PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of actaeInternational Union of Crystallographysearchopen accessarticle submissionjournal home pagethis issue
 
Volume 64(Pt 12);  December 1, 2008
Inorganic Papers
Mabrouk Khelifi, Ridha Zouari, Abdelhamid Ben Salah
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): i80. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035435
PMCID:
PMC2960101
Ya-Feng Li, Li Jin, Dan-Ping Li, Long Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): i81. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036295
PMCID:
PMC2960005
Zhi-Sheng Lin, Ya-Xi Huang, Yurii Prots, Jing-Tai Zhao, Rüdiger Kniep
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): i82–i83. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037884
PMCID:
PMC2959984
Kosta Panagiotidis, Robert Glaum
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): i84. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038518
PMCID:
PMC2959806
Karla Fejfarová, Rachid Essehli, Brahim El Bali, Michal Dušek
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): i85–i86. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039664
PMCID:
PMC2960031
Metal-Organic Papers
Fang-Fang Dang, Xin-Wei Wang, Yuan-Zhen Zhou, Guo-Ping Han, Qing-Cui Yang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1486. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808034144
PMCID:
PMC2960051
Shun-Li Li, Ke Tan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1487. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035022
PMCID:
PMC2960135
Jun Zhao, Dong-Sheng Li, Wen-Wen Dong, Dan-Jun Wang, Li Guo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1488–m1489. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808034983
PMCID:
PMC2960086
Lu Lu, Jun Wang, Bin Xie, Li-Ke Zou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1490–m1491. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035101
PMCID:
PMC2960066
Lujiang Hao, Chunhua Mu, Binbin Kong
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1492–m1493. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808026354
PMCID:
PMC2959831
Peter D. W. Boyd, J. D. Paauwe
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1494. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035228
PMCID:
PMC2959994
Hua-Qiong Li, Hui-Duo Xian, Jian-Feng Liu, Guo-Liang Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1495. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035368
PMCID:
PMC2959850
Wei Xu, Jian-Li Lin, Hong-Zhen Xie, Ming Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1496. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035320
PMCID:
PMC2960151
Amitabha Datta, Jui-Hsien Huang, Hon Man Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1497. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035289
PMCID:
PMC2959917
Lujiang Hao, Xia Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1498. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035174
PMCID:
PMC2960092
Lujiang Hao, Xia Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1499. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035162
PMCID:
PMC2959905
Lujiang Hao, Xia Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1500. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035150
PMCID:
PMC2959803
Xiao-Ling Li, Miao-Ling Huang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1501–m1502. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035484
PMCID:
PMC2960003
Li Quan, Handong Yin, Daqi Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1503. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808033783
PMCID:
PMC2959827
HongYing Xia, YueLong Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1504. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035253
PMCID:
PMC2959963
Liang Wang, Hongwei Zhang, Lin Yue, Zhaohui Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1505. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035514
PMCID:
PMC2960134
Jing Liu, Zhi-Quan Pan, Hong Zhou, Yi-Zhi Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1506. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035551
PMCID:
PMC2959967
Hongyu Chen, Ping Li, Lihua Dong, Xiaohui Zhu, Qi Fang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1507–m1508. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808033709
PMCID:
PMC2960028
Yousef Fazaeli, Mostafa M. Amini, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1509. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035460
PMCID:
PMC2960138
Hong-Kun Zhang, Yu-Hong Du, Tao Jiang, Bai-Yan Li, Guang-Feng Hou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1510. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035873
PMCID:
PMC2959900
Chia-Her Lin, Ting-Shen Kuo, Hung-Chun Tong, Chih-Yung Chen Hsu, Yih-Hsing Lo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1511–m1512. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036039
PMCID:
PMC2960095
Sung Yol Yun, Soon W. Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1513. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S160053680803585X
PMCID:
PMC2959902
Zhan-Xian Li, Ming-Ming Yu, Yu-Na Zhang, Liu-He Wei
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1514. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035897
PMCID:
PMC2959834
Anna Dołęga, Katarzyna Baranowska, Żaneta Jarząbek
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1515. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035642
PMCID:
PMC2959838
Fuqi Zhao, Ping Li, Xiaohui Zhu, Lihua Dong
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1516. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808033692
PMCID:
PMC2960064
Mei-Xiang Jiang, Yun-Long Feng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1517. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035903
PMCID:
PMC2960042
Hong Lin, Xiao-Hong Geng, Yun-Long Feng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1518. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035915
PMCID:
PMC2960001
Asako Igashira-Kamiyama, Takumi Konno
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1519–m1520. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036167
PMCID:
PMC2959897
Hai-Tao Xia, Yu-Fen Liu, Ying-Ying Zhang, Da-Qi Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1521. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036155
PMCID:
PMC2959846
Zhao-Lian Yu, Jiang-Liang Hu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1522. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036362
PMCID:
PMC2960010
Dong-Sheng Ma
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1523. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036441
PMCID:
PMC2959866
Gregory A. Farnum, Robert L. LaDuca
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1524. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036490
PMCID:
PMC2959823
Julio Zukerman-Schpector, Rafael C. Guadagnin, Hélio A. Stefani, Lorenzo do Canto Visentin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1525. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036428
PMCID:
PMC2959975
Cuiping Zhai, Feng-mei Yan, Pei-zheng Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1526–m1527. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036283
PMCID:
PMC2959880
Hu Zhou, Ying-Ying Chen, Wen-Yan Liu, Ai-Hua Yuan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1528. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036131
PMCID:
PMC2959912
Ruirui Yun, Wei Ying, Baoliang Qi, Xuyang Fan, Huilu Wu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1529. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036829
PMCID:
PMC2960054
Yip Foo Win, Siang Guan Teoh, Sie Tiong Ha, Reza Kia, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1530–m1531. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036337
PMCID:
PMC2959792
Su-Qing Wang, Fang-Fang Jian
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1532. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S160053680803626X
PMCID:
PMC2959841
Li-Hua Huang, Jie Wu, Fang-Fang Pan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1533. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036581
PMCID:
PMC2960109
Catharine Esterhuysen, I. B. Jacques Nel, Matthias W. Esterhuysen, Stephanie Cronje
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1534. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036465
PMCID:
PMC2960115
Chia-Her Lin, Yao-Ren Liang, Hung-Chun Tong, Yih Hsing Lo, Ting Shen Kuo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1535. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036702
