PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of actaeInternational Union of Crystallographysearchopen accessarticle submissionjournal home pagethis issue
 

Volume 65(Pt 7);  2009 July 1

Inorganic Papers

Ya-Guang Sun, Mei-yan Guo, Gang Xiong, Bing Jiang, Lei Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): i48. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809019679
PMCID:
PMC2969189
Ivonne Rosales, Elizabeth Chavira, Eligio Orozco, Lauro Bucio
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): i49–i50. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020467
PMCID:
PMC2969248
Jerome Cuny, Patrick Gougeon, Philippe Gall
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): i51. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S1600536809021928
PMCID:
PMC2969349
Bunlawee Yotnoi, Sanchai Luachan, Timothy J. Prior, Apinpus Rujiwatra
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): i52. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S160053680902251X
PMCID:
PMC2969244
Antony J. Ward, Gregory J. Arrow, Thomas Maschmeyer, Anthony F. Masters, Peter Turner, Jack K. Clegg
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): i53–i54. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809023460
PMCID:
PMC2969302
Yahya Toubi, Rachid Essehli, Michal Dušek, Karla Fejfarová, Brahim El Bali
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): i55. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809021734
PMCID:
PMC2969362

Metal-Organic Papers

Morteza Montazerozohori, Mohammad Hossein Habibi, Reza Mokhtari, Yuki Yamane, Takayoshi Suzuki
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m703. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809019965
PMCID:
PMC2969458
Daniel Foucher, Damion Miles, Alan J. Lough
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m704. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809019588
PMCID:
PMC2969316
Lei-Qi Chen, Jian-Nan Guo, Wei-Min Xuan, Yi-Ji Lin, Hui Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m705. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809019783
PMCID:
PMC2969283
Zhong-Xiang Du, Gui-Ying Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m706. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809019990
PMCID:
PMC2969410
Xiutang Zhang, Peihai Wei, Bin Li, Chunyong Wu, Bo Hu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m707. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020200
PMCID:
PMC2969293
Yu-Hui Sun, Shu-Fen Luo, Xiu-Zhi Zhang, Zi-Yi Du
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m708. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020352
PMCID:
PMC2969372
Jun Dai, Juan Yang, Xiaobing An
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m709–m710. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809019771
PMCID:
PMC2969469
Yousef Fazaeli, Ezzatollah Najafi, Mostafa M. Amini, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m711. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809019746
PMCID:
PMC2969373
Elham Sattarzadeh, Gholamhossein Mohammadnezhad, Mostafa M. Amini, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m712–m713. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020157
PMCID:
PMC2969311
Quai Ling Yap, Kong Mun Lo, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m714. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809019722
PMCID:
PMC2969208
Kong Mun Lo, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m715. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809019734
PMCID:
PMC2969252
Kong Mun Lo, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m716. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809019758
PMCID:
PMC2969444
Chui Lian Tan, Kong Mun Lo, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m717. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809019795
PMCID:
PMC2969476
Hon Wee Wong, Kong Mun Lo, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m718. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809019928
PMCID:
PMC2969368
Kong Mun Lo, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m719. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020340
PMCID:
PMC2969261
Kong Mun Lo, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m720. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020388
PMCID:
PMC2969192
Chui Lian Tan, Kong Mun Lo, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m721. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020339
PMCID:
PMC2969204
Lichun Zhao, Jian Liang, Guihua Yue, Xin Deng, Ying He
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m722. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020273
PMCID:
PMC2969381
Guang-Chuan Ou, Yong-Qiang Dai, Man-Sheng Tang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m723. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020042
PMCID:
PMC2969325
Jun Tan, Ya-Ping He, Xiao-Li Bao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m724–m725. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020406
PMCID:
PMC2969510
Guang-Chuan Ou, Min Zhang, Xian-You Yuan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m726. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020169
PMCID:
PMC2969201
Nam-Ho Kim, Kwang Ha
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m727. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020583
PMCID:
PMC2969277
Guang-Chuan Ou, Qiang Zhou, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m728. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020662
PMCID:
PMC2969409
Xiao-Ping Lu, Miao-Li Zhu, Li-Ping Lu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m729–m730. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020716
PMCID:
PMC2969424
Si-Ping Tang, Dai-Zhi Kuang, Yong-Lan Feng, Man-Sheng Chen, Wei Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m731. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020753
PMCID:
PMC2969231
Jun Xia, Jun-Fu Wei
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m732. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020479
PMCID:
PMC2969374
Nooraziah Mohd Lair, Hapipah Mohd Ali, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m733. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020790
PMCID:
PMC2969209
Jun You, Bo Liu, Yu-Jing Pang, Qing-Cui Wu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m734. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020741
PMCID:
PMC2969243
Ersin Temel, Hakan Erer, Okan Zafer Yeşilel, Orhan Büyükgüngör
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m735–m736. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S160053680902087X
PMCID:
PMC2969320
Julia Rehbein, Markus Schürmann, Hans Preut, Martin Hiersemann
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m737. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020364
PMCID:
PMC2969361
Piyong Li, Dacheng Li, Xuefeng Shi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m738. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020546
PMCID:
PMC2969500
Zeinab Khoshtarkib, Amin Ebadi, Robabeh Alizadeh, Roya Ahmadi, Vahid Amani
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m739–m740. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S160053680901959X
PMCID:
PMC2969295
Zhen-Fang Li, Bi-Song Zhang, Chang-Sheng Wu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m741–m742. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020170
PMCID:
PMC2969434
Ming-Bo Ruan, Jian-Cheng Deng, Zhi-Gang Li, Jing-Wei Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m743. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809019412
PMCID:
PMC2969229
Ming-Ming Yu, Qiu-Zhi Shi, Yu-Na Zhang, Zhan-Xian Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m744–m745. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809019473
PMCID:
PMC2969313
Yan Yang, Dacheng Li, Xuefeng Shi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m746. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020534
