PMC2970000
Cao-Yuan Niu, Hai-Yan Zhang, Yu-Li Dang, Chun-Hong Kou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1029. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809029183
PMCID:
PMC2970130
Junhong Zhang, Rufen Zhang, Chunlin Ma, Haizeng Wang, Daqi Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1030. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030062
PMCID:
PMC2970034
Su-Yan Qian, Wen-Yan Liu, Ai-Hua Yuan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1031–m1032. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030153
PMCID:
PMC2969948
Ying Zhang, Ai-Hua Yuan, Hu Zhou, Ji-Xi Guo, Lang Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1033–m1034. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030165
PMCID:
PMC2970114
Chao-Xia Chu, Ying Zhang, Hu Zhou, Ai-Hua Yuan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1035–m1036. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030189
PMCID:
PMC2969999
Tuncer Hökelek, Hakan Dal, Barış Tercan, Özgür Aybirdi, Hacali Necefoğlu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1037–m1038. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809027093
PMCID:
PMC2970058
See Mun Lee, Kong Mun Lo, Hapipah Mohd Ali, Ward T. Robinson
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1039. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030232
PMCID:
PMC2970020
See Mun Lee, Kong Mun Lo, Hapipah Mohd Ali, Ward T. Robinson
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1040. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030323
PMCID:
PMC2970024
Li-Min Li, Fang-Fang Jian, Xiao-Yan Ren
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1041. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030025
PMCID:
PMC2970073
Hong-Mei Sun, Yun-Chao Chi, Hai-Yan Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1042–m1043. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030268
PMCID:
PMC2970038
Jinfang Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1044. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030050
PMCID:
PMC2970089
Seung Man Yu, Dong Hoon Shin, Pan-Gi Kim, Cheal Kim, Youngmee Kim
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1045–m1046. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030281
PMCID:
PMC2969950
Chang-Zheng Zheng, Chang-You Ji, Xiu-Li Chang, Chao-Hua Zhang, Yang-Guang Xiang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1047. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030463
PMCID:
PMC2970041
Graham Smith, Urs D. Wermuth
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1048. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030402
PMCID:
PMC2969855
Zhenghua Guo, Lianzhi Li, Chengyuan Wang, Jinghong Li, Tao Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1049. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030694
PMCID:
PMC2969886
Xi-Li Li, Lai-Fu He
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1050. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030700
PMCID:
PMC2969912
Tuncer Hökelek, Hakan Dal, Barış Tercan, Özgür Aybirdi, Hacali Necefoğlu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1051–m1052. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030980
PMCID:
PMC2970090
Bin Xie, Yang-Guang Xiang, Li-Ke Zou, Xiu-Li Chang, Chang-You Ji
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1053. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030955
PMCID:
PMC2970137
Seung Wook Suh, Chong-Hyeak Kim, Inn Hoe Kim
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1054. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030931
PMCID:
PMC2969946
Cheng-Qiang Zhao, Miao Ou-Yang, Xue-Ren Huang, Yi-Min Jiang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1055–m1056. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030670
PMCID:
PMC2969898
Miłosz Siczek, Marta S. Krawczyk, Tadeusz Lis
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1057. Published online Aug 12, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030724
PMCID:
PMC2970012
Yun Wang, Li-Li Zhu, Bai-Wang Sun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1058. Published online Aug 12, 2009. doi: 10.1107/S1600536809029523
PMCID:
PMC2970154
Svitlana Orysyk, Volodimir Bon, Vasily Pekhnyo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1059. Published online Aug 12, 2009. doi: 10.1107/S1600536809029262
PMCID:
PMC2970023
Chang-Zheng Zheng, Chang-You Ji, Xiu-Li Chang, Xin-Mou Kuang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1060. Published online Aug 12, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030943
PMCID:
PMC2969971
Qian Li, Dong Zhang, Chun-Ling Chen, Lin Yan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1061. Published online Aug 12, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031067
PMCID:
PMC2969965
Jun Yang, Jin Li, Xian Zhang, Qiang Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1062. Published online Aug 12, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031109
PMCID:
PMC2970013
Ikram Zebiri, Berkahoum Anak, Yacine Djebli, Sihem Boufas, Leïla Bencharif
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1063–m1064. Published online Aug 12, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031092
PMCID:
PMC2970104
Ke-Chun Chen, Huan-Mian Luo, Qiu-Hui Meng, Yi-Fan Luo, Rong-Hua Zeng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1065–m1066. Published online Aug 12, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031250
PMCID:
PMC2969933
Ju-Lan Zeng, Yi-Min Jiang, Li-Xian Sun, Zhong Cao, Dao-Wu Yang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1067–m1068. Published online Aug 12, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031274
PMCID:
PMC2969992
Xiao-Ping Li, Wei Fang, Ze-Min Mei, Xiang-Jun Jin, Wen-Liang Qi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1069–m1070. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031237
PMCID:
PMC2969955
Jie Xiao, Hu Zhou, Ai-Hua Yuan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1071–m1072. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030177
PMCID:
PMC2970138
Hai-Yan Li, Li-Jun Wang, Qiang Wang, Qing-Fu Zeng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1073. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031389
PMCID:
PMC2970151
Dacheng Li, Ying Liu, Peihai Wei, Bo Hu, Xiutang Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1074. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031717
PMCID:
PMC2970160
Zhenghua Guo, Lianzhi Li, Chengyuan Wang, Tao Xu, Jinghong Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1075. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031560
PMCID:
PMC2969990
Di Zhu, Lei Lei, Xi-Bin Dai, Qing-Fu Zeng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1076. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031596
PMCID:
PMC2969920
Dong-Sheng Zhou, Di Sun, Shi-Yao Yang, Rong-Bin Huang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1078–m1079. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031365
PMCID:
PMC2969937
El Adoui Laifa, Lamia Bendjeddou, Naouel Boudraa, Slimane Dahaoui, Claude Lecomte
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1080–m1081. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032152
PMCID:
