PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
 
Shu-Hua Yang, Ping Zhan, Mei Sun, Ya-Ping Zhang, Nan-Lan Ma
J Thorac Dis. 2012 December; 4(6): 624–628. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2012.06.09
PMCID:
PMC3506796

Is Cited by the Following Articles in this Archive:

Shu-Hua Yang, Ping Zhan, Hui-Huan Mao, Xu-Dong Shi, Ling-Ling Wang
J Thorac Dis. 2013 August; 5(4): 466–471. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2013.07.03
PMCID:
PMC3755674