PMCID:
PMC2969366
Tuncer Hökelek, Hakan Dal, Barış Tercan, Özgür Aybirdi, Hacali Necefoğlu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m747–m748. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809021060
PMCID:
PMC2969307
Maryam Ranjbar, S. Heidar Mahmoudi Najafi, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m749. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020972
PMCID:
PMC2969437
Liu-Shui Yan, De-He Huang, Chong-Bo Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m750. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809019199
PMCID:
PMC2969203
Huilu Wu, Ruirui Yun, Ke Li, Kaitong Wang, Xingcai Huang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m751–m752. Published online 2009 June 10. doi: 10.1107/S1600536809021163
PMCID:
PMC2969312
Yuya Tachibana, Yasukatsu Maeda
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m753. Published online 2009 June 10. doi: 10.1107/S1600536809021394
PMCID:
PMC2969360
Chen Xu, Fei-Fei Cen, Zhi-Qiang Wang, Yu-Qing Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m754. Published online 2009 June 10. doi: 10.1107/S160053680902145X
PMCID:
PMC2969269
Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m755. Published online 2009 June 10. doi: 10.1107/S1600536809021370
PMCID:
PMC2969246
Bing-Bing Li, Bo Xiao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m756–m757. Published online 2009 June 10. doi: 10.1107/S1600536809021618
PMCID:
PMC2969484
Yu Wu, Bin Xie, Li-Ke Zou, Wei-Ping Wu, Lu Lu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m758. Published online 2009 June 10. doi: 10.1107/S160053680902162X
PMCID:
PMC2969304
Stephanie Hosking, Alan J. Lough, Ulrich Fekl
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m759–m760. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S1600536809021527
PMCID:
PMC2969384
Janet Soleimannejad, Hossein Aghabozorg, Faranak Manteghi, Shokoh Najafi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m761–m762. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S1600536809021588
PMCID:
PMC2969473
Anna Ciborska, Katarzyna Baranowska, Wiesław Wojnowski
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m763. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S1600536809021680
PMCID:
PMC2969383
Xi-Fang Wang, Chong-Bo Liu, De-He Huang, Zhi-Qiang Xiong
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m764–m765. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S1600536809021552
PMCID:
PMC2969250
Tuncer Hökelek, Filiz Yılmaz, Barış Tercan, F. Elif Özbek, Hacali Necefoğlu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m766–m767. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S1600536809021795
PMCID:
PMC2969431
Tuncer Hökelek, Filiz Yılmaz, Barış Tercan, F. Elif Özbek, Hacali Necefoğlu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m768–m769. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S1600536809021710
PMCID:
PMC2969345
Yan Bao, Hong-Feng Li, Peng-Fei Yan, Guang-Ming Li, Guang-Feng Hou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m770. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S1600536809021540
PMCID:
PMC2969264
Sajini R. Randeniya, Richard E. Norman
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m771. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S1600536809021722
PMCID:
PMC2969451
Yi Liang Li, Xin Guo, Ju Xian Wang, Yu Cheng Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m772. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S160053680902176X
PMCID:
PMC2969309
David J. Harding, Phimphaka Harding, Harry Adams
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m773. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S1600536809021606
PMCID:
PMC2969450
Wei Zhang, Yuan-Tao Chen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m774. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S1600536809022144
PMCID:
PMC2969405
Zhao-yang Li, Jing-wei Dai, Shan-tang Yue
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m775. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S1600536809022107
PMCID:
PMC2969483
J. W. Gohdes, Lev N. Zakharov, David R. Tyler
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m776. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809021758
PMCID:
PMC2969375
Tian Zhou, Ru-Jin Zhou, Zhe An
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m779. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809022028
PMCID:
PMC2969396
Wen-Bin Sun, Peng-Fei Yan, Guang-Ming Li, Guang-Feng Hou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m780–m781. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809022077
PMCID:
PMC2969354
Na Wang, Yan-Jun Wang, Qiu-Yue Lin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m782. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809021801
PMCID:
PMC2969310
Yan-Jun Wang, Na Wang, Rui-Ding Hu, Qiu-Yue Lin, Yun-Yun Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m783. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809021783
PMCID:
PMC2969266
Hai-Bin Zhu, Lei Li, Jun-Feng Ji
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m784. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809022636
PMCID:
PMC2969327
Chao-Yan Zhang, Qian Gao, Yue Cui, Ya-Bo Xie
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m785. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809022430
PMCID:
PMC2969416
Huilu Wu, Ruirui Yun, Ke Li, Sun Tao, Kaitong Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m786. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809022296
PMCID:
PMC2969297
Yun-Yun Wang, Rui-Ding Hu, Wen-Zhong Zhu, Qiu-Yue Lin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m787. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809021771
PMCID:
PMC2969288
Fang Chen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m788. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809022442
PMCID:
PMC2969445
Yuan-Rui Wang, Yong-Sheng Hu, Cui-Li Shi, Dan-Ping Li, Ya-Feng Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m789–m790. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809022272
PMCID:
PMC2969472
Yun Gong, Jinghua Li, Yuchao Zhou, Jianbo Qin, Xiaoxia Wu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m791. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809021916
PMCID:
PMC2969463
Paul R. Vorce, Susie M. Miller, Monte L. Helm
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m792. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022417
PMCID:
PMC2969369
Scott A. Heston, Bruce C. Noll, Monte L. Helm
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m793. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022405
PMCID:
PMC2969258
Xiu-Li Chang, Bin Xie, Chang-You Ji, Yang-Guang Xiang, Li-Ke Zou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m794. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S160053680902234X
PMCID:
PMC2969398
C. Revathi, A. Dayalan, K. SethuSankar
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m795–m796. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022661
PMCID:
PMC2969215
Turan Kaya Yazicilar, Serkan Demir, Ibrahim Uçar, Canan Kazak
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m797–m798. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022612
PMCID:
PMC2969337
Sanjun Peng, Fen Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m799. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022326
PMCID:
PMC2969465
Daisuke Urakami, Katsuya Inoue, Shinya Hayami
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m800. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022880
PMCID:
PMC2969382
Wen-Juan Shi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m801. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809023009
PMCID:
PMC2969286
Wen-Kui Dong, Jian-Chao Wu, Jian Yao, Shang-Sheng Gong, Jun-Feng Tong
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m802. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809023010
PMCID:
PMC2969428
