PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
 
Huai-Kuang Tsai, Cindy PC Su, Mei-Yeh J Lu, Ching-Hua Shih, Daryi Wang
BMC Genomics. 2007; 8: 352. Published online 2007 October 3. doi: 10.1186/1471-2164-8-352
PMCID:
PMC2045684

Is Cited by the Following 4 Articles in this Archive:

Huai-Kuang Tsai, Pei-Ying Huang, Cheng-Yan Kao, Daryi Wang
Int J Mol Sci. 2009 August; 10(8): 3658–3670. Published online 2009 August 21. doi: 10.3390/ijms10083658
PMCID:
PMC2812831
Susanta K. Behura, David W. Severson
Infect Genet Evol.
Published in final edited form as: Infect Genet Evol. 2012 October; 12(7): 1413–1418. Published online 2012 May 3. doi: 10.1016/j.meegid.2012.04.027
PMCID:
PMC3424315
Zhiming Dai, Xianhua Dai
Nucleic Acids Res. 2012 January; 40(1): 27–36. Published online 2011 August 31. doi: 10.1093/nar/gkr689
PMCID:
PMC3245921
Yangyang Deng, Xianhua Dai, Qian Xiang, Zhiming Dai, Caisheng He, Jiang Wang, Jihua Feng
BMC Genomics. 2010; 11: 550. Published online 2010 October 9. doi: 10.1186/1471-2164-11-550
PMCID:
PMC3091699