PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
 
Hui-Ying Zhi, Song-Wang Hou, Rong-Shan Li, Zainab Basir, Qun Xiang, Aniko Szabo, Guan Chen
Oncogene.
Published in final edited form as: Oncogene. 2011 April 7; 30(14): 1706–1715. Published online 2010 November 29. doi: 10.1038/onc.2010.543
PMCID:
PMC3072445

Is Cited by the Following 9 Articles in this Archive:

Trupti Trivedi, Yu Zheng, Pierrick G.J. Fournier, Sreemala Murthy, Sutha John, Suzanne Schillo, Colin R. Dunstan, Khalid S. Mohammad, Hong Zhou, Markus J. Seibel, Theresa A. Guise
Oncotarget. 2017 April 18; 8(16): 26687–26701. Published online 2017 March 1. doi: 10.18632/oncotarget.15803
PMCID:
PMC5432290
Songwang Hou, Padmanaban S. Suresh, Xiaomei Qi, Adrienne Lepp, Shama P. Mirza, Guan Chen
J Biol Chem. 2012 August 10; 287(33): 27895–27905. Published online 2012 June 22. doi: 10.1074/jbc.M111.335794
PMCID:
PMC3431700
Caroline E. Nunes-Xavier, Ari Elson, Rafael Pulido
J Biol Chem. 2012 January 27; 287(5): 3433–3444. Published online 2011 November 23. doi: 10.1074/jbc.M111.293928
PMCID:
PMC3270997
Xiaomei Qi, Huiying Zhi, Adrienne Lepp, Phillip Wang, Jian Huang, Zainab Basir, Christopher R. Chitambar, Charles R. Myers, Guan Chen
J Biol Chem. 2012 April 27; 287(18): 14681–14691. Published online 2012 March 7. doi: 10.1074/jbc.M112.349357
PMCID:
PMC3340246
Shuqin Li, Jian Cao, Wei Zhang, Fan Zhang, Guantai Ni, Qian Luo, Man Wang, Xiang Tao, Hongping Xia
Sci Rep. 2016; 6: 36873. Published online 2016 November 11. doi: 10.1038/srep36873
PMCID:
PMC5105059
Xiaomei Qi, Ning Yin, Shao Ma, Adrienne Lepp, Jun Tang, Weiqing Jing, Bryon Johnson, Michael B. Dwinell, Christopher R. Chitambar, Guan Chen
Stem Cells.
Published in final edited form as: Stem Cells. 2015 September; 33(9): 2738–2747. Published online 2015 June 23. doi: 10.1002/stem.2068
PMCID:
PMC4792188
Shao Ma, Ning Yin, Xiaomei Qi, Sandra L. Pfister, Mei-Jie Zhang, Rong Ma, Guan Chen
Oncotarget. 2015 May 30; 6(15): 13320–13333. Published online 2015 April 10. doi: 10.18632/oncotarget.3645
PMCID:
PMC4537017
Jason R Dobson, Hanna Taipaleenmäki, Yu-Jie Hu, Deli Hong, Andre J van Wijnen, Janet L Stein, Gary S Stein, Jane B Lian, Jitesh Pratap
Cancer Cell Int. 2014; 14: 73. Published online 2014 August 2. doi: 10.1186/s12935-014-0073-0
PMCID:
PMC4129468
Moray J. Campbell
Front Physiol. 2014; 5: 181. Published online 2014 May 14. doi: 10.3389/fphys.2014.00181
PMCID:
PMC4030167