Wen-Kui Dong, Jian-Chao Wu, Jian Yao, Shang-Sheng Gong, Jun-Feng Tong
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m803. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809023149
PMCID:
PMC2969427
George R. Clark, Cornelis Lensink, Angela T. Slade, L. James Wright
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m804–m805. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809023034
PMCID:
PMC2969446
Yan-Jun Wang, Qiu-Yue Lin, Jie Feng, Na Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m806. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022831
PMCID:
PMC2969423
Ling Chen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m807. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809023204
PMCID:
PMC2969468
See Mun Lee, Kong Mun Lo, Hapipah Mohd Ali, Ward T. Robinson
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m808. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809023150
PMCID:
PMC2969233
Sven Krieck, Helmar Görls, Matthias Westerhausen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m809. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809023186
PMCID:
PMC2969329
Hong-Xu Guo, Zi-Xian Du, Xi-Zhong Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m810–m811. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809023046
PMCID:
PMC2969259
Jian-De Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m812. Published online 2009 June 24. doi: 10.1107/S1600536809023253
PMCID:
PMC2969418
Rufu Yao, Dong E. Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m813. Published online 2009 June 24. doi: 10.1107/S1600536809023265
PMCID:
PMC2969491
Wen-Juan Shi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m814. Published online 2009 June 24. doi: 10.1107/S1600536809023356
PMCID:
PMC2969290
Nur Hamimah Johari, Kong Mun Lo, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m815. Published online 2009 June 24. doi: 10.1107/S1600536809022247
PMCID:
PMC2969448
See Mun Lee, Kong Mun Lo, Hapipah Mohd Ali, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m816. Published online 2009 June 24. doi: 10.1107/S1600536809022259
PMCID:
PMC2969223
Robabeh Alizadeh
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m817–m818. Published online 2009 June 24. doi: 10.1107/S1600536809023228
PMCID:
PMC2969232
Zukhra Ch. Kadirova, Dilnoza S. Rahmonova, Samat A. Talipov, Jamshid M. Ashurov, Nusrat A. Parpiev
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m819. Published online 2009 June 24. doi: 10.1107/S1600536809023113
PMCID:
PMC2969291
Xia Li, Wei Liu, Ben-Lai Wu, Hong-Yun Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m820–m821. Published online 2009 June 24. doi: 10.1107/S160053680902337X
PMCID:
PMC2969200
Jing-Jing Nie, Jun-Hua Li, Duan-Jun Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m822–m823. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809023794
PMCID:
PMC2969470
Jafar Attar Gharamaleki, Hossein Aghabozorg, Zohreh Derikvand, Mohammad Yousefi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m824–m825. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809022053
PMCID:
PMC2969276
Hossein Aghabozorg, Zohreh Derikvand, Jafar Attar Gharamaleki, Mohammad Yousefi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m826–m827. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809021837
PMCID:
PMC2969222
Dong’e Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m828. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809023423
PMCID:
PMC2969328
Jie Wu, Jie Yang, Fang-fang Pan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m829. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809023459
PMCID:
PMC2969412
Si-Ping Tang, Dai-Zhi Kuang, Yong-Lan Feng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m830. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809023939
PMCID:
PMC2969299
Bo Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m831. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809023940
PMCID:
PMC2969273
Peng-Fei Yan, Yan Bao, Hong-Feng Li, Guang-Ming Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m832. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809022235
PMCID:
PMC2969507
Tian-Jun Feng, Yan-Mei Wen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m833–m834. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S160053680902128X
PMCID:
PMC2969187
Rong Xia
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m835. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809023575
PMCID:
PMC2969406
K. Anbalagan, M. Tamilselvan, S. Nirmala, L. Sudha
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m836–m837. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809022764
PMCID:
PMC2969482
Qian Gao, Chao-Yan Zhang, Yue Cui, Ya-Bo Xie
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m838–m839. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S160053680902371X
PMCID:
PMC2969370
Wen-Bin Sun, Peng-Fei Yan, Hong-Feng Li, Ting Gao, Guang-Ming Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m840–m841. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S160053680902399X
PMCID:
PMC2969449
Su-Zhen Bai, Xin-Hua Lou, Hong-Mei Li, Hui Shi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): m842–m843. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809023824
PMCID:
PMC2969284

Organic Papers

Hong Chen, Kun Zhu, Guang-Xiang Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1453. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020054
PMCID:
PMC2969263
B. Gunasekaran, S. Kathiravan, R. Raghunathan, V. Renuga, V. Manivannan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1454. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020091
PMCID:
PMC2969265
Shahzad Sharif, M. Nawaz Tahir, Islam Ullah Khan, Manan Ayub Salariya, Sarfraz Ahmad
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1455. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809019643
PMCID:
PMC2969346
Evelyn Paz-Morales, Fernando Sartillo-Piscil, Angel Mendoza
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1456. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S160053680902011X
PMCID:
PMC2969513
Jin-Hua Zhang, Hua Zuo, Yong-Sheng Xie, Bao-Xiang Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1457. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020212
PMCID:
PMC2969350
Xing-Cheng Zhu, Qi-Long Zhang, Yun-Qian Zhang, Bi-Xue Zhu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1458. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809019850
PMCID:
PMC2969399
Zhong-Xiang Du, Ling-Zhi Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1459. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020005
PMCID:
PMC2969461
Haq Nawaz, Zareen Akhter, Michael Bolte, Humaira M. Siddiqui
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1460. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020121
PMCID:
PMC2969474
Zeliha Baktır, Mehmet Akkurt, Meglena I. Kandinska, Milen G. Bogdanov, Orhan Büyükgüngör
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1461–o1462. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S160053680902025X
PMCID:
PMC2969238
Tian-Quan Wu, Jian-Hua Wang, Fang Shen, Ai-Xi Hu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1463. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020194
PMCID:
PMC2969202
Wu-Jian Deng, Di Sun, Bing-Yuan Su, Shu-Ping Wang, Hong Zheng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1464. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020248
PMCID:
PMC2969317
Cong-Ming Li, Hong-Yan Ban
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1465. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020078
PMCID:
PMC2969426
Cong-Ming Li, Hong-Yan Ban
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1466. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020066
PMCID:
PMC2969308
Kan Xu, Bing-Yu Zhang, Jing-Jing Nie, Duan-Jun Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1467. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020480
PMCID:
PMC2969508
