PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
 
Jian Yang, Lifang Yang, Yi Wan, Jian Zuo, Jun Zhang, Wensheng Chen, Jun Li, Lijun Sun, Shiqiang Yu, Jincheng Liu, Tao Chen, Weixun Duan, Lize Xiong, Dinghua Yi
Eur Heart J. 2010 September; 31(18): 2238–2245. Published online 2010 August 27. doi: 10.1093/eurheartj/ehq240
PMCID:
PMC2938468

Is Cited by the Following 6 Articles in this Archive:

Qing-kui Guo, Zhi-qian Lu, Shao-fei Cheng, Yong Cao, Yong-hong Zhao, Cheng Zhang, Yue-li Zhang
J Cardiothorac Surg. 2011; 6: 48. Published online 2011 April 13. doi: 10.1186/1749-8090-6-48
PMCID:
PMC3090330
Nihat Pekel, Ertuğrul Ercan, Mehmet Emre Özpelit, Ferhat Özyurtlu, Akar Yılmaz, Caner Topaloğlu, Serkan Saygı, Serkan Yakan, İstemihan Tengiz
Anatol J Cardiol. 2017 June; 17(6): 461–468. Published online 2017 February 21. doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2017.7507
PMCID:
PMC5477076
Xinghua Gu, Qiuwang Zhang, Hourong Sun, Jianchun Fei, Xiquan Zhang, Michael J. Kutryk
Cardiol Res. 2017 December; 8(6): 286–292. Published online 2017 December 22. doi: 10.14740/cr629e
PMCID:
PMC5755660
Mohammed H. Alghamdi, M.O. Galal, Fahad Al-Habshan, Mansour AL-Mutairi
J Saudi Heart Assoc. 2014 April; 26(2): 111–116. Published online 2014 January 26. doi: 10.1016/j.jsha.2014.01.006
PMCID:
PMC3978868
Mostafa Behjati Ardakani, Mahdi Haddadzadeh, Shahrokh Rajaei
Iran J Pediatr. 2012 December; 22(4): 555–558.
PMCID:
PMC3533162
Tao You, Kang Yi, Zhao-hong Ding, Xiao-dong Hou, Xing-guang Liu, Xin-kuan Wang, Long Ge, Jin-hui Tian
BMJ Open. 2017; 7(6): e015642. Published online 2017 June 21. doi: 10.1136/bmjopen-2016-015642
PMCID:
PMC5734259