PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of bioinformLink to Publisher's site
 
Volume 3(8);  2009
Hypothesis
Anamika Singh, CVS Sivaprasad
Bioinformation. 2009; 3(8): 321–325. Published online Apr 21, 2009.
PMCID:
PMC2720666
Jyoti Upadhyay, Krishna Misra
Bioinformation. 2009; 3(8): 326–331. Published online Apr 21, 2009.
PMCID:
PMC2720667
Oluwadayo Oluwadara, Francesco Chiappelli
Bioinformation. 2009; 3(8): 332–339. Published online Apr 21, 2009.
PMCID:
PMC2720668
Elias Daura-Oller, Maria Cabre, Miguel A Montero, Jose L Paternain, Antoni Romeu
Bioinformation. 2009; 3(8): 340–343. Published online Apr 21, 2009.
PMCID:
PMC2720671
Database
ChangKug Kim, SooJin Kwon, GangSeob Lee, HwanKi Lee, JiWeon Choi, YongHwan Kim, JangHo Hahn
Bioinformation. 2009; 3(8): 344–345. Published online Apr 21, 2009.
PMCID:
PMC2720674
Software
Xiaomin Ying, You Jung Kim, Yiqing Mao, Ming Liu, Yanyan Hou, Hua Li, Xiaolei Wang, Yalin Zhao, Dongsheng Zhao, Jignesh M Patel, Wuju Li
Bioinformation. 2009; 3(8): 346–348. Published online Apr 21, 2009.
PMCID:
PMC2720670
Tao Peng, Pufeng Du, Yanda Li
Bioinformation. 2009; 3(8): 349–351. Published online Apr 21, 2009.
PMCID:
PMC2720672
Renee S Arias, Linda L Ballard, Brian E Scheffler
Bioinformation. 2009; 3(8): 352–360. Published online Apr 21, 2009.
PMCID:
PMC2720665
Webserver
Daniel Banky, Rafael Ordog, Vince Grolmusz
Bioinformation. 2009; 3(8): 361–363. Published online Apr 24, 2009.
PMCID:
PMC2720673
Yuan Cao, Yalin Zhao, Lei Cha, Xiaomin Ying, Ligui Wang, Ningsheng Shao, Wuju Li
Bioinformation. 2009; 3(8): 364–366. Published online Apr 29, 2009.
PMCID:
PMC2720669
Articles from Bioinformation are provided here courtesy of
Biomedical Informatics Publishing Group