PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of ijbiosciSubmit a manuscriptAbout this journalbiolsci.orgInternational Journal of Biological Sciences
 

Volume 6(5);  2010

Review

Michael V. Dodson, Gary J. Hausman, LeLuo Guan, Min Du, Theodore P. Rasmussen, Sylvia P. Poulos, Priya Mir, Werner G. Bergen, Melinda E. Fernyhough, Douglas C. McFarland, Robert P. Rhoads, Beatrice Soret, James M. Reecy, Sandra G. Velleman, Zhihua Jiang
Int J Biol Sci. 2010; 6(5): 465–474. Published online 2010 August 31.
PMCID:
PMC2935669

Research Papers

R. Shyama Prasad Rao, Bernd Wollenweber
Int J Biol Sci. 2010; 6(5): 407–418. Published online 2010 July 21.
PMCID:
PMC2920574
Ling Zhang, Song Yang, Yu-Juan He, Hui-Yuan Shao, Li Wang, Hui Chen, Yu-Jie Gao, Feng-Xian Qing, Xian-Chun Chen, Liu-Yang Zhao, Shi Tan
Int J Biol Sci. 2010; 6(5): 419–427. Published online 2010 August 3.
PMCID:
PMC2920575
Yi-Hsuan Hsiao, Yan A. Su, Horng-Der Tsai, Jeffrey T. Mason, Ming-Chih Chou, Yan-gao Man
Int J Biol Sci. 2010; 6(5): 428–442. Published online 2010 August 8.
PMCID:
PMC2920576
Hui-Feng Zhu, Dong Wan, Yong Luo, Jia-Li Zhou, Li Chen, Xiao-Yu Xu
Int J Biol Sci. 2010; 6(5): 443–453. Published online 2010 August 20.
PMCID:
PMC2935667
Lin Wang, Xiaotian Chang, Guangying Yuan, Yan Zhao, Pengcheng Wang
Int J Biol Sci. 2010; 6(5): 454–464. Published online 2010 August 27.
PMCID:
PMC2935668
Scott A. Helms, Gohar Azhar, Chunlai Zuo, Sue A. Theus, Andrzej Bartke, Jeanne Y. Wei
Int J Biol Sci. 2010; 6(5): 475–490. Published online 2010 September 1.
PMCID:
PMC2935670
Jiao Yin, Zhao-Jun Wei, Ke-Bin Li, Ya-Zhong Cao, Wei Guo
Int J Biol Sci. 2010; 6(5): 491–498. Published online 2010 September 6.
PMCID:
PMC2935671
Usha Nekanti, Sumitava Dastidar, Parvathy Venugopal, Satish Totey, Malancha Ta
Int J Biol Sci. 2010; 6(5): 499–512. Published online 2010 September 9.
PMCID:
PMC2945278
Brian J. Kluk, Yebo Fu, Trina A. Formolo, Lei Zhang, Anne K. Hindle, Yan-gao Man, Robert S. Siegel, Patricia E. Berg, Chuxia Deng, Timothy A. McCaffrey, Sidney W. Fu
Int J Biol Sci. 2010; 6(5): 513–524. Published online 2010 September 10.
PMCID:
PMC2945279

Articles from International Journal of Biological Sciences are provided here courtesy of Ivyspring International Publisher