PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
 
Huai-Kuang Tsai, Cindy PC Su, Mei-Yeh J Lu, Ching-Hua Shih, Daryi Wang
BMC Genomics. 2007; 8: 352. Published online 2007 October 3. doi: 10.1186/1471-2164-8-352
PMCID:
PMC2045684

Is Cited by the Following 6 Articles in this Archive:

Huai-Kuang Tsai, Pei-Ying Huang, Cheng-Yan Kao, Daryi Wang
Int J Mol Sci. 2009 August; 10(8): 3658–3670. Published online 2009 August 21. doi: 10.3390/ijms10083658
PMCID:
PMC2812831
Yangyang Deng, Xianhua Dai, Qian Xiang, Zhiming Dai, Caisheng He, Jiang Wang, Jihua Feng
BMC Genomics. 2010; 11: 550. Published online 2010 October 9. doi: 10.1186/1471-2164-11-550
PMCID:
PMC3091699
Zhiming Dai, Xianhua Dai
Nucleic Acids Res. 2012 January; 40(1): 27–36. Published online 2011 August 31. doi: 10.1093/nar/gkr689
PMCID:
PMC3245921
Susanta K. Behura, David W. Severson
Infect Genet Evol.
Published in final edited form as: Infect Genet Evol. 2012 October; 12(7): 1413–1418. Published online 2012 May 3. doi: 10.1016/j.meegid.2012.04.027
PMCID:
PMC3424315
Yuan Fang, Lei Wang, Ximeng Wang, Qi You, Xiucai Pan, Jin Xiao, Xiu-e Wang, Yufeng Wu, Zhen Su, Wenli Zhang
BMC Genomics. 2016; 17: 768. Published online 2016 September 30. doi: 10.1186/s12864-016-3125-0
PMCID:
PMC5045660
Cédric Meersseman, Rabia Letaief, Véronique Léjard, Emmanuelle Rebours, Gabriel Guillocheau, Diane Esquerré, Anis Djari, Amanda Chamberlain, Christy Vander Jagt, Christophe Klopp, Mekki Boussaha, Gilles Renand, Abderrahman Maftah, Daniel Petit, Dominique Rocha
DNA Res. 2017 June; 24(3): 221–233. Published online 2017 February 23. doi: 10.1093/dnares/dsx004
PMCID:
PMC5499805