PMCID:
PMC2960112
Anna Pavlová, Juraj Černák, Klaus Harms
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1536–m1537. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036672
PMCID:
PMC2960002
David J. Harding, Phimphaka Harding, Harry Adams
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1538. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036611
PMCID:
PMC2959989
Rong Xia, Hai-Jun Xu, Han Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1539. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S160053680803417X
PMCID:
PMC2959947
Qing Zhang, Min Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1540. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035241
PMCID:
PMC2959921
Hadi Kargar, Hoong-Kun Fun, Reza Kia
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1541–m1542. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036635
PMCID:
PMC2959884
Zhi-Qiang Chen, Wen-Zhi Zhang, Qun Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1543. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036787
PMCID:
PMC2960017
Seong Huh, Alan J. Lough
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1544–m1545. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037100
PMCID:
PMC2960072
Yuan Cao, Yulin Chen, Guosheng Cheng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1546. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036532
PMCID:
PMC2959934
Zhe An, Xian-Chun Niu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1547. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036866
PMCID:
PMC2959859
Grzegorz Romanowski, Michał Wera, Artur Sikorski
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1548–m1549. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S160053680803328X
PMCID:
PMC2959960
Yun-Sheng Ma, Tian-Xian Lu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1550–m1551. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037185
PMCID:
PMC2960075
Nyasha Kanganga, Kent R. Mann, Daron E. Janzen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1552. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036726
PMCID:
PMC2959936
Gan-Qing Zhao, Ling-Wei Xue, Cheng-Jun Hao, Li-Hua Chen, Hua-Tao Wu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1553. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037264
PMCID:
PMC2960032
Ming Li, Wuzu Ha, Liang Chang, Liangjie Yuan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1554–m1555. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037203
PMCID:
PMC2959933
Zhe An, Xian-Chun Niu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1556. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037288
PMCID:
PMC2959843
Toshiki Yamaguchi, Shigeyuki Masaoka, Ken Sakai
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1557–m1558. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036805
PMCID:
PMC2959872
Xia Feng, Yi-Hang Wen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1559–m1560. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S160053680803643X
PMCID:
PMC2959877
Sari M. Närhi, Raija Oilunkaniemi, Risto S. Laitinen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1561. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035927
PMCID:
PMC2959816
Qun Xu, Wen-Zhi Zhang, Zhi-Qiang Chen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1562. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037525
PMCID:
PMC2960000
Zhi-Gang Wen, Mao-Lian Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1563–m1564. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037331
PMCID:
PMC2959956
Nyasha Kanganga, Kent R. Mann, Daron E. Janzen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1565. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037616
PMCID:
PMC2959997
Hocine Akkari, Sofiane Bouacida, Patricia Bénard-Rocherullé, Hocine Merazig, Thierry Roisnel
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1566–m1567. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S160053680803674X
PMCID:
PMC2960018
Bradley T. Loughrey, Michael L. Williams, Sally-Ann Poulsen, Peter C. Healy
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1568. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037689
PMCID:
PMC2960125
Bin Liu, Bo-Lun Yang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1569–m1570. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037586
PMCID:
PMC2959999
Jin Hou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1571. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037902
PMCID:
PMC2959945
Yip Foo Win, Siang Guan Teoh, Sie Tiong Ha, Reza Kia, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1572–m1573. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037513
PMCID:
PMC2959824
Yan An, Xiao-Feng Li, Li-Hua Dong, Yan-Sheng Yin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1574–m1575. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036908
PMCID:
PMC2959876
Jun Zhao, Wen-Wen Dong, Dong-Sheng Li, Qiu-Fen He
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1576. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037756
PMCID:
PMC2959861
Jun Zhao, Wen-Wen Dong, Dong-Sheng Li, Xi-Jun Ke
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1577. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037744
PMCID:
PMC2959958
Masumi Itazaki, Masahiro Kamitani, Hiroshi Nakazawa
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1578. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037781
PMCID:
PMC2959867
Liang-Gui Wang, Ai-Hua Peng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1579. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037847
PMCID:
PMC2959996
Tania N. Hill, G. Steyl
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1580–m1581. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S160053680803780X
PMCID:
PMC2960118
Grant A. Broker, Edward R. T. Tiekink
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1582. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038257
PMCID:
PMC2959883
Khadijeh Kalateh, Ali Norouzi, Amin Ebadi, Roya Ahmadi, Vahid Amani
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1583–m1584. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038129
PMCID:
PMC2960074
Jan W. Bats, Angelino Doppiu, Andreas Rivas Nass, A. Stephen K. Hashmi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1585. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038294
PMCID:
PMC2959966
Wen Liu, Wei Xu, Jian-Li Lin, Hong-Zhen Xie
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1586. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038154
PMCID:
PMC2959986
Guang-Chuan Ou, Min Zhang, Xian-You Yuan, Yong-Qiang Dai
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1587. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S160053680803804X
PMCID:
PMC2960111
Guang-Chuan Ou, Min Zhang, Xian-You Yuan, Yong-Qiang Dai
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1588. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038051
PMCID:
PMC2960142
Chun-Wei Xin, Fu-Chen Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1589. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038063
PMCID:
PMC2960117
Yun-Yu Liu, Yu-Jiang Zhuo, Xing-Qi Li, Ji-Cheng Ma
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1590. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037999
PMCID:
PMC2960067
Cuiping Zhai, Fengmei Yan, Peizheng Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1591–m1592. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038117
PMCID:
PMC2959819
Hua-Qiong Li, Hui-Duo Xian, Jian-Feng Liu, Guo-Liang Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1593–m1594. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038099
PMCID:
PMC2959993
Miao-Ling Huang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1595–m1596. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038476
PMCID:
PMC2959990
Hong-Lan Cai, Bing Liu, Zhi-Dong Lin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1597. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037860
PMCID:
PMC2959818
Jasrotia Dinesh, Melanie Rademeyer, David G. Billing, Andreas Lemmerer
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1598. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038415
PMCID:
PMC2960147
Jennifer L. Hittle, Robert L. LaDuca
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1599. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038385
PMCID:
PMC2960131
Elena A. Buvaylo, Volodymyr N. Kokozay, Olga Yu. Vassilyeva, Brian W. Skelton
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1600. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037793