PMC2970135
Laura K. Sposato, Robert L. LaDuca
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1082. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031821
PMCID:
PMC2969884
Yong-Ming Cui, Jin Li, Xian Zhang, Qing-Fu Zeng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1083–m1084. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031778
PMCID:
PMC2969856
Ting-Hong Huang, Xuan-Feng Jiang, Liu-Cheng Gui, Xiu-Jian Wang, Zhong-Min Cen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1085. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031754
PMCID:
PMC2970105
Peng Wang, Rong Wan, Bin Wang, Feng Han, Yao Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1086. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032073
PMCID:
PMC2970057
Jing Shang, Liu-Cheng Gui, Qing-Ling Ni, Min Zhong, Heng-Chi Lian
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1087. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S160053680903178X
PMCID:
PMC2969874
Jing Lin, Wen-Lian Cai
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1088. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032127
PMCID:
PMC2969998
Wu Chen, Di Xu, Lian Liu, Qing-Fu Zeng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1089. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032048
PMCID:
PMC2970071
Jun Yang, Ji-Wen Yuan, Ru-Hua Zha, Qing-Fu Zeng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1090. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032061
PMCID:
PMC2969977
Heng-Chi Lian, Qing-Ling Ni, Xuan-Feng Jiang, Zhong-Min Cen, Jia-Huang Lin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1091. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031766
PMCID:
PMC2969862
Yan-Qing Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1092. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031948
PMCID:
PMC2970155
Hai-Xing Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1093. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031808
PMCID:
PMC2970006
Wenju Wang, Youdi Zhang, Xiangjun Jin, Xiguang Du
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1094. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031626
PMCID:
PMC2970040
Zhi-Feng Li, Chun-Xiang Wang, Ping Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1095. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032085
PMCID:
PMC2969986
Jie-Qiang Wu, Qiong-Hua Jin, Ke-Yi Hu, Cun-Lin Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1096–m1097. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032097
PMCID:
PMC2969938
Bei Qin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1098. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031043
PMCID:
PMC2970101
Ji-Bo Zhang, Xiao-Shu Qu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1099–m1100. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S160053680903219X
PMCID:
PMC2969983
Tuncer Hökelek, Filiz Yılmaz, Barış Tercan, Ferdi Gürgen, Hacali Necefoğlu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1101–m1102. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032279
PMCID:
PMC2970033
See Mun Lee, Kong Mun Lo, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1103–m1104. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032255
PMCID:
PMC2970047
Li-Cai Zhu, Zhen-Gang Zhao, Shu-Juan Yu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1105. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032115
PMCID:
PMC2969901
Jia Hua, Lu Gao, Baiyan Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1106–m1107. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032103
PMCID:
PMC2969943
Nurul-Nadia Raime, Rohana Adnan, Mohd Mustaqim Rosli, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1108–m1109. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032486
PMCID:
PMC2970002
R. Reshma, P. V. Soumya, S. M. Simi, V. S. Thampidas, Robert D. Pike
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1110–m1111. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032553
PMCID:
PMC2969974
Hai-Yan Li, Li-Jun Wang, Jian Hou, Qing-Fu Zeng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1112. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032413
PMCID:
PMC2970079
Qiang Wang, Jian Hou, Peng Huang, Qing-Fu Zeng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1113. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032425
PMCID:
PMC2970037
Zhenghua Guo, Lianzhi Li, Tao Xu, Jinghong Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1114. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032516
PMCID:
PMC2970134
Ying-Jie Cai, Peng Huang, Jin Li, Qiang Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1115. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032784
PMCID:
PMC2970064
Suwen Wang, Tianyu Yang, Zhongfang Li, Xianjin Yu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1116. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032760
PMCID:
PMC2969940
Dai Oyama, Masato Kido, Ai Orita, Tsugiko Takase
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1117–m1118. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032589
PMCID:
PMC2969997
Jonathan Onuegbu, Ray J. Butcher, Charles Hosten, Uche Charles Udeochu, Oladapo Bakare
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1119–m1120. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S160053680903222X
PMCID:
PMC2969900
Gervas E. Assey, Yohannes Tesema, Teshome Yisgedu, Yilma Gultneh, Ray J. Butcher
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1121–m1122. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031742
PMCID:
PMC2970067
Hong Bo Lu, Lin Li, Guo Qiang Lv, Jia Xiang Yang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1123. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032437
PMCID:
PMC2969925
Niaz Monadi, Iran Sheikhshoaie, Abdoreza Rezaeifard, Helen Stoeckli-Evans
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1124–m1125. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032759
PMCID:
PMC2969995
Hai-Bin Zhu, Gang Xu, Yan-Yan Sun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1126. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033078
PMCID:
PMC2970048
Keisuke Fujihara, Toshiaki Yonemura
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1127–m1128. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032395
PMCID:
PMC2970082
Takahiko Ogawa, Yuji Kajita, Hideki Masuda
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1129. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031882
PMCID:
PMC2969906
Tuncer Hökelek, Filiz Yılmaz, Barış Tercan, Mustafa Sertçelik, Hacali Necefoğlu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1130–m1131. Published online Aug 26, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033200
PMCID:
PMC2969956
Branson A. Maynard, Philip A. Smith, Richard E. Sykora
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1132–m1133. Published online Aug 26, 2009. doi: 10.1107/S160053680903325X
PMCID:
PMC2969978
Zhongjun Gao, Xiurong Zhai, Fangxia Zhou, Zhenjiao Cheng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1134. Published online Aug 26, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033170
PMCID:
PMC2969951
Michael I. Kahn, James A. Golen, Arnold L. Rheingold, Linda H. Doerrer