Julio Zukerman-Schpector, Lucas Sousa Madureira, Alessandro Rodrigues, Elisângela Vinhato, Paulo R. Olivato
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1468. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020285
PMCID:
PMC2969466
Ping-Hsin Huang, Jiun-Yi Shen, Yuh-Sheng Wen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1469. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020443
PMCID:
PMC2969454
Aamer Saeed, Shahid Hussain, Aliya Ibrar, Michael Bolte
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1470. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020509
PMCID:
PMC2969324
Chun-Yang Zheng, Ting-Quan Sun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1471. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020261
PMCID:
PMC2969225
Lotfi Benmekhbi, Ratiba Belhouas, Sofiane Bouacida, Salima Mosbah, Leila Bencharif
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1472–o1473. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020145
PMCID:
PMC2969433
Jun Tan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1474. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020418
PMCID:
PMC2969315
Rodolfo Moreno-Fuquen, Alan R. Kennedy, Cristina Cordoba
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1475. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020492
PMCID:
PMC2969356
Zi-Dan Xiao, Tong Pan, Dao-Wu Yang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1476. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809019448
PMCID:
PMC2969400
Yong-Feng Zhao, Jin-Ping Xiong, Yu Zuo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1477. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020224
PMCID:
PMC2969241
Jian-Guo Tang, Yong-Zhong Wu, Sheng Bi, Guo-Hua Zhang, Cheng Guo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1478. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020236
PMCID:
PMC2969196
Han Zheng, Dong-Qing Liu, Fan-Yong Yan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1479. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809019813
PMCID:
PMC2969339
Rui-Qing Fan, Xiao-Dong Ding, Guang-Peng Zhou, Yu-Lin Yang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1480. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020522
PMCID:
PMC2969280
Alan J. Lough, Ben P. Machin, William Tam
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1481. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020315
PMCID:
PMC2969270
Chao-Yan Zhang, Qian Gao, Yue Cui, Ya-Bo Xie
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1482. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S160053680902073X
PMCID:
PMC2969296
Qin-Pei Wu, Da-Xin Shi, Hao Wang, Qing-Shan Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1483. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S160053680902039X
PMCID:
PMC2969249
Hoong-Kun Fun, Kasthuri Balasubramani, Anita Hazra, Manas Kumar Das, Shyamaprosad Goswami
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1484–o1485. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809019461
PMCID:
PMC2969306
Kamal Aziz Ketuly, A. Hamid A. Hadi, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1486. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020674
PMCID:
PMC2969319
Sara Naz, Javid Zaidi, Tahir Mehmood, Peter G. Jones
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1487. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020637
PMCID:
PMC2969227
Li-Hua Guo, Hai-Jun Tan, Ji-Kui Wang, Jin-Tang Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1488. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020728
PMCID:
PMC2969221
Xiao-Hui Yang, Yong-Hong Zhou, Xing Song
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1489. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020650
PMCID:
PMC2969289
Lin-Tao Yang, Fang Shen, Jiao Ye, Tian-Quan Wu, Ai-Xi Hu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1490. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020625
PMCID:
PMC2969322
Yong Yan, Joel T. Mague, James P. Donahue
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1491. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S160053680902042X
PMCID:
PMC2969402
Mohammad Idrees, Shah Mohammad Shadab, Sarvendra Kumar
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1492–o1493. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020601
PMCID:
PMC2969516
Cintya Valerio-Cárdenas, Luis Ortiz-Frade, Jean-Michel Grévy M.
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1494. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020698
PMCID:
PMC2969268
Hai-Jun Tan, Hai-Bing He, Ming Xia, Xiang-Ning Zhang, Hong-Jun Zhu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1495. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020789
PMCID:
PMC2969336
Hoong-Kun Fun, Kasthuri Balasubramani
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1496–o1497. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020832
PMCID:
PMC2969455
Hong Dae Choi, Pil Ja Seo, Byeng Wha Son, Uk Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1498. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020613
PMCID:
PMC2969326
Yi Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1499. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020807
PMCID:
PMC2969499
Juan Mo, Li Yuan, Jian-Hua Liu, Wen Chen, Xin-Sheng Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1500. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809019485
PMCID:
PMC2969279
Zhan Tang, Min Xu, Gui-Ru Zheng, Hai Feng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1501. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809019953
PMCID:
PMC2969236
Ting Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1502. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020182
PMCID:
PMC2969512
Chong-Gui Ren
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1503–o1504. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020820
PMCID:
PMC2969228
Chong-Gui Ren
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1505–o1506. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020819
PMCID:
PMC2969359
Jiang-Sheng Li, Jim Simpson, Xiao-Jun Li, Xun Li, Peng-Mian Huang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1507–o1508. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020984
PMCID:
PMC2969220
Luis Astudillo, Iván Brito, Gabriel Vallejos, Margarita Gutíerrez, Matías López-Rodríguez
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1509–o1510. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020947
PMCID:
PMC2969214
Kasthuri Balasubramani, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1511–o1512. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S160053680902100X
PMCID:
PMC2969435
Feng Shi, Dian-Xiang Zhou, Shu-Jiang Tu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1513–o1514. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809021084
PMCID:
PMC2969224
Tuncer Hökelek, Hakan Dal, Barış Tercan, Sibel Gülle, Yavuz Ergün
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1515–o1516. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809021035
PMCID:
PMC2969395
Özden Özel Güven, Taner Erdoğan, Simon J. Coles, Tuncer Hökelek
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1517–o1518. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020844
PMCID:
PMC2969417
Kasthuri Balasubramani, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1519. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809021011
PMCID:
PMC2969407
Hui-Liang Wen, Xiao-Qin Wu, Bo-Wen Lai
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1520. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809019631
PMCID:
PMC2969205
Hong-Xiao Wang, Shi-Bin Shang, Yan-Bai Yin, Xiao-Ping Rao, Xu Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1521. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809021059
PMCID:
PMC2969219
Kai Zhu, Hui Liu, Yan-Hua Wang, Ping-Fang Han, Ping Wei
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1522. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809021187