PMCID:
PMC2959949
Maxwell A. Braverman, Robert L. LaDuca
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1601. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038373
PMCID:
PMC2960139
Gregory A. Farnum, Robert L. LaDuca
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1602. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038348
PMCID:
PMC2959979
Gregory A. Farnum, Robert L. LaDuca
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1603. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S160053680803835X
PMCID:
PMC2960085
Ying Liu, Qingpeng He, Xianxi Zhang, Zechun Xue, Chunyan Lv
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1604. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038440
PMCID:
PMC2959951
Ying Liu, Qingpeng He, Xianxi Zhang, Zechun Xue, Chunyan Lv
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1605–m1606. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038178
PMCID:
PMC2960127
Ke-Fei Han, Hui-Yong Wu, Zhong-Ming Wang, Hong-You Guo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1607–m1608. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808028511
PMCID:
PMC2959964
Jian-Ling Yin, Yun-Long Feng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1609. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038245
PMCID:
PMC2959832
Marietjie Schutte, Hendrik G. Visser, Andreas Roodt
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1610–m1611. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038737
PMCID:
PMC2960052
Mariela A. Agotegaray, Oscar V. Quinzani, Ricardo Faccio, Cecilia Goyenola, Álvaro W. Mombrú
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1612–m1613. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038786
PMCID:
PMC2959860
Mostafa M. Amini, Taraneh Hajiashrafi, Ali Nemati Kharat, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1614. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038567
PMCID:
PMC2960123
Hamid Khaledi, Hapipah Mohd Ali, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1615. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038580
PMCID:
PMC2959798
Cao-Yuan Niu, Ai-Min Ning, Chao-Ling Feng, Yu-Li Dang, Chun-Hong Kou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1616–m1617. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038919
PMCID:
PMC2959870
Xin-Sheng Wan, Yu-Li Dang, Chun-Hong Kou, Zhan-Fang Zhou, Cao-Yuan Niu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1618–m1619. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038907
PMCID:
PMC2959965
Zhi-Fang Fan, Xin Xiao, Yun-Qian Zhang, Sai-Feng Xue, Zhu Tao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1620. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038932
PMCID:
PMC2959863
Bei Huang, Yamei Pei, Li Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1621. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037859
PMCID:
PMC2960083
Hua Yang, Yuting Chen, Dacheng Li, Daqi Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1622–m1623. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038439
PMCID:
PMC2960114
Hong-Ying Zhao, Lian-Qing Song, Jing-Wu Wang, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1624. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S160053680803907X
PMCID:
PMC2959802
Lian-Cai Du
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1625. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039032
PMCID:
PMC2959959
Reyes García-Zarracino, Marcela Rangel-Marrón, Hugo Tlahuext, Herbert Höpfl
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1626. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038889
PMCID:
PMC2960034
Shu Hua Zhang, Cheng Min Ge, Chao Feng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1627. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039512
PMCID:
PMC2960033
Muhammad Nadeem Arshad, M. Nawaz Tahir, Islam Ullah Khan, Muhammad Shafiq, Waseeq Ahmad Siddiqui
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1628. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039202
PMCID:
PMC2960107
Chun-Wei Xin, Fu-Chen Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1629. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039275
PMCID:
PMC2960059
Vincent O. Nyamori, Muhammad D. Bala
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1630. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039524
PMCID:
PMC2960122
Chao-Yan Zhang, Qian Gao, Yue Cui, Ya-Bo Xie
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1631–m1632. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039421
PMCID:
PMC2960038
Zhi-Qiang Wang, Chen Xu, Fei-Fei Cen, Ying-Fei Li, Bao-Ming Ji
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1633. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039597
PMCID:
PMC2960045
Xiangru Wen, Yongmin Liu, Zhengyi Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1634. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039561
PMCID:
PMC2960105
Paul Kennedy, Neferterneken Francis, David Rovnyak, Margaret E. Kastner
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1635. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039585
PMCID:
PMC2959985
Xilan Hu, Xingyou Xu, Daqi Wang, Xiaojiao Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1636. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038749
PMCID:
PMC2959799
Tobias Kerscher, Patrick Zeller, Peter Mayer, Peter Klüfers
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1637. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039640
PMCID:
PMC2959930
Hai Xie
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1638. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039822
PMCID:
PMC2959910
Jan W. Bats, Andreas Rivas Nass, Angelino Doppiu, Ralf Karch, A. Stephen K. Hashmi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): m1639. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S160053680803955X
PMCID:
PMC2959829
Organic Papers
Chen-Hui Hu, Jing Chen, Ji-Cai Quan, Jin-Tang Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2248. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035113
PMCID:
PMC2959795
Zhi-Qiang Shi, Ning-Ning Ji, Qin-Qin Ji
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2249. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808034892
PMCID:
PMC2960048
Hong Dae Choi, Pil Ja Seo, Byeng Wha Son, Uk Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2250. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S160053680803506X
PMCID:
PMC2959940
Guangzhe Li, Chris Salim, Hirofumi Hinode
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2251. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S160053680803331X
PMCID:
PMC2960149
Wen-Wen Dong, Dong-Sheng Li, Jun Zhao, Long Tang, Xiang-Yang Hou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2252. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808034971
PMCID:
PMC2959904
Jing Cheng, Guangxiu Ju, Jinfeng Dong
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2253. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808034855
PMCID:
PMC2960082
Zhang Dehua, Zhang Xiaoyan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2254. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808034818
PMCID:
PMC2959890
Xiu-Huan Zhan, Zi-Yun Wang, Xiao-Hong Tan, Zhi-Wei Tan, Xin-Jian Song
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2255. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035149
PMCID:
PMC2959837
Liang Xian
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2256. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035290
PMCID:
PMC2959839
Si-shun Kang, Hong-wei Wang, Min Zhang, Ran-zhe Lu, Hai-bo Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2257. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S160053680803554X
PMCID:
PMC2959892
Mark A. Rodriguez, Jessica L. Nichol, Thomas Zifer, Andrew L. Vance, Bryan M. Wong, François Léonard
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2258. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808034958
PMCID:
PMC2959833
Rodolfo Moreno-Fuquen, Lina Aguirre, Alan R. Kennedy
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2259. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035459
PMCID:
PMC2960097
Hong-Yan Ban, Cong-Ming Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2260. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035472
PMCID:
PMC2959874
Gabriel Navarrete-Vázquez, Hector Torres-Gómez, Sergio Hidalgo-Figueroa, Hugo Tlahuext
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2261. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035411