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1135. Published online Aug 26, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033248
PMCID:
PMC2970032
Jun Zhang, Xiao-Dan Chen, Huai-Hong Zhang, Bai-Wang Sun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1136. Published online Aug 26, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030475
PMCID:
PMC2970141
René T. Boeré, Twyla Gietz
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1137–m1138. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033327
PMCID:
PMC2969899
Valentina A. Kalibabchuk, Natalia I. Usenko, Irina A. Golenya, Turganbay S. Iskenderov, Matti Haukka
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1139–m1140. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033467
PMCID:
PMC2970044
Qian Zhang, Xiao-Ping Shen, Hu Zhou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1141. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033820
PMCID:
PMC2970059
José Luis Alcántara-Flores, Nayeli Arias-López, Sylvain Bernès, René Gutiérrez, Yasmi Reyes Ortega
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1142–m1143. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033625
PMCID:
PMC2969941
Ying-Jie Cai, Jun Yang, Peng Huang, Lei Lei, Qing-Fu Zeng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1144–m1145. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033443
PMCID:
PMC2970129
Ying-Jie Cai, Jin Li, Peng Huang, Qing-Fu Zeng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1146. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033650
PMCID:
PMC2970116
Yue-Wu Zhang, Li-Jun Wang, Jian Hou, Qing-Fu Zeng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1147. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033479
PMCID:
PMC2969973
Wu Chen, Ji-Wen Yuan, Lei Lei, Qing-Fu Zeng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1148. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033662
PMCID:
PMC2969976
Qiang Wang, Li-Jun Wang, Jian Hou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1149. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033893
PMCID:
PMC2970003
Hong Liang Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1150. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032358
PMCID:
PMC2969892
Yong-Ming Cui, Xian Zhang, Lian Liu, Qiang Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1151. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809034217
PMCID:
PMC2969913
Ting-Hai Yang, Qiang Chen, Wei Zhuang, Zhe Wang, Bang-Yi Yue
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): m1152–m1153. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033947
PMCID:
PMC2969896
Organic Papers
Jae-Hyun Park Klepeis, William J. Evans, Natalia Zaitseva, Eric Schwegler, Simon J. Teat
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2062. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809029857
PMCID:
PMC2970122
Gang Huang, Xing Yan Xu, Xiang Chao Zeng, Gui Hong Tang, Dong Dong Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2063. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809029973
PMCID:
PMC2969888
Feng-yan Zhou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2064. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030001
PMCID:
PMC2969947
Naser Eltaher Eltayeb, Siang Guan Teoh, Chin Sing Yeap, Hoong-Kun Fun, Rohana Adnan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2065–o2066. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809029833
PMCID:
PMC2969866
Aamer Saeed, Shahid Hussain, Mahira Batool, Ulrich Flörke
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2067. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809029535
PMCID:
PMC2970145
Aamer Saeed, Rasheed Ahmad Khera, Muhammad Shahid, Masood Parvez
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2068. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030049
PMCID:
PMC2969994
B. Gunasekaran, Radhakrishnan Sureshbabu, A. K. Mohanakrishnan, G. Chakkaravarthi, V. Manivannan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2069. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809029985
PMCID:
PMC2970018
Shivanagere Nagojappa Narendra Babu, Aisyah Saad Abdul Rahim, Shafida Abd Hamid, Kasthuri Balasubramani, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2070–o2071. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809029754
PMCID:
PMC2970083
Hoong-Kun Fun, Kasthuri Balasubramani, A. M. Vijesh, Shridhar Malladii, Arun M. Isloor
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2072. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809029900
PMCID:
PMC2969861
Muhammad Said, Ghulam Murtaza, Eva Freisinger, Saeed Anwar, Abdur Rauf
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2073–o2074. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S160053680902978X
PMCID:
PMC2970094
Tashfeen Akhtar, M. Khawar Rauf, Shahid Hameed, Xiaoming Lu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2075–o2076. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809029894
PMCID:
PMC2970152
Turganbay S. Iskenderov, Valentina A. Kalibabchuk, Irina A. Golenya, Nikolay M. Dudarenko, Natalia I. Usenko
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2077–o2078. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809029778
PMCID:
PMC2970128
Hoong-Kun Fun, Wan-Sin Loh, A. C. Vinayaka, B. Kalluraya
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2079–o2080. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S160053680903030X
PMCID:
PMC2969932
Chongchen Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2081. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030207
PMCID:
PMC2969984
Jun Hu, Guo-song Chen, Li-hua Guo, Ji-kui Wang, Yan-hua Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2082. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030074
PMCID:
PMC2969970
Masashi Mamada, Yoshiro Yamashita
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2083. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030013
PMCID:
PMC2970161
Hong Dae Choi, Pil Ja Seo, Byeng Wha Son, Uk Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2084. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030190
PMCID:
PMC2970042
Guo-Biao Cao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2085. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030220
PMCID:
PMC2969972
Guo-Biao Cao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2086. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030219
PMCID:
PMC2970086
Bradley T. Loughrey, Michael L. Williams, Peter C. Healy
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2087. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030256
PMCID:
PMC2970159
R. C. Santos, R. M. A. Pinto, A. Matos Beja, J. A. R. Salvador, J. A. Paixão
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2088–o2089. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030311
PMCID:
PMC2969885
Hai-Bo Wang, Lin-Lin Jing, Peng Gao, Xiao-Li Sun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2090. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809029274
PMCID:
PMC2969929
Ai-Bao Xia, Jie Tang, Jun-Rong Jiang, Yi-Feng Wang, Shu-Ping Luo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2091. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030244
