PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of actaeInternational Union of Crystallographysearchopen accessarticle submissionjournal home pagethis issue
 

Volume 64(Pt 2);  2008 February 1

Inorganic Papers

Wen Wu, J.-M. Xie, D.-P. Xie, Y.-W. Xuan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): i7. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067608
PMCID:
PMC2960320
Zachary L. Mensinger, Lev N. Zakharov, Darren W. Johnson
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): i8–i9. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068067
PMCID:
PMC2960397
Martin Hudák, Jesús García Díaz, Jozef Kožíšek
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): i10. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536808000214
PMCID:
PMC2960384
Tomoyuki Matsuda, Hiroko Tokoro, Motoo Shiro, Kazuhito Hashimoto, Shin-ichi Ohkoshi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): i11–i12. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068869
PMCID:
PMC2960286
Luís Cunha-Silva, Paula Brandão, João Rocha, Filipe A. Almeida Paz
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): i13–i14. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001608
PMCID:
PMC2960335
Karla Fejfarová, Rachid Essehli, Brahim El Bali, Michal Dušek
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): i15. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001992
PMCID:
PMC2960266

Editorial

William Clegg, David G. Watson
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): e15–e17. Published online 2007 January 30. doi: 10.1107/S1600536808002778
PMCID:
PMC2960370

Metal-Organic Papers

V. Stalin Elanchezhian, M. Kandaswamy, M. N. Ponnuswamy
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m265. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067384
PMCID:
PMC2960418
Ya-Hui Zhao, Xing Yuan, Wei-Chao Qin, Lian-Xi Sheng, Yun-Zheng Ding
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m266. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067323
PMCID:
PMC2960196
Hossein Aghabozorg, Ramona Khadivi, Mohammad Ghadermazi, Hoda Pasdar, Shabnam Hooshmand
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m267–m268. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067153
PMCID:
PMC2960456
Zhen Ma, Jianhua Sun, Baoqing Liu, Miao Hu, Yanpeng Xing
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m269. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067311
PMCID:
PMC2960244
Changying Liu, Xiufang Shi, Bin Du, Chunli Wu, Mingjie Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m270–m271. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807064276
PMCID:
PMC2960271
Hongyun Wang, Handong Yin, Yuying Sun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m272. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067566
PMCID:
PMC2960164
Xi-Shi Tai, Jie Yin, Ming-Yang Hao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m273. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807061703
PMCID:
PMC2960324
Yu-Hui Tan, Yin-bao Li, Fa-Ming Ji, Ting-Ting Xiong, Li-Bin Xia
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m274. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067827
PMCID:
PMC2960221
Ping Liu, Dong-Sheng Deng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m275. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067761
PMCID:
PMC2960432
Yu-Hui Tan, Qing-Song Li, Xian-Ping Luo, Xiao-Bing Xie
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m276–m277. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807064860
PMCID:
PMC2960379
Chongzhen Mei, Kaihui Li, Peng Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m278. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067517
PMCID:
PMC2960417
Ruixia Cao, Qibao Wang, Hongjian Sun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m279. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067591
PMCID:
PMC2960343
Ying Lin, Yun Wei, Xian-Wen Wei, Hong-Tao Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m280–m281. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807068031
PMCID:
PMC2960183
Zdeněk Trávníček, Jaromír Marek, Ján Vančo, Oľga Švajlenová
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m282–m283. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067852
PMCID:
PMC2960168
Kai Zhao, Xian-Hong Yin, Fei-Long Hu, Cui-Wu Lin, Shang-Shang Zhang, Ru-Wen Qing
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m284–m285. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807068110
PMCID:
PMC2960233
Eun Yong Lee, Byeong Kwon Park, Cheal Kim, Sung-Jin Kim, Youngmee Kim
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m286. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067876
PMCID:
PMC2960297
Xiao Zhang, Wujiong Xia, Xianzhu Xu, Zhihui Yi, Chao Yang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m287–m288. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067979
PMCID:
PMC2960253
Run-Zhen Fan, Peng-Zhi Hong, Wen-Dong Song
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m289. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067815
PMCID:
PMC2960457
Seong Huh
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m290. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S160053680706792X
PMCID:
PMC2960167
Leyla Tatar Yıldırım, Orhan Atakol
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m291–m292. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067724
PMCID:
PMC2960377
Semeret Munie, Anna Larsen, Milan Gembicky
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m293. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067426
PMCID:
PMC2960154
Wu Zhang, Qingxia Cui, Ling Chang, Zhaowen Yu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m294. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067967
PMCID:
PMC2960304
Hong-Wei Lin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m295. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807068146
PMCID:
PMC2960283
Bikshandarkoil R. Srinivasan, Christian Näther, Wolfgang Bensch
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m296–m297. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067682
PMCID:
PMC2960287
Qiang Wang, Da-Qi Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m298. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807068183
PMCID:
PMC2960227
Jens Hartung, Janina Bachmann, Ingrid Svoboda, Hartmut Fuess
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m299. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067736
PMCID:
PMC2960372
P. Ramesh, A. SubbiahPandi, P. Jothi, C. Revathi, A. Dayalan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m300–m301. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807068407
PMCID:
PMC2960257
Wei Qi, Jing Huang, Zhe An
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m302. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068298
PMCID:
PMC2960459
M. Padmanabhan, James C. Joseph, Susanne Olsson, Mohammed Bakir
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m303–m304. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536808000160
PMCID:
PMC2960309
Haiyan Liu, Yunjie Zhang, Decheng Yu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m305–m306. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536808000020
PMCID:
PMC2960279
V. S. Thampidas, T. Radhakrishnan, Robert D. Pike
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m307. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536808000226
PMCID:
PMC2960426
Lan-Cui Zhang, Zai-Ming Zhu, Wan-Sheng You, Song Chang, En-Bo Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m308. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S160053680706833X
PMCID:
PMC2960203
Noelia M. Sanchez Ballester, Mark R. J. Elsegood, Martin B. Smith
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m309–m310. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536808000202
