PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of amjtrLink to Publisher's site
 
Volume 1(3);  2009
Review Articles
Hira Lal Goel, Naved Alam, Isaac N.S. Johnson, Lucia R. Languino
Am J Transl Res. 2009; 1(3): 211–220. Published online Apr 20, 2009.
PMCID:
PMC2757165
Linnea M. Baudhuin
Am J Transl Res. 2009; 1(3): 221–234. Published online Mar 5, 2009.
PMCID:
PMC2776326
David Hatcher, Garrett Daniels, Iman Osman, Peng Lee
Am J Transl Res. 2009; 1(3): 235–248. Published online Apr 20, 2009.
PMCID:
PMC2776319
Juehua Gao, Jie Liao, Guang-Yu Yang
Am J Transl Res. 2009; 1(3): 312–325. Published online May 25, 2009.
PMCID:
PMC2776320
Original Articles
Sheng-Chieh Hsu, Stephanie A. Miller, Yan Wang, Mien-Chie Hung
Am J Transl Res. 2009; 1(3): 249–258. Published online Mar 8, 2009.
PMCID:
PMC2776325
Wu-Bo Li, Jie Zhu, Brit Hart, Baoquan Sui, Ke Weng, Shaojing Chang, Rebecca Geiger, Montserrat Torremorell, Alan Mileham, Christy Gladney, Martha A. Mellancamp, Limin Li, Abdul Yunus, Michael Goldblatt, Michael S. Kinch
Am J Transl Res. 2009; 1(3): 259–266. Published online Apr 12, 2009.
PMCID:
PMC2776324
Ranyia Matta, Xianxi Wang, Hui Ge, William Ray, Leif D. Nelin, Yusen Liu
Am J Transl Res. 2009; 1(3): 267–282. Published online Mar 5, 2009.
PMCID:
PMC2776323
Charles Guo, Guanyu Yang, Kyle Khun, Xiantian Kong, David Levy, Peng Lee, Jonathan Melamed
Am J Transl Res. 2009; 1(3): 283–290. Published online Feb 28, 2009.
PMCID:
PMC2776322
Susan C. Pitt, Ruth Davis, Muthusamy Kunnimalaiyaan, Herbert Chen
Am J Transl Res. 2009; 1(3): 291–299. Published online Feb 28, 2009.
PMCID:
PMC2776321
Jae Hyang Lim, Hyun-Jung Kim, Kensei Komatsu, Unhwan Ha, Yuxian Huang, Hirofumi Jono, Soo-Mi Kweon, Jiyun Lee, Xiangbin Xu, Gen-Sheng Zhang, Huahao Shen, Hirofumi Kai, Wenhong Zhang, Haidong Xu, Jian-Dong Li
Am J Transl Res. 2009; 1(3): 300–311. Published online May 8, 2009.
PMCID:
PMC2776328
Articles from American Journal of Translational Research are provided here courtesy of
e-Century Publishing Corporation