PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of bmcsysbioBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Systems Biology
 

Volume 6(Suppl 1);  2012

Introduction

Yong Wang, Xiang-Sun Zhang, Luonan Chen
BMC Syst Biol. 2012; 6(Suppl 1): S1. Published online 2012 July 16. doi: 10.1186/1752-0509-6-S1-S1
PMCID:
PMC3403002

Research

Guanying Piao, Shigeru Saito, Yidan Sun, Zhi-Ping Liu, Yong Wang, Xiao Han, Jiarui Wu, Huarong Zhou, Luonan Chen, Katsuhisa Horimoto
BMC Syst Biol. 2012; 6(Suppl 1): S2. Published online 2012 July 16. doi: 10.1186/1752-0509-6-S1-S2
PMCID:
PMC3403593
Shu-Qiang Wang, Han-Xiong Li
BMC Syst Biol. 2012; 6(Suppl 1): S3. Published online 2012 July 16. doi: 10.1186/1752-0509-6-S1-S3
PMCID:
PMC3403574
Jing Zhao, Jie Chen, Ting-Hong Yang, Petter Holme
BMC Syst Biol. 2012; 6(Suppl 1): S4. Published online 2012 July 16. doi: 10.1186/1752-0509-6-S1-S4
PMCID:
PMC3403611
Ke-Jia Xu, Jiangning Song, Xing-Ming Zhao
BMC Syst Biol. 2012; 6(Suppl 1): S5. Published online 2012 July 16. doi: 10.1186/1752-0509-6-S1-S5
PMCID:
PMC3403482
Xiaoke Ma, Lin Gao
BMC Syst Biol. 2012; 6(Suppl 1): S6. Published online 2012 July 16. doi: 10.1186/1752-0509-6-S1-S6
PMCID:
PMC3403613
Chen Chen, Jun-Fei Zhao, Qiang Huang, Rui-Sheng Wang, Xiang-Sun Zhang
BMC Syst Biol. 2012; 6(Suppl 1): S7. Published online 2012 July 16. doi: 10.1186/1752-0509-6-S1-S7
PMCID:
PMC3403472
Xi Chen, Hao Jiang, Yushan Qiu, Wai-Ki Ching
BMC Syst Biol. 2012; 6(Suppl 1): S8. Published online 2012 July 16. doi: 10.1186/1752-0509-6-S1-S8
PMCID:
PMC3403328
Canjun Wang, Ming Yi, Keli Yang, Lijian Yang
BMC Syst Biol. 2012; 6(Suppl 1): S9. Published online 2012 July 16. doi: 10.1186/1752-0509-6-S1-S9
PMCID:
PMC3403677
Shuyun Jiao, Ping Ao
BMC Syst Biol. 2012; 6(Suppl 1): S10. Published online 2012 July 16. doi: 10.1186/1752-0509-6-S1-S10
PMCID:
PMC3403021
Ru-Dong Li, Lei Liu
BMC Syst Biol. 2012; 6(Suppl 1): S11. Published online 2012 July 16. doi: 10.1186/1752-0509-6-S1-S11
PMCID:
PMC3402961
Tao Zeng, Luonan Chen
BMC Syst Biol. 2012; 6(Suppl 1): S12. Published online 2012 July 16. doi: 10.1186/1752-0509-6-S1-S12
PMCID:
PMC3403121
Wei Zhang, Xiufen Zou
BMC Syst Biol. 2012; 6(Suppl 1): S13. Published online 2012 July 16. doi: 10.1186/1752-0509-6-S1-S13
PMCID:
PMC3403058
Xianfu Gao, Wanjia Chen, Rongxia Li, Minfeng Wang, Chunlei Chen, Rong Zeng, Yueyi Deng
BMC Syst Biol. 2012; 6(Suppl 1): S14. Published online 2012 July 16. doi: 10.1186/1752-0509-6-S1-S14
PMCID:
PMC3402936
Yong Wang, Qiao-Feng Wu, Chen Chen, Ling-Yun Wu, Xian-Zhong Yan, Shu-Guang Yu, Xiang-Sun Zhang, Fan-Rong Liang
BMC Syst Biol. 2012; 6(Suppl 1): S15. Published online 2012 July 16. doi: 10.1186/1752-0509-6-S1-S15
PMCID:
PMC3403092
Xiaoquan Su, Jian Xu, Kang Ning
BMC Syst Biol. 2012; 6(Suppl 1): S16. Published online 2012 July 16. doi: 10.1186/1752-0509-6-S1-S16
PMCID:
PMC3403166
Chao Dai, Wenyuan Li, Juan Liu, Xianghong Jasmine Zhou
BMC Syst Biol. 2012; 6(Suppl 1): S17. Published online 2012 July 16. doi: 10.1186/1752-0509-6-S1-S17
PMCID:
PMC3403501
Min Xu, Frank Alber
BMC Syst Biol. 2012; 6(Suppl 1): S18. Published online 2012 July 16. doi: 10.1186/1752-0509-6-S1-S18
PMCID:
PMC3403359
Hari Krishna Yalamanchili, Quan-Wu Xiao, Junwen Wang
BMC Syst Biol. 2012; 6(Suppl 1): S19. Published online 2012 July 16. doi: 10.1186/1752-0509-6-S1-S19
PMCID:
PMC3403322
Yan Zhang, Jie Lin, Yang Gao
BMC Syst Biol. 2012; 6(Suppl 1): S20. Published online 2012 July 16. doi: 10.1186/1752-0509-6-S1-S20
PMCID:
PMC3403352
Chao Xu, Jiajia Chen, Bairong Shen
BMC Syst Biol. 2012; 6(Suppl 1): S21. Published online 2012 July 16. doi: 10.1186/1752-0509-6-S1-S21
PMCID:
PMC3403606
Melvin Zhang, Hon Wai Leong
BMC Syst Biol. 2012; 6(Suppl 1): S22. Published online 2012 July 16. doi: 10.1186/1752-0509-6-S1-S22
PMCID:
PMC3403649

Correction

Tao Zeng, Luonan Chen
BMC Syst Biol. 2012; 6(Suppl 1): S23. Published online 2012 August 23. doi: 10.1186/1752-0509-6-S1-S23
PMCID:
PMC3427138

Articles from BMC Systems Biology are provided here courtesy of BioMed Central