PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
 
Luni Emdad, Devanand Sarkar, Zao-Zhong Su, Seok-Geun Lee, Dong-chul Kang, Jeffrey N. Bruce, David J. Volsky, Paul B. Fisher
Pharmacol Ther.
Published in final edited form as: Pharmacol Ther. 2007 May; 114(2): 155–170. Published online 2007 February 24. doi: 10.1016/j.pharmthera.2007.01.010
PMCID:
PMC2039930

Is Cited by the Following 45 Articles in this Archive:

Tong Wang, Nan Gong, Jianuo Liu, Irena Kadiu, Stephanie D. Kraft-Terry, R. Lee Mosley, David J. Volsky, Pawel Ciborowski, Howard E. Gendelman
PLoS ONE. 2008; 3(6): e2507. Published online 2008 June 25. doi: 10.1371/journal.pone.0002507
PMCID:
PMC2429966
Byoung Kwon Yoo, Luni Emdad, Zao-zhong Su, Augusto Villanueva, Derek Y. Chiang, Nitai D. Mukhopadhyay, Alan Scott Mills, Samuel Waxman, Robert A. Fisher, Josep M. Llovet, Paul B. Fisher, Devanand Sarkar
J Clin Invest. 2009 March 2; 119(3): 465–477. Published online 2009 February 16. doi: 10.1172/JCI36460
PMCID:
PMC2648696
Andreas A Argyriou, Haralabos P Kalofonos
Mol Med. 2009 Mar-Apr; 15(3-4): 115–122. Published online 2009 January 9. doi: 10.2119/molmed.2008.00123
PMCID:
PMC2646824
SC Ash, DQ Yang, DE Britt
Biochem Biophys Res Commun.
Published in final edited form as: Biochem Biophys Res Commun. 2008 June 27; 371(2): 333–338. Published online 2008 April 25. doi: 10.1016/j.bbrc.2008.04.084
PMCID:
PMC2573900
Stuart A. Grossman, Xiaobu Ye, Marc Chamberlain, Tom Mikkelsen, Tracy Batchelor, Serena Desideri, Steven Piantadosi, Joy Fisher, Howard A. Fine
J Clin Oncol. 2009 September 1; 27(25): 4155–4161. Published online 2009 July 27. doi: 10.1200/JCO.2008.21.6895
PMCID:
PMC2734427
Guohong Hu, Yong Wei, Yibin Kang
Clin Cancer Res.
Published in final edited form as: Clin Cancer Res. 2009 September 15; 15(18): 5615–5620. Published online 2009 September 1. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-09-0049
PMCID:
PMC2747034
Ilona N. Holcomb, Janet M. Young, Ilsa M. Coleman, Keyan Salari, Douglas I. Grove, Li Hsu, Lawrence D. True, Martine P. Roudier, Colm M. Morrissey, Celestia S. Higano, Peter S. Nelson, Robert L. Vessella, Barbara J. Trask
Cancer Res.
Published in final edited form as: Cancer Res. 2009 October 1; 69(19): 7793–7802. Published online 2009 September 22. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-08-3810
PMCID:
PMC2771763
Devanand Sarkar, Luni Emdad, Seok-Geun Lee, Byoung Kwon Yoo, Zao-zhong Su, Paul B. Fisher
Cancer Res.
Published in final edited form as: Cancer Res. 2009 November 15; 69(22): 8529–8535. Published online 2009 November 10. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-09-1846
PMCID:
PMC2782420
Luni Emdad, Devanand Sarkar, Seok-Geun Lee, Zhao Zhong Su, Byoung Kwon Yoo, Rupesh Dash, Adly Yacoub, Christine E. Fuller, Khalid Shah, Paul Dent, Jeffrey N. Bruce, Paul B. Fisher
Mol Cancer Ther.
Published in final edited form as: Mol Cancer Ther. 2010 January; 9(1): 79–88. Published online 2010 January 6. doi: 10.1158/1535-7163.MCT-09-0752
PMCID:
PMC3165052
Hyun Yong Jeon, Murim Choi, Eric L. Howlett, Nikollaq Vozhilla, Byoung Kwon Yoo, Joyce A. Lloyd, Devanand Sarkar, Seok-Geun Lee, Paul B. Fisher
Gene Expr Patterns.
Published in final edited form as: Gene Expr Patterns. 2010 Oct-Dec; 10(7-8): 361–367. Published online 2010 August 22. doi: 10.1016/j.gep.2010.08.004
PMCID:
PMC3165053
Zhe Ying, Jun Li, Mengfeng Li
Cell Biosci. 2011; 1: 36. Published online 2011 November 7. doi: 10.1186/2045-3701-1-36
PMCID:
PMC3221637
Yuhan Zhao, Xiaoli Kong, Xiaoyan Li, Shi Yan, Cunzhong Yuan, Wenwei Hu, Qifeng Yang