PMCID:
PMC2969887
Jiří Urban, Jiří Ludvík, Jan Fábry, Michal Dušek, Karla Fejfarová
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2092–o2093. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030487
PMCID:
PMC2970005
Hoong-Kun Fun, Jia Hao Goh, A. C. Vinayaka, B. Kalluraya
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2094. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S160053680903027X
PMCID:
PMC2970021
Chang-Lin Liu, Gang Xue, Yue-Zhi Cui, Tian-Duo Li, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2095. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030359
PMCID:
PMC2970030
Hong Dae Choi, Pil Ja Seo, Byeng Wha Son, Uk Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2096. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030451
PMCID:
PMC2969894
Wei-Wei Li, Lu-Ping Lv, Wen-Bo Yu, Yong-Zhao Zhang, Xian-Chao Hu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2097. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030712
PMCID:
PMC2970026
Yu-Mei Hao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2098. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030797
PMCID:
PMC2969926
K. Chinnakali, D. Sudha, M. Jayagobi, R. Raghunathan, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2099–o2100. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030761
PMCID:
PMC2970140
Yuan-xiang Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2101. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030499
PMCID:
PMC2970014
Nathalie Hampel, Dorothea Richter, Armin R. Ofial, Herbert Mayr, Peter Mayer
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2102. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030748
PMCID:
PMC2969876
Lei Ni, Ji-Li Zhao, Hong Wei
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2103. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030530
PMCID:
PMC2969911
Lei Ni, Guo-Wei Zhu, Hong Wei
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2104. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030542
PMCID:
PMC2969928
Wen-Sheng Jiang, Di Sun, Su-Yuan Xie, Rong-Bin Huang, Lan-Sun Zheng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2105. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030633
PMCID:
PMC2970027
Sohail Saeed, Naghmana Rashid, Rizwan Hussain, Peter G. Jones
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2106. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030803
PMCID:
PMC2970100
Da-Hua Shi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2107. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030621
PMCID:
PMC2970054
Graham Smith, Urs D. Wermuth
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2108. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030438
PMCID:
PMC2970149
Graham Smith, Urs D. Wermuth
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2109. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030426
PMCID:
PMC2970142
Graham Smith, Urs D. Wermuth, David J. Young
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2110. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030396
PMCID:
PMC2969967
Graham Smith, Urs D. Wermuth, Jonathan M. White
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2111. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S160053680903044X
PMCID:
PMC2970019
Wagee A. Yehye, Azhar Ariffin, Noorsaadah Abdul Rahman, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2112. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030645
PMCID:
PMC2970103
Khalijah Awang, Nor Hayati Abdullah, Noel F. Thomas, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2113. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030669
PMCID:
PMC2970107
Nor Hayati Abdullah, Khalijah Awang, Noel F. Thomas, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2114. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030657
PMCID:
PMC2969982
Hong Dae Choi, Pil Ja Seo, Byeng Wha Son, Uk Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2115. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030992
PMCID:
PMC2970055
Hai-Zhen Xu, Jian-Ping Xu, Yan-Wei Yuan, Jin Zhang, You-Quan Zhu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2116. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S160053680902950X
PMCID:
PMC2970147
Chao Sheng, Qing-Bing Xu, Yuan-Yuan Liu, Hong-Jun Zhu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2117. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030736
PMCID:
PMC2970010
Katsuhiko Ono, Osamu Tokura, Masaaki Tomura
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2118. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030888
PMCID:
PMC2970070
Mamoun M. Bader
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2119. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030864
PMCID:
PMC2970117
Tahir Mehmood, Javid H. Zaidi, Peter G. Jones
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2120–o2121. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030815
PMCID:
PMC2970119
Chenaimwoyo A. Gondo, Daniel E. Lynch, Darren G. Hamilton
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2122. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030979
PMCID:
PMC2970110
Turganbay S. Iskenderov, Irina A. Golenya, Elźbieta Gumienna-Kontecka, Igor O. Fritsky, Elena V. Prisyazhnaya
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2123–o2124. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030840
PMCID:
PMC2970069
K. Rajesh, V. Vijayakumar, T. Narasimhamurthy, J. Suresh, P. L. Nilantha Lakshman
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2125. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030876
PMCID:
PMC2970076
Srinivasulu Aitipamula, Pui Shan Chow, Reginald B. H. Tan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2126–o2127. Published online Aug 8, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031031
PMCID:
PMC2970150
Nam-Ho Kim, In-Chul Hwang, Kwang Ha
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2128. Published online Aug 12, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031110
PMCID:
PMC2970031
Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2129. Published online Aug 12, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030852
PMCID:
PMC2969953
Lingyun Du, Lei Du, Shuhao Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2130. Published online Aug 12, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030384
PMCID:
PMC2969952
Jian Shang, Qing-min Wang, Run-qiu Huang, Li Chen, Jianhua Gao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2131–o2132. Published online Aug 12, 2009. doi: 10.1107/S1600536809028943
PMCID:
PMC2969858
Timothy J Prior, Osman Goch, Rebecca L Kift
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2133. Published online Aug 12, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031055
PMCID:
PMC2969927
A. Elizabeth Baker, René T. Boeré
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2134–o2135. Published online Aug 12, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031079
PMCID:
PMC2970111
Sergey Dibrov, Sanjay Dutta, Thomas Hermann
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2136. Published online Aug 12, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031213
PMCID:
PMC2970106
