PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
 
Xinguo Li, Harry X Wu, Shannon K Dillon, Simon G Southerton
BMC Genomics. 2009; 10: 41. Published online 2009 January 21. doi: 10.1186/1471-2164-10-41
PMCID:
PMC2636829

Is Cited by the Following 16 Articles in this Archive:

Xinguo Li, Harry X Wu, Simon G Southerton
BMC Evol Biol. 2010; 10: 190. Published online 2010 June 21. doi: 10.1186/1471-2148-10-190
PMCID:
PMC2907377
José Blanca, Joaquín Cañizares, Cristina Roig, Pello Ziarsolo, Fernando Nuez, Belén Picó
BMC Genomics. 2011; 12: 104. Published online 2011 February 10. doi: 10.1186/1471-2164-12-104
PMCID:
PMC3049757
Xinguo Li, Harry X Wu, Simon G Southerton
BMC Genomics. 2011; 12: 480. Published online 2011 October 1. doi: 10.1186/1471-2164-12-480
PMCID:
PMC3224210
Susana L Torales, Máximo Rivarola, María F Pomponio, Paula Fernández, Cintia V Acuña, Paula Marchelli, Sergio Gonzalez, María M Azpilicueta, Horacio Esteban Hopp, Leonardo A Gallo, Norma B Paniego, Susana N Marcucci Poltri
BMC Genomics. 2012; 13: 291. Published online 2012 July 2. doi: 10.1186/1471-2164-13-291
PMCID:
PMC3483168
Ren Wang, Sheng Xu, Yumei Jiang, Jingwei Jiang, Xiaodan Li, Lijian Liang, Jia He, Feng Peng, Bing Xia
PLoS One. 2013; 8(4): e60449. Published online 2013 April 9. doi: 10.1371/journal.pone.0060449
PMCID:
PMC3621892
Shi-Hui Niu, Zhe-Xin Li, Hu-Wei Yuan, Xiao-Yang Chen, Yue Li, Wei Li
BMC Genomics. 2013; 14: 263. Published online 2013 April 18. doi: 10.1186/1471-2164-14-263
PMCID:
PMC3640921
Qingzhang Du, Baohua Xu, Wei Pan, Chenrui Gong, Qingshi Wang, Jiaxing Tian, Bailian Li, Deqiang Zhang
G3 (Bethesda) 2013 November; 3(11): 2069–2084. Published online 2013 November 1. doi: 10.1534/g3.113.007724
PMCID:
PMC3815066
Kentaro Mishima, Takeshi Fujiwara, Taiichi Iki, Katsushi Kuroda, Kana Yamashita, Miho Tamura, Yoshitake Fujisawa, Atsushi Watanabe
BMC Genomics. 2014; 15: 219. Published online 2014 March 20. doi: 10.1186/1471-2164-15-219
PMCID:
PMC3999911
Xinguo Li, Xiaohui Yang, Harry X Wu
BMC Genomics. 2013; 14(1): 768. Published online 2013 November 8. doi: 10.1186/1471-2164-14-768
PMCID:
PMC4046691
David B Neale, Charles H Langley, Steven L Salzberg, Jill L Wegrzyn
Genome Biol. 2013; 14(6): 120. Published online 2013 June 24. doi: 10.1186/gb-2013-14-6-120
PMCID:
PMC3706761
Marina de Miguel, José-Antonio Cabezas, Nuria de María, David Sánchez-Gómez, María-Ángeles Guevara, María-Dolores Vélez, Enrique Sáez-Laguna, Luis-Manuel Díaz, Jose-Antonio Mancha, María-Carmen Barbero, Carmen Collada, Carmen Díaz-Sala, Ismael Aranda, María-Teresa Cervera
BMC Genomics. 2014; 15(1): 464. Published online 2014 June 12. doi: 10.1186/1471-2164-15-464
PMCID:
PMC4144121
Qingzhang Du, Jiaxing Tian, Xiaohui Yang, Wei Pan, Baohua Xu, Bailian Li, Pär K. Ingvarsson, Deqiang Zhang
DNA Res. 2015 February; 22(1): 53–67. Published online 2014 November 26. doi: 10.1093/dnares/dsu040
PMCID:
PMC4379978
Wei-Seng Ho, Shek-Ling Pang, Julaihi Abdullah
Physiol Mol Biol Plants. 2014 July; 20(3): 393–397. Published online 2014 May 24. doi: 10.1007/s12298-014-0230-x
PMCID:
PMC4101141
Ogonna Obudulu, Joakim Bygdell, Björn Sundberg, Thomas Moritz, Torgeir R. Hvidsten, Johan Trygg, Gunnar Wingsle
BMC Genomics. 2016; 17: 119. Published online 2016 February 18. doi: 10.1186/s12864-016-2458-z
PMCID:
PMC4758094
Mingyang Quan, Qingshi Wang, Souksamone Phangthavong, Xiaohui Yang, Yuepeng Song, Qingzhang Du, Deqiang Zhang
Front Plant Sci. 2016; 7: 1159. Published online 2016 August 3. doi: 10.3389/fpls.2016.01159
PMCID:
PMC4971429
Anna Samelak-Czajka, Malgorzata Marszalek-Zenczak, Malgorzata Marcinkowska-Swojak, Piotr Kozlowski, Marek Figlerowicz, Agnieszka Zmienko
Front Plant Sci. 2017; 8: 222. Published online 2017 February 21. doi: 10.3389/fpls.2017.00222
PMCID:
PMC5318451