PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of bmcbioiBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Bioinformatics
 

Volume 9(Suppl 12);  2008

Introduction

Shoba Ranganathan, Wen-Lian Hsu, Ueng-Cheng Yang, Tin Wee Tan
BMC Bioinformatics. 2008; 9(Suppl 12): S1. Published online 2008 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-9-S12-S1
PMCID:
PMC2638166

Research

Darby Tien-Hao Chang, Chih-Ching Wang, Jian-Wei Chen
BMC Bioinformatics. 2008; 9(Suppl 12): S2. Published online 2008 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-9-S12-S2
PMCID:
PMC2638167
Wing-Sze Leung, Marie CM Lin, David W Cheung, SM Yiu
BMC Bioinformatics. 2008; 9(Suppl 12): S3. Published online 2008 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-9-S12-S3
PMCID:
PMC2638143
Yuchen Yang, Yu-Ping Wang, Kuo-Bin Li
BMC Bioinformatics. 2008; 9(Suppl 12): S4. Published online 2008 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-9-S12-S4
PMCID:
PMC2638144
Dang Hung Tran, Kenji Satou, Tu Bao Ho
BMC Bioinformatics. 2008; 9(Suppl 12): S5. Published online 2008 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-9-S12-S5
PMCID:
PMC2638145
Cheng-Wei Cheng, Emily Chia-Yu Su, Jenn-Kang Hwang, Ting-Yi Sung, Wen-Lian Hsu
BMC Bioinformatics. 2008; 9(Suppl 12): S6. Published online 2008 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-9-S12-S6
PMCID:
PMC2638146
Chung-Chin Lu, Wei-Hao Yuan, Te-Ming Chen
BMC Bioinformatics. 2008; 9(Suppl 12): S7. Published online 2008 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-9-S12-S7
PMCID:
PMC2638147
AKMA Baten, SK Halgamuge, BCH Chang
BMC Bioinformatics. 2008; 9(Suppl 12): S8. Published online 2008 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-9-S12-S8
PMCID:
PMC2638148
Chumpol Ngamphiw, Supasak Kulawonganunchai, Anunchai Assawamakin, Ekachai Jenwitheesuk, Sissades Tongsima
BMC Bioinformatics. 2008; 9(Suppl 12): S9. Published online 2008 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-9-S12-S9
PMCID:
PMC2638149
Chuan-Kun Liu, Yan-Hau Chen, Cheng-Yang Tang, Shu-Chuan Chang, Yi-Jung Lin, Ming-Fang Tsai, Yuan-Tsong Chen, Adam Yao
BMC Bioinformatics. 2008; 9(Suppl 12): S10. Published online 2008 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-9-S12-S10
PMCID:
PMC2638150
Sheng-An Lee, Cheng-hsiung Chan, Chi-Hung Tsai, Jin-Mei Lai, Feng-Sheng Wang, Cheng-Yan Kao, Chi-Ying F Huang
BMC Bioinformatics. 2008; 9(Suppl 12): S11. Published online 2008 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-9-S12-S11
PMCID:
PMC2638151
Darby Tien-Hao Chang, Hsuan-Yu Huang, Yu-Tang Syu, Chih-Peng Wu
BMC Bioinformatics. 2008; 9(Suppl 12): S12. Published online 2008 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-9-S12-S12
PMCID:
PMC2638152
Yong Seok Lee, Tae-Hyung Kim, Tae-Wook Kang, Won-Hyong Chung, Gwang-Sik Shin
BMC Bioinformatics. 2008; 9(Suppl 12): S13. Published online 2008 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-9-S12-S13
PMCID:
PMC2638153
Uthaman Gowthaman, Mannu Jayakanthan, Durai Sundar
BMC Bioinformatics. 2008; 9(Suppl 12): S14. Published online 2008 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-9-S12-S14
PMCID:
PMC2638154
Khar Heng Choo, Shoba Ranganathan
BMC Bioinformatics. 2008; 9(Suppl 12): S15. Published online 2008 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-9-S12-S15
PMCID:
PMC2638155
Yumi Mizuno, Igor V Kurochkin, Marlis Herberth, Yasushi Okazaki, Christian Schönbach
BMC Bioinformatics. 2008; 9(Suppl 12): S16. Published online 2008 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-9-S12-S16
PMCID:
PMC2638156
Wu Hsiung Wu, Feng Sheng Wang, Maw Shang Chang
BMC Bioinformatics. 2008; 9(Suppl 12): S17. Published online 2008 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-9-S12-S17
PMCID:
PMC2638157
Richard Tzong-Han Tsai, Hong-Jie Dai, Chi-Hsin Huang, Wen-Lian Hsu
BMC Bioinformatics. 2008; 9(Suppl 12): S18. Published online 2008 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-9-S12-S18
PMCID:
PMC2638158
Jin Ok Yang, Sohyun Hwang, Jeongsu Oh, Jong Bhak, Tae-Kwon Sohn
BMC Bioinformatics. 2008; 9(Suppl 12): S19. Published online 2008 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-9-S12-S19
PMCID:
PMC2638159
Xiaojing Wang, Di Wu, Siyuan Zheng, Jing Sun, Lin Tao, Yixue Li, Zhiwei Cao
BMC Bioinformatics. 2008; 9(Suppl 12): S20. Published online 2008 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-9-S12-S20
PMCID:
PMC2638160
Shen Jean Lim, Joo Chuan Tong, Fook Tim Chew, Martti T Tammi
BMC Bioinformatics. 2008; 9(Suppl 12): S21. Published online 2008 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-9-S12-S21
PMCID:
PMC2638161
Hong Huang Lin, Guang Lan Zhang, Songsak Tongchusak, Ellis L Reinherz, Vladimir Brusic
BMC Bioinformatics. 2008; 9(Suppl 12): S22. Published online 2008 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-9-S12-S22
PMCID:
PMC2638162
Pei-Chun Hsu, Ueng-Cheng Yang, Kuan-Hui Shih, Chih-Min Liu, Yu-Li Liu, Hai-Gwo Hwu
BMC Bioinformatics. 2008; 9(Suppl 12): S23. Published online 2008 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-9-S12-S23
PMCID:
PMC2638163
Jeongheui Lim, Jong Bhak, Hee-Mock Oh, Chang-Bae Kim, Yong-Ha Park, Woon Kee Paek
BMC Bioinformatics. 2008; 9(Suppl 12): S24. Published online 2008 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-9-S12-S24
PMCID:
PMC2638164
Jitendra Gaikwad, Varun Khanna, Subramanyam Vemulpad, Joanne Jamie, Jim Kohen, Shoba Ranganathan
BMC Bioinformatics. 2008; 9(Suppl 12): S25. Published online 2008 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-9-S12-S25
PMCID:
PMC2638165

Articles from BMC Bioinformatics are provided here courtesy of BioMed Central