PMCID:
PMC2960433
Marijana Đaković, Zora Popović
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m311–m312. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536808000299
PMCID:
PMC2960430
Uwe Monkowius, Manfred Zabel
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m313. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S160053680706802X
PMCID:
PMC2960194
Chunyuan Li, Weijia Ding, Changlun Shao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m314. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068511
PMCID:
PMC2960236
Mario Wriedt, Inke Jess, Christian Näther
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m315. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536808000081
PMCID:
PMC2960344
Yongqiang Tian, Huilu Wu, Ruirui Yun, Jingkun Yuan, Jian Ding
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m316. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068675
PMCID:
PMC2960207
Fa-Yan Meng, Lei Teng, Xue Mei Chen, Bi Lin Zhao, Ping Jiao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m319. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S160053680706878X
PMCID:
PMC2960180
Hossein Aghabozorg, Elham Motyeian, Ramona Khadivi, Mohammad Ghadermazi, Faranak Manteghi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m320–m321. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S160053680706850X
PMCID:
PMC2960211
Ting-Ting Han, Jian-Fang Ma, Lai-Ping Zhang, Quan-Jun Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m322. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807056541
PMCID:
PMC2960202
Ray J. Butcher, Yilma Gultneh, Teshome B. Yisgedu, Yohannes T. Tesema
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m323. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068663
PMCID:
PMC2960247
Juraj Kuchár, Juraj Černák
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m324–m325. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068420
PMCID:
PMC2960350
Elaine A. Medlycott, Jianhua Wang, Garry S. Hanan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m326. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068602
PMCID:
PMC2960288
Pei-Zheng Zhao, Xiao-Peng Xuan, Qing-Hu Tang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m327. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068080
PMCID:
PMC2960282
Xiu-Xia Zhou, Zheng-Yuan Zhou, Jian-Qiao Chen, Xiao-Ming Lin, Yue-Peng Cai
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m328–m329. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068493
PMCID:
PMC2960303
Puttaiah Bhyrappa, Karuppaiah Karunanithi, Babu Varghese
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m330–m331. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536808000147
PMCID:
PMC2960240
Qingguo Meng, Lintong Wang, Yanzhen Liu, Yan Pang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m332. Published online 2008 January 11. doi: 10.1107/S1600536808000287
PMCID:
PMC2960422
Shinpei Ito, Yohei Sato, Jin Mizuguchi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m333–m334. Published online 2008 January 11. doi: 10.1107/S1600536808000433
PMCID:
PMC2960363
Ruixia Cao, Qibao Wang, Hongjian Sun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m335. Published online 2008 January 11. doi: 10.1107/S1600536808000317
PMCID:
PMC2960155
Filipe A. Almeida Paz, Jacek Klinowski
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m336–m337. Published online 2008 January 11. doi: 10.1107/S1600536808000378
PMCID:
PMC2960446
Kajin Lee, Alan J. Lough, Ian Manners
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m338–m339. Published online 2008 January 11. doi: 10.1107/S1600536807068651
PMCID:
PMC2960313
Han-Ping Zhang, Jin-Xia Zhu, Hong Zhou, Zhi-Quan Pan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m340. Published online 2008 January 11. doi: 10.1107/S1600536808000354
PMCID:
PMC2960380
Zhong-Xiang Du, Jian-Hua Qin, Jian-Ge Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m341. Published online 2008 January 11. doi: 10.1107/S1600536808000779
PMCID:
PMC2960365
Radmila Krupková, Jan Fábry, Ivana Císařová, Přemysl Vaněk
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m342–m343. Published online 2008 January 11. doi: 10.1107/S1600536808000743
PMCID:
PMC2960388
Jing-Hua Wang, Po Gao, Peng-Fei Yan, Guang-Ming Li, Guang-Feng Hou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m344. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536807061454
PMCID:
PMC2960389
Xiao Zhang, ZhiHui Yi, Wujiong Xia, Chao Yang, Bing Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m345–m346. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536807064562
PMCID:
PMC2960449
Ling Fan, Dunjia Wang, Lihong Peng, Xiaocui Ke
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m347. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536807067955
PMCID:
PMC2960175
Rongdong Yang, Yanfei Li, Junshan Sun, Jikun Li, Changqing Chu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m348. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536808000044
PMCID:
PMC2960263
Li Quan, Handong Yin, Daqi Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m349. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536808000676
PMCID:
PMC2960346
Zohreh Derikvand, Hossein Aghabozorg, Andya Nemati, Mohammad Ghadermazi, Jafar Attar Gharamaleki
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m350–m351. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536807068328
PMCID:
PMC2960278
Chao-Yan Zhang, Jian-Bo Feng, Qian Gao, Ya-Bo Xie
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m352. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536807063490
PMCID:
PMC2960218
Yurii S. Moroz, Tetyana Yu. Sliva, Kinga Kulon, Henryk Kozłowski, Igor O. Fritsky
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m353–m354. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S160053680706535X
PMCID:
PMC2960173
Yuan-Hui Wu, Tian-Mo Liu, Su-Xing Luo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m355. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536808000810
PMCID:
PMC2960242
Chongzhen Mei, Kaihui Li, Peng Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m356. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536808000597
PMCID:
PMC2960249
Guang-Ning Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m357. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536808000986
PMCID:
PMC2960254
Young-Inn Kim, You-Soon Lee, Hoe-Joo Seo, Ki-Sun Nam, Sung Kwon Kang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m358. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536808000858
PMCID:
PMC2960290
Vivek Bagchi, Debkumar Bandyopadhyay
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m359. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536808000767
PMCID:
PMC2960293
Chunhua Ge, Zhen Zhao, Guangxi Han, Xiangdong Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m360. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536807067839
PMCID:
PMC2960245
Aleksandra Wisniewska, Katarzyna Baranowska, Jerzy Pikies
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m361. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536807061417
PMCID:
PMC2960469
Chun Yang, Ou-Yang Yan, Qing-Lun Wang, Dai-Zheng Liao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m362. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536808000962
PMCID:
PMC2960381
Lian-Dong Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m363. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536807068432
PMCID:
PMC2960300
Alexander Popkov, Milan Nádvorník, Jozef Kožíšek
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m364–m365. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536808000949
PMCID:
PMC2960276
Jeong Hyeong Han, Bong Gon Kim, Kil Sik Min
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m366. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536808001116
