PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
 
Heribert Knechten, Thomas Lutz, Piotr Pulik, Teodoro Martin, Andre Tappe, Hans Jaeger
Arch Drug Inf. 2010 March; 3(1): 26–36. doi: 10.1111/j.1753-5174.2009.00028.x
PMCID:
PMC2855836

Is Cited by the Following Articles in this Archive:

Ying Li, Xiao-hui Li, Zai-xin Yu, Jing-jing Cai, Timothy R. Billiar, Alex F. Chen, Ben Lv, Zi-ying Chen, Zhi-jun Huang, Guo-ping Yang, Jie Song, Bin Liu, Hong Yuan
Pulm Circ. 2015 September; 5(3): 538–546. doi: 10.1086/682426
PMCID:
PMC4556505