Shu-Liang Wang, Qing Li, Xiang-Shan Wang, Shu-Jiang Tu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2137. Published online Aug 12, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031122
PMCID:
PMC2970097
Guo-Ying Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2138. Published online Aug 12, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030554
PMCID:
PMC2969935
Katrin Möws, Markus Schürmann, Hans Preut, Bernd Plietker
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2139. Published online Aug 12, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030918
PMCID:
PMC2970087
Sohail Saeed, Naghmana Rashid, Rizwan Hussain, Peter G. Jones
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2140. Published online Aug 12, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031304
PMCID:
PMC2969875
Wen-Kui Dong, Yin-Xia Sun, Jun-Feng Tong, Hai-Hong Zhao, Li Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2141–o2142. Published online Aug 12, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031316
PMCID:
PMC2969883
Marife Tüfekçi, Gökhan Alpaslan, Mustafa Macit, Ahmet Erdönmez
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2143. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031481
PMCID:
PMC2969864
B. Thimme Gowda, Sabine Foro, K. Shakuntala, Hartmut Fuess
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2144. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031511
PMCID:
PMC2970050
Ming-Jian Li, Chang-Jun Feng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2145. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031328
PMCID:
PMC2970036
Ming-Xue Sun, Xu Li, Wen-Yong Liu, Kai Xiao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2146. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031183
PMCID:
PMC2969903
Jun-qiang Chen, He-ping Li, Chang-shan Huang, Jin-ying Wu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2147. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031419
PMCID:
PMC2970096
Redwan Mohamed Zemama, Ibtissam Amari, Rachid Bouhfid, El Mokhtar Essassi, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2148. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031341
PMCID:
PMC2969890
Xian-You Yuan, Min Zhang, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2149. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031225
PMCID:
PMC2969981
Stefanie Ritter, Jörg-M. Neudörfl, Janna Velder, Hans-Günther Schmalz
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2150. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S160053680903116X
PMCID:
PMC2969882
Nam-Ho Kim, Kwang Ha
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2151. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031493
PMCID:
PMC2970077
Redwan Mohamed Zemama, Ibtissam Amari, Rachid Bouhfid, El Mokhtar Essassi, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2152. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S160053680903133X
PMCID:
PMC2969987
Arzu Özek, Çiğdem Albayrak, Orhan Büyükgüngör
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2153. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031298
PMCID:
PMC2970131
Jian-feng Guo, Jian-long Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2154. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031407
PMCID:
PMC2969869
Heng-yu Qian, Zhi-gang Yin, Zhi-qiang Yao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2155. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031420
PMCID:
PMC2969877
Jun-qiang Chen, He-ping Li, Chang-shan Huang, Jin-ying Wu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2156. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031390
PMCID:
PMC2970115
Anita Stefańska, Tadeusz Ossowski, Łukasz Ponikiewski
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2157–o2158. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031870
PMCID:
PMC2969917
Narendar Reddy Gade, Y. Manjula, Javed Iqbal, Peddy Vishweshwar
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2159. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030104
PMCID:
PMC2970139
Redwan Mohamed Zemama, Ibtissam Amari, Rachid Bouhfid, El Mokhtar Essassi, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2160. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031687
PMCID:
PMC2969969
Li-Min He, Gao Cao, Ai-Xi Hu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2161. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S160053680903164X
PMCID:
PMC2970029
Zhi-gang Yin, Heng-yu Qian, Chun-xia Zhang, Zhi-qiang Yao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2162. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031638
PMCID:
PMC2969960
Qiang Wang, Ru-Hua Zha, Ji-Wen Yuan, Qing-Fu Zeng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2163. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031572
PMCID:
PMC2969991
Lei Jin, Guang-Zhou Wang, Cheng-He Zhou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2164. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031894
PMCID:
PMC2969872
Wu-Lan Zeng, Fang-Fang Jian
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2165. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031912
PMCID:
PMC2969880
Hoong-Kun Fun, Wei-Ching Liew, B. Chandrakantha, Arun M. Isloor
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2166–o2167. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031675
PMCID:
PMC2970007
Hoong-Kun Fun, Thitipone Suwunwong, Nawong Boonnak, Suchada Chantrapromma
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2168–o2169. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031900
PMCID:
PMC2969873
Xin-Yu Liu, Yu-Hua Fan, Cai-Feng Bi, Qiang Wang, Yuan Gao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2170. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031699
PMCID:
PMC2970039
Meng Zhou, Rui Li, Zhen-Yu Ding
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2171. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031535
PMCID:
PMC2970156
B. Thimme Gowda, Sabine Foro, P. A. Suchetan, Hartmut Fuess
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2172. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032139
PMCID:
PMC2969889
Francesco Caruso, Maria Valeria Raimondi, Giuseppe Daidone, Claudio Pettinari, Miriam Rossi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2173. Published online Aug 15, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032188
PMCID:
PMC2970016
Liang Zhang, Di Sun, Xiang-Zhi Gao, Su-Yuan Xie, Rong-Bin Huang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2174. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031547
PMCID:
PMC2970092
Ray J. Butcher, Yohannes T. Tesema, Teshome B. Yisgedu, Yilma Gultneh
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2175. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032024
PMCID:
PMC2970132
Muhammad Adeel, Irshad Ali, Peter Langer, Alexander Villinger
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2176. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031614
PMCID:
PMC2969919
Ping Jiang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2177. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031584
PMCID:
PMC2969867
Ping Jiang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2178. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031602