PMCID:
PMC2960468
Nataša Avramović, Olivier Blacque, Helmut W. Schmalle, Heinz Berke
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m367–m368. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536808001141
PMCID:
PMC2960239
Torben Birk, Jesper Bendix, Högni Weihe
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m369–m370. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536808001153
PMCID:
PMC2960161
Zeng-You Wang, Shi-Xiong Liu, Zhong-Wu Fu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m371–m372. Published online 2008 January 18. doi: 10.1107/S1600536807060734
PMCID:
PMC2960424
Elena V. Karpova, Maxim A. Zakharov, Alexandr I. Boltalin, Victor B. Rybakov
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m373. Published online 2008 January 18. doi: 10.1107/S1600536808001438
PMCID:
PMC2960438
Hossein Aghabozorg, Andya Nemati, Zohreh Derikvand, Mohammad Ghadermazi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m374. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S160053680800161X
PMCID:
PMC2960170
Hossein Aghabozorg, Andya Nemati, Zohreh Derikvand, Mohammad Ghadermazi, Shirin Daneshvar
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m375. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001323
PMCID:
PMC2960421
Hossein Aghabozorg, Andya Nemati, Zohreh Derikvand, Mohammad Ghadermazi, Shirin Daneshvar
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m376. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001335
PMCID:
PMC2960463
Lili Cao, Ulli Englert, Qi Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m377. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001360
PMCID:
PMC2960349
A. V. Gerasimenko, E. T. Karaseva, A. V. Polishchuk
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m378. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001244
PMCID:
PMC2960246
Fang Wei, Wen-Ju Wang, Xiang-Jun Jin, Ze-Min Mei, Xiao-Ping Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m379. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001827
PMCID:
PMC2960172
Hai-Bin Gong, Lei Wang, Wei-Tao Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m380. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001566
PMCID:
PMC2960378
Muharrem Dinçer, Namık Özdemir, M. Emin Günay, Bekir Çetinkaya
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m381. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001736
PMCID:
PMC2960165
Jun-Hua Li, Jing-Jing Nie, Jian-Rong Su, Duan-Jun Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m382–m383. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001815
PMCID:
PMC2960224
Jaromír Marek, Zdeněk Trávníček
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m384–m385. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001852
PMCID:
PMC2960318
Jin-Feng Huang, Yu-Mei Dai, Jian-Rong Lin, Hui Lin, En Tang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m386. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001621
PMCID:
PMC2960225
Janet Soleimannejad, Hossein Aghabozorg, Yaghoub Mohammadzadeh Azar Golenji, Jafar Attar Gharamaleki, Harry Adams
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m387–m388. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001372
PMCID:
PMC2960308
Gang Yuan, Jun-Sheng Qin, Zhong-Min Su, Kui-Zhan Shao, Yao-Mei Fu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m389–m390. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536807065671
PMCID:
PMC2960272
Juan Mo, Gong-Zheng Hu, Wen Chen, Li Yuan, Yu-Shan Pan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m391. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001530
PMCID:
PMC2960204
Jie Zhu, Xian-Hong Yin, Ya-Yan Wei, Ru-Wen Qin, Cui-Wu Lin, Hong-Feng Nong
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m392. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001803
PMCID:
PMC2960337
Li-Juan Chen, Ming-Xing Yang, Xiao-Hua Chen, Shen Lin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m393. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001967
PMCID:
PMC2960333
Nuno D. Martins, Joana A. Silva, Manuela Ramos Silva, Ana Matos Beja, Abilio J. F. N. Sobral
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m394. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001980
PMCID:
PMC2960162
Hua Wu, Li-Li Gao, Ying-Ying Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m395. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808002031
PMCID:
PMC2960176
Xiangdong Zhang, Chunhua Ge, Lei Guan, Zhimin Sun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m396–m397. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536807067918
PMCID:
PMC2960182
Xiangdong Zhang, Chunhua Ge, Xiaoyan Zhang, Qitao Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m398. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536807065129
PMCID:
PMC2960185
Guodong Tang, Jinfang Zhang, Chi Zhang, Lude Lu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m399–m400. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536807066597
PMCID:
PMC2960413
Hong Shen, Jing-Jing Nie, Jian-Rong Su, Duan-Jun Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m401–m402. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S160053680800216X
PMCID:
PMC2960256
Jonathan Onuegbu, Ray J. Butcher, Charles Hosten, Uche Charles Udeochu, Oladapo Bakare
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m403–m404. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S1600536808000846
PMCID:
PMC2960336
Ben-Yong Lou, Mao-Chun Hong
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m405. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S1600536808002109
PMCID:
PMC2960237
Liu Fei, Zhang Fang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m406. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S1600536808002080
PMCID:
PMC2960331
Zhao Kai, Xian-Hong Yin, Feng Yu, Zhu Jie, Cui-Wu Lin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m407. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S1600536808001931
PMCID:
PMC2960314
Zhao Kai, Feng Yu, Xian-Hong Yin, Zhu Jie, Cui-Wu Lin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m408–m409. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S1600536808001943
PMCID:
PMC2960341
Zhao Kai, Xian-Hong Yin, Feng Yu, Zhu Jie, Cui-Wu Lin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m410. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S1600536808001955
PMCID:
PMC2960405
John F. Gallagher, Peter Butler, A. R. Manning
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m411. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S1600536808002328
PMCID:
PMC2960392
Jens Langer, Reinhald Fischer, Helmar Görls, Dirk Walther
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m412. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S1600536808002110
PMCID:
PMC2960292
Hai-Yun Xu, Huai-Ling Ma, Mao-Tian Xu, Wen-Xian Zhao, Bao-Guo Guo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m413. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S1600536808002043
PMCID:
PMC2960407
Hapipah M. Ali, Musalem Laila, Razali M. Rizal, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m414. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S1600536808002201
PMCID:
PMC2960193
Hang-Ming Guo, Hua-Qiong Li, Guo-Liang Zhao, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m415. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S160053680800189X
PMCID:
PMC2960250
M. T. H. Tarafder, M. Toihidul Islam, M. A. A. A. A. Islam, Suchada Chantrapromma, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m416–m417. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S1600536808002262
PMCID:
PMC2960465
Hui-Hui Xing, Zi-Lu Chen, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m418. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S1600536808001487
PMCID:
PMC2960368
