PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
 
Dongju Jung, Itsunari Minami, Sahishnu Patel, Jonghwan Lee, Bin Jiang, Qinghua Yuan, Liu Li, Sachiko Kobayashi, Yong Chen, Ki-Bum Lee, Norio Nakatsuji
J Nanobiotechnology. 2012; 10: 23. Published online 2012 June 11. doi: 10.1186/1477-3155-10-23
PMCID:
PMC3431254

Is Cited by the Following 4 Articles in this Archive:

Bu Wang, Sabrina Jedlicka, Xuanhong Cheng
PLoS One. 2014; 9(10): e109815. Published online 2014 October 13. doi: 10.1371/journal.pone.0109815
PMCID:
PMC4195690
Yong Cheol Shin, Jong Ho Lee, Linhua Jin, Min Jeong Kim, Yong-Joo Kim, Jung Keun Hyun, Tae-Gon Jung, Suck Won Hong, Dong-Wook Han
J Nanobiotechnology. 2015; 13: 21. Published online 2015 March 12. doi: 10.1186/s12951-015-0081-9
PMCID:
PMC4379947
Yujing Wu, Xiaoli Shi, Yi Li, Lei Tian, Rui Bai, Yujie Wei, Dong Han, Huiliang Liu, Jianxun Xu
Nanoscale Res Lett. 2016; 11: 284. Published online 2016 June 4. doi: 10.1186/s11671-016-1464-z
PMCID:
PMC4893350
Taek Lee, Ajay Kumar Yagati, Fengmei Pi, Ashwani Sharma, Jeong-Woo Choi, Peixuan Guo
ACS Nano.
Published in final edited form as: ACS Nano. 2015 July 28; 9(7): 6675–6682. Published online 2015 July 13. doi: 10.1021/acsnano.5b03269
PMCID:
PMC4642448