PMCID:
PMC2960050
Ling Yin, Jiong Jia, Gui-Long Zhao, Jian-Wu Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2262. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035393
PMCID:
PMC2959901
Chun-Hong Zhang, Zi-Cheng Li, Hang Song, Wen-Cai Huang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2263. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035502
PMCID:
PMC2960144
Gong-Chun Li, Li-Ye Wang, Ran Zhu, Feng-Ling Yang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2264. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035538
PMCID:
PMC2959844
K. Kanmani Raja, I. Mohammed Bilal, S. Thambidurai, G. Rajagopal, A. SubbiahPandi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2265. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035071
PMCID:
PMC2959941
Tariq Mahmood Babar, Ghulam Qadeer, Obaid-ur-Rahman Abid, Nasim Hassan Rama, Ales Ruzicka
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2266. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035575
PMCID:
PMC2959865
Muhammad Tahir Hussain, Tariq Mahmood Babar, Ghulam Qadeer, Nasim Hasan Rama, Ales Ruzicka
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2267. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S160053680803540X
PMCID:
PMC2960007
Davar M. Boghaei, Sahar Baniyaghoob, Mohammad Mahdi Najafpour, Vickie McKee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2268. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035666
PMCID:
PMC2959864
Ertan Şahin, Nurhan Kishali, Yunus Kara
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2269. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035563
PMCID:
PMC2959845
Andria D. Harris, Amy D. Baucom, Maria del Rosario I. Amado Sierra, Daniel S. Jones, Markus Etzkorn
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2270. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035423
PMCID:
PMC2959889
Yi-Li Tong, Li-Qin Guo, Hai-Jun Ma, Wei Chen, Hong-Jun Zhu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2271. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035137
PMCID:
PMC2959981
Jiu-Ming Li, Dong Liang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2272. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035009
PMCID:
PMC2959899
Hoong-Kun Fun, Hadi Kargar, Reza Kia
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2273. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035307
PMCID:
PMC2960008
Hoong-Kun Fun, Reza Kia, E. Deepak D’Silva, P. S. Patil, S. M. Dharmaprakash
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2274–o2275. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035617
PMCID:
PMC2959916
Hoong-Kun Fun, Samuel Robinson Jebas, E. Deepak D’Silva, P. S. Patil, S. M. Dharmaprakash
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2276. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035198
PMCID:
PMC2959953
Liang-Bin Hu, Jian Chen, Chang-Zhong Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2277. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035526
PMCID:
PMC2959804
Feng-Ke Yang, Wei Cheng, Yi-Ning Ding
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2278. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808034752
PMCID:
PMC2960137
Jian-Hua Qin, Xiao-Dong Li, Jian-Ge Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2279. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035496
PMCID:
PMC2960055
Yan Li, Teng-Fei Shao, Jian-Wu Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2280. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035095
PMCID:
PMC2959851
Liang Zhao, Qi-Fei Yu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2281. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035654
PMCID:
PMC2959887
Xiao-Qing Song
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2282. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035733
PMCID:
PMC2959813
Muhammad Nadeem Arshad, Islam Ullah Khan, Muhammad Zia-ur-Rehman
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2283–o2284. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035721
PMCID:
PMC2959830
Reza Kia, Hoong-Kun Fun, Hadi Kargar
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2285. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035745
PMCID:
PMC2959888
Hoong-Kun Fun, Adithya Adhikari, P. S. Patil, B. Kalluraya, Suchada Chantrapromma
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2286–o2287. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035939
PMCID:
PMC2959927
Hua Zuo, Zhu-Bo Li, Wen-Liang Dong, Li-Ying Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2288. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036052
PMCID:
PMC2959980
Yu-Xia Wang, Peng-Fei Cheng, Chao-Jie Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2289. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036003
PMCID:
PMC2960108
Yamna Baryala, Moussa Salem, El Mokhtar Essassi, Hans Reuter, Maher Izaaryene
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2290. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035782
PMCID:
PMC2959939
Mei Li, Xin Chen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2291. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036015
PMCID:
PMC2959811
Georgia Efthimiopoulos, Roger A. Lalancette, Hugh W. Thompson
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2292. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035691
PMCID:
PMC2959931
Jin Hou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2293. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S160053680803571X
PMCID:
PMC2959932
Juxian Wang, Mingliang Liu, Jue Cao, Yucheng Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2294. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036106
PMCID:
PMC2960090
Venkatesha R. Hathwar, K. Prabakaran, R. Subashini, P. Manivel, F. Nawaz Khan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2295. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S160053680803609X
PMCID:
PMC2959858
Mei-Yi Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2296. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S160053680803599X
PMCID:
PMC2959991
Chunlan Yuan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2297. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036179
PMCID:
PMC2960026
Hai-Lin Li, Hong-Wei Wang, Ran-Zhe Lu, Hai-Bo Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2298. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035848
PMCID:
PMC2959962
Dong-Sheng Ma
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2299. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035861
PMCID:
PMC2960022
Yun-Hua Xu, Can Wang, Fanqi Qu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2300. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036076
PMCID:
PMC2959873
Hoong-Kun Fun, Samuel Robinson Jebas, K. S. Girish, B. Kalluraya
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2301–o2302. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036088
PMCID:
PMC2959842
R. M.A. Pinto, M. Ramos Silva, A. Matos Beja, J. A. R. Salvador, J. A. Paixão
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2303. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S160053680803568X
PMCID:
PMC2959794
Jasmine P. Vennila, Helen P. Kavitha, D. John Thiruvadigal, V. Manivannan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2304. Published online Nov 8, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035824
PMCID:
PMC2959821
Kayed A. Abu-Safieh, Monther A. Khanfar, Klaus Eichele, Basem Fares Ali
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2305. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035964
PMCID:
PMC2959801
Lei Liu, Na Liu, Wei Xu, Dao-Ben Zhu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2306. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036143
PMCID:
PMC2959992
Yong-Hong Hu, Xiao-Lei Zhao, Wen-Ge Yang, Jin-Feng Yao, Xiu-Tao Lu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2307. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035812
PMCID:
PMC2959915
Liang Zhao, Qi-Fei Yu, Qiong Wu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2308. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035265
PMCID:
PMC2960076
Koji Kubono, Yuki Tsuno, Keita Tani, Kunihiko Yokoi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2309. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035769
PMCID:
PMC2959987
Zhi-An Li, Dao-Yong Chen, Li-Jian Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2310. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036246
PMCID:
PMC2959805
