PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
 
Zhou Du, Xin Zhou, Li Li, Zhen Su
BMC Genomics. 2009; 10: 227. Published online 2009 May 16. doi: 10.1186/1471-2164-10-227
PMCID:
PMC2690602

Is Cited by the Following 11 Articles in this Archive:

Delphine Capron, Said Mouzeyar, Aurélia Boulaflous, Christine Girousse, Camille Rustenholz, Christel Laugier, Etienne Paux, Mohamed Fouad Bouzidi
BMC Plant Biol. 2012; 12: 35. Published online 2012 March 14. doi: 10.1186/1471-2229-12-35
PMCID:
PMC3405487
Emanuela Dattolo, Jenny Gu, Philipp E. Bayer, Silvia Mazzuca, Ilia A. Serra, Antonia Spadafora, Letizia Bernardo, Lucia Natali, Andrea Cavallini, Gabriele Procaccini
Front Plant Sci. 2013; 4: 195. Published online 2013 June 17. doi: 10.3389/fpls.2013.00195
PMCID:
PMC3683636
Yi Ling, Zhou Du, Zhenhai Zhang, Zhen Su
BMC Genomics. 2010; 11: 580. Published online 2010 October 19. doi: 10.1186/1471-2164-11-580
PMCID:
PMC3091727
Tianshun Gao, Zexian Liu, Yongbo Wang, Han Cheng, Qing Yang, Anyuan Guo, Jian Ren, Yu Xue
Nucleic Acids Res. 2013 January; 41(Database issue): D445–D451. Published online 2012 November 19. doi: 10.1093/nar/gks1103
PMCID:
PMC3531133
Senda Kahloul, Imen HajSalah El Beji, Aurélia Boulaflous, Ali Ferchichi, Hongzhi Kong, Said Mouzeyar, Mohamed Fouad Bouzidi
DNA Res. 2013 February; 20(1): 67–78. Published online 2012 December 17. doi: 10.1093/dnares/dss034
PMCID:
PMC3576659
Yingying Gao, Yi Wang, Haiping Xin, Shaohua Li, Zhenchang Liang
Sci Rep. 2017; 7: 13290. Published online 2017 October 16. doi: 10.1038/s41598-017-13513-x
PMCID:
PMC5643510
Mingzhi Tang, Yuese Ning, Xiaoli Shu, Bo Dong, Hongyan Zhang, Dianxing Wu, Hua Wang, Guo-Liang Wang, Bo Zhou
Rice (N Y) 2017; 10: 5. Published online 2017 February 15. doi: 10.1186/s12284-017-0144-7
PMCID:
PMC5311014
Hao Zhang, Jinling Liu, Feng He, Zhilong Wang, Yuese Ning, Guo-Liang Wang
Plant Signal Behav. 2015 August; 10(8): e1039212. Published online 2015 May 8. doi: 10.1080/15592324.2015.1039212
PMCID:
PMC4622926
Jia Zheng, Yadong Zhang, Cailin Wang
Breed Sci. 2015 March; 65(2): 120–126. Published online 2015 March 1. doi: 10.1270/jsbbs.65.120
PMCID:
PMC4430511
Liwei Zhang, Jinyan Guo, Qi You, Xin Yi, Yi Ling, Wenying Xu, Jinping Hua, Zhen Su
Database (Oxford) 2015; 2015: bav047. Published online 2015 May 16. doi: 10.1093/database/bav047
PMCID:
PMC4433718
Xin Yi, Zhou Du, Zhen Su
Nucleic Acids Res. 2013 July; 41(Web Server issue): W98–W103. Published online 2013 April 30. doi: 10.1093/nar/gkt281
PMCID:
PMC3692080