PMCID:
PMC2970015
Yong-Ming Cui, Xi-Bin Dai, Lei Lei, Qing-Fu Zeng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2179. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S160053680903205X
PMCID:
PMC2969949
Nabila Moussa Slimane, Aouatef Cherouana, Lamia Bendjeddou, Slimane Dahaoui, Claude Lecomte
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2180–o2181. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031730
PMCID:
PMC2970112
Erik P. A. Couzijn, Martin Lutz, Anthony L. Spek, Koop Lammertsma
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2182–o2183. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031961
PMCID:
PMC2969922
Chenaimwoyo A. Gondo, Daniel E. Lynch, Darren G. Hamilton
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2184. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032206
PMCID:
PMC2970056
Matloob Ahmad, Hamid Latif Siddiqui, Muhammad Azam, Waseeq Ahmad Siddiqui, Masood Parvez
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2185. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030773
PMCID:
PMC2970051
Monika L. Amadoruge, Arnold L. Rheingold, Charles S. Weinert
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2186. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032012
PMCID:
PMC2970098
Bi-Wei Song, Lin-Jun Xie, Ling-Ling Dong, Zhan Tang, Hai Feng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2187. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031146
PMCID:
PMC2970127
Xiang-Jun Shi, Zhi-Chao Wang, Qiang Chen, Xiao-Jun Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2188. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031857
PMCID:
PMC2970063
Xue-Yue Jiang, Xiao-Jun Feng, Song Yang, Hua-Jie Xu, Ling-Yun Hao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2189. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S160053680903181X
PMCID:
PMC2970062
Nai-Wei Dong, Dong-Xue Jia, Chun-Li Gan, Dong-Mei Zhou, Feng-Zhi Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2190. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031869
PMCID:
PMC2970153
Wei-Jian Lou, Xiu-Rong Hu, Jian-Ming Gu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2191. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031791
PMCID:
PMC2970061
Yong-Gang Wang, Xue-Jie Tan, Dian-Xiang Xing
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2192. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031924
PMCID:
PMC2969979
Hoong-Kun Fun, Jia Hao Goh, B. Chandrakantha, Arun M. Isloor
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2193–o2194. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031833
PMCID:
PMC2970072
Tobias Kerscher, Peter Mayer, Peter Klüfers
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2195. Published online Aug 19, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030906
PMCID:
PMC2970022
Hanane Benzeid, Youssef Ramli, Laure Vendier, El Mokhtar Essassi, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2196. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032498
PMCID:
PMC2969958
Wei-Wei Li, Tie-Ming Yu, Wen-Bo Yu, Lu-Ping Lv, Xian-Chao Hu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2197. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032619
PMCID:
PMC2969918
Suwen Wang, Tianyu Yang, Zhongfang Li, Xianjin Yu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2198. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S160053680903236X
PMCID:
PMC2969865
K. Victoria Booth, Sarah F. Jenkinson, George W. J. Fleet, David J. Watkin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2199. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032796
PMCID:
PMC2969893
Xinyou Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2200. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032449
PMCID:
PMC2970121
Jerry P. Jasinski, Ray J. Butcher, Q. N. M. Hakim Al-Arique, H. S. Yathirajan, B. Narayana
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2201–o2202. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032693
PMCID:
PMC2970075
Nam-Ho Kim, Kwang Ha
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2203. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032528
PMCID:
PMC2969923
Wu Chen, Lian Liu, Di Xu, Qing-Fu Zeng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2204. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032401
PMCID:
PMC2969939
Mustafa Odabaşoğlu, Serkan Yavuz, Özgür Pamir, Orhan Büyükgüngör, Yılmaz Yıldırır
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2205–o2206. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032450
PMCID:
PMC2970118
Orhan Büyükgüngör, Serkan Yavuz, Mustafa Odabaşoğlu, Hamdi Özkan, Özgür Pamir, Yılmaz Yıldırır
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2207. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032462
PMCID:
PMC2970144
Orhan Büyükgüngör, Serkan Yavuz, Mustafa Odabaşoğlu, Özgür Pamir, Yılmaz Yıldırır
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2208. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032474
PMCID:
PMC2970108
S. Thenmozhi, S. Ranjith, A. SubbiahPandi, V. Dhayalan, A. K. MohanaKrishnan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2209. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032668
PMCID:
PMC2969968
S. Thenmozhi, S. Ranjith, A. SubbiahPandi, V. Dhayalan, A. K. MohanaKrishnan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2210. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032681
PMCID:
PMC2969910
S. Thenmozhi, S. Ranjith, S. Raja, P. Rajakumar, A. SubbiahPandi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2211. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S160053680903267X
PMCID:
PMC2969870
Hong Dae Choi, Pil Ja Seo, Byeng Wha Son, Uk Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2212. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S160053680903253X
PMCID:
PMC2970066
Hoong-Kun Fun, Chin Sing Yeap, Shridhar Malladi, Mahesh Padaki, Arun M. Isloor
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2213. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032607
PMCID:
PMC2969966
Rafał Grubba, Łukasz Ponikiewski, Jarosław Chojnacki, Jerzy Pikies
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2214. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032802
PMCID:
PMC2970049
Pengran Guo, Chang Wang, Jianghan Chen, Dehai Mou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2215. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032243
PMCID:
PMC2970125
Irvin Booysen, Thomas I. A. Gerber, Eric Hosten, Peter Mayer
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2216. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032899
PMCID:
PMC2970060
Hongming Zhang, Haribabu Ankati, Shashidhar Kumar Akubathini, Ed Biehl
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2217. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S160053680903270X
PMCID:
PMC2970143
Yoke Ling Sim, Azhar Ariffin, Mohammad Niyaz Khan, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2218. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032826
PMCID:
PMC2970091
Yoke Ling Sim, Azhar Ariffin, Mohammad Niyaz Khan, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2219. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032838