Zhen Yang, Congbin Fan, Min Li, Weijun Liu, Gang Liu, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2311. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036453
PMCID:
PMC2959974
S. S. Ilango, S. Ponnuswamy, P. Gayathri, A. Thiruvalluvar, R. J. Butcher
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2312. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036325
PMCID:
PMC2960012
Hoong-Kun Fun, Samuel Robinson Jebas, K. V. Sujith, B. Kalluraya
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2313–o2314. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036350
PMCID:
PMC2960079
S. Nirmala, R. Murugan, E. Theboral Sugi Kamala, L. Sudha, S. Sriman Narayanan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2315. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035988
PMCID:
PMC2960036
Amir Taheri, Sayed Mojtaba Moosavi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2316. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036209
PMCID:
PMC2959978
Mikhail V. Nikulin, Alexander Z. Voskoboynikov, Kyrill Yu. Suponitsky
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2317. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036210
PMCID:
PMC2959856
Jian Li, Zu-Pei Liang, Cui-Hua Lin, Xi-Shi Tai
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2318. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036398
PMCID:
PMC2959952
Jian Li, Zu-Pei Liang, Xi-Shi Tai
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2319. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036386
PMCID:
PMC2960011
Li-Min Li, Fang-Fang Jian
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2320. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036271
PMCID:
PMC2959976
Jian-Gang Wang, Li-Hua Huang, Fang-Fang Jian
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2321. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036568
PMCID:
PMC2960110
Aamer Saeed, Rasheed Ahmad Khera, Naeem Abbas, Jim Simpson, Roderick G. Stanley
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2322–o2323. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036313
PMCID:
PMC2960128
Zhu-Ping Xiao, He-Ying Xiao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2324. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036258
PMCID:
PMC2959998
Hong-Ling Wang, Xu-Hong Yang, Ming-Hu Wu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2325. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036623
PMCID:
PMC2959957
Chun-Yang Zheng, Dun-Jia Wang, Ling Fan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2326. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036659
PMCID:
PMC2959881
Deepak Shukla, Manju Rajeswaran, Wendy G. Ahearn, Dianne M. Meyer
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2327. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036738
PMCID:
PMC2960015
S. Ponnuswamy, V. Mohanraj, P. Gayathri, A. Thiruvalluvar, R. J. Butcher
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2328. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036830
PMCID:
PMC2959826
Andrés Vega, Oney Ramírez-Rodríguez, Maximiliano Martínez-Cifuentes, Andrés Ibañez, Ramiro Araya-Maturana
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2329. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808034065
PMCID:
PMC2959820
You-Liang Shen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2330. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036854
PMCID:
PMC2959968
Li-Min Yang, Liang Zhu, Yin-Yao Niu, Hong-Zhuan Chen, Yang Lu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2331. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035800
PMCID:
PMC2960129
P. Parthiban, V. Ramkumar, Min Sung Kim, Kwon Taek Lim, Yeon Tae Jeong
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2332. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036660
PMCID:
PMC2959950
Ching Kheng Quah, Samuel Robinson Jebas, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2333. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037112
PMCID:
PMC2960102
Yan Tian, Deliang Cui
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2334. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036878
PMCID:
PMC2960040
Hoong-Kun Fun, Hadi Kargar, Reza Kia
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2335. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037033
PMCID:
PMC2960098
Aamer Saeed, Amara Mumtaz, Hummera Rafique, Kazuma Gotoh, Hiroyuki Ishida
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2336. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036301
PMCID:
PMC2959913
Xin Huang, Mingfu Li, Xiangmei Lin, Hongjun Chen, Shuifang Zhu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2337. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808027141
PMCID:
PMC2960126
Hoong-Kun Fun, Samuel Robinson Jebas, K. V. Sujith, B. Kalluraya
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2338. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037008
PMCID:
PMC2960119
Min Feng, Ming Zhao, Jingze Zhang, Zaixin Yang, Hong Chen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2339. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035319
PMCID:
PMC2959988
V. V. Bon, A. V. Dudko, A. N. Kozachkova, V. I. Pekhnyo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2340. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037045
PMCID:
PMC2960039
Reza Kia, Hoong-Kun Fun, Hadi Kargar
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2341. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037069
PMCID:
PMC2959853
Hoong-Kun Fun, Hadi Kargar, Reza Kia
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2342. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037070
PMCID:
PMC2959807
Mohd Basyaruddin Abdul Rahman, Khairulazhar Jumbri, Kamaliah Sirat, Reza Kia, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2343. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036969
PMCID:
PMC2960025
V. V. Bon, A. V. Dudko, A. N. Kozachkova, V. I. Pekhnyo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2344. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037094
PMCID:
PMC2960100
Muhammad Hanif, Ghulam Qadeer, Nasim Hasan Rama, Ales Ruzicka
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2345–o2346. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037215
PMCID:
PMC2959946
Hai-Bin Zhu, Hai Wang, Jun-Feng Ji
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2347. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036799
PMCID:
PMC2959815
Eufrânio N. da Silva, Jr, Carlos A. De Simone, Marília O. F. Goulart, Carlos K. Z. Andrade, Raphael S. F. Silva, Antonio V. Pinto
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2348. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808034545
PMCID:
PMC2959894
Mei Li, Xin Chen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2349. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S160053680803688X
PMCID:
PMC2960019
Yong-Tao Wang, Lin Xia, Ai-Xi Hu, Gao Cao, Juan-Juan Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2350. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S160053680803715X
PMCID:
PMC2959929
Tian-Jia Hua, Feng-Mei Sun, Wen-Ju Liu, Yong-Nian Qu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2351. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808034430
PMCID:
PMC2959896
Xiao-Bao Chen, Feng-Mei Sun, Hai-Tao Gao, Jing Xu, Ai-Hua Zheng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2352. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037197
PMCID:
PMC2959854
Abdussalam Salhin, Norfarhah Abdul Razak, I. A. Rahman
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2353. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037148
PMCID:
PMC2960080
Francesca P. A. Fabbiani, Birger Dittrich
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2354–o2355. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037409
PMCID:
PMC2959848
Jose R. Sabino, Cecília M. A. Oliveira, Carlos A. M. Fraga, Eliezer J. Barreiro, Valéria de Oliveira, Ricardo Menegatti
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2356. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037240
PMCID:
PMC2959918
Siti Munirah Saharin, Hapipah Mohd Ali, Ward T. Robinson, A. A. Mahmood
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2357. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035757
PMCID:
PMC2960057
Christian Koch, Helmar Görls, Matthias Westerhausen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2358. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037021
PMCID:
PMC2959924
Christopher R. Sparrow, Edwin H. Walker, Jr, Frank R. Fronczek