Hui-Hui Xing, Zi-Lu Chen, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m419–m420. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S1600536808001499
PMCID:
PMC2960306
Hapipah M. Ali, M. I Mohamed Mustafa, Mohd. Razali Rizal, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m421. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S1600536808002213
PMCID:
PMC2960352
Li-Li Kong, Shan Gao, Li-Hua Huo, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m422. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S1600536808002249
PMCID:
PMC2960213
Li-Li Kong, Shan Gao, Li-Hua Huo, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m423. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S1600536808002237
PMCID:
PMC2960305
Chunyuan Li, Min Chen, Changlun Shao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m424. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S1600536808002390
PMCID:
PMC2960200
B. Ravindran Durai Nayagam, Samuel Robinson Jebas, Dieter Schollmeyer
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m425. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S1600536808002006
PMCID:
PMC2960410
Jozef Miklovič, Jan Moncol, Dušan Mikloš, Peter Segľa, Marian Koman
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m426. Published online 2008 January 30. doi: 10.1107/S1600536808002559
PMCID:
PMC2960429
Hua Sun, Chun-Xia Ren, Bin Shen, Zhi-Qiang Liu, Yu-Qiang Ding
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m427–m428. Published online 2008 January 30. doi: 10.1107/S1600536808001633
PMCID:
PMC2960425
Lei Wang, Xiang-Ge Zhou, Rui-Xiang Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m429. Published online 2008 January 30. doi: 10.1107/S1600536808002341
PMCID:
PMC2960359
J. Chris Slootweg, Peter Chen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m430–m431. Published online 2008 January 30. doi: 10.1107/S1600536808002584
PMCID:
PMC2960195
Larysa Penkova, Mikhail P. Azarkh, Matti Haukka, Franc Meyer, Igor O. Fritsky
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m432–m433. Published online 2008 January 30. doi: 10.1107/S1600536808002675
PMCID:
PMC2960270
Zhao Kai, Xian-Hong Yin, Feng Yu, Jie Zhu, Cui-Wu Lin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m434. Published online 2008 January 30. doi: 10.1107/S1600536808002444
PMCID:
PMC2960373
Wen-Yuan Wu, Li-Xin Zhai
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m436. Published online 2008 January 30. doi: 10.1107/S1600536808002912
PMCID:
PMC2960387
Xue-Qin Zhang, Bin Xu, Ya-Hong Li, Wu Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m437. Published online 2008 January 30. doi: 10.1107/S1600536808002870
PMCID:
PMC2960382
Shi-Zhu Sun, Wen-Jun Kang, Da-Cheng Li, Da-Qi Wang, Jian-Min Dou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): m438. Published online 2008 January 30. doi: 10.1107/S1600536808002900
PMCID:
PMC2960234

Organic Papers

Thomas M. Klapötke, Burkhard Krumm, Matthias Scherr, Gunnar Spiess
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o348. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S160053680706744X
PMCID:
PMC2960355
A. Marx, S. Saravanan, S. Muthusubramanian, V. Manivannan, Nigam P. Rath
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o349. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067487
PMCID:
PMC2960371
Li Xiao, Yun-Hui Zhang, Ying Cui, Xing-Hua Jin, Wei Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o350. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067633
PMCID:
PMC2960323
Bao-Yong Zhu, De-Liang Cui, Hai-Peng Jing
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o351. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067463
PMCID:
PMC2960347
Qing-Peng He, Jian-Yong Wang, Ruo-Kun Feng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o352. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S160053680706730X
PMCID:
PMC2960298
Shu-Wen Wang, Zheng-Quan Zuo, Wen-Long Yang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o353. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067402
PMCID:
PMC2960212
Richard Betz, Peter Klüfers, Moritz M. Reichvilser
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o354. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S160053680706789X
PMCID:
PMC2960455
Philippe Fernandes, Alastair J. Florence, Francesca Fabbiani, William I. F. David, Kenneth Shankland
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o355. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067232
PMCID:
PMC2960435
Xian-Fu Zhang, Dandan Jia, Aijun Song, Qiang Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o356. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067797
PMCID:
PMC2960199
Sanjun Zhi, Tengfei Li, Guanghui An, Yi Pan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o357. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067712
PMCID:
PMC2960443
H. R. Girisha, S. Naveen, K. Vinaya, M. A. Sridhar, J. Shashidhara Prasad, K. S. Rangappa
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o358. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067888
PMCID:
PMC2960354
Guo-Xi Wang, Heng-Yun Ye
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o359. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067505
PMCID:
PMC2960268
Bohari M. Yamin, Hidayah Deris, Zaw Myint Malik, Sammer Yousuf
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o360. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067499
PMCID:
PMC2960299
Samina Alam, Mashooda Hasan, Sadaf Saeed, Andreas Fischer, Naeema Khan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o361. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807066020
PMCID:
PMC2960416
M. Subramanyam, B. Lingappa, A. Thiruvalluvar, R. J. Butcher, Balakrishna Kalluraya
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o362. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067943
PMCID:
PMC2960163
René T. Boeré, Steven J. Robbins
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o363. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067645
PMCID:
PMC2960391
Murray S. Davies, Christopher R. K. Glasson, George V. Meehan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o364. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807052154
PMCID:
PMC2960436
Gustavo Portalone
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o365. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807068043
PMCID:
PMC2960322
M. Khawar Rauf, Masahiro Ebihara, Imtiaz-ud-Din, Amin Badshah
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o366. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067773
PMCID:
PMC2960191
Rodolfo Moreno-Fuquen, Jaime Valderrama-N, Kenneth Shankland, Francesa P. A. Fabbiani, Anders J. Markvardsen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o367. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067414
PMCID:
PMC2960326
Rafael Tamazyan, Ayvazyan Armen, Martirosyan Ashot, Gasparyan Sahak, Raymond Schinazi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o368. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067670
PMCID:
PMC2960201
Yuan-Yuan Jiang, Hong-Hong Lan, Dong-Sheng Deng, Bao-Ming Ji
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o369. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S160053680706775X
PMCID:
PMC2960406
Rodolphe Kinghat, Hamid Boudiba, Abderrahim Khatyr, Michael Knorr, Marek M. Kubicki
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o370. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807066615
PMCID:
PMC2960289
Li-Cai Zhu, Zhen-Gang Zhao, Shu-Juan Yu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o371. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067864
PMCID:
PMC2960471
Artur Sikorski, Agnieszka Niziołek, Karol Krzymiński, Tadeusz Lis, Jerzy Błażejowski
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o372–o373. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807068109
