PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of amjtrLink to Publisher's site
 
Volume 3(1);  2011
Review Articles
Kenneth A Iczkowski
Am J Transl Res. Jan 1, 2011; 3(1): 1–7. Published online Sep 12, 2010.
PMCID:
PMC2981422
Wei-Chao Huang, Yun-Ju Chen, Chung-Liang Chien, Haruo Kashima, Keh-chung Lin
Am J Transl Res. Jan 1, 2011; 3(1): 48–60. Published online Oct 3, 2010.
PMCID:
PMC2981425
Ronald E See, R Parrish Waters
Am J Transl Res. Jan 1, 2011; 3(1): 81–89. Published online Oct 22, 2010.
PMCID:
PMC2981428
Original Articles
Yan Lu, Pengyuan Liu, Weidong Wen, Clinton J Grubbs, Reid R Townsend, James P Malone, Ronald A Lubet, Ming You
Am J Transl Res. Jan 1, 2011; 3(1): 8–27. Published online Sep 20, 2010.
PMCID:
PMC2981423
Shadan Ali, Khaldoun Almhanna, Wei Chen, Philip A Philip, Fazlul H Sarkar
Am J Transl Res. Jan 1, 2011; 3(1): 28–47. Published online Sep 28, 2010.
PMCID:
PMC2981424
Jinwen Luo, Sijie Wu, Jian Liu, Yuquan Li, Huan Yang, Teayoun Kim, Olga Zhelyabovska, Guoliang Ding, Yiqun Zhou, Yifeng Yang, Qinglin Yang
Am J Transl Res. Jan 1, 2011; 3(1): 61–72. Published online Oct 1, 2010.
PMCID:
PMC2981426
J Scott Miners, Zoë van Helmond, Merryn Raiker, Seth Love, Patrick G Kehoe
Am J Transl Res. Jan 1, 2011; 3(1): 73–80. Published online Oct 15, 2010.
PMCID:
PMC2981427
Seema Sethi, Jill Macoska, Wei Chen, Fazlul H Sarkar
Am J Transl Res. Jan 1, 2011; 3(1): 90–99. Published online Oct 23, 2010.
PMCID:
PMC2981429
Ferdinando Mannello, Gaetana A Tonti, Patrizia Simone, Daniela Ligi, Virginia Medda
Am J Transl Res. Jan 1, 2011; 3(1): 100–113. Published online Oct 30, 2010.
PMCID:
PMC2981430
Yang Guo, Rachel Klein, Reed A Omary, Guang-Yu Yang, Andrew C Larson
Am J Transl Res. Jan 1, 2011; 3(1): 114–120. Published online Nov 1, 2010.
PMCID:
PMC2981431
Articles from American Journal of Translational Research are provided here courtesy of
e-Century Publishing Corporation