PMCID:
PMC2969485
Zhi-Meng Liu, Yuan-Qi Jiao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1523. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809021254
PMCID:
PMC2969380
Yong-Jun Xu, Xiao-Xi Yang, Hong-Bin Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1524. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809021266
PMCID:
PMC2969515
Omar bin Shawkataly, Mohd. Aslam A. Pankhi, Imthyaz Ahmed Khan, Chin Sing Yeap, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1525–o1526. Published online 2009 June 6. doi: 10.1107/S1600536809020595
PMCID:
PMC2969262
Hong Dae Choi, Pil Ja Seo, Byeng Wha Son, Uk Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1527. Published online 2009 June 10. doi: 10.1107/S1600536809021242
PMCID:
PMC2969340
Ailing Guo, Ruitao Zhu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1528. Published online 2009 June 10. doi: 10.1107/S1600536809021072
PMCID:
PMC2969217
B. Thimme Gowda, Sabine Foro, Hiromitsu Terao, Hartmut Fuess
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1529. Published online 2009 June 10. doi: 10.1107/S1600536809021229
PMCID:
PMC2969287
S. Natarajan, V. Sudha Priya, V. Vijayakumar, J. Suresh, P. L. Nilantha Lakshman
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1530. Published online 2009 June 10. doi: 10.1107/S160053680902090X
PMCID:
PMC2969218
Hoong-Kun Fun, Kasthuri Balasubramani
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1531–o1532. Published online 2009 June 10. doi: 10.1107/S1600536809021205
PMCID:
PMC2969464
Hongqi Li, Anil N. Mayekar, B. Narayana, H. S. Yathirajan, W. T. A. Harrison
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1533. Published online 2009 June 10. doi: 10.1107/S1600536809021308
PMCID:
PMC2969391
Po-Sheng Chen, Chia-Her Lin, Bao-Tsan Ko
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1534. Published online 2009 June 10. doi: 10.1107/S1600536809020959
PMCID:
PMC2969514
Xue-qun Fu, Guang-hai Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1535. Published online 2009 June 10. doi: 10.1107/S1600536809019825
PMCID:
PMC2969365
Petra Ménová, Václav Eigner, Radek Cibulka, Jan Čejka, Hana Dvořáková
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1536–o1537. Published online 2009 June 10. doi: 10.1107/S1600536809020856
PMCID:
PMC2969355
Yan-Xia Zhang, Zhi-Qiang Shi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1538. Published online 2009 June 10. doi: 10.1107/S1600536809021199
PMCID:
PMC2969314
Aamer Saeed, Rasheed Ahmad Khera, Muhammad Latif, Masood Parvez
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1539. Published online 2009 June 10. doi: 10.1107/S1600536809021217
PMCID:
PMC2969216
Anthony Kiessling, Charles Campana, Margaret E. Kastner
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1540. Published online 2009 June 10. doi: 10.1107/S1600536809020960
PMCID:
PMC2969335
Hoong-Kun Fun, Samuel Robinson Jebas, Mahesh Padaki, Chitrakar Hegde, Arun M Isloor
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1541–o1542. Published online 2009 June 10. doi: 10.1107/S160053680902131X
PMCID:
PMC2969439
Bakhodir Tashkhodjaev, Mukhlis N. Sultankhodjaev
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1543–o1544. Published online 2009 June 10. doi: 10.1107/S1600536809021436
PMCID:
PMC2969206
Su-Zhen Bai, Xin-Hua Lou, Hong-Mei Li, Hui Shi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1545. Published online 2009 June 10. doi: 10.1107/S1600536809020765
PMCID:
PMC2969441
Daniel J. Hutchinson, Lyall R. Hanton, Stephen C. Moratti
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1546. Published online 2009 June 10. doi: 10.1107/S1600536809021643
PMCID:
PMC2969452
Jun Hu, Libing Yu, Ruji Wang, Yong Ju
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1547. Published online 2009 June 10. doi: 10.1107/S1600536809020996
PMCID:
PMC2969501
Lu-Ping Lv, Wen-Bo Yu, Wei-Wei Li, Yong-Zhao Zhang, Xian-Chao Hu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1548. Published online 2009 June 10. doi: 10.1107/S1600536809021631
PMCID:
PMC2969457
Kullapa Chanawanno, Suchada Chantrapromma, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1549–o1550. Published online 2009 June 10. doi: 10.1107/S1600536809021679
PMCID:
PMC2969195
Uzma Ashiq, Rifat Ara Jamal, Muhammad Nawaz Tahir, Sammer Yousuf, Islam Ullah Khan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1551. Published online 2009 June 10. doi: 10.1107/S1600536809021345
PMCID:
PMC2969388
Sun Jie, Shuai Shao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1552. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S1600536809020777
PMCID:
PMC2969255
Mao-Sen Yuan, Qi Shuai, Lin Wang, Xiao-Zhou Li, Rui-Jin Yu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1553. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S1600536809021564
PMCID:
PMC2969440
Hoong-Kun Fun, Kullapa Chanawanno, Suchada Chantrapromma
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1554–o1555. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S1600536809021667
PMCID:
PMC2969486
Chin Hui Kee, Noel F. Thomas, Azhar Ariffin, Khalijah Awang, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1556. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S1600536809021874
PMCID:
PMC2969478
Shivanagere Nagojappa Narendra Babu, Aisyah Saad Abdul Rahim, Shafida Abd Hamid, Chin Sing Yeap, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1557–o1558. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S1600536809021655
PMCID:
PMC2969477
Yong-Jun He, Min-Hao Xie, Pei Zou, Ya-Ling Liu, Jun Wu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1559. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S1600536809021291
PMCID:
PMC2969492
Shivanagere Nagojappa Narendra Babu, Aisyah Saad Abdul Rahim, Hasnah Osman, Samuel Robinson Jebas, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1560–o1561. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S1600536809021692
PMCID:
PMC2969436
Sadiq-ur-Rehman, Saqib Ali, Saira Shahzadi, Masood Parvez
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1562. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S1600536809021904
PMCID:
PMC2969502
Habiba Kechout, Ratiba Belhouas, Sofiane Bouacida, Hocine Merazig
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1563–o1564. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S1600536809021849
PMCID:
PMC2969300
Irvin Booysen, Thomas I. A. Gerber, Eric Hosten, Peter Mayer
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1565. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S1600536809021886
PMCID:
PMC2969432
Shivanagere Nagojappa Narendra Babu, Aisyah Saad Abdul Rahim, Hasnah Osman, Ching Kheng Quah, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1566–o1567. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S1600536809021412
PMCID:
PMC2969240
C. Suneel Manohar Babu, Helen P. Kavitha, Jasmine P. Vennila, G. Chakkaravarthi, V. Manivannan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1568. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S1600536809022041
PMCID:
PMC2969419
Sundar Neelakantan, Sean Parkin, Peter A. Crooks
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1569. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S1600536809021941
PMCID:
PMC2969377
Tariq Mahmud, Javed Iqbal, Mark R. J. Elsegood, Vickie McKee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1570–o1571. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S160053680902159X
PMCID:
PMC2969506
Hasan Tanak, Yelda Bingöl Alpaslan, Metin Yavuz, Erbil Ağar, Ferda Erşahin, Orhan Büyükgüngör
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1572. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S1600536809021278
PMCID:
PMC2969358
C. John McAdam, Lyall R. Hanton, Stephen C. Moratti, Jim Simpson
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1573–o1574. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S1600536809021151