PMCID:
PMC2970078
Kamal Aziz Ketuly, A. Hamid A. Hadi, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2220. Published online Jul 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809028293
PMCID:
PMC2970074
Shao-Ming Shang, Chun-Xia Ren, Xin Wang, Lu-De Lu, Xu-Jie Yang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2221–o2222. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032504
PMCID:
PMC2969902
Suchada Chantrapromma, Nawong Boonnak, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2223–o2224. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032292
PMCID:
PMC2970046
Tuncer Hökelek, Ergin Yalçın, Zeynel Seferoğlu, Ertan Şahin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2225. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033029
PMCID:
PMC2970004
B. Thimme Gowda, Sabine Foro, P. A. Suchetan, Hartmut Fuess
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2226. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S160053680903298X
PMCID:
PMC2969975
Lin-Hai Jing
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2227. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033182
PMCID:
PMC2969921
Ewa Maria Nowakowska-Bogdan, Ewa Wicher, Krzysztof Ejsmont, Jacek Zaleski
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2228. Published online Aug 22, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032747
PMCID:
PMC2970093
Stefanie Ritter, Jörg-M. Neudörfl, Janna Velder, Hans-Günther Schmalz
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2229. Published online Aug 26, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032620
PMCID:
PMC2970084
De-Cai Wang, Tao Ge, Wen-Yuan Wu, Wei Xu, Zheng Yang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2230. Published online Aug 26, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032991
PMCID:
PMC2970133
Elizabeth M. Sisler, Karla Arias, Danielle L. Gray, Quinetta D. Shelby
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2231. Published online Aug 26, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032942
PMCID:
PMC2970080
Bin Jiang, Zhilu Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2232. Published online Aug 26, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032966
PMCID:
PMC2969881
Jia Hua, Lu Gao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2233. Published online Aug 26, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033005
PMCID:
PMC2969863
Hoong-Kun Fun, Chin Sing Yeap, Shridhar Malladi, Mahesh Padaki, Arun M. Isloor
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2234. Published online Aug 26, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033169
PMCID:
PMC2969944
H. S. Naveenkumar, Amirin Sadikun, Pazilah Ibrahim, Jia Hao Goh, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2235–o2236. Published online Aug 26, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033030
PMCID:
PMC2969908
Heng-Yu Qian, Da-Ping Qu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2237. Published online Aug 26, 2009. doi: 10.1107/S160053680903311X
PMCID:
PMC2969957
Heng-Yu Qian, Da-Ping Qu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2238. Published online Aug 26, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033091
PMCID:
PMC2970043
Heng-Yu Qian, Da-Ping Qu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2239. Published online Aug 26, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033108
PMCID:
PMC2970017
Andreas Fischer
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2240. Published online Aug 26, 2009. doi: 10.1107/S1600536809029602
PMCID:
PMC2969897
R. R. Saravanan, V. Dhayalan, A. K. Mohanakrishnan, G. Chakkaravarthi, V. Manivannan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2241. Published online Aug 26, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033273
PMCID:
PMC2970053
Yurii S. Moroz, Irina S. Konovalova, Turganbay S. Iskenderov, Svetlana V. Pavlova, Oleg V. Shishkin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2242. Published online Aug 26, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033352
PMCID:
PMC2969988
Lu-Ping Lv, Wen-Bo Yu, Chun-Yu Huang, Wei-Wei Li, Xian-Chao Hu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2243. Published online Aug 26, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033194
PMCID:
PMC2970081
Jian Zhang, Hao Geng, Ling-hua Zhuang, Guo-wei Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2244. Published online Aug 26, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033297
PMCID:
PMC2969930
Jian Zhang, Ling-hua Zhuang, Guo-wei Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2245. Published online Aug 26, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033303
PMCID:
PMC2969964
Xiao-Tong Zhu, Ge Zhang, Ning Ma
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2246. Published online Aug 26, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033339
PMCID:
PMC2970109
Hoong-Kun Fun, Jia Hao Goh, B. Palakshi Reddy, S. Sarveswari, V. Vijayakumar
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2247–o2248. Published online Aug 26, 2009. doi: 10.1107/S160053680903339X
PMCID:
PMC2969936
Jie Sun, Zaisheng Cai
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2249. Published online Aug 26, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033315
PMCID:
PMC2969878
Kinga Kacprzak, Tomasz Klis, Janusz Serwatowski
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2250. Published online Aug 26, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033376
PMCID:
PMC2969934
Xuquan Tao, Hui Cui
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2251. Published online Aug 26, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033285
PMCID:
PMC2970028
Yan Chen, Nengfang She
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2252. Published online Aug 26, 2009. doi: 10.1107/S160053680903284X
PMCID:
PMC2969905
Isa Y. H. Chan, Roger Bishop, Donald C. Craig, Mohan M. Bhadbhade, Marcia L. Scudder
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2253. Published online Aug 26, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032978
PMCID:
PMC2969924
Ben Capuano, Ian T. Crosby, Craig M. Forsyth, James K. Shin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2254. Published online Aug 26, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032772
PMCID:
PMC2969904
Hoong-Kun Fun, Ching Kheng Quah, B. Palakshi Reddy, S. Sarveswari, V. Vijayakumar
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2255–o2256. Published online Aug 26, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033364
PMCID:
PMC2969859
Yuan Zhang, Yong Hua Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2257. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033728
PMCID:
PMC2970085
B. Thimme Gowda, Sabine Foro, K. Shakuntala, Hartmut Fuess
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2258. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033686
PMCID:
PMC2970068
Jiu-Fu Lu, Suo-Tian Min, Hong-Guang Ge, Xiao-Hui Ji, Yue-Fei Bai
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2259. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033522
PMCID:
PMC2970095
