PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of bmcbioiBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Bioinformatics
 

Volume 10(Suppl 1);  2009

Introduction

Michael Q Zhang, Michael S Waterman, Xuegong Zhang
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S1. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S1
PMCID:
PMC2648764

Research

Robert Warren, David Sankoff
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S2. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S2
PMCID:
PMC2648758
GX Yu
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S3. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S3
PMCID:
PMC2648741
Chin-Hsien Tai, James J Vincent, Changhoon Kim, Byungkook Lee
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S4. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S4
PMCID:
PMC2648757
Guan Ning Lin, Zhipeng Cai, Guohui Lin, Sounak Chakraborty, Dong Xu
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S5. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S5
PMCID:
PMC2648732
Krister M Swenson, Yokuki To, Jijun Tang, Bernard ME Moret
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S6. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S6
PMCID:
PMC2648783
Krister M Swenson, Bernard ME Moret
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S7. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S7
PMCID:
PMC2648787
Harris T Lin, J Gordon Burleigh, Oliver Eulenstein
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S8. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S8
PMCID:
PMC2648750
Martin Bader
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S9. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S9
PMCID:
PMC2648760
Dimitris Papamichail, Georgios Papamichail
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S10. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S10
PMCID:
PMC2648743
Feng Yue, Jian Shi, Jijun Tang
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S11. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S11
PMCID:
PMC2648791
Daniel H Huson, Daniel C Richter, Suparna Mitra, Alexander F Auch, Stephan C Schuster
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S12. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S12
PMCID:
PMC2648729
Chengpeng Bi
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S13. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S13
PMCID:
PMC2648755
Benjamin G Jackson, Patrick S Schnable, Srinivas Aluru
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S14. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S14
PMCID:
PMC2648799
Francis YL Chin, Henry CM Leung, Wei-Lin Li, Siu-Ming Yiu
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S15. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S15
PMCID:
PMC2648749
Mohammad Sajjad Hossain, Navid Azimi, Steven Skiena
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S16. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S16
PMCID:
PMC2648751
Wendi Wang, Peiheng Zhang, Xinchun Liu
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S17. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S17
PMCID:
PMC2648759
Hao Zheng, Xingyi Hang, Ji Zhu, Minping Qian, Wubin Qu, Chenggang Zhang, Minghua Deng
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S18. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S18
PMCID:
PMC2648792
Md Rafiul Hassan, M Maruf Hossain, James Bailey, Geoff Macintyre, Joshua WK Ho, Kotagiri Ramamohanarao
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S19. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S19
PMCID:
PMC2648737
Martin H van Vliet, Lodewyk FA Wessels, Marcel JT Reinders
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S20. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S20
PMCID:
PMC2648763
Yanni Zhu, Xiaotong Shen, Wei Pan
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S21. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S21
PMCID:
PMC2648796
Fan Yang, Hua-zhen Wang, Hong Mi, Cheng-de Lin, Wei-wen Cai
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S22. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S22
PMCID:
PMC2648734
Yinglei Lai, Sarah E Eckenrode, Jin-Xiong She
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S23. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S23
PMCID:
PMC2648727
Reija Autio, Sami Kilpinen, Matti Saarela, Olli Kallioniemi, Sampsa Hautaniemi, Jaakko Astola
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S24. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S24
PMCID:
PMC2648747
Chun-Chi Liu, Jianjun Hu, Mrinal Kalakrishnan, Haiyan Huang, Xianghong Jasmine Zhou
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S25. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S25
PMCID:
PMC2648756
Wensheng Zhang, Hong-Bin Fang, Jiuzhou Song
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S26. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S26
PMCID:
PMC2648765
Smitha Dharan, Achuthsankar S Nair
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S27. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S27
PMCID:
PMC2648745
Corinna Kolářik, Roman Klinger, Martin Hofmann-Apitius
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S28. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S28
PMCID:
PMC2648793
Quan Wang, Lin Wan, Dayong Li, Lihuang Zhu, Minping Qian, Minghua Deng
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S29. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S29
PMCID:
PMC2648788
Hong Sun, Tijl De Bie, Valerie Storms, Qiang Fu, Thomas Dhollander, Karen Lemmens, Annemieke Verstuyf, Bart De Moor, Kathleen Marchal
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S30. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S30
PMCID:
PMC2648767
Zhiming Dai, Xianhua Dai, Qian Xiang, Jihua Feng, Yangyang Deng, Jiang Wang, Caisheng He
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S31. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S31
PMCID:
PMC2648733
Brian J Parker, Jiayu Wen
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S32. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S32
PMCID:
PMC2648746
Chi Yu Chan, C Steven Carmack, Dang D Long, Anil Maliyekkel, Yu Shao, Igor B Roninson, Ye Ding
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S33. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S33
PMCID:
PMC2648742
Je-Gun Joung, Zhangjun Fei
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S34. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S34
PMCID:
PMC2648752
Sabah Kadri, Veronica Hinman, Panayiotis V Benos
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S35. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S35
PMCID:
PMC2648761
Dandan Song, Yang Yang, Bin Yu, Binglian Zheng, Zhidong Deng, Bao-Liang Lu, Xuemei Chen, Tao Jiang
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S36. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S36
PMCID:
PMC2648795
Fei Xia, Yong Dou, Xingming Zhou, Xuejun Yang, Jiaqing Xu, Yang Zhang
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S37. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S37
PMCID:
PMC2648794
