PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
 
Christine Steinhoff, Martina Paulsen, Szymon Kielbasa, Jörn Walter, Martin Vingron
BMC Genomics. 2009; 10: 144. Published online 2009 March 31. doi: 10.1186/1471-2164-10-144
PMCID:
PMC2671526

Is Cited by the Following 8 Articles in this Archive:

Kirsten R McEwen, Anne C Ferguson-Smith
Epigenetics Chromatin. 2010; 3: 2. Published online 2010 January 15. doi: 10.1186/1756-8935-3-2
PMCID:
PMC2841594
Arie Zackay, Christine Steinhoff
BMC Res Notes. 2010; 3: 337. Published online 2010 December 15. doi: 10.1186/1756-0500-3-337
PMCID:
PMC3012040
Barbara Hutter, Matthias Bieg, Volkhard Helms, Martina Paulsen
BMC Genomics. 2010; 11: 649. Published online 2010 November 22. doi: 10.1186/1471-2164-11-649
PMCID:
PMC3091771
Martina Paulsen
Clin Epigenetics. 2011 August; 2(2): 405–410. Published online 2011 July 7. doi: 10.1007/s13148-011-0047-1
PMCID:
PMC3365401
Mohamed Hamed, Siba Ismael, Martina Paulsen, Volkhard Helms
PLoS One. 2012; 7(11): e50285. Published online 2012 November 30. doi: 10.1371/journal.pone.0050285
PMCID:
PMC3511506
Heather A. Lawson, James M. Cheverud, Jason B. Wolf
Nat Rev Genet.
Published in final edited form as: Nat Rev Genet. 2013 September; 14(9): 609–617. Published online 2013 August 6. doi: 10.1038/nrg3543
PMCID:
PMC3926806
Darshan Shimoga Chandrashekar, Poulami Dey, Kshitish K. Acharya
PLoS One. 2015; 10(7): e0133647. Published online 2015 July 24. doi: 10.1371/journal.pone.0133647
PMCID:
PMC4514817
Dong Han, Xu Gao, Meng Wang, Yu Qiao, Ya Xu, Jing Yang, Nazhen Dong, Jun He, Qian Sun, Guixiang Lv, Changqing Xu, Ji Tao, Ning Ma
Oncotarget. 2016 April 19; 7(16): 22159–22173. Published online 2016 March 14. doi: 10.18632/oncotarget.8063
PMCID:
PMC5008352