PMCID:
PMC2960374
Min Wang, Minna Cao, Bo Hu, CuiXia Cheng, XueGang Song
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o374. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807062149
PMCID:
PMC2960248
Joel T. Mague, Lisa Linhardt, Iliana Medina, Daniel J. Sattler, Mark J. Fink
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o375. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S160053680706758X
PMCID:
PMC2960273
Joel T. Mague, Lisa Linhardt, Iliana Medina, Daniel J. Sattler, Mark J. Fink
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o376. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807067578
PMCID:
PMC2960395
Yohannes T. Tesema, Teshome B. Yisgedu, Ray J. Butcher, Yilma Gultneh, Bijan Ahvazi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o377–o378. Published online 2008 January 4. doi: 10.1107/S1600536807068638
PMCID:
PMC2960385
Pauline Peltier, Richard Daniellou, Thierry Roisnel, Caroline Nugier-Chauvin, Vincent Ferrières
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o379. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068195
PMCID:
PMC2960228
B. Thimme Gowda, Sabine Foro, Hartmut Fuess
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o380. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068419
PMCID:
PMC2960394
B. Thimme Gowda, Sabine Foro, Hartmut Fuess
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o381. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068808
PMCID:
PMC2960357
B. Thimme Gowda, Sabine Foro, Hartmut Fuess
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o382. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S160053680706881X
PMCID:
PMC2960440
B. Thimme Gowda, Sabine Foro, B. P. Sowmya, Hartmut Fuess
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o383. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068821
PMCID:
PMC2960230
Ying-Cen Guo, Xu-Fan Wang, Yu Ding
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o384. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068171
PMCID:
PMC2960229
Qing-Rong Qi, Wen-Cai Huang, Zhi-Hua Mao, Hu Zheng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o385. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536808000068
PMCID:
PMC2960325
Fang-Fang Jian, Ming-Na Jiang, Xiao-Yan Ren, Li-Hua Huang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o386. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068481
PMCID:
PMC2960439
Shui-Ping Deng, Shan Liu, Fei Yang, Ji-Ling Xu, Hong-Jun Zhu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o387. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068730
PMCID:
PMC2960277
Yitao Li, Zhiguo Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o388. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068249
PMCID:
PMC2960178
Muhammad Shafiq, M. Nawaz Tahir, Islam Ullah Khan, Waseeq Ahmad Siddiqui, Muhammad Nadeem Arshad
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o389. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S160053680800007X
PMCID:
PMC2960301
Mikhail S. Grigoriev, Konstantin E. German, Alesia Ya. Maruk
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o390. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068134
PMCID:
PMC2960441
Yi Deng, Yan-Xue Chen, Zhi-Lei Gao, Jin-Hui Yang, Wei Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o391. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068535
PMCID:
PMC2960466
G. Chakkaravarthi, V. Dhayalan, A. K. Mohanakrishnan, V. Manivannan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o392. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068778
PMCID:
PMC2960260
Zhi Hua Sun, Jian Dong Fan, Guang Hui Zhang, Xin Qiang Wang, Dong Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o393–o394. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068791
PMCID:
PMC2960259
Paulo B. Carvalho, Bo Liu, Yunshan Wu, John S. Williamson, Mitchell A. Avery
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o395–o396. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536808000251
PMCID:
PMC2960444
Dong-Xiang Wang, Gen-Hua Wu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o397. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536808000032
PMCID:
PMC2960396
D. Gayathri, D. Velmurugan, R. Ranjith Kumar, S. Perumal, K. Ravikumar
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o398. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068717
PMCID:
PMC2960192
Richard Betz, Peter Klüfers
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o399. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807063660
PMCID:
PMC2960339
Guido J. Reiss, Judith S. Engel
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o400. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068122
PMCID:
PMC2960156
Xian-Fu Zhang, Dandan Jia, Qiang Liu, Aijun Song
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o401. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068225
PMCID:
PMC2960461
Felora Heshmatpour, Fatemeh Darviche, Zeynab Emdadi, Bernhard Neumueller
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o402. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068833
PMCID:
PMC2960369
Li-Zhu Zhang, Xiao-Jun Peng, Shang Gao, Jiang-Li Fan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o403. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068742
PMCID:
PMC2960358
Yun-Hua Xu, Fanqi Qu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o404. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068274
PMCID:
PMC2960206
Qing-Rong Qi, Wen-Cai Huang, Hu Zheng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o405. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068572
PMCID:
PMC2960345
Tao Zeng, Wan-Zhong Ren
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o406. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068754
PMCID:
PMC2960252
Li-Rong Wen, Ji-Hui Sun, Chen Ji, Huai-Yuan Xie
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o407. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068377
PMCID:
PMC2960223
D. Gayathri, D. Velmurugan, K. Ravikumar, S. Devaraj, M. Kandaswamy
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o408. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068729
PMCID:
PMC2960294
B. Ravindran Durai Nayagam, Samuel Robinson Jebas, Selvarathi Grace, Dieter Schollmeyer
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o409. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068766
PMCID:
PMC2960153
Tao Zeng, Ju-Feng Sun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o410. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068365
PMCID:
PMC2960411
Zun-Hong Xiao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o411. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536808000159
PMCID:
PMC2960281
Qing-Li Wei, Fu-Jin He, Fang Li, Sai Bi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o412. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068286
PMCID:
PMC2960317
Yan-Rong Sun, Gang Liu, Chen-Jiang Liu, Yan-Ping Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o413. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S1600536807068353
PMCID:
PMC2960310
Marek Dąbrowski, Sergiusz Luliński, Janusz Serwatowski
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o414–o415. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S160053680800010X
PMCID:
PMC2960205
Eva Lina Nava, Adolf Jesih, Evgeny Goreshnik
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o416. Published online 2008 January 9. doi: 10.1107/S160053680800024X
PMCID:
PMC2960437
Yu-Lin Yang, Wen-Jiu Wang, Wen-Hui Li, Rui-Qing Fan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o417. Published online 2008 January 11. doi: 10.1107/S1600536808000172
PMCID:
PMC2960454
Naotake Nakamura, Daisuke Ishizu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o418. Published online 2008 January 11. doi: 10.1107/S160053680800041X