PMCID:
PMC2969495
Thitipone Suwunwong, Suchada Chantrapromma, Paradorn Pakdeevanich, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1575–o1576. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S1600536809021850
PMCID:
PMC2969210
Ke Wang, Yue-Jiao Li, Ting-Ting Zhang, Hong-Ze Liang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1577. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S1600536809021369
PMCID:
PMC2969301
Anton V. Dolzhenko, Giorgia Pastorin, Anna V. Dolzhenko, Geok Kheng Tan, Lip Lin Koh
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1578–o1579. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S1600536809022132
PMCID:
PMC2969318
Viktor A. Tafeenko, Leonid A. Aslanov, Marina V. Proskurnina, Sergei E. Sosonyuk, Dmitrii A. Khlevin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1580. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S1600536809021898
PMCID:
PMC2969453
Shu-Liang Wang, Ke Yang, Xiang-Shan Wang, Shu-Jiang Tu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1581. Published online 2009 June 13. doi: 10.1107/S160053680902203X
PMCID:
PMC2969303
Heng-Shui Shen, Nan Liu, Zi-Cheng Li, Wen-Cai Huang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1582. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809021953
PMCID:
PMC2969352
Nathan W. Polaske, Gary S. Nichol, Bogdan Olenyuk
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1583–o1584. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809022211
PMCID:
PMC2969498
Xiu-Mei Song, Zhao-Yang Li, Zhao-Yang Wang, Jian-Xiao Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1585. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809022120
PMCID:
PMC2969247
Zeinab Khoshtarkib, Amin Ebadi, Roya Ahmadi, Robabeh Alizadeh
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1586. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809019151
PMCID:
PMC2969272
Guo-Biao Cao, Xu-Hui Lu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1587. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809022168
PMCID:
PMC2969285
Hai-Bin Zhu, Hai Wang, Lei Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1588. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809022004
PMCID:
PMC2969497
Cheng-Feng Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1589. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S160053680901976X
PMCID:
PMC2969443
Na Wang, Qiu-Yue Lin, Yan-Jun Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1590. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809021825
PMCID:
PMC2969213
Hoong-Kun Fun, Jia Hao Goh, Mahesh Padaki, Shridhar Malladi, Arun M. Isloor
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1591–o1592. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809022284
PMCID:
PMC2969411
De-Jin Hu, Ming Liu, Tong-Hui Huang, Hai-Yang Tu, Ai-dong Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1593. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809021023
PMCID:
PMC2969371
Ana C. Santos, Manuela Ramos Silva, Paula V. Monsanto, Ana Matos Beja, Abilio J. F. N. Sobral
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1594. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809021965
PMCID:
PMC2969330
A-Lan Meng, Jun-E Huang, Bin Zheng, Zhen-Jiang Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1595. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809020649
PMCID:
PMC2969298
P. Parthiban, V. Ramkumar, Yeon Tae Jeong
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1596. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809022065
PMCID:
PMC2969275
Ismail Warad, Mohammed Al-Nuri, Saud Al-Resayes, Khalid Al-Farhan, Mohamed Ghazzali
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1597. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809022090
PMCID:
PMC2969230
Wen-Kui Dong, Jian-chao Wu, Jian Yao, Li Li, Shang-sheng Gong
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1598. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809022508
PMCID:
PMC2969397
Ming Liu, Yousheng Duan, Yi Wang, Wen-Xiong Zhang, Shangzhong Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1599. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809022181
PMCID:
PMC2969323
Guo-Biao Cao, Xu-Hui Lu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1600. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809022533
PMCID:
PMC2969212
Chun-Yan Ren
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1601. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809021576
PMCID:
PMC2969234
Lei-Jiao Li, Yan Li, Xi-Yun Hao, Xiu-Yun Sun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1602. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809021862
PMCID:
PMC2969332
Víctor Hugo Flores Ahuactzin, Delia López, Sylvain Bernès
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1603. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809022387
PMCID:
PMC2969403
Özden Özel Güven, Taner Erdoğan, Simon J. Coles, Tuncer Hökelek
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1604–o1605. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809022302
PMCID:
PMC2969188
Shu-Xin Bao, Zheng Fang, Yong-Lu Wang, Ping Wei
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1606. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809022600
PMCID:
PMC2969509
B. Thimme Gowda, Sabine Foro, Ingrid Svoboda, Hartmut Fuess
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1607. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809022557
PMCID:
PMC2969347
Yao Wang, Rong Wan, Feng Han, Peng Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1608. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809022594
PMCID:
PMC2969462
Min Liang, Dong-Hui Zou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1609. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809022624
PMCID:
PMC2969251
Muhammad Nadeem Arshad, Islam Ullah Khan, Mehmet Akkurt, Muhammad Shafiq, Ghulam Mustafa
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1610–o1611. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809022545
PMCID:
PMC2969408
B. Thimme Gowda, Miroslav Tokarčík, Jozef Kožíšek, B. P. Sowmya, Hartmut Fuess
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1612. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809022648
PMCID:
PMC2969511
Naser Eltaher Eltayeb, Siang Guan Teoh, Ching Kheng Quah, Hoong-Kun Fun, Rohana Adnan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1613–o1614. Published online 2009 June 17. doi: 10.1107/S1600536809022478
PMCID:
PMC2969490
Misbahul Ain Khan, M. Nawaz Tahir, Abdul Qayyum Ather, Maryam Shaheen, Rauf Ahmad Khan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1615. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022582
PMCID:
PMC2969271
Perla Elizondo, Sylvain Bernès, Blanca Nájera, Francisco Góngora
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1616–o1617. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022399
PMCID:
PMC2969338
Jun-Ling Wang, Shuang-Ming Meng, Mao-Zhong Tian, Feng Feng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1618. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022260
PMCID:
PMC2969475
Hoong-Kun Fun, Chin Sing Yeap, Mahesh Padaki, Shridhar Malladi, Arun M. Isloor
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1619–o1620. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022521
PMCID:
PMC2969237
Özden Özel Güven, Taner Erdoğan, M. Nawaz Tahir, Tuncer Hökelek
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1621–o1622. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022892
PMCID:
PMC2969343
Zeliha Baktır, Mehmet Akkurt, Aliasghar Jarrahpour, Edris Ebrahimi, Orhan Büyükgüngör
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1623–o1624. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022739
PMCID:
PMC2969353
Xiao-Tong Zhu, Ge Zhang, Ning Ma
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1625. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022946
