PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of bbiBioinformatics and Biology Insights
 

Volume 1;  2007

Original Research

Takatsugu Kan, Bogdan C. Paun, Yuriko Mori, Fumiaki Sato, Zhe Jin, James P. Hamilton, Tetsuo Ito, Yulan Cheng, Stefan David, Alexandru V. Olaru, Jian Yang, Rachana Agarwal, John M. Abraham, Stephen J. Meltzer
Bioinform Biol Insights. 2007; 1: 1–16. Published online 2009 November 24.
PMCID:
PMC2287164

Review

Zhi Qun Tang, Hong Huang Lin, Hai Lei Zhang, Lian Yi Han, Xin Chen, Yu Zong Chen
Bioinform Biol Insights. 2007; 1: 19–47. Published online 2009 November 24.
PMCID:
PMC2789692

Original Research

Chris Cheadle, Tonya Watkins, Jinshui Fan, Marc A. Williams, Steven Georas, John Hall, Antony Rosen, Kathleen C. Barnes
Bioinform Biol Insights. 2007; 1: 49–62. Published online 2009 November 24.
PMCID:
PMC2789691
Kenji Nakai, Mayu Oyanagi, Jiro Hitomi, Kuniaki Ogasawara, Takashi Inoue, Masakazu Kobayashi, Keiko Nakai, Akira suwabe, Wataru Habano, Toshiaki Baba, Hiroshi Yoshida, Akira Ogawa
Bioinform Biol Insights. 2007; 1: 63–69. Published online 2009 November 24.
PMCID:
PMC2789695

Tutorial

Paul C.D. Johnson, Daniel T. Haydon
Bioinform Biol Insights. 2007; 1: 71–75. Published online 2009 November 24.
PMCID:
PMC2789690

Original Research

Antoni Hermoso, Jordi Espadaler, E Enrique Querol, Francesc X. Aviles, Michael J.E. Sternberg, Baldomero Oliva, Narcis Fernandez-Fuentes
Bioinform Biol Insights. 2007; 1: 77–90. Published online 2009 November 24.
PMCID:
PMC2789696

Review

D. Stauffer
Bioinform Biol Insights. 2007; 1: 91–100. Published online 2009 November 24.
PMCID:
PMC2789689

Original Research

Derek Gatherer
Bioinform Biol Insights. 2007; 1: 101–126. Published online 2009 November 24.
PMCID:
PMC2789693
Florin M. Selaru, Suna Wang, Jing Yin, Karsten Schulmann, Yan Xu, Yuriko Mori, Alexandru V. Olaru, Fumiaki Sato, James P. Hamilton, John M. Abraham, Paul Schneider, Bruce D. Greenwald, Jan Brabender, Stephen J. Meltzer
Bioinform Biol Insights. 2007; 1: 127–136. Published online 2009 November 24.
PMCID:
PMC2323355
Wei-Sheng Wu, Bor-Sen Chen
Bioinform Biol Insights. 2007; 1: 137–145. Published online 2009 November 24.
PMCID:
PMC2789697

Articles from Bioinformatics and Biology Insights are provided here courtesy of SAGE Publications