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2359. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035277
PMCID:
PMC2959954
Ke Tan, Shun-Li Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2360. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036775
PMCID:
PMC2959796
Sarah F. Jenkinson, Daniel Best, Francis X. Wilson, George W. J. Fleet, David J. Watkin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2361. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036416
PMCID:
PMC2959937
Roberto Menzel, Angela Göbel, Helmar Görls, Wolfgang Imhof
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2362. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037380
PMCID:
PMC2959948
Hoong-Kun Fun, Samuel Robinson Jebas, Jyothi N. Rao, B. Kalluraya
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2363–o2364. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037161
PMCID:
PMC2959893
Bin Li, Yi-Qun Li, Yue-Peng Cai, Mei-Yun Zhou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2365. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037124
PMCID:
PMC2959942
Yao-Ren Liang, Hung-Chun Tong, Yih-Hsing Lo, Chia-Her Lin, Ting Shen Kuo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2366. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037379
PMCID:
PMC2960133
A. Thiruvalluvar, S. Balamurugan, R. J. Butcher, K. Pandiarajan, D. Devanathan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2367. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037355
PMCID:
PMC2959857
Yu-lin Yang, Rui-qing Fan, Wen-hui Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2368. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036842
PMCID:
PMC2959797
Wen-Chang Zhuang, Yong-Sheng Xie
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2369. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035599
PMCID:
PMC2960148
Li Liu, Fang-Fang Jian
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2370. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037276
PMCID:
PMC2959938
Zhu-Ping Xiao, He-Ying Xiao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2371. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036982
PMCID:
PMC2959944
Hai-Bin Gong, Jie Wang, Ying Liu, Lei Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2372. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036957
PMCID:
PMC2960089
Hai-Bin Gong, Jie Wang, Ying Liu, Lei Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2373. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037318
PMCID:
PMC2959995
Wu Chen, Yong-Ming Cui, Fei Pan, Dong-Sheng Xia, Qing-Fu Zeng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2374. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036945
PMCID:
PMC2960068
N. Anuradha, A. Thiruvalluvar, M. Mahalinga, R. J. Butcher
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2375. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037562
PMCID:
PMC2959961
Rui Liu, Yu-Feng Li, Wei Luo, Jin Chang, Hong-Jun Zhu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2376. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S160053680803701X
PMCID:
PMC2960060
Hoong-Kun Fun, Samuel Robinson Jebas, K. V. Sujith, B. Kalluraya
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2377. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036817
PMCID:
PMC2960058
Huibin Yang, Haibo Yu, Bin Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2378. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037604
PMCID:
PMC2959817
Lin-Hai Jing
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2379. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037422
PMCID:
PMC2960113
Muhammad Nadeem Arshad, M. Nawaz Tahir, Islam Ullah Khan, Ejaz Ahmad, Muhammad Shafiq
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2380. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037550
PMCID:
PMC2960029
Muhammad Zaheer, Zareen Akhter, Michael Bolte, Humaira M. Siddiqi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2381–o2382. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808036970
PMCID:
PMC2960009
Guo-Zhong Yang, Fu-An Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2383. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037549
PMCID:
PMC2960027
Hong Dae Choi, Pil Ja Seo, Byeng Wha Son, Uk Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2384. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037471
PMCID:
PMC2960084
P. Parthiban, V. Ramkumar, Min Sung Kim, Se Mo Son, Yeon Tae Jeong
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2385. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037501
PMCID:
PMC2959882
Ushati Das, Shardul B. Chheda, Suhas R. Pednekar, Narendra P Karambelkar, T. N. Guru Row
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2386. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037495
PMCID:
PMC2959923
Hongqi Li, T. V. Sreevidya, B. Narayana, B. K. Sarojini, H. S. Yathirajan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2387. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037446
PMCID:
PMC2960124
Reza Kia, Hoong-Kun Fun, Hadi Kargar
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2388. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037537
PMCID:
PMC2960069
Chin Sing Yeap, Hadi Kargar, Reza Kia, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2389–o2390. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037690
PMCID:
PMC2959808
Sajid Ali, Ghulam Qadeer, Nasim Hasan Rama, Wai-Yeung Wong
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2391. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037720
PMCID:
PMC2960146
Gang Lei, Lin-Hai Jing, Li Zhou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2392. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S160053680803777X
PMCID:
PMC2959943
Gang Lei, Lin-Hai Jing, Li Zhou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2393. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037811
PMCID:
PMC2960006
John F. Gallagher, Joyce McMahon, Frankie P. Anderson, Alan J. Lough
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2394. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038269
PMCID:
PMC2959868
Mark Daniel Bartholomä, Wayne Ouellette, Jon Zubieta
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2395. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037951
PMCID:
PMC2960049
Hassan Y. Elnagar, Mahmood Sabahi, Vince J. Gatto, Frank R. Fronczek
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2396. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037434
PMCID:
PMC2960047
Hong Dae Choi, Pil Ja Seo, Byeng Wha Son, Uk Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2397. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037768
PMCID:
PMC2959898
Jian-Hua Qin, Er-Jun Hao, Jian-Ge Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2398. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037835
PMCID:
PMC2960043
Jian-Ge Wang, Jian-Hua Qin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2399. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037823
PMCID:
PMC2959970
Rashid Saleem, Ghulam Shabir, Muhammad Hanif, Ghulam Qadeer, Wai-Yeung Wong
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2400. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038336
PMCID:
PMC2959891
Gang Lei, Lin-Hai Jing, Li Zhou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2401. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038038
PMCID:
PMC2959822
Xiao-Bao Chen, Feng-Mei Sun, Jing Xu, Zuan Ma, Ai-Hua Zheng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2402–o2403. Published online Nov 20, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037914
PMCID:
PMC2960093
Hong-Mei Wang, Li-Li Chen, Ting Hu, Xiao-Hua Zeng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2404. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S160053680803732X
PMCID:
PMC2960130
Ai-Rong Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2405. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038191
PMCID:
PMC2959800
Reza Kia, Hoong-Kun Fun, Hadi Kargar
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2406. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S160053680803818X
PMCID:
PMC2960053
Ping-Hsin Huang, Guan-Ji Chen, Yuh-Sheng Wen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2407. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038300
PMCID:
PMC2959935
Zhen-dong Zhao, Yu-min Wang, Yu-xiang Chen, Liang-wu Bi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2408. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038464
