PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of wjgLink to Publisher's site
 

Volume 16(21);  2010 June 7

Editorials

William Nseir, Fares Nassar, Nimer Assy
World J Gastroenterol. 2010 June 7; 16(21): 2579–2588. Published online 2010 June 7. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2579
PMCID:
PMC2880768
Peter Laszlo Lakatos
World J Gastroenterol. 2010 June 7; 16(21): 2589–2590. Published online 2010 June 7. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2589
PMCID:
PMC2880769

Topic Highlight

Peter Laszlo Lakatos, Lajos S Kiss
World J Gastroenterol. 2010 June 7; 16(21): 2591–2599. Published online 2010 June 7. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2591
PMCID:
PMC2880770
Edouard Louis, Jacques Belaiche, Catherine Reenaers
World J Gastroenterol. 2010 June 7; 16(21): 2600–2603. Published online 2010 June 7. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2600
PMCID:
PMC2880771
Marla Cindy Dubinsky
World J Gastroenterol. 2010 June 7; 16(21): 2604–2608. Published online 2010 June 7. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2604
PMCID:
PMC2880772
Severine Vermeire, Gert Van Assche, Paul Rutgeerts
World J Gastroenterol. 2010 June 7; 16(21): 2609–2615. Published online 2010 June 7. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2609
PMCID:
PMC2880773
Franco Scaldaferri, Carmen Correale, Antonio Gasbarrini, Silvio Danese
World J Gastroenterol. 2010 June 7; 16(21): 2616–2625. Published online 2010 June 7. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2616
PMCID:
PMC2880774
Matthieu Allez, Marc Lémann
World J Gastroenterol. 2010 June 7; 16(21): 2626–2632. Published online 2010 June 7. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2626
PMCID:
PMC2880775

Review

Xiao Zhu, Wen-Guo Fan, Dong-Pei Li, Marie CM Lin, Hsiangfu Kung
World J Gastroenterol. 2010 June 7; 16(21): 2633–2637. Published online 2010 June 7. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2633
PMCID:
PMC2880776

Original Articles

Eduardo Vilar Gomez, Yadina Martinez Perez, Hector Vega Sanchez, Gretel Riveron Forment, Enrique Arus Soler, Luis Calzadilla Bertot, Ali Yasells Garcia, Maria del Rosario Abreu Vazquez, Licet Gonzalez Fabian
World J Gastroenterol. 2010 June 7; 16(21): 2638–2647. Published online 2010 June 7. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2638
PMCID:
PMC2880777
Kwong-Fai Wong, Jana Wo, David Ho, Ronnie T Poon, José M Casasnovas, John M Luk
World J Gastroenterol. 2010 June 7; 16(21): 2648–2656. Published online 2010 June 7. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2648
PMCID:
PMC2880778
Yu-Ping Wang, Ming-Liang Cheng, Bao-Fang Zhang, Mao Mu, Jun Wu
World J Gastroenterol. 2010 June 7; 16(21): 2657–2663. Published online 2010 June 7. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2657
PMCID:
PMC2880779

Brief Articles

Annalisa Passariello, Gianluca Terrin, Maria Elisabetta Baldassarre, Mario De Curtis, Roberto Paludetto, Roberto Berni Canani
World J Gastroenterol. 2010 June 7; 16(21): 2664–2668. Published online 2010 June 7. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2664
PMCID:
PMC2880780
Zhuan Liao, Rui Gao, Feng Li, Can Xu, Yi Zhou, Jin-Shan Wang, Zhao-Shen Li
World J Gastroenterol. 2010 June 7; 16(21): 2669–2676. Published online 2010 June 7. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2669
PMCID:
PMC2880781
Song-Hua Fang, Dan-Jun Dong, Fang-Hong Chen, Mei Jin, Bai-Shu Zhong
World J Gastroenterol. 2010 June 7; 16(21): 2677–2681. Published online 2010 June 7. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2677
PMCID:
PMC2880782
Yi Yang, Lu-Nan Yan, Ji-Chun Zhao, Yu-Kui Ma, Bin Huang, Bo Li, Tian-Fu Wen, Wen-Tao Wang, Ming-Qing Xu, Jia-Yin Yang
World J Gastroenterol. 2010 June 7; 16(21): 2682–2688. Published online 2010 June 7. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2682
PMCID:
PMC2880783

Case Reports

Ioannis Voulimeneas, Constantine Antonopoulos, Evangelos Alifierakis, Pavlos Ioannides
World J Gastroenterol. 2010 June 7; 16(21): 2689–2691. Published online 2010 June 7. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2689
PMCID:
PMC2880784
Shu-Mei Chang, Shih-Tang Yan, Chang-Kuo Wei, Chih-Wen Lin, Chih-En Tseng
World J Gastroenterol. 2010 June 7; 16(21): 2692–2697. Published online 2010 June 7. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2692
PMCID:
PMC2880785
Chia-Hsun Lu, Hsuan-Ying Huang, Han-Koo Chen, Jiin-Haur Chuang, Shu-Hang Ng, Sheung-Fat Ko
World J Gastroenterol. 2010 June 7; 16(21): 2698–2701. Published online 2010 June 7. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2698
PMCID:
PMC2880786
Xiao-Sun Liu, Qing Zhang, Jie Zhong, Kan-Kai Zhu, Yun-Chuan Mu, Ji-Ren Yu
World J Gastroenterol. 2010 June 7; 16(21): 2702–2704. Published online 2010 June 7. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2702
PMCID:
PMC2880787

Letters To The Editor

Arun Prasad
World J Gastroenterol. 2010 June 7; 16(21): 2705–2706. Published online 2010 June 7. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2705
PMCID:
PMC2880788

Articles from World Journal of Gastroenterology are provided here courtesy of Baishideng Publishing Group Inc