PLoS One. 2011; 6(12): e29363. Published online 2011 December 16. doi: 10.1371/journal.pone.0029363
PMCID:
PMC3241708
Evan Noch, Markus Bookland, Kamel Khalili
Cancer Biol Ther. 2011 January 1; 11(1): 32–39. Published online 2011 January 1. doi: 10.4161/cbt.11.1.13835
PMCID:
PMC3047099
Wen-Ting Liao, Ling Guo, Yi Zhong, Yan-Heng Wu, Jun Li, Li-Bing Song
J Transl Med. 2011; 9: 205. Published online 2011 December 1. doi: 10.1186/1479-5876-9-205
PMCID:
PMC3286424
CHUAN WANG, QIFENG YANG
Oncol Lett. 2011 May; 2(3): 399–405. Published online 2011 March 15. doi: 10.3892/ol.2011.268
PMCID:
PMC3410483
Neha Vartak-Sharma, Anuja Ghorpade
J Neuroinflammation. 2012; 9: 195. Published online 2012 August 11. doi: 10.1186/1742-2094-9-195
PMCID:
PMC3488579
Hyo-Jeong Lee, Deok-Beom Jung, Eun Jung Sohn, Hanna Hyun Kim, Moon Nyeo Park, Jae-Hwan Lew, Seok Geun Lee, Bonglee Kim, Sung-Hoon Kim
Evid Based Complement Alternat Med. 2012; 2012: 390957. Published online 2012 November 29. doi: 10.1155/2012/390957
PMCID:
PMC3519236
XI CHEN, KE DONG, MIN LONG, FANG LIN, XI WANG, JUNXIA WEI, JIHONG REN, HUIZHONG ZHANG
Oncol Lett. 2012 August; 4(2): 319–323. Published online 2012 May 25. doi: 10.3892/ol.2012.734
PMCID:
PMC3402762
J Borley, C Wilhelm-Benartzi, R Brown, S Ghaem-Maghami
Br J Cancer. 2012 September 25; 107(7): 1069–1074. Published online 2012 August 30. doi: 10.1038/bjc.2012.376
PMCID:
PMC3461167
Seok-Geun Lee, Dong-Chul Kang, Rob DeSalle, Devanand Sarkar, Paul B. Fisher
Adv Cancer Res.
Published in final edited form as: Adv Cancer Res. 2013; 120: 1–38. doi: 10.1016/B978-0-12-401676-7.00001-2
PMCID:
PMC3930353
SHUHUA LI, XUEFENG GUO, XUDONG MA, CUILAN TANG, ZUNFU KE, WENHUA HUANG
Oncol Lett. 2014 May; 7(5): 1447–1454. Published online 2014 March 7. doi: 10.3892/ol.2014.1950
PMCID:
PMC3997719
YONG HUANG, LE-PING LI
Oncol Lett. 2014 August; 8(2): 493–501. Published online 2014 June 5. doi: 10.3892/ol.2014.2231
PMCID:
PMC4081432
Zhangxiu He, Meihui He, Chao Wang, Baozhan Xu, Liping Tong, Junming He, Bowen Sun, Lanlan Wei, Ming Chu
Int J Clin Exp Pathol. 2014; 7(8): 5038–5044. Published online 2014 July 15.
PMCID:
PMC4152066
ZHAO WANG, YONG-BAO WEI, YUN-LIANG GAO, BIN YAN, JIN-RUI YANG, QIONG GUO
Mol Clin Oncol. 2014 November; 2(6): 1139–1144. Published online 2014 August 18. doi: 10.3892/mco.2014.392
PMCID:
PMC4179813
Yan Huang, Guo-Ping Ren, Chao Xu, Shui-Feng Dong, Ying Wang, Yun Gan, Li Zhu, Tian-Yuan Feng
BMC Cancer. 2014; 14: 479. Published online 2014 July 3. doi: 10.1186/1471-2407-14-479
PMCID:
PMC4227053
Weiling He, Shanyang He, Zuo Wang, Hongwei Shen, Wenfeng Fang, Yang Zhang, Wei Qian, Millicent Lin, Jinglun Yuan, Jinyang Wang, Wenhua Huang, Liantang Wang, Zunfu Ke
BMC Cancer. 2015; 15: 107. Published online 2015 March 8. doi: 10.1186/s12885-015-1124-1
PMCID:
PMC4358870
Ramesh K. Krishnan, Hendrik Nolte, Tianliang Sun, Harmandeep Kaur, Krishnamoorthy Sreenivasan, Mario Looso, Stefan Offermanns, Marcus Krüger, Jakub M. Swiercz
Nat Commun. 2015 April 7; 6: 6658. doi: 10.1038/ncomms7658
PMCID:
PMC4396366
Xiangwen Liu, Degui Wang, Huiling Liu, Ying Feng, Tianyuan Zhu, Lang Zhang, Bingdong Zhu, Ying Zhang
Cell Cycle. 2014 June 1; 13(11): 1702–1707. Published online 2014 March 25. doi: 10.4161/cc.28607
PMCID:
PMC4111716
Xue Shi, Xin Wang
Int J Clin Exp Med. 2015; 8(4): 4795–4807. Published online 2015 April 15.
PMCID:
PMC4484038
Zhuo Wang, Chuang-Jie Cao, Lei-Lei Huang, Zun-Fu Ke, Can-Jiao Luo, Zhong-Wei Lin, Fen Wang, Yuan-Qi Zhang, Lian-Tang Wang
Oncotarget. 2015 June 10; 6(16): 14191–14208. Published online 2015 March 29. doi: 10.18632/oncotarget.3691
PMCID:
PMC4546460