PMCID:
PMC2960330
B. Thimme Gowda, Sabine Foro, Hartmut Fuess
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o419. Published online 2008 January 11. doi: 10.1107/S1600536808000408
PMCID:
PMC2960157
B. Thimme Gowda, Sabine Foro, Hartmut Fuess
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o420. Published online 2008 January 11. doi: 10.1107/S1600536808000366
PMCID:
PMC2960189
Matthew A. Bork, Aaron M. Krueger, Robin S. Tanke, James G. Brummer
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o421. Published online 2008 January 11. doi: 10.1107/S1600536807068547
PMCID:
PMC2960220
Xin-Yu Tang, Xi-Long Yan, Ping Zhang, Ling Qin, Yueguang Yin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o422. Published online 2008 January 11. doi: 10.1107/S1600536808000391
PMCID:
PMC2960284
Saba Nazir, M. Khawar Rauf, Masahiro Ebihara, Shahid Hameed
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o423. Published online 2008 January 11. doi: 10.1107/S1600536808000184
PMCID:
PMC2960404
Sanjay Telu, Sean Parkin, Larry W. Robertson, Hans-Joachim Lehmler
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o424. Published online 2008 January 11. doi: 10.1107/S160053680800055X
PMCID:
PMC2960267
D. Sudha, K. Chinnakali, M. Jayagobi, R. Raghunathan, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o425. Published online 2008 January 11. doi: 10.1107/S1600536808000482
PMCID:
PMC2960215
Annamalai Subashini, Packianathan Thomas Muthiah, Daniel E. Lynch
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o426. Published online 2008 January 11. doi: 10.1107/S1600536808000524
PMCID:
PMC2960285
Jian-Ping Yong, Guan-Ping Yu, Jiu-Ming Li, Xue-Ling Hou, Haji Akber Aisa
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o427. Published online 2008 January 11. doi: 10.1107/S1600536807062666
PMCID:
PMC2960321
Gökhan Alpaslan, Özgür Özdamar, Mustafa Odabaşoğlu, Orhan Büyükgüngör, Ahmet Erdönmez
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o428. Published online 2008 January 11. doi: 10.1107/S1600536807065300
PMCID:
PMC2960280
D. Gayathri, D. Velmurugan, G. Aridoss, S. Kabilan, K. Ravikumar
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o429. Published online 2008 January 11. doi: 10.1107/S1600536807068699
PMCID:
PMC2960264
Sheng Tan, Guang-Bin Feng, Xue-Jun Chen, Zhen-Hua Shang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o430. Published online 2008 January 11. doi: 10.1107/S1600536807060205
PMCID:
PMC2960342
Soraia Meghdadi, Saeid Nalchigar, Hamid Reza Khavasi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o431. Published online 2008 January 11. doi: 10.1107/S1600536807055031
PMCID:
PMC2960269
Radia Bouasla, Malika Berredjem, Nour-Eddine Aouf, Carole Barbey
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o432. Published online 2008 January 11. doi: 10.1107/S1600536807068158
PMCID:
PMC2960235
Fang-Hua Zhu, Jun-Xiao Yang, Lin Zhang, Ru-Gang Xie
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o433. Published online 2008 January 11. doi: 10.1107/S1600536807058114
PMCID:
PMC2960419
Fang-Hua Zhu, Jun-Xiao Yang, Zhi-Hua Mao, Ru-Gang Xie
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o434. Published online 2008 January 11. doi: 10.1107/S1600536807067086
PMCID:
PMC2960209
Andrzej Gzella, Ewa Melzer, Michał S. Kaczmarek, Zenon Woźniak
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o435. Published online 2008 January 11. doi: 10.1107/S1600536808000111
PMCID:
PMC2960232
Carl Henrik Görbitz, Lars Male Hartviksen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o436. Published online 2008 January 11. doi: 10.1107/S1600536808000640
PMCID:
PMC2960427
Marek Dąbrowski, Sergiusz Luliński, Janusz Serwatowski
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o437. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536808000457
PMCID:
PMC2960415
Peng-Wei Zhang, Wen-Yuan Gao, Li Zhang, Shou-Cheng Pu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o438. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S160053680800069X
PMCID:
PMC2960198
Alex Konstantinov, Robert McCrindle, Gilles Arsenault, Alan J. Lough
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o439. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536808000494
PMCID:
PMC2960393
Wen-Long Yang, Zheng-Quan Zuo, Ming Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o440. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536807067530
PMCID:
PMC2960275
Zhe An, Qing-Cheng Liang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o441. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536808000421
PMCID:
PMC2960169
Pei-San Wang, Gen-Hua Wu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o442. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536808000974
PMCID:
PMC2960338
Ji Li, Jun Liu, Hui-Qing Peng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o443. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536807066184
PMCID:
PMC2960243
M. Kaleem Kashif, Abid Hussain, M. Khawar Rauf, Masahiro Ebihara, Shahid Hameed
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o444. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536807067803
PMCID:
PMC2960434
Zheng Xing, Zhi-Rong Qu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o445. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536808000809
PMCID:
PMC2960265
Yi Jian Zhang, Zhan Shu, Wei Xu, Gang Chen, Zu-Guang Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o446. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536807068560
PMCID:
PMC2960383
Ming-Liang Wang, Wei-Bing Wu, Heng-Yun Ye, Yue-Ming Sun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o447. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536808000792
PMCID:
PMC2960188
Lijun Zhang, Jiarong Li, Daxin Shi, Ling Zhang, Yanqiu Fan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o448. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536807066251
PMCID:
PMC2960258
Lijun Zhang, Jiarong Li, Daxin Shi, Jinnan Chen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o449. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536807066706
PMCID:
PMC2960329
Lijun Zhang, Jiarong Li, Xiquan Yang, Daxin Shi, Jinnan Chen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o450. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536807065427
PMCID:
PMC2960295
Fan-Yong Yan, Dong-Qing Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o451. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S160053680706816X
PMCID:
PMC2960375
Hong Dae Choi, Pil Ja Seo, Byeng Wha Son, Uk Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o452. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536808000895
PMCID:
PMC2960217
Hong Dae Choi, Pil Ja Seo, Byeng Wha Son, Uk Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o453. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536808000901
PMCID:
PMC2960208
Wen-Chang Lu, Jun Cao, Chen Cheng, Guang-Ao Yu, Sheng-Hua Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o454. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536807067980
PMCID:
PMC2960315
Wu-Xin Hu, Jun-Fa Wei, Xian-Ying Shi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o455. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536808000652
PMCID:
PMC2960361
Bo-Nian Liu, Shi-Gui Tang, Hao-Yuan Li, Ye-Ming Xu, Cheng Guo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o456. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536807067219
PMCID:
PMC2960159
Chul-Bae Kim, Chul-Hee Cho, Kyu Yun Chai, Kwangyong Park
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o457. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536808000998
PMCID:
PMC2960472
Masoud Faroughi, Andrew C. Try, Peter Turner
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o458. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536808000883
PMCID:
PMC2960262
Jing Li, Todd L. Lowary, Robert McDonald
