PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of bmcgenoBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Genomics
 

Volume 11(Suppl 3);  2010

Research

Jack Y Yang, Andrzej Niemierko, Ruzena Bajcsy, Dong Xu, Brian D Athey, Aidong Zhang, Okan K Ersoy, Guo-zheng Li, Mark Borodovsky, Joe C Zhang, Hamid R Arabnia, Youping Deng, A Keith Dunker, Yunlong Liu, Arif Ghafoor
BMC Genomics. 2010; 11(Suppl 3): I1. Published online 2010 December 1. doi: 10.1186/1471-2164-11-S3-I1
PMCID:
PMC2999338
Shunfu Xu, Chao Zhang, Yi Miao, Jianjiong Gao, Dong Xu
BMC Genomics. 2010; 11(Suppl 3): S1. Published online 2010 December 1. doi: 10.1186/1471-2164-11-S3-S1
PMCID:
PMC2999339
Liangjiang Wang, Caiyan Huang, Jack Y Yang
BMC Genomics. 2010; 11(Suppl 3): S2. Published online 2010 December 1. doi: 10.1186/1471-2164-11-S3-S2
PMCID:
PMC2999347
Preetam Ghosh, Samik Ghosh, Kalyan Basu, Sajal K Das, Chaoyang Zhang
BMC Genomics. 2010; 11(Suppl 3): S3. Published online 2010 December 1. doi: 10.1186/1471-2164-11-S3-S3
PMCID:
PMC2999348
Sudhir Chowbina, Youping Deng, Junmei Ai, Xiaogang Wu, Xin Guan, Mitchell S Wilbanks, Barbara Lynn Escalon, Sharon A Meyer, Edward J Perkins, Jake Y Chen
BMC Genomics. 2010; 11(Suppl 3): S4. Published online 2010 December 1. doi: 10.1186/1471-2164-11-S3-S4
PMCID:
PMC2999349
Jingchun Sun, Zhongming Zhao
BMC Genomics. 2010; 11(Suppl 3): S5. Published online 2010 December 1. doi: 10.1186/1471-2164-11-S3-S5
PMCID:
PMC2999350
Weijian Xuan, Manhong Dai, Josh Buckner, Barbara Mirel, Jean Song, Brian Athey, Stanley J Watson, Fan Meng
BMC Genomics. 2010; 11(Suppl 3): S6. Published online 2010 December 1. doi: 10.1186/1471-2164-11-S3-S6
PMCID:
PMC2999351
Yu-Shu Lo, Yung-Chiang Chen, Jinn-Moon Yang
BMC Genomics. 2010; 11(Suppl 3): S7. Published online 2010 December 1. doi: 10.1186/1471-2164-11-S3-S7
PMCID:
PMC2999352
Jianqiu Zhang, William Haskins
BMC Genomics. 2010; 11(Suppl 3): S8. Published online 2010 December 1. doi: 10.1186/1471-2164-11-S3-S8
PMCID:
PMC2999353
Yang Tang, Susan Lee, Marvin D Nelson, Jr, Simerly Richard, Rex A Moats
BMC Genomics. 2010; 11(Suppl 3): S9. Published online 2010 December 1. doi: 10.1186/1471-2164-11-S3-S9
PMCID:
PMC2999354
Jianxin Wang, Min Li, Youping Deng, Yi Pan
BMC Genomics. 2010; 11(Suppl 3): S10. Published online 2010 December 1. doi: 10.1186/1471-2164-11-S3-S10
PMCID:
PMC2999340
Jia Meng, Mingzhu Lu, Yidong Chen, Shou-Jiang Gao, Yufei Huang
BMC Genomics. 2010; 11(Suppl 3): S11. Published online 2010 December 1. doi: 10.1186/1471-2164-11-S3-S11
PMCID:
PMC2999341
Hui Liu, Dong Yue, Lin Zhang, Yidong Chen, Shou-Jiang Gao, Yufei Huang
BMC Genomics. 2010; 11(Suppl 3): S12. Published online 2010 December 1. doi: 10.1186/1471-2164-11-S3-S12
PMCID:
PMC2999342
Hong Cai, Jianying Gu, Yufeng Wang
BMC Genomics. 2010; 11(Suppl 3): S13. Published online 2010 December 1. doi: 10.1186/1471-2164-11-S3-S13
PMCID:
PMC2999343
Che-Lun Hung, Chihan Lee, Chun-Yuan Lin, Chih-Hung Chang, Yeh-Ching Chung, Chuan Yi Tang
BMC Genomics. 2010; 11(Suppl 3): S14. Published online 2010 December 1. doi: 10.1186/1471-2164-11-S3-S14
PMCID:
PMC2999344
Walker H Land, Dan Margolis, Ronald Gottlieb, Elizabeth A Krupinski, Jack Y Yang
BMC Genomics. 2010; 11(Suppl 3): S15. Published online 2010 December 1. doi: 10.1186/1471-2164-11-S3-S15
PMCID:
PMC2999345
Hua Dong, Hoicheong Siu, Li Luo, Xiangzhong Fang, Li Jin, Momiao Xiong
BMC Genomics. 2010; 11(Suppl 3): S16. Published online 2010 December 1. doi: 10.1186/1471-2164-11-S3-S16
PMCID:
PMC2999346

Articles from BMC Genomics are provided here courtesy of BioMed Central