PMCID:
PMC2969385
Hartmut Jahns, Pierre Koch, Dieter Schollmeyer, Stefan Laufer
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1626. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022119
PMCID:
PMC2969274
Wen-Kui Dong, Jian-Chao Wu, Yin-Xia Sun, Jun-Feng Tong, Shang-Sheng Gong
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1627. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022727
PMCID:
PMC2969467
Abdul Qayyum Ather, M. Nawaz Tahir, Misbahul Ain Khan, Muhammad Makshoof Athar
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1628. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022867
PMCID:
PMC2969459
Durre Shahwar, M. Nawaz Tahir, Naeem Ahmad, Asma Yasmeen, Saif Ullah
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1629. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022788
PMCID:
PMC2969480
Abdul Rauf Raza, Muhammad Danish, M. Nawaz Tahir, Bushra Nisar, Mohammad S. Iqbal
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1630. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022843
PMCID:
PMC2969278
Ya-Li Sang, Xue-Song Lin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1631–o1632. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S160053680902282X
PMCID:
PMC2969430
B. Thimme Gowda, Sabine Foro, Hartmut Fuess
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1633. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022776
PMCID:
PMC2969504
Hoong-Kun Fun, Ching Kheng Quah, Mahesh Padaki, Shridhar Malladi, Arun M. Isloor
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1634–o1635. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S160053680902279X
PMCID:
PMC2969321
Ya-Li Sang, Xue-Song Lin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1636. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022818
PMCID:
PMC2969257
Miroslav Tokarčík, B. Thimme Gowda, Jozef Kožíšek, B. P. Sowmya, Hartmut Fuess
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1637–o1638. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S160053680902265X
PMCID:
PMC2969447
Xiao-Ping Rao, Yong Wu, Zhan-Qian Song, Shi-Bin Shang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1639. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022909
PMCID:
PMC2969393
Ji-Qin Zhu, Hua-Cai Fang, Bi-Yun Chen, Mao-Song Feng, Jing-Ning Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1640. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S160053680902248X
PMCID:
PMC2969305
Hong Dae Choi, Pil Ja Seo, Byeng Wha Son, Uk Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1641. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809023101
PMCID:
PMC2969341
Aamer Saeed, Rasheed Ahmad Khera, Jim Simpson, Roderick G. Stanley
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1642. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022752
PMCID:
PMC2969429
Aamer Saeed, Uzma Shaheen, Muhammad Latif, Michael Bolte
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1643. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022314
PMCID:
PMC2969331
Jian-Cheng Zhou, Zheng-Yun Zhang, Chuan-Ming Zhang, Nai-Xu Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1644. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809023174
PMCID:
PMC2969199
Xin-Lin Liu, Yu-Ming Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1645. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809023095
PMCID:
PMC2969489
Zhi-Rong Qu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1646. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S160053680902306X
PMCID:
PMC2969226
Yu Sun, Huai-Hong Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1647. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022016
PMCID:
PMC2969342
Samah Akriche, Mohamed Rzaigui
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1648. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022879
PMCID:
PMC2969471
Xue-Song Lin, Ya-Li Sang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1649. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022971
PMCID:
PMC2969363
Xue-Song Lin, Ya-Li Sang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1650. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022983
PMCID:
PMC2969367
Armando Espinosa Leija, Guadalupe Hernández, Roberto Portillo, René Gutiérrez, Sylvain Bernès
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1651. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022375
PMCID:
PMC2969493
Lassaad Mechi, Samar Chtiba, Naceur Hamdi, Rached Ben Hassen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1652–o1653. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022569
PMCID:
PMC2969351
Shaohong Yin, Yu Cui, Guangpu Wu, Qi You, Guoxin Sun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1654. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022806
PMCID:
PMC2969191
S. Nirmala, K. Karthikeyan, E. Theboral Sugi Kamala, L. Sudha, P. T. Perumal
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1655–o1656. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809021114
PMCID:
PMC2969413
Wen-Kui Dong, Jian-Chao Wu, Yin-Xia Sun, Li Li, Jian Yao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1657. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809023241
PMCID:
PMC2969260
Junmei Zhao, Volker Böhmer, Michael Bolte
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1658. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809023344
PMCID:
PMC2969357
R. Archana, A. Manimekalai, N. Saradhadevi, A. Thiruvalluvar, R. J. Butcher
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1659. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809023368
PMCID:
PMC2969494
Annika Gille, Markus Schürmann, Hans Preut, Martin Hiersemann
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1660. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809023162
PMCID:
PMC2969198
Wei-Na Wu, Yuan Wang, Qiu-Fen Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1661. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S160053680902323X
PMCID:
PMC2969404
Morteza Montazerozohori, Mohammad Hossein Habibi, Ahmad Hojjati, Reza Mokhtari, Yuki Yamane, Takayoshi Suzuki
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1662–o1663. Published online 2009 June 20. doi: 10.1107/S1600536809022855
PMCID:
PMC2969254
Zhong-Xiang Du, Ling-Zhi Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1664. Published online 2009 June 24. doi: 10.1107/S1600536809023071
PMCID:
PMC2969421
Henning Osholm Sørensen, Nicolai Stuhr-Hansen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1665–o1666. Published online 2009 June 24. doi: 10.1107/S160053680902296X
PMCID:
PMC2969389
Abha Verma, Edwin D. Stevens
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1667. Published online 2009 June 24. doi: 10.1107/S1600536809023022
PMCID:
PMC2969438
Güneş Demirtaş, Necmi Dege, Memet Şekerci, Süleyman Servi, Muharrem Dinçer
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1668. Published online 2009 June 24. doi: 10.1107/S1600536809023447
PMCID:
PMC2969456
Marek Dąbrowski, Sergiusz Luliński, Janusz Serwatowski, Agnieszka Wilmowicz
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1669. Published online 2009 June 24. doi: 10.1107/S1600536809023332
PMCID:
PMC2969364
Zhan Tang, Min Xu, Hui-Cheng Zhang, Hai Feng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1670. Published online 2009 June 24. doi: 10.1107/S1600536809022740
PMCID:
PMC2969379
Víctor M. Jiménez-Pérez, Sylvain Bernès, Blanca M. Munõz, Boris I. Kharisov, Andrea V. Vela
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1671–o1672. Published online 2009 June 24. doi: 10.1107/S1600536809020571
PMCID:
PMC2969422
Xin-Sheng Li, Juan Mo, Li Yuan, Jian-Hua Liu, Su-Mei Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1673. Published online 2009 June 24. doi: 10.1107/S1600536809022491
PMCID:
PMC2969392
Yong Zhang, Bi-lin Zhao, Shi-lei Zhang, Yuan Qu, Xian-you Xia
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1674. Published online 2009 June 24. doi: 10.1107/S1600536809023435