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o459–o460. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536808000718
PMCID:
PMC2960152
Wojciech Starosta, Janusz Leciejewicz
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o461. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536808001037
PMCID:
PMC2960334
B. Thimme Gowda, Miroslav Tokarčík, Jozef Kožíšek, B. P. Sowmya, Hartmut Fuess
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o462. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536808001311
PMCID:
PMC2960316
Brandon Djukic, Laura E. Harrington, James F. Britten, Martin T. Lemaire
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o463. Published online 2008 January 16. doi: 10.1107/S1600536808001190
PMCID:
PMC2960398
Xin Wang, Xiao-Mao Zou, You-Quan Zhu, Xu-Hong Hu, Hua-Zheng Yang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o464. Published online 2008 January 18. doi: 10.1107/S1600536808000871
PMCID:
PMC2960356
He-Bing Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o465. Published online 2008 January 18. doi: 10.1107/S1600536808001293
PMCID:
PMC2960222
Aleksandra A. Knapik, Wladek Minor, Maksymilian Chruszcz
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o466. Published online 2008 January 18. doi: 10.1107/S1600536808001232
PMCID:
PMC2960366
Ming-Qiang Wu, Xin Xiao, Yun-Qian Zhang, Sai-Feng Xue, Qian-Jiang Zhu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o467. Published online 2008 January 18. doi: 10.1107/S1600536808000913
PMCID:
PMC2960452
Katsuhiko Ono, Masaaki Tomura, Katsuhiro Saito
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o468. Published online 2008 January 18. doi: 10.1107/S1600536808000937
PMCID:
PMC2960460
Andrew B. Mahon, Paul Jensen, Andrew C. Try
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o469. Published online 2008 January 18. doi: 10.1107/S1600536808001281
PMCID:
PMC2960302
Yun-Peng Diao, Shan-Shan Huang, Jian-Kui Zhang, Ting-Guo Kang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o470. Published online 2008 January 18. doi: 10.1107/S1600536808001104
PMCID:
PMC2960241
Yi Nie
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o471. Published online 2008 January 18. doi: 10.1107/S160053680800130X
PMCID:
PMC2960467
Xiao Tao, Lin Yuan, Xiao-Qing Zhang, Jin-Tang Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o472. Published online 2008 January 18. doi: 10.1107/S1600536808001268
PMCID:
PMC2960386
Yifeng Wang, Shuai Zhang, Aibao Xia, Shuping Luo, Danqian Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o473. Published online 2008 January 18. doi: 10.1107/S1600536808001128
PMCID:
PMC2960442
Ying Li, Yong-Qiang Ma, Zi-Ning Cui, Xin-Ling Yang, Yun Ling
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o474. Published online 2008 January 18. doi: 10.1107/S1600536808001359
PMCID:
PMC2960319
Nezha Rejouani, Aziz Auhmani, My Youssef Ait Itto, Ahmed Benharref, Jean-Claude Daran
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o475. Published online 2008 January 18. doi: 10.1107/S1600536808001086
PMCID:
PMC2960367
Uzma Yunus, Mohammad Kalim Tahir, Moazzam Hussain Bhatti, Naveeda Yousaf, Madeleine Helliwell
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o476–o477. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001189
PMCID:
PMC2960251
Yan Zang, Xiu-Mei Wu, Zhan-Ying Zheng, Hai-Bin Song, Qing-Xiang Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o478. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536807061259
PMCID:
PMC2960327
Haji Akber Aisa, Jian-Ping Yong, Qiao-Ying Lv, Tao Wu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o479. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001402
PMCID:
PMC2960231
Nicoline Cloete, Hendrik G. Visser, Andreas Roodt, Jontho T. Dixon, Kevin Blann
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o480. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001839
PMCID:
PMC2960458
Jerry P. Jasinski, Ray J. Butcher, B. Narayana, K. Sunil, H. S. Yathirajan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o481–o482. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808000561
PMCID:
PMC2960448
Rafael Tamazyan, Armen Ayvazyan, Vahan Martirosyan, Kristine Avagyan, Ashot Martirosyan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o483. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001384
PMCID:
PMC2960353
Irena Bylińska, Artur Sikorski, Wiesław Wiczk
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o484–o485. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001542
PMCID:
PMC2960210
Hong Dae Choi, Pil Ja Seo, Byeng Wha Son, Uk Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o486. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001797
PMCID:
PMC2960312
Li Wang, Wei You, Wei Huang, Jue-Chao Jiang, Cheng Yao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o487. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001669
PMCID:
PMC2960177
S. Sundaramoorthy, D. Gayathri, D. Velmurugan, M. Poornachandran, K. Ravikumar
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o488. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536807068705
PMCID:
PMC2960420
Yi Zheng, Zhu-Ping Xiao, Kai-Rui Wang, Hai-Liang Zhu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o489. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S160053680800175X
PMCID:
PMC2960401
Shu-Qiang Yu, Bin-Bin Hu, Ping Lu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o490. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001517
PMCID:
PMC2960402
Zhong-Shu Li, Xiu-Bing Li, Bai-Wang Sun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o491. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001505
PMCID:
PMC2960291
Rui-Xue Deng, Wei-Yi Zhou, Xiao-Juan Deng, Liang-Dong Sun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o492. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001578
PMCID:
PMC2960328
Yoshiyuki Mizuhata, Norihiro Tokitoh
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o493. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001657
PMCID:
PMC2960190
D. Gayathri, D. Velmurugan, S. Umamatheswari, S. Kabilan, K. Ravikumar
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o494–o495. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001025
PMCID:
PMC2960219
Alexander M. Kirillov, Piotr Smoleński, M. Fátima C. Guedes da Silva, Armando J. L. Pombeiro
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o496–o497. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001426
PMCID:
PMC2960408
Ji-Kui Wang, Hai-Bo Wang, Cong-Ren Wu, Jin-Tang Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o498. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001785
PMCID:
PMC2960158
Ren-Gao Zhao, Jie Lu, Ji-Kun Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o499. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001888
PMCID:
PMC2960214
Masoud Faroughi, Paul Jensen, Andrew C. Try
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o500. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808001918
PMCID:
PMC2960187
D. Gayathri, D. Velmurugan, G. Shanthi, P. T. Perumal, K. Ravikumar
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o501–o502. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808002146
PMCID:
PMC2960428
Graeme J. Gainsford, M. Delower H. Bhuiyan, Andrew J. Kay, Anthony L. Spek
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o503. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536808000548
PMCID:
PMC2960376
Simona Margutti, Dieter Schollmeyer, Stefan Laufer
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o504. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536807066500
PMCID:
PMC2960186
Ya-Nan Guo, Chun-Hua Ge, Xiang-Dong Zhang, Xiao-Yan Zhang, Qi-Tao Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o505. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536807061740