Heng-yu Qian, Zhi-gang Yin, Chun-xia Zhang, Zhi-qiang Yao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2260. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033698
PMCID:
PMC2970065
Ya-Wen Zhang, Jian-Quan Wang, Lin Cheng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2261. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033807
PMCID:
PMC2970008
R. Ravi Kumar, M. Krishnaiah, N. Jagadesh Kumar, D. Gunasekhar Reddy, V. G. Puranik
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2262. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032383
PMCID:
PMC2970052
Hee K. Lee, Soon W. Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2263. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033844
PMCID:
PMC2969895
Fatiha Guenifa, Lamia Bendjeddou, Aouatef Cherouana, Slimane Dahaoui, Claude Lecomte
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2264–o2265. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033534
PMCID:
PMC2969914
Ai-Hua Zheng, Yan-Mei Ren, Jing Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2266. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033595
PMCID:
PMC2969942
Hong Dae Choi, Pil Ja Seo, Byeng Wha Son, Uk Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2267. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033492
PMCID:
PMC2970158
Hong Dae Choi, Pil Ja Seo, Byeng Wha Son, Uk Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2268. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033765
PMCID:
PMC2969989
Hong Dae Choi, Pil Ja Seo, Byeng Wha Son, Uk Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2269. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033509
PMCID:
PMC2969963
Yuan Zhang, Yong Hua Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2270. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033212
PMCID:
PMC2970123
V. Azeezaa, G. Usha, Sundari Bhaskaran, A. Anthonysamy, S. Balasubramanian
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2271. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032176
PMCID:
PMC2969962
Lu-Ping Lv, Tie-Ming Yu, Wen-Bo Yu, Wei-Wei Li, Xian-Chao Hu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2272. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033571
PMCID:
PMC2969985
Zhi-Min Wang, Bo Shao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2273. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033480
PMCID:
PMC2969993
Xin-Li Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2274. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033704
PMCID:
PMC2969909
Zhiguo Feng, Junhua Li, Yi Lin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2275. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033583
PMCID:
PMC2969860
G. Aridoss, D. Gayathri, D. Velmurugan, M. S. Kim, Yeon Tae Jeong
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2276–o2277. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033674
PMCID:
PMC2970045
Yu Chen, Li-hua Guo, Wei Song, Jing Zhang, Dan-bi Tian
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2278. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031997
PMCID:
PMC2970120
Waseeq Ahmad Siddiqui, Hamid Latif Siddiqui, Muhammad Azam, Masood Parvez, Umar Farooq Rizvi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2279–o2280. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033972
PMCID:
PMC2969961
Long He
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2281. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809034035
PMCID:
PMC2970102
Feng-Yu Bao, Xing-Shun Ding, Hai-Yan Zhang, Ying-Xia Zhou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2282. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S160053680903400X
PMCID:
PMC2969945
Muhammad Yaqub, Zahid Shafiq, Ashfaq M. Qureshi, Muhammad Najam-ul-Haq
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2283. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033716
PMCID:
PMC2969857
Runhong Jia, Juhua Peng, Shujiang Tu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2284. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033935
PMCID:
PMC2969871
Aouatef Cherouana, Raja Bousboua, Lamia Bendjeddou, Slimane Dahaoui, Claude Lecomte
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2285–o2286. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809034023
PMCID:
PMC2969916
Hossein Loghmani-Khouzani, Dariush Hajiheidari, Ward T. Robinson, Noorsaadah Abdul Rahman, Reza Kia
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2287. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033960
PMCID:
PMC2970099
Karla Fejfarová, Aliakbar Dehno Khalaji, Michal Dušek
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2288. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809031651
PMCID:
PMC2970148
Zhi Li, Rui Li, Zhen-Yu Ding
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2289. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033984
PMCID:
PMC2969915
Hong Liang Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2290. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809032346
PMCID:
PMC2970113
Hasan Tanak, Ferda Erşahin, Erbil Ağar, Metin Yavuz, Orhan Büyükgüngör
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2291. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033637
PMCID:
PMC2969980
Sainath Babu, Achuthan C. Raghavamenon, Frank R. Fronczek, Rao M. Uppu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2292–o2293. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S160053680903390X
PMCID:
PMC2969931
Mohan Bhadbhade, James Hook, Chris Marjo, Anne Rich, Qinghong Lin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2294. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033996
PMCID:
PMC2970009
Yuan-xiang Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2295–o2296. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033819
PMCID:
PMC2970001
Ghulam Murtaza, Masahiro Ebihara, Muhammad Said, M. Khawar Rauf, Saeed Anwar
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2297–o2298. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S160053680903387X
PMCID:
PMC2970011
Zhi-Ke Lu, Yan Feng, Shen Li, Hai-Lin Diao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2299. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809034084
PMCID:
PMC2969996
Mohammad Nazari, Alireza Abbasi, Ali Nemati Kharat, Mohammad Reza Hantehzadeh
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2300. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809033856
PMCID:
PMC2969954
Jiu-Fu Lu, Suo-Tian Min, Hong-Guang Ge, Xiao-Hui Ji
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2301. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809034242
PMCID:
PMC2970025
Pil Ja Seo, Hong Dae Choi, Byeng Wha Son, Uk Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): o2302. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809034011
PMCID:
PMC2970146
Addenda and Errata
Sarah F. Jenkinson, Jennifer R. Fenton, K. Victoria Booth, George W. J. Fleet, David J. Watkin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Sep 1, 2009; 65(Pt 9): e23. Published online Aug 29, 2009. doi: 10.1107/S1600536809030529
PMCID:
PMC2970035
Articles from Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online are provided here courtesy of
International Union of Crystallography