PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of bmcbioiBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Bioinformatics
 

Volume 13(Suppl 15);  2012

Introduction

Jonathan D Wren, Mikhail G Dozmorov, Dennis Burian, Rakesh Kaundal, Susan Bridges, Doris M Kupfer
BMC Bioinformatics. 2012; 13(Suppl 15): S1. Published online 2012 September 11. doi: 10.1186/1471-2105-13-S15-S1
PMCID:
PMC3439718

Proceedings

Hui Huang, Xiaogang Wu, Madhankumar Sonachalam, Sammed N Mandape, Ragini Pandey, Karl F MacDorman, Ping Wan, Jake Y Chen
BMC Bioinformatics. 2012; 13(Suppl 15): S2. Published online 2012 September 11. doi: 10.1186/1471-2105-13-S15-S2
PMCID:
PMC3439733
Gang Fu, Xiaofei Nan, Haining Liu, Ronak Y Patel, Pankaj R Daga, Yixin Chen, Dawn E Wilkins, Robert J Doerksen
BMC Bioinformatics. 2012; 13(Suppl 15): S3. Published online 2012 September 11. doi: 10.1186/1471-2105-13-S15-S3
PMCID:
PMC3439725
Joseph S Reddy, Ranjit Kumar, James M Watt, Mark L Lawrence, Shane C Burgess, Bindu Nanduri
BMC Bioinformatics. 2012; 13(Suppl 15): S4. Published online 2012 September 11. doi: 10.1186/1471-2105-13-S15-S4
PMCID:
PMC3439734
Andrey Ptitsyn, Leonid L Moroz
BMC Bioinformatics. 2012; 13(Suppl 15): S5. Published online 2012 September 11. doi: 10.1186/1471-2105-13-S15-S5
PMCID:
PMC3439731
Halil Bisgin, Zhichao Liu, Reagan Kelly, Hong Fang, Xiaowei Xu, Weida Tong
BMC Bioinformatics. 2012; 13(Suppl 15): S6. Published online 2012 September 11. doi: 10.1186/1471-2105-13-S15-S6
PMCID:
PMC3439728
Fan Zhang, Renee Drabier
BMC Bioinformatics. 2012; 13(Suppl 15): S7. Published online 2012 September 11. doi: 10.1186/1471-2105-13-S15-S7
PMCID:
PMC3439721
Yixiang Zhang, Sanmin Liu, Susie Y Dai, Joshua S Yuan
BMC Bioinformatics. 2012; 13(Suppl 15): S8. Published online 2012 September 11. doi: 10.1186/1471-2105-13-S15-S8
PMCID:
PMC3439724
Ruchi Verma, Ulrich Melcher
BMC Bioinformatics. 2012; 13(Suppl 15): S9. Published online 2012 September 11. doi: 10.1186/1471-2105-13-S15-S9
PMCID:
PMC3439722
Dongxia Yao, Qiang Wei, Wenying Xu, Ryan D Syrenne, Joshua S Yuan, Zhen Su
BMC Bioinformatics. 2012; 13(Suppl 15): S10. Published online 2012 September 11. doi: 10.1186/1471-2105-13-S15-S10
PMCID:
PMC3439729
Lifeng Zhang, Daniel Berleant, Yi Wang, Ling Li, Diane Cook, Eve Syrkin Wurtele
BMC Bioinformatics. 2012; 13(Suppl 15): S11. Published online 2012 September 11. doi: 10.1186/1471-2105-13-S15-S11
PMCID:
PMC3439726
Gaihua Zhang, Zhen Su
BMC Bioinformatics. 2012; 13(Suppl 15): S12. Published online 2012 September 11. doi: 10.1186/1471-2105-13-S15-S12
PMCID:
PMC3439719
Tibor Pechan, Steven R Gwaltney
BMC Bioinformatics. 2012; 13(Suppl 15): S13. Published online 2012 September 11. doi: 10.1186/1471-2105-13-S15-S13
PMCID:
PMC3439735
Zhifa Liu, Brandon Malone, Changhe Yuan
BMC Bioinformatics. 2012; 13(Suppl 15): S14. Published online 2012 September 11. doi: 10.1186/1471-2105-13-S15-S14
PMCID:
PMC3439716

Articles from BMC Bioinformatics are provided here courtesy of BioMed Central