PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of bmcbioiBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Bioinformatics
 

Volume 7(Suppl 4);  2006

Research

Wei Shi, Wanlei Zhou
BMC Bioinformatics. 2006; 7(Suppl 4): S2. Published online 2006 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-7-S4-S2
PMCID:
PMC1780112
Ling Qin, Yi Pan, Ling Chen, Yixin Chen
BMC Bioinformatics. 2006; 7(Suppl 4): S3. Published online 2006 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-7-S4-S3
PMCID:
PMC1780118
Yixin Chen, Andrew Wan, Wei Liu
BMC Bioinformatics. 2006; 7(Suppl 4): S4. Published online 2006 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-7-S4-S4
PMCID:
PMC1780122
Qiangfeng Zhang, Yuzhong Zhao, Guoliang Chen, Yun Xu
BMC Bioinformatics. 2006; 7(Suppl 4): S5. Published online 2006 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-7-S4-S5
PMCID:
PMC1780125
Xiuzhen Huang, Jing Lai, Steven F Jennings
BMC Bioinformatics. 2006; 7(Suppl 4): S6. Published online 2006 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-7-S4-S6
PMCID:
PMC1780128
Lily R Liang, Shiyong Lu, Xuena Wang, Yi Lu, Vinay Mandal, Dorrelyn Patacsil, Deepak Kumar
BMC Bioinformatics. 2006; 7(Suppl 4): S7. Published online 2006 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-7-S4-S7
PMCID:
PMC1780132
Kun Yang, Jianzhong Li, Hong Gao
BMC Bioinformatics. 2006; 7(Suppl 4): S8. Published online 2006 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-7-S4-S8
PMCID:
PMC1780111
Ying Wang, Wei Chen, Xu Li, Bing Cheng
BMC Bioinformatics. 2006; 7(Suppl 4): S9. Published online 2006 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-7-S4-S9
PMCID:
PMC1780117
Yonghui Chen, Kevin D Reilly, Alan P Sprague, Zhijie Guan
BMC Bioinformatics. 2006; 7(Suppl 4): S10. Published online 2006 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-7-S4-S10
PMCID:
PMC1780130
Zhong-Hui Duan, Brent Hughes, Lothar Reichel, Dianne M Perez, Ting Shi
BMC Bioinformatics. 2006; 7(Suppl 4): S11. Published online 2006 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-7-S4-S11
PMCID:
PMC1780109
Kang Ning, Hon Wai Leong
BMC Bioinformatics. 2006; 7(Suppl 4): S12. Published online 2006 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-7-S4-S12
PMCID:
PMC1780115
Fang-Xiang Wu, WJ Zhang, Anthony J Kusalik
BMC Bioinformatics. 2006; 7(Suppl 4): S13. Published online 2006 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-7-S4-S13
PMCID:
PMC1780120
Hang Chen, Fei Gu, Zhengge Huang
BMC Bioinformatics. 2006; 7(Suppl 4): S14. Published online 2006 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-7-S4-S14
PMCID:
PMC1780123
Chaoyang Zhang, Peng Li, Arun Rajendran, Youping Deng, Dequan Chen
BMC Bioinformatics. 2006; 7(Suppl 4): S15. Published online 2006 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-7-S4-S15
PMCID:
PMC1780126
Kuan Yang, Youping Deng, Chaoyang Zhang, Mohamed Elasri
BMC Bioinformatics. 2006; 7(Suppl 4): S16. Published online 2006 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-7-S4-S16
PMCID:
PMC1780129
Susmita Datta, Somnath Datta
BMC Bioinformatics. 2006; 7(Suppl 4): S17. Published online 2006 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-7-S4-S17
PMCID:
PMC1780133
Guoqing Lu, Liying Jiang, Resa MK Helikar, Thaine W Rowley, Luwen Zhang, Xianfeng Chen, Etsuko N Moriyama
BMC Bioinformatics. 2006; 7(Suppl 4): S18. Published online 2006 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-7-S4-S18
PMCID:
PMC1780113
Longde Yin, Chun-Hsi Huang, Jun Ni
BMC Bioinformatics. 2006; 7(Suppl 4): S19. Published online 2006 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-7-S4-S19
PMCID:
PMC1780119
Ryuzo Azuma, Tetsuji Kitagawa, Hiroshi Kobayashi, Akihiko Konagaya
BMC Bioinformatics. 2006; 7(Suppl 4): S20. Published online 2006 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-7-S4-S20
PMCID:
PMC1780110
Linyong Mao, W Jim Zheng
BMC Bioinformatics. 2006; 7(Suppl 4): S21. Published online 2006 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-7-S4-S21
PMCID:
PMC1780116
Edward J Perkins, Wenjun Bao, Xin Guan, Choo-Yaw Ang, Russell D Wolfinger, Tzu-Ming Chu, Sharon A Meyer, Laura S Inouye
BMC Bioinformatics. 2006; 7(Suppl 4): S22. Published online 2006 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-7-S4-S22
PMCID:
PMC1780121
Xiao-Li Li, Yin-Chet Tan, See-Kiong Ng
BMC Bioinformatics. 2006; 7(Suppl 4): S23. Published online 2006 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-7-S4-S23
PMCID:
PMC1780124
Ling Qin, Yixin Chen, Yi Pan, Ling Chen
BMC Bioinformatics. 2006; 7(Suppl 4): S24. Published online 2006 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-7-S4-S24
PMCID:
PMC1780127
Mehdi Pirooznia, Youping Deng
BMC Bioinformatics. 2006; 7(Suppl 4): S25. Published online 2006 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-7-S4-S25
PMCID:
PMC1780131
Guoqing Lu, The V Nguyen, Yuannan Xia, Michael Fromm
BMC Bioinformatics. 2006; 7(Suppl 4): S26. Published online 2006 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-7-S4-S26
PMCID:
PMC1780108
Maria Stepanova, Feng Lin, Valerie C-L Lin
BMC Bioinformatics. 2006; 7(Suppl 4): S27. Published online 2006 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-7-S4-S27
PMCID:
PMC1780114

Review

Youping Deng, Jun Ni, Chaoyang Zhang
BMC Bioinformatics. 2006; 7(Suppl 4): S1. Published online 2006 December 12. doi: 10.1186/1471-2105-7-S4-S1
PMCID:
PMC1780134

Articles from BMC Bioinformatics are provided here courtesy of BioMed Central