Unyanee Poolsap, Yuki Kato, Tatsuya Akutsu
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S38. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S38
PMCID:
PMC2648744
Fenix WD Huang, Linda YM Li, Christian M Reidys
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S39. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S39
PMCID:
PMC2648775
Weitao Sun, Jing He
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S40. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S40
PMCID:
PMC2648730
Jhang-Wei Huang, Chwan-Chuen King, Jinn-Moon Yang
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S41. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S41
PMCID:
PMC2648776
Pengfei Han, Xiuzhen Zhang, Zhi-Ping Feng
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S42. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S42
PMCID:
PMC2648739
Thai Quang Tung, Doheon Lee
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S43. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S43
PMCID:
PMC2648781
Liling Zhao, Jihua Wang, Xianghua Dou, Zanxia Cao
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S44. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S44
PMCID:
PMC2648779
Jian Tian, Ningfeng Wu, Jun Guo, Yunliu Fan
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S45. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S45
PMCID:
PMC2648769
Yi Jia, Jun Huan, Vincent Buhr, Jintao Zhang, Leonidas N Carayannopoulos
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S46. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S46
PMCID:
PMC2648771
Qian Xu, Derek Hao Hu, Hong Xue, Weichuan Yu, Qiang Yang
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S47. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S47
PMCID:
PMC2648770
Krongsakda Phakthanakanok, Khanok Ratanakhanokchai, Khin Lay Kyu, Pornthep Sompornpisut, Aaron Watts, Surapong Pinitglang
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S48. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S48
PMCID:
PMC2648740
An-Min Zou, Fang-Xiang Wu, Jia-Rui Ding, Guy G Poirier
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S49. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S49
PMCID:
PMC2648784
Yan Fu, Wei Jia, Zhuang Lu, Haipeng Wang, Zuofei Yuan, Hao Chi, You Li, Liyun Xiu, Wenping Wang, Chao Liu, Leheng Wang, Ruixiang Sun, Wen Gao, Xiaohong Qian, Si-Min He
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S50. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S50
PMCID:
PMC2648780
Wouter Meuleman, Judith YMN Engwegen, Marie-Christine W Gast, Lodewyk FA Wessels, Marcel JT Reinders
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S51. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S51
PMCID:
PMC2648731
Taiji Suzuki, Masashi Sugiyama, Takafumi Kanamori, Jun Sese
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S52. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S52
PMCID:
PMC2648797
Hong-Hee Won, Inho Park, Eunjung Lee, Jong-Won Kim, Doheon Lee
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S53. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S53
PMCID:
PMC2648785
Dongxiao Zhu
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S54. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S54
PMCID:
PMC2648790
Hongning Wang, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S55. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S55
PMCID:
PMC2648772
Pei Hao, Siyuan Zheng, Jie Ping, Kang Tu, Christian Gieger, Rui Wang-Sattler, Yang Zhong, Yixue Li
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S56. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S56
PMCID:
PMC2648786
Jisu Kim, De-Shuang Huang, Kyungsook Han
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S57. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S57
PMCID:
PMC2648735
Yanping Xi, Yi-Ping Phoebe Chen, Ming Cao, Weirong Wang, Fei Wang
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S58. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S58
PMCID:
PMC2648798
Gunnar W Klau
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S59. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S59
PMCID:
PMC2648773
Kelvin X Zhang, BF Francis Ouellette
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S60. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S60
PMCID:
PMC2648738
Sebastian Böcker, Sebastian Briesemeister, Gunnar W Klau
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S61. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S61
PMCID:
PMC2648753
Zixiang Xu, Xiao Sun, Shihai Yu
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S62. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S62
PMCID:
PMC2648778
Jing Chen, Guangcheng Xi
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S63. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S63
PMCID:
PMC2648777
Tomasz Gambin, Krzysztof Walczak
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S64. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S64
PMCID:
PMC2648754
Rui Jiang, Wanwan Tang, Xuebing Wu, Wenhui Fu
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S65. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S65
PMCID:
PMC2648748
Jan Freudenberg, Mingyi Wang, Yaning Yang, Wentian Li
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S66. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S66
PMCID:
PMC2648766
Wentian Li, Annette Lee, Peter K Gregersen
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S67. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S67
PMCID:
PMC2648736
Wenhui Huang, Pengyuan Wang, Zhen Liu, Liqing Zhang
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S68. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S68
PMCID:
PMC2648782
Erdahl T Teber, Jason Y Liu, Sara Ballouz, Diane Fatkin, Merridee A Wouters
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S69. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S69
PMCID:
PMC2648789
Reija Autio, Matti Saarela, Anna-Kaarina Järvinen, Sampsa Hautaniemi, Jaakko Astola
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S70. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S70
PMCID:
PMC2648774
Jun Wang, Mao-zu Guo, Chun-yu Wang
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S71. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S71
PMCID:
PMC2648800
Laxmi Parida, Asif Javed, Marta Melé, Francesc Calafell, Jaume Bertranpetit, Genographic Consortium
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S72. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S72
PMCID:
PMC2648726
Chih Lee, Ali Abdool, Chun-Hsi Huang
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S73. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S73
PMCID:
PMC2648762
Søren Besenbacher, Christian NS Pedersen, Thomas Mailund
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S74. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S74
PMCID:
PMC2648728
Quan Long, Qingrun Zhang, Jurg Ott
BMC Bioinformatics. 2009; 10(Suppl 1): S75. Published online 2009 January 30. doi: 10.1186/1471-2105-10-S1-S75
PMCID:
PMC2648768

Articles from BMC Bioinformatics are provided here courtesy of BioMed Central