PMCID:
PMC2969256
Yi Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1675. Published online 2009 June 24. doi: 10.1107/S1600536809023599
PMCID:
PMC2969496
Michal Rouchal, Marek Nečas, Robert Vícha
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1676. Published online 2009 June 24. doi: 10.1107/S1600536809023629
PMCID:
PMC2969425
Verena Ritzerfeld, Axel Pyrlik, Yutian Wang, Ulli Englert
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1677. Published online 2009 June 24. doi: 10.1107/S1600536809023605
PMCID:
PMC2969505
Lu-Ping Lv, Wei-Wei Li, Tie-Ming Yu, Wen-Bo Yu, Xian-Chao Hu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1678. Published online 2009 June 24. doi: 10.1107/S1600536809023654
PMCID:
PMC2969481
Lan Shen, Jun-Hua Li, Jing-Jing Nie, Duan-Jun Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1679. Published online 2009 June 24. doi: 10.1107/S1600536809023800
PMCID:
PMC2969193
Rodolfo Moreno-Fuquen, Javier Ellena, Jahyr E. Theodoro
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1680–o1681. Published online 2009 June 24. doi: 10.1107/S1600536809023563
PMCID:
PMC2969190
Bakhodir Tashkhodjaev, Bakhodir T. Salimov
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1682–o1683. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809023873
PMCID:
PMC2969503
Li-Jing Cui
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1684. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S160053680901839X
PMCID:
PMC2969333
Dishant Tailor, Kate L. Edler, David M. Casper, Shawn R. Hitchcock, Gregory M. Ferrence
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1685–o1686. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809022363
PMCID:
PMC2969394
Min Liang, Hemant Yennawar, Mark Maroncelli
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1687. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809023678
PMCID:
PMC2969442
Ting Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1688. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809021175
PMCID:
PMC2969414
Wei-Sheng Liu, Rui-Ping Wei, Xiao-Liang Tang, Wen-Hua Wang, Zheng-Hua Ju
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1689. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809022466
PMCID:
PMC2969401
Mei-An Zhu, Zhao-Di Liu, Shu-Ping Zhang, Ying Wei, Si-Chang Shao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1690. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809022223
PMCID:
PMC2969267
Hong Xu, Hongshun Sun, Ning Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1691. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809023277
PMCID:
PMC2969479
P. Nithya, Venkatesha R. Hathwar, Sriramakrishnaswamy Kone, N. Malathi, F. Nawaz Khan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1692–o1693. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809023848
PMCID:
PMC2969294
Julio Zukerman-Schpector, Adriano S. Vieira, Hélio A. Stefani, Edward R. T. Tiekink
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1694. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809023666
PMCID:
PMC2969376
Jian Zhang, Guo-Lun XiaHou, Sheng-Sen Zhang, Jing Zeng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1695–o1696. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809023733
PMCID:
PMC2969487
Zhengyi Li, Dinghao Yuan, Haitao Xi, Xiaoqiang Sun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1697. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S160053680902217X
PMCID:
PMC2969488
Yvon Bibila Mayaya Bisseyou, Drissa Sissouma, Severin D. Goulizan Bi, Mahama Ouattara, R. C. A. Yao-Kakou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1698–o1699. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809023514
PMCID:
PMC2969197
Jian-Cheng Zhou, Chuan-Ming Zhang, Nai-Xu Li, Zheng-Yun Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1700. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809023708
PMCID:
PMC2969194
Shu-Wen Sun, Fu-Lin Zhou, Gao-Feng Wang, Gui-Hua Cui
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1701. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809023757
PMCID:
PMC2969348
Tuncer Hökelek, Hakan Dal, Barış Tercan, Mustafa Göçmentürk, Yavuz Ergün
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1702–o1703. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S160053680902385X
PMCID:
PMC2969242
Conrad Fischer, Guisheng Lin, Wilhelm Seichter, Edwin Weber
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1704. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809023137
PMCID:
PMC2969344
Lan-Zhu Qu, Guo-Biao Cao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1705. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S160053680902412X
PMCID:
PMC2969211
Jin-Cheng Yang, Jian-You Shi, You-Fu Luo, Neng Qiu, Li-Juan Chen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1706. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809023897
PMCID:
PMC2969334
Shi-Gui Tang, Cheng-Long Yang, Jun-Hua Chen, Sheng Bi, Cheng Guo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1707. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809023770
PMCID:
PMC2969253
G. Aridoss, D. Gayathri, D. Velmurugan, M. S. Kim, Yeon Tae Jeong
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1708–o1709. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809023836
PMCID:
PMC2969390
Rui-Bin Hou, Bao Li, Bing-Zhu Yin, Li-Xin Wu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1710. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809024003
PMCID:
PMC2969415
George B. Ettenger, Brian Wesley Williams, Daniel Brillhart, Margaret E. Kastner
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1711. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809023988
PMCID:
PMC2969460
Ali Kakanejadifard, Vahid Amani
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1712. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809024404
PMCID:
PMC2969378
Shaohong Yin, Yu Cui, Guangming Xia, Yanju Zhang, Guoxin Sun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1713. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809023721
PMCID:
PMC2969420
Meng Zhang, Yong-hong Zhou, Xiao-xin Guo, Li-hong Hu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1714. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809023745
PMCID:
PMC2969235
Yandong Wu, Yichong Sun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1715. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809024118
PMCID:
PMC2969207
Yan-Zhu Liu, Yong-Xiu Li, Ling Zhang, Xia Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1716. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809024301
PMCID:
PMC2969387
He-Fang Wang, Yong Guo, Chang-Qing Jin, Hong-Bing Le
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1717. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809024027
PMCID:
PMC2969281
Valquiria B. N. Ferreira, Haidi D. Fiedler, Faruk Nome, Adailton J. Bortoluzzi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1718. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809024179
PMCID:
PMC2969386
Shuai Shao, Jie Sun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): o1719. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809024052
PMCID:
PMC2969282

Addenda and Errata

Liang-zhong Xu, Jin Huang, Qun-qun Su, Wei Guo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): e18. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809023290
PMCID:
PMC2969292
Reza Kia, Hoong-Kun Fun, Hadi Kargar
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): e19. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809023307
PMCID:
PMC2969239
Reza Kia, Hoong-Kun Fun, Hadi Kargar
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 July 1; 65(Pt 7): e20. Published online 2009 June 27. doi: 10.1107/S1600536809023320
PMCID:
PMC2969245

Articles from Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online are provided here courtesy of International Union of Crystallography