PMCID:
PMC2960403
Chunhua Ge, Ya’nan Guo, Xiangdong Zhang, Xiaoyan Zhang, Qitao Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o506. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536807057157
PMCID:
PMC2960409
Yi Jin, Jian-Nan Guo, Kan Lin, Guo Tang, Yu-Fen Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o507. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536807066469
PMCID:
PMC2960412
Huan-Mei Guo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o508. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536807067669
PMCID:
PMC2960423
Ghali Alhouari, Abdelali Kerbal, Najib Ben Larbi, Brahim Bennani, Taibi Ben Hadda, Helen Stoeckli-Evans
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o509–o510. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536807066470
PMCID:
PMC2960307
Ghali Alhouari, Abdelali Kerbal, Najib Ben Larbi, Taibi Ben Hadda, Maria Daoudi, Helen Stoeckli-Evans
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o511. Published online 2008 January 23. doi: 10.1107/S1600536807066640
PMCID:
PMC2960216
Li Zhang, Peng-Wei Zhang, Xiao-Hui Wang, Li Chen, Qu-Fei Shen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o512. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S1600536808002158
PMCID:
PMC2960453
Hiram Pérez, Yvonne Mascarenhas, Osvaldo Estévez-Hernández, Sauli Santos Jr, Julio Duque
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o513. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S1600536807068687
PMCID:
PMC2960311
Yi Nie
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o514. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S1600536808002250
PMCID:
PMC2960470
S. Sundaramoorthy, D. Gayathri, D. Velmurugan, K. Ravikumar, M. Poornachandran
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o515. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S1600536808002134
PMCID:
PMC2960171
Zhenyu Zhao, Yunhui Zhang, Xinghua Jin, Xinjian Yang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o516. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S1600536808002055
PMCID:
PMC2960447
Min Li, Shou-Zhi Pu, Cong-Bin Fan, Zhang-Gao Le
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o517. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S160053680800202X
PMCID:
PMC2960348
Li-Ping Zhang, Lin-Juan Wei, Ming-Qing Chen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o518. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S1600536807068444
PMCID:
PMC2960160
Ghodsi Mohammadi Ziarani, Alireza Abbasi, Alireza Badiei, Mahboubeh Haddadpour, Ali Abdi Jahangir
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o519. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S1600536808002183
PMCID:
PMC2960184
D. Gayathri, D. Velmurugan, R. Ranjith Kumar, S. Perumal, K. Ravikumar
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o520. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S1600536808002286
PMCID:
PMC2960166
Aamer Saeed, Shahid Hussain, Michael Bolte
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o521. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S1600536808002298
PMCID:
PMC2960181
Hapipah M. Ali, Juahir Yusnita, Mohd. Razali Rizal, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o522. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S1600536808002225
PMCID:
PMC2960431
Hao-Yuan Li, Bo-Nian Liu, Shi-Gui Tang, Ye-Ming Xu, Cheng Guo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o523. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S1600536807068304
PMCID:
PMC2960261
Hong-Shun Sun, Ye-Ming Xu, Wei He, Shi-Gui Tang, Cheng Guo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o524. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S1600536807068316
PMCID:
PMC2960296
Matthew R. Wood, Thomas A. Brettell, Hugh W. Thompson, Roger A. Lalancette
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o525. Published online 2008 January 30. doi: 10.1107/S1600536808002535
PMCID:
PMC2960340
Hamed Khemiri, Samah Akriche, Mohamed Rzaigui
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o526. Published online 2008 January 30. doi: 10.1107/S1600536808001700
PMCID:
PMC2960226
Jia Pan, Li Yang, Zhi-Hua Mao, Ling-Ling Weng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o527. Published online 2008 January 30. doi: 10.1107/S1600536808002547
PMCID:
PMC2960450
Orhan Büyükgüngör, Arzu Özek, Senem Karahan, Elif Subaşı
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o528. Published online 2008 January 30. doi: 10.1107/S1600536808002705
PMCID:
PMC2960351
Iván Brito, Jorge Bórquez, Luis Alberto Loyola, Matías López-Rodríguez
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o529. Published online 2008 January 30. doi: 10.1107/S1600536808002729
PMCID:
PMC2960399
David J. Fox, Daniel Sejer Pedersen, Stuart Warren
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o530. Published online 2008 January 30. doi: 10.1107/S1600536808002651
PMCID:
PMC2960464
Xi-Shi Tai, Yi-Min Feng, Hua-Xiang Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o531. Published online 2008 January 30. doi: 10.1107/S1600536808002638
PMCID:
PMC2960414
Matthew I. J. Polson, Peter J. Steel
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o532. Published online 2008 January 30. doi: 10.1107/S1600536808002420
PMCID:
PMC2960332
Yu-Hao Li, Rui Liu, Xiang-Ning Zhang, Hong-Jun Zhu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o533. Published online 2008 January 30. doi: 10.1107/S1600536808002468
PMCID:
PMC2960255
Lan-Cui Zhang, Na Li, Xiao-Hui Li, Cui-Ying Huang, Guang-Hua Zhou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o534. Published online 2008 January 30. doi: 10.1107/S160053680800264X
PMCID:
PMC2960360
Guo-ping Zeng, Qing Li, Yang-gen Hu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o535. Published online 2008 January 30. doi: 10.1107/S1600536808002845
PMCID:
PMC2960238
Hai-Lian Liu, Zhi-Qiang Du
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o536. Published online 2008 January 30. doi: 10.1107/S1600536808002560
PMCID:
PMC2960445
Zhi Yan Hu, Hui Zheng, Dan Qian Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o537. Published online 2008 January 30. doi: 10.1107/S1600536808002389
PMCID:
PMC2960274
Christophe M. L. Vande Velde, Delphine Didier, Frank Blockhuys, Sergey Sergeyev
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o538. Published online 2008 January 30. doi: 10.1107/S1600536808002602
PMCID:
PMC2960364
Özlem Deveci, Şamil Işık, Ferda Erşahin, Erbil Ağar
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o539. Published online 2008 January 30. doi: 10.1107/S1600536808000780
PMCID:
PMC2960362
B. Thimme Gowda, Miroslav Tokarčík, Jozef Kožíšek, B. P. Sowmya, Hartmut Fuess
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o540. Published online 2008 January 30. doi: 10.1107/S160053680800305X
PMCID:
PMC2960174
B. Thimme Gowda, Sabine Foro, B. P. Sowmya, Hartmut Fuess
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o541. Published online 2008 January 30. doi: 10.1107/S1600536808003103
PMCID:
PMC2960197
G. Chakkaravarthi, V. Dhayalan, A. K. Mohanakrishnan, V. Manivannan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): o542. Published online 2008 January 30. doi: 10.1107/S1600536808003024
PMCID:
PMC2960400

Addenda and Errata

Shouwen Jin, Daqi Wang, Xinjun Gao, Xianhong Wen, Jianzhong Zhou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): e13. Published online 2008 January 25. doi: 10.1107/S1600536808002122
PMCID:
PMC2960451
Yohei Sato, Kazuya Uta, Jin Mizuguchi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2008 February 1; 64(Pt 2): e14. Published online 2008 January 30. doi: 10.1107/S1600536808002869
PMCID:
PMC2960462

Articles from Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online are provided here courtesy of International Union of Crystallography