PMCID:
PMC2960056
Yu-Feng Li, Fang-Fang Jian
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2409. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037677
PMCID:
PMC2959840
Yu-Feng Li, Lin-Tong Wang, Fang-Fang Jian
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2410. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037665
PMCID:
PMC2959973
Nittala V. Ravindra, Gopal M. Panpalia, Jagarlapudi A. R. P. Sarma
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2411. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038026
PMCID:
PMC2960099
Lingqian Kong, Yan Qiao, Ji-Dong Zhang, Xiu-Ping Ju
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2412. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038270
PMCID:
PMC2960035
Wei Wang, Zheng Fang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2413. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038105
PMCID:
PMC2960141
Diderot Noungoue Tchamo, Lydia Brelot, Cyril Antheaume, Silvère Ngouela, Annelise Lobstein
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2414–o2415. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S160053680803794X
PMCID:
PMC2960081
Zu-Pei Liang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2416. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038166
PMCID:
PMC2960063
Yu-Lin Zhu, Min Xie, Jie Zheng, Changquan Deng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2417. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037653
PMCID:
PMC2960143
Jin-hui Yang, Yan-xue Chen, Shao-hui Wang, Jian-lei Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2418. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038488
PMCID:
PMC2960094
Jin-Chun Guo, Qing-Hao Liu, Jin-Ying Guo, Mei-Zhu Chen, Rui-Wang Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2419. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038403
PMCID:
PMC2959920
Yuriy Teslenko, Vasyl Matiychuk, Mykola Obushak, Vasyl Kinzhybalo, Katarzyna Ślepokura
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2420. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037872
PMCID:
PMC2959907
Zhi-gang Yin, Heng-yu Qian, He-ping Li, Jie Hu, Chun-xia Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2421. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038397
PMCID:
PMC2959885
Wen-ge Yang, Jin-feng Yao, Xiao-lei Zhao, Yong-hong Hu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2422. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037896
PMCID:
PMC2959871
Zhigang Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2423. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038798
PMCID:
PMC2959847
Reza Kia, Hoong-Kun Fun, Hadi Kargar
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2424. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038695
PMCID:
PMC2960077
Hao Xu, Ji-Cai Quan, Jian Xu, Jing Chen, Jin-Tang Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2425. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808028158
PMCID:
PMC2959852
Zhu-Bo Li, Xiao-Yan He, Yong-Sheng Xie, Guang-Cheng Qin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2426. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038555
PMCID:
PMC2959909
Agnieszka Łapczuk-Krygier, Katarzyna Baranowska, Jerzy Pikies
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2427. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037938
PMCID:
PMC2959955
Davar M. Boghaei, Mohammad Mahdi Najafpour, Vickie McKee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2428. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035940
PMCID:
PMC2960150
Liang-Bin Hu, Yu-Xiang Ma, Chang-Zhong Liu, Ji-Guo Yang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2429. Published online Nov 22, 2008. doi: 10.1107/S160053680803883X
PMCID:
PMC2959869
Hamid Khaledi, Hapipah Mohd Ali, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2430. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038579
PMCID:
PMC2960023
Hong Dae Choi, Pil Ja Seo, Byeng Wha Son, Uk Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2431. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038671
PMCID:
PMC2960088
S. Thenmozhi, A. SubbiahPandi, S. Ranjith, J. Arul Clement, A. K. MohanaKrishnan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2432. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038701
PMCID:
PMC2959828
S. Murugavel, P. S. Kannan, A. SubbiahPandi, T. Surendiran, S. Balasubramanian
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2433. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038713
PMCID:
PMC2960078
Hai Xie, Shuang-Ming Meng, Yue-Qin Fan, Yong Guo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2434. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038683
PMCID:
PMC2959906
Yan-Qin Yuan, Sheng-Rong Guo, Li-Jin Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2435. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S160053680803660X
PMCID:
PMC2960061
V. V. Bon, A. V. Dudko, A. N. Kozachkova, V. I. Pekhnyo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2436. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038968
PMCID:
PMC2959911
Wan Ainna Mardhiah Wan Saffiee, Azila Idris, Zaharah Aiyub, Zanariah Abdullah, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2437. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038658
PMCID:
PMC2959926
Wagee A. Yehye, Azhar Ariffin, Noorsaadah A. Rahman, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2438. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038634
PMCID:
PMC2959983
Zainudin Arifin, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2439. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038646
PMCID:
PMC2959886
Wan Ainna Mardhiah Wan Saffiee, Azila Idris, Zaharah Aiyub, Zanariah Abdullah, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2440. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S160053680803729X
PMCID:
PMC2960145
Zainal Abidin Fairuz, Zaharah Aiyub, Zanariah Abdullah, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2441. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037306
PMCID:
PMC2960016
Hamid Khaldei, Hapipah Mohd Ali, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2442. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038592
PMCID:
PMC2959810
Azila Idris, Wan Ainna Mardhiah Wan Saffiee, Zanariah Abdullah, Azahar Ariffin, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2443. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038610
PMCID:
PMC2960096
Wagee A. Yehye, Azhar Ariffin, Noorsaadah A. Rahman, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2444. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038622
PMCID:
PMC2959875
Hamid Khaledi, Hapipah Mohd Ali, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2445. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038609
PMCID:
PMC2959809
Koji Kubono, Yuki Tsuno, Keita Tani, Kunihiko Yokoi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2446. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038750
PMCID:
PMC2959908
Kang-Hui Yang, Xun Li, Jian-Zhi Gong, Hao Fang, Wen-Fang Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2447. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039056
PMCID:
PMC2960037
Hoong-Kun Fun, Samuel Robinson Jebas, Jyothi N. Rao, B. Kalluraya
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2448. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039093
PMCID:
PMC2960071
Xin Xiao, Yun-Qiang Zhang, Sai-Feng Xue, Qian-Jiang Zhu, Zhu Tao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2449. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038944
PMCID:
PMC2960070
Zhu-Jun Chen, Ke-Wei Lei
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2450. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037732
PMCID:
PMC2960104
Cai-Hong Zhan, Shu-Guang Zhang, Yun-Long Feng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2451. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037136
PMCID:
PMC2959972
Yong Zhang, Hong-Jun Zang, Bo-Wen Cheng, Jun Song
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2452. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S160053680803897X
PMCID:
PMC2959855
Iran Sheikhshoaie, Niaz Monadi, Alireza Abbasi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2453. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038877
PMCID:
PMC2959919
Xianqiang Huang, Feng Xin, Qiu-Lan Shi, Yong Wang, Guo-Dong Wei
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2454. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038993
PMCID:
PMC2959928
Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2455. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S160053680803866X
PMCID:
PMC2960041
Da-Gui Zheng, Zhu-Ping Xiao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2456. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039184
PMCID:
PMC2959879
Deborah K. Jordan, Jonathan A. Kitchen, Dylan Y. Hegh, Sally Brooker, Eng Wui Tan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2457. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039020
PMCID:
PMC2960014
Hongli Wang, Wenyuan Xu, Bin Zhang, Wenjing Xiao, Hong Wu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2458. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038890
PMCID:
PMC2960062
Yu-Min Wang, Zhen-Dong Zhao, Yu-Xiang Chen, Liang-Wu Bi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2459. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039044
PMCID:
PMC2959971
Gong-Chun Li, Feng-Ling Yang, Chang-Sheng Yao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2460. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037483
PMCID:
PMC2959878
Xu-Liang Jiang, Feng-Rong Li, Ren-Hua Zheng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2461. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037173
PMCID:
PMC2960020
Xiaopeng Shi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2462. Published online Nov 26, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039172
PMCID:
PMC2960106
Wajda Smirani, Olfa Amri, Mohamed Rzaigui
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2463. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039159
PMCID:
PMC2960140
Xueshu Li, Sean Parkin, Larry W. Robertson, Hans-Joachim Lehmler
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2464. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808038865
PMCID:
PMC2959825
Özden Özel Güven, Hakan Tahtacı, M. Nawaz Tahir, Tuncer Hökelek
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2465. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039196
PMCID:
PMC2959862
Mehmet Akkurt, Aliasghar Jarrahpour, Edris Ebrahimi, Mustafa Gençaslan, Orhan Büyükgüngör
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2466–o2467. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039305
PMCID:
PMC2960120
Guo-zhi Han, Lu-na Han, Ran-zhe Lu, Min Zhang, Hai-bo Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2468. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039354
PMCID:
PMC2959969
Feng-Ling Yang, Gong-Chun Li, Chang-Sheng Yao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2469. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S160053680803941X
PMCID:
PMC2960121
Shuqin Li, Huisheng Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2470. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039251
PMCID:
PMC2959836
Wu Chen, Yong-Ming Cui, Fei Pan, Dong-Sheng Xia, Qing-Fu Zeng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2471. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039263
PMCID:
PMC2959914
Iván Brito, Lászlo Szilágyi, Matías López-Rodríguez
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2472–o2473. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039494
PMCID:
PMC2959895
N. Anuradha, A. Thiruvalluvar, K. Pandiarajan, S. Chitra, R. J. Butcher
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2474–o2475. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039366
PMCID:
PMC2960013
Katalin Selmeczi, Bernard Henry, Emmanuel Wenger, Slimane Dahaoui
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2476. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035952
PMCID:
PMC2959922
Bing-Xiang Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2477. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039408
PMCID:
PMC2959849
Bing-Xiang Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2478. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039391
PMCID:
PMC2959977
Shan Liu, Jing-Ning Liu, Peng Jiang, Qing-Yan Chu, Hong-Jun Zhu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2479. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039445
PMCID:
PMC2959835
Jin-hua Liang, Su-lan Dong, Hui Cang, Jin-tang Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2480. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S160053680803746X
PMCID:
PMC2960103
Hamid Khaledi, Hapipah Mohd Ali, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2481. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039342
PMCID:
PMC2959793
Hamid Khaledi, Hapipah Mohd Ali, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2482. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039330
PMCID:
PMC2959791
Kai-Ge Shi, Guang Yang, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2483. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039688
PMCID:
PMC2960044
Lakhemici Kaboub, Jean-Marc Fabre, Jean-Pierre Legros
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2484–o2485. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039111
PMCID:
PMC2960116
Chang-Zheng Zheng, Chang-You Ji, Xiu-Li Chang, Li-Qin Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2486. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S160053680803969X
PMCID:
PMC2960004
Chang-Zheng Zheng, Chang-You Ji, Xiu-Li Chang, Li-qin Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2487. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039755
PMCID:
PMC2960030
Ushati Das, Shardul B. Chheda, Suhas R. Pednekar, Narendra P Karambelkar, T. N. Guru Row
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2488–o2489. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039548
PMCID:
PMC2960136
Angannan Nallasivam, Munirathinam Nethaji, Nagarajan Vembu, Buckle Jaswant, Nagarajan Sulochana
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2490–o2491. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S160053680803938X
PMCID:
PMC2959925
N. David Karis, Wendy A. Loughlin, Ian D. Jenkins, Peter C. Healy
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2492–o2493. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039810
PMCID:
PMC2959903
Norbani Abdullah, Kong Mun Lo, Hairul Anuar Tajuddin, Jia Ti Tee, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2494. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039858
PMCID:
PMC2960073
Jin-hua Liang, Dong Jin, Xiao-feng Gao, Jin-tang Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2495. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039639
PMCID:
PMC2959814
S. Natarajan, V. Sudhapriya, V. Vijayakumar, N. Shoba, J. Suresh, P. L. Nilantha Lakshman
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2496. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039135
PMCID:
PMC2960046
Ryosuke Mitsui, Kosuke Nakaema, Keiichi Noguchi, Noriyuki Yonezawa
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2497. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039603
PMCID:
PMC2959982
Wei Yang, Hua-ling Luo, Cong-ling Yang, Shu-fan Yin, Ying Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2498. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039706
PMCID:
PMC2960021
Xin-Hua Li, De-Cai Wang, Bo-Nian Liu, Wei Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2499. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039470
PMCID:
PMC3257070
Moritz M. Reichvilser, Tanja Ossiander, Peter Klüfers, Peter Mayer
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2500. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039652
PMCID:
PMC2960024
Richard Betz, Peter Klüfers, Peter Mayer
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2501. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039950
PMCID:
PMC2960132
Xu-Liang Jiang, Er-Fang Huang, Guo-Wu Rao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): o2502. Published online Nov 29, 2008. doi: 10.1107/S1600536808039767
PMCID:
PMC2960087
Addenda and Errata
Hoong-Kun Fun, Samuel Robinson Jebas, P. S. Patil, M. S. Karthikeyan, S. M. Dharmaprakash
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): e32. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035356
PMCID:
PMC2960065
Tuoping Hu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): e33. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808035836
PMCID:
PMC2959812
Chang-Sheng Gu, Xiao-Min Hao, Wen-Dong Song, Hai-Sheng Lin, De-Yun Ma
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. Dec 1, 2008; 64(Pt 12): e34. Published online Nov 13, 2008. doi: 10.1107/S1600536808037392
PMCID:
PMC2960091
Articles from Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online are provided here courtesy of
International Union of Crystallography